Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Seven Signs of the Second Coming”, door Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2020.

Het einde van de wereld fascineert miljoenen. Veel kaskrakers, zoals de film Avengers: Endgame van vorig jaar, tonen de wereld op de rand van vernietiging, terwijl anderen, zoals Captain Marvel, deze afschilderen te midden van het conflict tussen de krachten van goed en kwaad. Andere populaire films, zoals de thriller Geostorm uit 2017, verbeelden wijdverbreide natuurrampen met het potentieel om onze hele planeet te vernietigen.

Beschrijft één van deze rampenfilms een echte toekomst?

Helaas, de realiteit van verwoestende rampen bevindt zich overal om ons heen, of we ons er nu bewust van zijn of niet. Hoevelen van ons in Noord-Amerika hebben zelfs maar gehoord over de verschrikkelijke overstromingen van afgelopen herfst [2019] in Centraal-Afrika, die tientallen mensen hebben gedood en duizenden uit hun huizen hebben verdreven, waarvan er vele zijn vernietigd? Daarvóór hadden we orkaan Dorian, die schade veroorzaakte langs de oostkust van de Verenigde Staten en de ergste natuurramp in de geregistreerde geschiedenis van de Bahama’s was; ongeveer 70.000 mensen werden dakloos en vermoedelijk honderden vonden de dood. Schattingen suggereren dat Dorian alleen al in de Bahama’s voor ruim 6 miljard euro aan materiële schade heeft veroorzaakt.

Elders waren branden verschrikkelijke destructief. In de eerste negen maanden van 2019 hebben meer dan 40.000 bosbranden in geheel de V.S. ongeveer 1,8 miljoen hectare verbrand. Californië was één van de zwaarst getroffen staten. Eén rapport nam waar:

Als het erop lijkt dat er tegenwoordig bijna altijd bosbranden zijn, dat er geen vast brandseizoen meer is in Californië, dan hebt u gelijk. Veertien van de 20 meest destructieve branden in de geschiedenis van de staat vonden plaats sinds 2007, en Californië heeft nu 78 meer jaarlijkse ‘branddagen’ dan 50 jaar geleden. Toen 2018 het ergste brandjaar ooit werd, moesten we een nieuwe werkelijkheid erkennen. Nu kan elk jaar het vorige overtreffen en records vestigen voor de omvang, mate van vernietiging, kosten en verlies van levens (“California Fires Are Getting Worse. What’s Going On?”, LAist.com, 28 oktober 2019).

In veel opzichten lijkt het in Californië en elders erger te worden. Sommigen zeggen dat we altijd rampen hebben gehad en dat natuurlijke catastrofes ons nu eenvoudigweg meer raken vanwege onze groeiende bevolking. Anderen erkennen de toenemende gevaren, maar redeneren deze weg als het gevolg van willekeurig toeval of een fenomeen als wereldwijde klimaatverandering.

Maar wat als er een geheel andere dimensie aan de kennelijke toename van natuurrampen en onrust in de wereld? Wat als dingen niet beter worden? Velen zijn geschokt te horen dat de Bijbel een dramatische toename van specifieke verschijnselen en voorheen ondenkbare rampspoed en lijden voorspelt. Het goede nieuws is echter dat de Zoon van God zal terugkeren en een einde zal maken aan alle chaos en lijden – en dat u bemoediging kunt vinden in het uitkijken naar de tekenen voor Zijn tweede komst.

Zal de mensheid overleven?
We leven in het grote experiment van de mensheid om over zichzelf te regeren zonder God. Kunnen de 193 lidstaten van de Verenigde Naties ooit de weg naar wereldvrede vinden? De geschiedenis zou het antwoord duidelijk moeten maken! De twintigste eeuw bracht twee wereldoorlogen, verantwoordelijk voor de dood van tientallen miljoenen mensen, en gewelddadige tirannieën die nog eens miljoenen onschuldige burgers hebben gedood. Het bracht de mensheid op de rand van nucleaire zelfvernietiging. Zelfs vandaag houden biologische, chemische, nucleaire en andere bedreigingen onze planeet op de rand van rampspoed en vernietiging.

