Wilt u meer wilskracht hebben?
Dat kan - als u vertrouwen hebt in de ultieme bron van macht!

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Power to Prevail” door Rod McNair, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari 2022

De meesten van ons zouden graag meer wilskracht hebben. Maar het ontwikkelen ervan is, zoals we dikwijls denken, ongeveer net zo leuk als een tand trekken of een splinter verwijderen. Aan het begin van elk nieuw jaar hebben miljoenen mensen weer nieuwe voornemens om hun leven te veranderen: meer bewegen, minder eten, stoppen met roken of drinken, meer tijd met het gezin doorbrengen.

Soms lijken zelfs de eenvoudigste doelen gekmakend onbereikbaar. In hun boek van januari 2021, The Power of Bad, observeren de auteurs John Tierney en Roy Baumeister het volgende: 'In ons boek over zelfbeheersing, Willpower, merkten we op dat junkfood misschien wel de moeilijkste van alle verleidingen is om te weerstaan, maar mensen leren het te doen' (p. 244). Inderdaad, net zoals we kunnen leren om junkfood uit ons lichaam te houden, kunnen we de wilskracht ontwikkelen om weerstand te bieden aan ‘junkgedachten’ en ‘junkacties’!

Waarom is wilskracht belangrijk? Zonder deze hebben we het vermogen niet om morele keuzes te maken. Fouten en tekortkomingen kunnen worden toegeschreven aan erfelijkheid, achtergrond, ouders, omgeving of gewoon 'pech'. De theorie van het 'niet-bestaan van de wil' is gewoon een andere manier voor een verwarde en misleide mensheid om haar lusten zonder de pijn van schuld en schaamte na te jagen.

Wat is 'wilskracht' precies? En waarom geloven veel sociale wetenschappers zelfs niet eens meer in het bestaan ervan? Baumeister en Tierney beschrijven deze verschuiving: “De wil begon zo onbelangrijk te lijken dat deze in moderne persoonlijkheidstheorieën niet eens gemeten of genoemd werd. Sommige neurowetenschappers beweren het bestaan ervan te hebben weerlegd. Veel filosofen weigeren de term te gebruiken... ze spreken liever van vrijheid van handelen, niet van wil, omdat ze betwijfelen of er zoiets als wil bestaat' (Willpower, p. 8).

Maar wilskracht bestaat echt. De wijze koning Salomo legde uit dat iedereen die ernaar streeft anderen te leiden eerst zichzelf moet leren heersen: "Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt" (Spreuken 16:32). Verder schreef Hij: "Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt" (Spreuken 25:28).

Vechten of vluchten?

De apostel Paulus zei dat onze "strijd" is tegen overheden of geestelijke machten die ons proberen te misleiden (Efeze 6:12). Dus als christenen moeten we altijd klaarstaan om de goede strijd van het geloof te strijden (2 Timotheüs 2:3; 1 Timotheüs 6:12). De apostel Jakobus schreef: "… Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten" (Jakobus 4:7).

Maar vechten is niet het hele antwoord. Vaak moeten we van verleiding wegvluchten. Paulus waarschuwt ons: "Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam" (1 Korinthe 6:18). Wegvluchten voor verleiding duidt niet op een gebrek aan wilskracht – in werkelijkheid houdt het onze wilskracht sterk. Degenen die excuses verzinnen om dicht bij verleiding te blijven, zijn het die er het meest waarschijnlijk aan zullen toegeven.

Er is zelfs wetenschappelijk onderzoek dat dit degelijke Bijbelse principe bevestigt. Proefpersonen werden in een kamer gezet om een film te bekijken. Sommige werden binnen een armlengte van een schaal met snoep geplaatst; anderen zaten aan de andere kant van de kamer. Na de film bleek dat degenen die het dichtst bij de verleidelijke snoep zaten aanzienlijk minder wilskracht toonden dan de anderen! Onderzoekers concludeerden dat degenen die het verst van de zoetwaren zaten, minder mentale kracht hadden moeten gebruiken om ze te weerstaan, en daarom meer wilskracht 'in reserve' over hadden voor de volgende oefening (p. 225).

