BRON: Tomorrow's World/ March - April 2004

Wij zijn allen benieuwd naar het leven na de dood.

  • Zullen wij eenvoudig voor altijd ophouden te bestaan?
  • Zullen wij de eeuwigheid doorbrengen in een met wolken gevulde hemel of in een brandende hel?

Het begrijpen van wat de Bijbel werkelijk onderwijst over onze toekomst kan onze levens hoop, vrede, vreugde en echte betekenis geven.

Er zijn vele vreemde meningen over het leven na de dood! Vele tegenstrijdige denkbeelden worden in de naam van het Christendom onderwezen.

Wat gebeurt er werkelijk als U sterft?

Wij allen zijn persoonlijk bezorgd over leven na de dood. Sommige van ons zijn zeer ongerust over onze toekomst na de dood. Zullen wij in de hel terechtkomen zo gauw wij onze laatste adem uitblazen? Wellicht verwachten wij, dat wij naar de hemel gaan om bij de Heer te zijn.

De wetenschap heeft haar eigen antwoorden op de vraag. Maar wetenschappers geven toe dat zij de geestelijke wereld niet kunnen meten of onderzoeken. Dankzij de wetenschap van de leer der zeer lage temperaturen hebben sommige personen grote sommen geld betaald om hun lichamen snel in te laten vriezen na de dood, in de hoop dat de wetenschap op een dag een manier zal vinden om hen te laten herleven en een lang leven te geven.

Maar de wetenschap kan - en zal nooit - niemand eeuwig leven geven! Desondanks hebben velen een "blind geloof" in de wetenschap, zelfs als zij in tegenspraak is met gezond verstand. Nobelprijs winnaar, wetenschapper George Wald deed een verbazingwekkende bekentenis in een artikel uit 1954, "The Origin of Life"- De Oorsprong van het Leven - in een wetenschappelijk Amerikaans tijdschrift: "De redelijke visie was om te geloven in spontane generatie; het enige alternatief om te geloven in een op zichzelf staande, oorspronkelijke daad van bovennatuurlijke schepping. Er is geen derde stelling. Men moet slechts nadenken over de omvang van deze taak om toe te geven dat de spontane generatie van een levend organisme onmogelijk is. Wij zijn evenwel hier als gevolg, denk ik, van spontane generatie".

Ongelooflijk! Hij geeft toe dat spontane generatie "onmogelijk" is, maar houdt vol dat het waar moet zijn. De waarheid is dat de wetenschap en de Bijbel, indien op de juiste manier begrepen, in perfecte harmonie zijn. Maar de Bijbel openbaart ook een Almachtige God, die alle dingen schiep. Hij openbaart diepgaande geestelijke en eeuwige waarheden, waarover de wetenschap toegeeft, dat zij die niet kan ontdekken.

Hoop op Onsterfelijkheid?

Ongeacht of de dood vrienden of familieleden treft, wij ervaren de pijn van het gemis. En wij vragen ons af: "zullen wij hen ooit weer zien"? Als wij het onvermijdelijke einde van het leven overdenken, vragen wij ons af: "is er enige hoop voor de toekomst"? Het antwoord is gelukkig: "Ja"! De Almachtige God - de Schepper van het leven zelf - openbaart onze ware hoop in de Bijbel! .

Dit is wat de Apostel Paulus schreef: "Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan". (1 Tessalonicenzen 4:13-15)

Merkt U op dat Paulus de dood "een slaap" noemt. Hij beschrijft gestorven Christenen niet als actief of levend in de hemel. Integendeel, zij "slapen" of zijn dood tot de tweede komst van Christus"Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden". (1 Tessalonicenzen 4:16-18) .

Toen de Sanhedrin Paulus ondervroeg, maakte hij van de opstanding het belangrijkste punt in zijn antwoord: "en daar Paulus wist, dat het ene deel behoorde tot de Sadduceeën en het andere tot de Farizeeën, riep hij in de Raad: Mannen broeders, ik ben een Farizeeër, een zoon van Farizeeën, ik sta terecht om de hoop en de opstanding der doden". (Handelingen 23:6) .

Paulus keek uit naar de opstanding der doden bij de terugkeer van Christus. Hij verlangde, "om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden". (Filippenzen 3:10-11) .

In Hebreeën 11, vaak het "geloof hoofdstuk" genoemd, lezen wij over vele helden en heldinnen van geloof. Gingen zij bij overlijden naar de hemel? Wat zegt de Bijbel? "In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften [van eeuwig leven en het beërven van de aarde] verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde". (Hebreeën 11:13) Later lezen wij: "ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen". (Hebreeën 11:39-40) .

Gelovige Christenen, die gestorven zijn wachten in het graf op de terugkeer van Christus! "Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel". (Johannes 5:28-29) .