Dus, zal planeet Aarde eigenlijk wel overleven? Is er enige hoop op wereldvrede? Velen weten niet dat de Bijbel specifieke gebeurtenissen voorspelt die zullen leiden tot het einde van dit tijdperk. We lezen: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

Maar wie zal die dagen inkorten om ons te redden? Uw Bijbel openbaart dat Christus naar deze aarde zal terugkeren om totale vernietiging van het menselijk leven [‘kosmocide’] te voorkomen. Het gevaar staat voor de deur, maar de Bijbel deelt ook het ontzagwekkende goede nieuws van een komende wereldregering onder de Koning der koningen. Wat moeten wij doen totdat Hij komt? Velen proberen ‘vandaag te leven’ en zoveel mogelijk te genieten, om zo de ontnuchterende realiteit van wat gaat komen te proberen te vermijden.

Maar Christus wil dat wij anders zijn. Hij vermaant ons: “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [beter: ‘staan’] voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:34-36).

Dit artikel onderzoekt zeven trends of tekenen waar we naar zouden moeten uitkijken. Wanneer we opletten, zullen we weten dat we die prachtige dag naderen waarop Jezus Christus zal terugkeren en de zevende bazuin zal klinken. “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15). Zult u klaar zijn om Hem te ontmoeten wanneer Hij komt? Dat zult u, wanneer u Zijn Geboden opvolgt als u zich voorbereidt. Verwacht dus deze zeven tekenen!

1. Groeiend gevaar voor een nucleaire oorlog

Ondanks vele verdragen, bedoeld zijn om de verspreiding van kernwapens te beheersen, maken deskundigen zich zorgen. Eén persbureau meldt dat sinds 2016 “er een aanzienlijke terugval qua standaarden is opgetreden met betrekking tot wapenbeheersing en risicovermindering” (“Assessing Progress on Nuclear Nonproliferation and Disarmament”, Arms Control Association, juli 2019, p. v). Naast de bekende nucleaire landen Rusland, de Verenigde Staten, Frankrijk, China, het Verenigd Koninkrijk, Israël, India, Pakistan en Noord Korea, keek het rapport naar Iran en Syrië, waar eveneens biologische en andere vormen van dodelijke wapens onderzocht worden, en vond “bewijs dat Iran, Noord Korea en Syrië allemaal betrokken zijn bij de illegale handel in materialen en technologieën voor tweeërlei gebruik (als wapen en niet-wapen)”, (p. vi).

Zal Rusland een van hun geschatte 6.850 kernwapens laten ontploffen in een komende oorlog? Gaan de Verenigde Staten een van hun 6.550 laten ontploffen? We moeten niet vergeten dat het een patroon van de mensheid is om technologie niet ongebruikt te laten. Afgelopen januari herinnerde The Bulletin of the Atomic Scientists ons aan dit gevaar: “De huidige situatie – waarin elkaar kruisende nucleaire, klimaat- en informatieoorlogvoering onvoldoende worden onderkend en geadresseerd, als ze al niet eenvoudig worden genegeerd of ontkend – is onhoudbaar. Hoe langer wereldleiders en burgers achteloos in deze nieuwe en abnormale realiteit leven, hoe waarschijnlijker het is dat de wereld een catastrofe van historische proporties zal gaan meemaken.” The Bulletin noemde onze huidige situatie “het nieuwe abnormale” (“A new abnormal: It is still 2 minutes to midnight”, Bulletin of the Atomic Scientists, 2019).

Helaas bevestigt de Bijbel dat de mensheid nog niet klaar is met oorlog voeren. De Bijbel voorspelt Wereldoorlog III, wanneer een enorm leger over de rivier de Eufraat naar het westen zal trekken.

En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam (Openbaring 9:16-18).

Hoe schokkend het ook mag lijken, een derde van alle mensen zal sterven in een toekomstige wereldoorlog! Let op de ontwikkeling van nucleaire capaciteit op het wereldtoneel.

