Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Prince of Peace” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2020.

Het was eindelijk voorbij! De Japanners gaven zich op 15 augustus 1945 over en er kwam voor het eerst vrede in de wereld sinds Adolf Hitler bijna zes jaar eerder zijn invasie van Polen begon. Niet elk land werd op hetzelfde moment betrokken bij de oorlog, en de Europese en Pacifische tonelen van militaire actie eindigden enkele maanden na elkaar, maar in augustus 1945 was de 'wereld’ oorlog voorbij. Sinds die dag zijn er 75 jaar verstreken.

Maar de vrede was van korte duur. Minder dan vijf jaar later viel Noord-Korea Zuid-Korea binnen waarna een ander belangrijk conflict volgde. Daarna, in mei 1954, verloren de Fransen de controle over Vietnam. Dat markeerde het begin van meer directe betrokkenheid van de Verenigde Staten en anderen, hetgeen uiteindelijk culmineerde in wat bekend werd als de Vietnamoorlog, een tijd van pijnlijke verlies en interne verdeeldheid in de geschiedenis van de VS. Andere gevechten vonden plaats in Azië en Afrika om zich te ontdoen van koloniale overheersing. Sindsdien zijn er veel meer conflicten geweest.

De mensheid kan collectief naar vrede verlangen, maar oorlog is duidelijk het favoriete spel van veel te velen. Niettemin is de boodschap van Tomorrow’s World dat er vrede zal komen in deze gekwelde wereld. Menselijk gesproken is dat onmogelijk, zoals uit de geschiedenis gebleken is. Toch denkt elke generatie dat zij de manier kan vinden om eindelijk vrede te brengen. In mijn tv-uitzending 'The End of War' die in oktober van dit jaar zal worden uitgezonden, citeer ik uit Robert Kagans boek uit 2018 The Jungle Grows Back. Kagan schrijft over degenen die, net als de Britse auteur en politicus Norman Angell in 1909, geloofden dat de grote mogendheden van de wereld 'dat ontwikkelingsstadium ontgroeid waren’ waarin men dacht dat militaire veroveringen van groot voordeel voor welk land dan ook zouden zijn:

[Degenen met deze mening] konden zich niet voorstellen dat 's werelds leidende commerciële mogendheden, die in de moderne wereldeconomie zo onderling afhankelijk zijn, een oorlog zouden voeren voor zulke primitieve doelen als territorium en militaire overheersing en dat ze niet geïnspireerd zouden worden door rationele berekeningen, maar door angst, trots en ambitie, en dat oorlog de enthousiaste steun van hun volk zou genieten, aangewakkerd door nationalisme en tribalisme (pp. 16–17).

Angell maakte zijn inschatting slechts vijf jaar voor de Eerste Wereldoorlog  ̶ een conflict dat de Amerikaanse president Woodrow Wilson de “oorlog om een einde aan alle oorlogen te maken” noemde. Wilsons verwachting van vrede was net zo denkbeeldig, en iets meer dan twee decennia daarna werd de wereld in een veel groter conflict gestort.

Dus waarom is de boodschap van Tomorrow’s World een boodschap over vrede? Zijn wij behept met een hersenschim? Geloven we in een illusie? Op basis waarvan kunnen we de gedurfde voorspelling doen dat er vrede komt?

Waarom Jezus kwam  ̶ in Zijn eigen woorden

Velen geloven dat het doel van Jezus' eerste komst het verspreiden van vrede over de hele wereld was, maar ze zouden geschokt zijn te lezen wat Jezus zelf eigenlijk zei: "Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard'' (Mattheüs 10:34).

Hoe strookt dit met de bekende profetie dat de Messias de "Vredevorst" zou zijn (Jesaja 9:5)? Het antwoord wordt gevonden in de tijdsplanning en focus van deze twee passages.

Jezus besefte zelf dat Zijn ware boodschap aan de mensheid niet populair zou zijn. Hij waarschuwde dat het volgen van Hem dikwijls een ruige reis met weinig vrienden betekende.

Na uitgelegd te hebben dat "… iemands huisgenoten… zijn vijanden [zullen] zijn" (Mattheüs 10:36), gaf Hij een uitdaging die maar weinigen willen aangaan: Hem boven al het andere te plaatsen. Dat klinkt misschien eenvoudig genoeg, maar is het dat wel? Let op deze passage: "Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard”, “Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden" (Mattheüs 10:37, 39). Geen wonder dat Hij aangaf dat de weg naar het leven door de nauwe poort en langs de smalle of moeilijke weg gaat (Mattheüs 7:13–14).