"Deze opstanding tot oordeel" vindt plaats na de duizendjarige regering van Jezus Christus en de heiligen. (Openbaring 20:5-6) Dan komt het Witte-Troon Oordeel, de tijd na het Millennium, wanneer geestelijk verblinde mensen, die voorheen niet tot de waarheid zijn gekomen, opgewekt zullen worden. Zij zullen dan hun eerste echte kans krijgen om het offer van Jezus oprecht te aanvaarden. Degenen, die dit verwerpen zullen in de vuurpoel geworpen worden om voor eeuwig dood te zijn.

Onsterfelijkheid: Een Gift van God 

Wij zouden dood blijven als God ons niet opwekte. Als mens bezitten wij niet reeds onsterfelijkheid! Onsterfelijkheid is een gift van God! "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here". (Romeinen 6:23) Als wij reeds onsterfelijkheid hadden, zouden wij het niet nodig hebben als een gift van God. Wij ontvangen de gift van onsterfelijkheid als wij een ingrijpende transformatie ondergaan bij de opstanding.

Paulus schrijft: "zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning". (1 Korintiërs 15:51-54) .

Inderdaad, een ziel kan sterven tenzij wij onsterfelijkheid "aandoen" door Gods gift bij de opstanding! De profeet Ezechiël maakte dit duidelijk toen hij schreef: "de ziel die zondigt, die zal sterven". (Ezechiël 18:4, 20) Het Hebreeuwse woord voor "ziel" is nephesh, dat verwijst naar fysiek leven; het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt in Genesis 1:21 om dierlijk leven te beschrijven.

"Maar dat is in het Oude Testament", kunt U denken. "Wat zegt het Nieuwe Testament over de ziel"? Het onderwerp van Jezus was hetzelfde. "En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel [Grieks psuche,"leven"] en lichaam, kan verderven in de "hel"". [gehenna vuur] (Matteüs 10:28)

  • Gelooft U Uw Bijbel?
  • Gelooft U wat Jezus zei?

God is in staat om zowel ziel als lichaam in de "hel" - gehenna vuur te vernietigen.

De Bijbel leert duidelijk dat zielen sterfelijk zijn - niet onsterfelijk. Maar God heeft een geweldig plan van behoud voor de hele mensheid - inclusief U! Hij wil dat U een deel van Zijn gezin wordt voor alle eeuwigheid. God is liefde en Hij heeft U de gift van Zijn Zoon, Jezus Christus gegeven om te vereffenen voor Uw zonden! Zonde brengt de doodstraf over ons allen. "Want het loon, dat de zonde geeft, is dedood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here". (Romeinen 6:23) .

Onze zonden hebben ons de doodstraf bezorgd, maar God zond Zijn Zoon om die straf te vereffenen, zodat wij verzoend kunnen worden met God en door God vrijgekocht kunnen worden. Door Zijn gift kunnen wij wandelen in een nieuwe manier van leven en een nieuwe relatie hebben met onze Schepper! Ieder van ons werd geschapen naar Gods gelijkenis om een eeuwig en liefhebbende relatie met Hem te hebben. Maar God was het eerst om Zijn liefde aan ons te tonen! Wellicht bent U bekend met het waardevolle "gouden vers" van de Bijbel: "want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe". (Johannes 3:16) .

God heeft ons naar Zijn eigen beeld geschapen - naar Zijn gelijkenis. Hij wil een relatie met ons hebben, maar wij hebben ons van Hem afgescheiden. "Uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God". (Jesaja 59:2) Christenen zijn echter verzoend met God door de dood van Zijn Zoon, door het vergoten bloed van Christus. Als Christenen zijn wij niet langer afgescheiden - wij hebben rechtstreeks toegang tot God door onze Verlosser, Jezus Christus.

David en Onsterfelijkheid 

Bent U een persoon naar Gods hart? Koning David van Israël is nog een "held van het geloof", die in Hebreeën 11, genoemd wordt. God noemde hem "een man naar Mijn hart". (Handelingen 13:22)

  • Is hij naar de hemel gegaan of is hij nog in het graf?

In Gods Koninkrijk, die nog naar deze aarde moet komen zal koning David de heerser zijn over alle stammen en naties van Israël en Juda. (Vgl. Ezechiël 37:24; Jeremia 30:9) David zou zeker in de hemel zijn, als de rechtvaardigen daar naar toegaan op het moment dat zij sterven. De Bijbel laat echter duidelijk zien, dat hij daar niet is! Op het Pinksterfeest - de dag, dat de nieuwtestamentische Kerk werd gesticht - zei de Apostel Petrus: "mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij èn gestorven èn begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag". (Handelingen 2:29) Na de dood, begrafenis en opstanding van Christus was David nog steeds dood en begraven! Petrus ging verder en verklaarde duidelijk:"want David is niet opgevaren naar de hemelen". (Handelingen 2:34) David wacht op de opstanding, zoals alle andere trouwe heiligen! .