2. Aardbevingen en andere natuurrampen

Zoals we hierboven zagen, blijven overstromingen en branden onze planeet verwoesten en lijken ze toe te nemen. Sta stil bij het volgende commentaar van de hoofdredacteur van dit tijdschrift, evangelist Gerald E. Weston, in zijn onthullende boekje Daden van God: Waarom natuurrampen?:

Hawaii is een zeer populaire toeristische bestemming, evenals de eilanden in de Stille Zuidzee. Deze prachtige vulkanische eilanden zijn onderwerp van songs en musicals. Maar zoals we weten, kunnen vulkanen erg gevaarlijk zijn voor iedereen die er te dicht bij woont. Duizenden mensen kwamen om in Pompeii en omgeving toen de berg Vesuvius uitbarstte in 79 n.Chr. Zevenenvijftig mensen stierven toen de berg St. Helens op 18 mei 1980 uitbarstte… Er waren waarschuwingssignalen voor een nakende catastrofe, net zoals die er waren voordat de berg Vesuvius uitbarstte. De noordkant van de berg St. Helens zwol zo’n 90 meter op en groeide anderhalf tot twee meter per dag. Er werden waarschuwingen gegeven om uit het gebied te evacueren, maar zoals zo vaak het geval is, slaan mensen geen acht op dergelijke waarschuwingen: “Een verstandige ziet het ongeluk en verbergt zich, maar de dwazen gaan voort en lijden schade”(Spreuken 27:12, Lutherse Vertaling).

Zoals we eerder zagen, veroorzaken natuurrampen zowel menselijke als financiële schade. De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) rapporteerde eind 2019 dat de V.S. sinds 1980 meer dan 1,7 biljoen dollar aan financiële verliezen hebben geleden als gevolg van 254 zware weersomstandigheden welke elk de natie meer dan 1 miljard dollar kostte. Vorig jaar was het vijfde opeenvolgende jaar waarin de V.S. getroffen werd door tien of meer van dergelijke afzonderlijke rampen, die elk miljarden dollars kostten (“Billion-Dollar Weather and Climate Disasters: Overview”, NCDC.NOAA.gov, 8 oktober 2019). Alles bij elkaar hebben natuurrampen de Verenigde Staten 91 miljard dollar gekost in 2018, volgens de NOAA, terwijl verschillende verzekeringsmaatschappijen zoals München Re nog hogere schattingen voorleggen.
En deze cijfers gelden alleen Amerikaanse verliezen. Eén enkele gebeurtenis in 2011 – de aardbeving en tsunami van 11 maart die de Japanse kerncentrale in Fukushima hebben beschadigd – ging gepaard met meer dan 20.000 doden en 360 miljard dollar aan economische schade. Dit is vergelijkbaar met de ‘slechts’ 250 miljard dollar aan schade en bijkomende economische gevolgen door orkaan Katrina in 2005 in de V.S...

We zouden kunnen doorgaan met het opsommen van zulke gebeurtenissen en klagen over het lijden dat ze veroorzaken, maar de Bijbel openbaart dat de ergste rampen van vandaag verbleken in vergelijking met wat er zal gebeuren aan het einde van dit tijdperk. Het boek Openbaring legt uit: “En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot!” (Openbaring 16:18).

De Bijbel openbaart dat er vreselijke tijden in het verschiet liggen vóór Christus’ terugkeer. “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën” (Mattheüs 24:7-8).

Natuurlijk is zich voorbereiden op een incidentele noodsituatie of een natuurramp verstandig. Maar terwijl ‘doomsday preppers’ [ zij die zich  voorbereiden op doemscenario’s] enorme voorraden aan voedsel, water en andere hulpbronnen aanleggen, is de enige voorbereiding die u uiteindelijk zal beschermen tegen wat er over de hele wereld komt, is dicht bij uw Verlosser te blijven en te doen wat Hij u zegt te doen!

3. Een verenigd Europa streeft naar wereldwijde overheersing

De Europese Unie heeft de uitdaging van ‘Brexit’ ervaren – de controverse rond de keuze van Britse kiezers om de Europese Unie te verlaten en de gevolgen van die stemming. De EU worstelt ook met problemen die veroorzaakt worden door massale vluchtelingenstromen en andere immigranten, van wie sommige de zeer afwijkende waarden van het land dat zij verlieten naar hun nieuwe land meebrengen. Kleinere en zwakkere EU-landen ergeren zich enorm als zij Duitsland ernaar zien streven een leidende rol te spelen die past bij haar economische kracht, terwijl iedereen zenuwachtig wordt van de onzekerheid over de toewijding van de Verenigde Staten aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Velen zien dat alleen een sterke en charismatische macht eenheid kan brengen in de worstelende EU. In feite profeteert de Bijbel dat een dergelijke leider, gesymboliseerd door een beest met zeven koppen en tien horens, op komst is. God openbaart de betekenis van dit symbool: “En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen” (Openbaring 17:12-13).