Satan de duivel is heel reëel en heeft de mensheid misleid om een vals evangelie, een valse Jezus en een valse manier of geest van aanbidding van Hemte aanvaarden (2 Korinthe 11:4). Naast het hebben van zijn eigen dienaars die zich voordoen als dienaars van gerechtigheid (vv. 13-15), wordt Satan ook wel "… de aanvoerder van de macht in de lucht …" genoemd die "… het tijdperk [of: ‘koers’, vert. van “course”, NKJV] van deze wereld …" leidt (Efeze 2:2) en met succes "… de hele wereld misleidt …" (Openbaring 12:9).

Gezinnen krijgen te maken met conflictsituaties wanneer één lid besluit af te wijken van heidense door mensen in plaats van door God gemaakte familietradities. Dit was waar in Jezus' tijd en is nog steeds waar in de onze. Het ware christendom volgt niet de tradities van de wereld, waarvan er vele rechtstreeks uit het heidendom komen. Het is een andere manier van leven, gebaseerd op de geboden van God. En er is een grote beloning voor degenen die deze levenswijze omarmen, hoewel het niet de gemakkelijke weg is.

Er kwam eens een jonge man naar Jezus met de vraag wat hij doen moest om het eeuwige leven te verkrijgen. Hij vond het antwoord van Jezus blijkbaar te moeilijk en ging bedroefd weg. Dit zette Zijn discipelen ertoe aan Jezus in wezen te vragen: wat levert het ons op? Jezus legde uit: "… Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven" (zie Mattheüs 19:28–29).

Het is voor ons moeilijk om volledig te begrijpen wat er op het spel staat. We kunnen 70 of 80 jaar 'voor vandaag leven', en dat zal het dan zijn, of we kunnen voor morgen leven en eeuwig leven hebben. Dood of leven  ̶ zo eenvoudig is het werkelijk, ook al zijn de gevolgen van die keuze misschien niet eenvoudig. Het wordt ingewikkeld omdat we fysieke, tijdelijke wezens zijn die geluk en pijn, vreugde en verdriet ervaren in het hier en nu. Het is van nature om de gemakkelijke weg te nemen. Maar als we het smalle pad kiezen, zal het veel grotere beloningen opleveren, en dit brengt ons terug naar het onderwerp van mijn boodschap aan u: vrede.

Een nieuw begin

De Bijbel leert ons dat degenen die van Christus zijn bij Zijn komst, duizend jaar met Hem op deze aarde zullen leven en regeren. Dat is louter het begin  ̶ maar wat een begin zal het zijn, want dan zal er eindelijk vrede op deze gekwelde planeet komen!

Satan en de gevallen engelen die hem in rebellie volgden, regeren op dit moment op aarde. Talrijke teksten bewijzen dit (b.v. Johannes 12:31; 14:30; 16:11; Efeze 2:2; 2 Korinthe 4:3–4; Lukas 4:5–7) en we zien de resultaten overal om ons heen. Dit zal veranderen wanneer Christus terugkeert en dit kwade wezen en diens slaafse dienaren verwijdert. Dan zal deze "aanvoerder van de macht in de lucht" de koers van deze wereld niet langer bepalen.

Zelfs nu bereidt Christus nieuwe heersers voor om de plaats van Satan en zijn ondergeschikten in te nemen. Deze diepe waarheid  ̶ dat God Zijn dienstknechten zal belonen met posities van heerschappij  ̶ wordt in beide Testamenten aangetroffen (Daniël 7:27; Lukas 19:16–19; Openbaring 20:4). Menselijke pogingen om vrede te bereiken zullen mislukken, maar er komt een verandering aan die maar weinigen begrijpen of verwachten  ̶ en die hangt niet af van ons begrip of onze acceptatie. Het gaat gebeuren! Jezus is werkelijk de Vredevorst en Hij biedt u het voorrecht te helpen Zijn vrede aan de wereld te brengen. Maar eerst moet Hij weten dat u nu uiterst loyaal aan Hem zult zijn en in de eerste plaats, vóór alle andere zaken, voor Zijn levenswijze zult kiezen. Niets minder dan dit zal voldoende zijn.

Zoals Jezus zei: "... velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren" (Mattheüs 22:14). Met andere woorden, het aanbod zal uitgaan, maar weinigen zullen het aannemen. De vraag nu is: wat zult u doen?