Het Valse Concept van de Onsterfelijke Ziel 

Aan vele religieuze mensen is het valse concept van de onsterfelijke ziel onderwezen. Als gevolg hiervan zijn zij niet alleen bang over hun eigen toekomst, maar ook voor hun vrienden en familie, zijn zij bezorgd, omdat die nu misschien wel in een eeuwige hel worden gepijnigd. Maar de waarheid is dat geen mens, die ooit geleefd heeft en gestorven is, nu in het hellevuur lijdt! .

Uw Bijbel verwijst duidelijk metaforisch naar de dood als een slaap. Jezus verwees naar de dood van Zijn vriend Lazarus als een slaap. (Vgl. Johannes 11) De dood heeft geen bewustzijn. "De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets". (Prediker 9:5) De doden ervaren geen besef van tijdsduur. In de volgende seconde van hun bewustzijn zullen zij ontwaken in één van de drie opstandingen.

De Geest in de Mens 

Wij worden niet geboren met een onsterfelijke ziel, maar wij hebben een menselijke geest. Zoals de Apostel Paulus schreef: "wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods". (1 Korintiërs 2:11) De Patriarch Job verklaarde:"Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft". (Job 32:8) Die geest, gecombineerd met het menselijk verstand geeft de mens "geestkracht", die niet beschikbaar is voor dieren. Maar de menselijke geest is niet een ziel en heeft, los van het menselijk verstand, geen bewustzijn. Als iemand een ware bekeerde Christen wordt, verenigt Gods Geest zich met de menselijke geest en wordt men een verwekt kind van God. De bekeerde Christen groeit dan in de genade en kennis van Christus. (Vgl. 2 Petrus 3:18) Doordat Christus in ons leeft worden wij hervormd in de ware natuur en geest van Christus. Wij hebben Gods karakter, liefde en natuur.

  • Hoe kunnen wij zo'n verbazingwekkende zegen hebben?

Omdat de Verlosser van de wereld dood en begraven was en verrezen. Petrus schreef: "Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd". (1 Petrus 1:3-5) .

Wij hebben een levende hoop, omdat Christus uit de dood verrees. Sommigen geloven niet juist, dat Jezus aan geesten in de hel predikte, terwijl Zijn lichaam in het graf bleef. Dat is volstrekt vals! Jezus zei duidelijk, dat Hij dood was toen Hij stierf!"Ik ben de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk". (Openbaring 1:18) Jezus predikte tot de "geesten in gevangenschap" als de vooraf-geïncarneerde Heer, tijdens de dagen van Noach. "De lankmoedigheid Gods bleef afwachten,in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden". (1 Petrus 3:20) Jezus was dood en in het graf of in "het hart der aarde"drie dagen en drie nachten, zoals Hij beloofde in Matteüs 12:40. Als Hij niet echt gestorven was, hebben wij geen Verlosser..

Voor Eeuwig Verloren?

  • Wat gebeurt er met de miljarden mensen, die geleefd hebben en gestorven zijn, zonder ooit het offer van Christus aanvaard te hebben?
  • Zijn zij voor altijd verloren?

Neen! God is eerlijk en rechtvaardig. Hij zendt geen geestelijk verblinde mensen naar een vuurpoel zonder hen ooit een kans te geven op verlossing. God zal die zondaars hun eerste echte kans op verlossing geven bij het "Witte Troon Oordeel". De Apostel Johannes schrijft: "en ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken". (Openbaring 20:12) .

Op dit moment is iedereen, die gestorven is, behalve Jezus Christus, zonder leven of bewustzijn en wacht op de opstanding. Oprechte trouwe Christenen zullen in de eerste opstanding zijn als Christus terugkomt. "De rest van de doden" zullen opstaan ten oordeel in het "Witte Troon Oordeel" in de tweede algemene opstanding. Miljarden zullen dan hun eerste kans hebben voor verlossing door Christus. Hun ogen zullen geopend worden en zij zullen het ware evangelie begrijpen. Zij zullen een levensduur krijgen om zich te bekeren en om hun levens te geven aan Christus. Aan het einde van deze periode van oordeel zullen degenen, die rebelleren en hun geweten verharden - die de onvergeeflijke zonde begaan - worden vernietigd in de vuurpoel en de pijnlijke "tweede dood" ondergaan, waarvan geen opstanding is. (Openbaring 20:14-15) .

Dank God dat niemand van Uw overleden vrienden of familie nu pijnen lijdt in de hel. Maar zij zullen opgewekt worden tot oordeel om, of de gevolgen onder ogen te zien van het verwerpen van Gods Waarheid, of om voor de eerste keer in contact te worden gebracht met die Waarheid, als God hen niet eerder tot de Waarheid bracht.

  • Bent U nu geroepen?

Zo ja, dan kunt U niet wachten; God wilt U in de eerste opstanding: "een betere opstanding". (Hebreeën 11:35) Moge God U zegenen met Zijn waar begrip van leven en dood en Zijn hoop voor Uw toekomst.