Als we door seksuele lust, of begeerte, of een verlangen naar iets onethisch verleid worden, dan moeten we er zonder uitstel van weg zien te komen! We moeten minimaal zo ver mogelijk van de verleiding vandaan zien te komen. Als u met een verslaving aan alcohol worstelt, bewaar dan geen sterke drank in huis en bezoek geen plaatsen waarvan u weet dat alcohol gemakkelijk toegankelijk is. Als u moeite hebt om pornografie te weerstaan, plaats dan een filter op uw computer  ̶  en laat iemand anders, die u vertrouwt, het wachtwoord instellen. Om onze wilskracht te versterken, moeten we gecoördineerde inspanningen doen om van verleiding weg te vluchten.

Zult u uw wilskracht oefenen?

Atleten bereiden zich voor op sportwedstrijden door te oefenen. Ze oefenen  ̶  en daarna oefenen ze nog wat meer. Enkel weten hoe een honkbalknuppel te zwaaien, een bal te trappen of een basketbal te schieten, geeft nog geen vaardigheid. Er zijn honderden of duizenden herhalingen nodig, uur na uur, dag na dag, voordat de bewegingen zo natuurlijk worden dat ze praktisch automatisch zijn.

Paulus beschreef de geestelijke reis als een wedloop die met volharding gelopen moet worden (Hebreeën 12:1). Hij benadrukte dat christenen dit doen door gebruik te maken van Gods Geest, wat veel voordelen met zich meebrengt, met inbegrip van de ontwikkeling van zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Goddelijke zelfbeheersing is als een spier die zal wegkwijnen als zij niet ontwikkeld wordt. Als we besluiten iemand te vergeven die ons onrecht heeft aangedaan, oefenen we geestelijke macht uit over onze wil. Als we dit keer op keer doen en het patroon herhalen, wordt het steeds natuurlijker voor ons en zelfs een tweede natuur. Het is geen wonder dat Jezus Christus zei dat we onze broeder "… zeventig maal zevenmaal" moeten vergeven (Matteüs 18:22). Hij wil dat we de gewoonte ontwikkelen om anderen te vergeven. Hij wil dat onze zelfbeheersings-'spier' goed tot ontwikkeling komt!

Studies hebben aangetoond dat het oefenen van zelfbeheersing op het ene gebied ons helpt om zelfbeheersing te verkrijgen op alle terreinen van ons leven. Van dezelfde discipline die we ontwikkelen om een slecht humeur te vermijden, seksuele verleiding te weerstaan, dronkenschap te vermijden of ons te verzetten tegen het zich volstoppen met ongezond voedsel is aangetoond dat deze tot gelukkigere huwelijken, betere banen, een betere gezondheid en gezondere financiën leidt (Willpower, p. 13).

Wijd u er dus aan toe om op één terrein controle over uw leven te krijgen, dan zullen de voordelen doorstromen naar de rest van uw levensterreinen! Paulus schreef dat geestelijk volwassen mensen "hun zintuigen door het gebruik ervan [nl. van “het vaste voedsel”] geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad." (Hebreeën 5:14). Stel een aantal doelen, hoe eenvoudig ook. Misschien wilt u eerder naar bed gaan, of beleefder zijn tegen andere weggebruikers, of rechtop zitten en een betere houding aanhouden. Naarmate u zich concentreert op het oefenen van zelfs de eenvoudigste doelen, kan de resulterende winst voor zelfbeheersing beginnen over te slaan naar de moeilijkere worstelingen in uw leven.

Voed uw wil om deze te versterken

Elke ouder weet dat als men wil dat kleine kinderen zich beter gedragen, zij een volle maag moeten hebben. Dus, voed uw lichaam om uw wilskracht te voeden. Uitgebalanceerde met mate genuttigde maaltijden helpen ons om goede beslissingen te nemen, goed te functioneren en onze wilskracht effectief te oefenen. Als wilskracht als een spier is, heeft zij energie nodig. Onze hersenen, waarmee we onze wilskracht omzetten in fysieke actie, hebben glucose nodig om te kunnen presteren. Zonder de juiste brandstof in voldoende hoeveelheid zullen onze hersenen niet functioneren zoals zij zouden moeten, en zal onze wilskracht verzwakt worden.

