Dit is de vertaling van het Engelstalige commentaar “The Instruction to ’Work Out Your Own Salvation’”, door J. Davy Crockett III, oorspronkelijk gepubliceerd op 29 februari 2020, op de Tomorrow’s World website.

Een legendarische investeerder die ook wel het ‘Orakel van Omaha’ wordt genoemd, is een van de rijkste mannen ter wereld met een geschatte nettowaarde van 90,6 miljard dollar in januari 2020. Warren Buffett staat bekend als een scherpzinnig zakenman en filantroop met een ‘griezelige’ staat van dienst in het selecteren van bedrijven die succes op de lange termijn zullen boeken. Door de decennia heen hebben zijn bedrijven het goed gedaan. Toch is hij geen micromanager van zijn enorme, gevarieerde ondernemingen. Er wordt gezegd dat hij zorgvuldig de persoon kiest die aan het hoofd komt te staan van een van zijn overgenomen bedrijven, zijn doelen en verwachtingen uiteenzet en die persoon vervolgens de organisatie laat leiden, waarbij hij de resultaten meestal jaarlijks controleert.

Deze benadering van zakendoen heeft erg goed gewerkt voor Mr. Buffett, omdat het de mensen aan wie deze ondernemingen zijn toevertrouwd om te leiden zeker motiveert talent, bekwaamheid en zakelijk inzicht te gebruiken om succesvolle resultaten te behalen, omdat ze weten dat er een evaluatie van hun prestaties zal komen. Het zal u misschien verbazen dat dezelfde benadering terug te vinden is in een Bijbels verhaal dat Jezus Christus gebruikte om een belangrijk spiritueel punt te maken dat van toepassing is op Christenen.

Het verhaal ontvouwt zich in het evangelie van Lukas. "… Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom" (Lukas 19:12-13). In de tijd van Jezus vertegenwoordigden ponden en talenten van goud of zilver enorme sommen geld.

En zo kwam het dat toen hij terugkeerde, nadat hij het koninkrijk had ontvangen, hij deze dienaren, aan wie hij het geld had gegeven, beval bij zich te roepen, opdat hij zou weten hoeveel eenieder had verdiend door handel te drijven. “Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem: En u, wees machthebber over vijf steden. En een ander kwam en zei: Heer, zie uw pond, die ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden: Neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de tien ponden heeft. Zij zeiden dan tegen hem: Heer, hij heeft al tien ponden. "Want ik zeg u, dat aan eenieder die heeft, gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft" (Lukas 19:15-26).

Het punt dat in het verhaal gemaakt wordt is dat Jezus Christus, hier vertegenwoordigd door de "mens van hoge geboorte", verwacht dat Zijn dienaren  ̶  degenen die Hem accepteren als Heer, Meester en Messias  ̶  productief zijn. Johannes citeerde Jezus en zei: "Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent” (Johannes 15:8). Naar wat voor soort "vrucht" verwees Hij? De Grote Opdracht die Jezus gaf kort voordat Hij opsteeg naar de hemel geeft belangrijke details: "En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken [of: “maakt al de volken tot mijn discipelen”, NBG’ 51], hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld …" (Mattheüs 28:18-20).

De kerk heeft collectief de belangrijke verantwoordelijkheid om deze opdracht uit te voeren, maar iedereen is ook individueel verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke geestelijke groei. De apostel Petrus verwoordde het zo: "Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen" (2 Petrus 3:18). Paulus benadrukte dit ook in Filippenzen 2:12 toen hij schreef: "Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid [behoud] met vrees en beven".

Dit belangrijke principe wordt geïllustreerd in de gelijkenis van de ponden: "… En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden; en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen" (Lucas 12:48).

Denk eens na over de talenten, bekwaamheden en lichamelijke gaven die God u heeft gegeven. Gebruikt u ze op een productieve manier om anderen te dienen  ̶  terwijl je groeit in ‘genade en kennis’?

Het Tomorrow's World magazine, de boekjes, de Bijbelstudiecursus en het YouTube-kanaal, allemaal gratis, zullen u enorm helpen als u geestelijk en lichamelijk productief wilt zijn.