Tien koningen of koninkrijken zullen deze charismatische leider ondersteunen, waarmee ze een sterke, verenigde macht voortbrengen. Momenteel is de Europese Unie niet zo verenigd, maar let op internationale gebeurtenissen die een toekomstige combinatie van naties in Europa zullen aansporen een laatste heropleving van het historische Romeinse Rijk te verwezenlijken, die de wereld politiek en militair zal domineren. Let op de beschrijving van zijn kracht: “… En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna... En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openbaring 13:3-4). De wereldmachtsstructuur zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Volg met aandacht de ontwikkelingen in Europa terwijl een opkomende Europese Unie wereldwijde overheersing zoekt en die uiteindelijk ook zal bereiken.

4. Een krachtige leider verenigt miljarden in een religieuze opleving

We hebben de profetie gezien dat een grote supermacht zal opkomen op het wereldtoneel, maar merk op dat er nog een andere wereldfiguur is die ook als een beest wordt beschreven. Dit symbolische beest heeft twee horens als een lam.

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd (Openbaring 13:11-14).

Jezus Christus wordt het Lam van God genoemd. Daarentegen zal deze religieuze bedrieger christelijk lijken, maar ondertussen als een draak spreken. U moet uitkijken naar een internationaal gerespecteerde religieuze figuur die een Europese politieke en militaire supermacht zal beïnvloeden. Laat u niet misleiden door hem, hoewel zijn met wonderen gepaard gaande  misleidingen ervoor zullen zorgen dat miljarden hem en zijn valse religie volgen. Merk op: “hem wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen” (2 Thessalonicenzen 2:9). Eén van de leugenachtige wonderen van de valse profeet zal zijn om vuur uit de hemel te laten neerdalen, zoals we zagen in Openbaring 13:13.

De apostel Paulus benadrukt dat deze valse profeet een dienaar van Satan zal zijn, niet van God, en geoordeeld zal worden bij de komst van de Koning der koningen, Jezus Christus: “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst” (2 Thessalonicenzen 2:8). Let op religieuze trends in Europa, waar een grote religieuze opleving miljarden mensen zal trekken naar een valse en wetteloze religie.

5. De gruwel van de verwoesting

Jezus gaf ons een belangrijk waarschuwingsteken: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Mattheüs 24:15-16). Als u de boeken van Daniel en Mattheüs in uw Bijbel hebt gelezen, staat u misschien voor een raadsel wat betreft de mysterieuze “gruwel van de verwoesting.” Wat is deze en wat betekent deze in eindtijdprofetie?

Dit is duidelijk een belangrijk teken om te begrijpen. Deze geeft aan wanneer Gods volk moet vluchten en ontsnappen aan de laatste drie en half jaar van opeenvolgende profetische verwoestingen in de eindtijd.

In het verleden heeft de Griekse heerser Antiochus Epiphanes in 167 v.Chr. een besluit uitgevaardigd dat de Joden verbood tempeloffers te brengen. We lezen: “Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen” (Daniël 11:31). Antiochus stopte niet alleen de dagelijkse offers, maar richtte ook een standbeeld in de tempel op van Jupiter Olympus en droeg iedereen op het te aanbidden.

Deze gebeurtenis, ook beschreven in Daniel 8, was een voorafschaduwing van een geprofeteerde mijlpaal in de eindtijd. “Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderd negentig dagen” (Daniël 12:11).