Fysieke brandstof is echter slechts het begin  ̶  zij is noodzakelijk, maar niet voldoende. Jezus Christus waarschuwde Zijn volgelingen om niet te veel nadruk te leggen op de fysieke aspecten van het leven en de geestelijke te verwaarlozen. Hij zei: "Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld" (Johannes 6:27). Wat is het geestelijke voedsel dat voor altijd blijft? "Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft." "En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben." (Johannes 6:33, 35).

Hoe voeden we ons met Christus? Door onze wil aan de Zijne over te geven en Hem te vragen Zijn leven in ons te leven (Galaten 2:20). Onze fysieke wilskracht kan worden versterkt als we de hersenen van brandstof voorzien. Onze geestelijke wilskracht kan worden versterkt als we de 'brandstof' van gebed, Bijbelstudie, meditatie en af en toe vasten tot ons nemen. Christus Zelf zei: "… De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt" (Mattheüs 4:4). We versterken onze wilskracht door regelmatig contact met God te hebben en door Zijn wil in ons leven te doen. Jezus zei: "… Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng" (Johannes 4:34). Gebed, Bijbelstudie, meditatie en vasten zijn het geestelijke 'voedsel' dat we nodig hebben om dichter bij onze Heiland te komen.

En vergeet niet het belang van rust. In veel delen van de wereld is de moderne cultuur een van slaap beroofde cultuur. Het is geen wonder dat we minder zelfbeheersing hebben dan ooit! Wanneer we mentaal uitgeput raken, zal onze wilskracht afnemen. We hebben tijd nodig om op te laden en te herstellen. Soms betekent dat alleen maar zorgen voor onze lichamelijke gezondheid, voldoende rust en een gezonde nachtrust krijgen. Maar fysieke rust kan slechts in beperkte mate tot verjonging van onze uitgeputte geest leiden. Christus beloofde: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" (Mattheüs 11:28–30).

Zult u zich aan Gods macht onderwerpen?

Paradoxaal genoeg hebben we de grootste wilskracht wanneer we ons aan de macht van God onderwerpen. Leven onder en door Zijn macht is bevrijdend, kalmerend en stabiliserend naarmate we de macht van Zijn Geest in ons leven ervaren. Uiteindelijk betekent groeien in wilskracht volledig en ondubbelzinnig vertrouwen op God en in Zijn macht om ons te leiden.

Wanneer u met verleiding geconfronteerd wordt, denk dan aan iets dat koning David schreef:

Vertrouw op de HERE en doe het goede; woon in het land en betracht getrouwheid; verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Híj zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. Wees stil voor de HERE en verbeid [d.i. ’verwacht’] Hem… (Psalm 37:3-7, NBG’51)

Vergeet nooit dat God Zelf volmaakte wilskracht gebruikte in Zijn plan om de mensheid van haar zonden te redden. De nacht voordat Jezus Christus voor de hele mensheid stierf, stond Hij voor de moeilijkste keuze van Zijn leven. Om onze Verlosser te worden, zou Hij een dood met ondraaglijke pijn moeten doormaken. De verleiding om terug te keren en weg te lopen moet enorm geweest zijn. Hij ging met Zijn discipelen naar de Olijfberg en zei tegen hen: "… Bid dat u niet in verzoeking komt." Hij liep een eindje verder en riep toen uit: "Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen" (Lukas 22:40, 42-44).

Heeft Christus gewoon 'Zijn tanden op elkaar geklemd' en Zijn wil 'gedwongen' om het juiste te doen? Nee! Wat Hem in staat stelde deze ondraaglijke test te doorstaan, was Zijn bereidheid om Zich over te geven aan de wil en de macht van de Vader.

Zo kunnen ook wij de wilskracht vinden om verleidingen te weerstaan en te overwinnen. Naarmate we ons leven in ware gehoorzaamheid overgeven aan Degene die ons heeft gemaakt, kunnen we doordrenkt zijn met Zijn geestelijke macht. Paulus schreef aan de broeders in Filippi: "Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen" (Filippenzen 2:12-13).

Als we Hem zoeken en gehoorzamen, zal God door ons werken om “zowel het willen als het werken” van Zijn wil in ons leven te bewerken. We kunnen overwinnen; we kunnen onze geest en onze acties richten. Door Gods hulp kunnen we alle wilskracht hebben die we nodig hebben.