Ja, 1.290 negentig dagen vóór de tweede komst van Jezus Christus zullen opnieuw dierenoffers worden gestopt! Jezus waarschuwt christenen om alert te zijn op een gruwel van verwoesting in de eindtijd! Net zoals Antiochus Epiphanes de tempel ontheiligde en de offers afschafte in 167 v.Chr., zo zal in de toekomst een ‘onheilig’ gezag joodse offers afschaffen! U moet uitkijken naar ontwikkelingen in Israël die zullen leiden tot het herstel van dierenoffers door religieuze Joden, en naar ontwikkelingen die leiden tot een internationaal verdrag dat deze offers toestaat.

6. Het Evangelie van het Koninkrijk van God gepredikt aan alle volken

Jezus gaf dit teken dat het einde aangeeft van de mislukte pogingen van de mens om wereldvrede te voort te brengen: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14).Misschien hebt u dat Evangelie gelezen in ons magazine (Tomorrow’s World), dat de wereld van morgen en het Koninkrijk van God op aarde verkondigt. Ja, het wereldwijd heersende Koninkrijk van God zal vrede en voorspoed brengen aan alle volken. De Koning der koningen en de Heere der heren, Jezus Christus, zal het besturen. In feite kwam Jezus dat Evangelie of goede nieuws prediken: “En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:14-15).

De profeet Jesaja openbaart een inspirerende belofte van het wereldwijd heersende Koninkrijk van vrede van de Messias: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de God van de legermachten zal dit doen” (Jesaja 9:5-6).

De huidige wereld van conflicten, onderdrukking en oorlogen zal vervangen worden door het Koninkrijk van God – de regering van God. “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15).

7. Hemelse tekenen en de Dag des Heeren

Velen die naar wereldnieuws kijken en Bijbelprofetie bestuderen, weten dat een kosmische verstoring in de hemel iedereen op aarde zal schokken. Sommige Bijbels hebben een opschrift dat de aandacht op deze verstoring vestigt boven Openbaring 6:12 staan,   in de trant van: ‘Zesde zegel: kosmische verstoringen’ – maar waar verwijst dat naar? Betekent dit de recente ‘bloedmaan’ maansverduisteringen die zoveel aandacht trokken? We lezen het volgende:

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? (vv.12-17).

Zogenaamde ‘bloedmaan’-verduisteringen herinneren ons zeker aan deze geprofeteerde gebeurtenis, maar de ware gebeurtenis zal veel, veel indrukwekkender – zelfs angstaanjagend zijn – en zal niet verklaard kunnen worden door de posities van de aarde, zon en maan. Deze geprofeteerde kosmische verstoringen zullen de Dag des Heeren inluiden, de “grote dag van Zijn [Christus] toorn”. Door de Schrift waarschuwt God ons van tevoren voor toekomstige oordelen. De maan zal veranderd worden in de kleur van bloed en de zon zal donker worden. Duizenden meteoren zullen de hemel verlichten.

Ja, het oordeel komt over alle volken van planeet Aarde. Hoe kunt u ontsnappen aan de Grote Verdrukking en de Dag des Heeren? Onze Verlosser waarschuwt ons: “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [beter: staan] voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:34-36).

Conclusie

Sommige predikers onderwijzen op misleidende wijze dat we profetie niet kunnen begrijpen en Jezus Christus op elk moment kan terugkeren. Integendeel, zoals we hebben gezien in de Bijbel, en zoals u kunt weten van andere publicaties van de Wereld van Morgen, is er een specifiek profetisch kader waarin u vertrouwen kunt hebben. Maar hoe zit het met u persoonlijk? U kunt elk moment sterven en wakker worden bij de opstanding van de heiligen, of bij een opstanding ten oordeel. U kunt zich geen uitstel van reageren op uw Verlosser veroorloven!

We kijken uit naar de terugkeer van Jezus Christus, de Messias, om over alle naties te regeren en het Koninkrijk van God op aarde te vestigen, voor duizend jaar. Wat is uw grootste doel? Uw Bijbel geeft ons het belangrijkste en meest vitale doel dat we ooit zouden kunnen stellen: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33). Let op deze zeven tekenen van Christus’ wederkomst, bereid u voor en bid: “Uw Koninkrijk kome” (Mattheüs 6:10).

Als u meer wilt weten over dit onderwerp kunt u ons boekje Openbaring: het mysterie onthuld! online lezen of een gedrukte versie ervan bestellen.