Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “A Catastrophic Storm Is Coming!” door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van april-mei 2022.

Mijn hoofdartikel in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2020 was getiteld “Een perfecte storm.” Als u toen nog geen abonnee was, kunt u het online lezen op wereldvanmorgen.nl [gedateerd 1 september 2020]. Ik beschreef de overeenkomst tussen gebeurtenissen in Australië, Afrika, Europa en Noord-Amerika die rampen naar deze regio’s brachten. Ik wees erop hoe in Australië de zeven jaar lange droogte in het noorden van Queensland abrupt eindigde met overstromende regens waardoor naar schatting 600.000 stuks vee verdronken, gevolgd door het heetste en droogste jaar ooit sinds de metingen, wat leidde tot het ergste bosbrandseizoen sinds mensenheugenis – waarbij eigendommen werden verwoest en naar schatting een miljard wilde dieren omkwamen. En vervolgens, toen het scheen dat dingen niet nog slechter konden worden, sloeg het ‘onvoorziene’ COVID-19 toe.

Dit was slechts een van de ‘perfecte stormen’ die in het artikel werden genoemd. In de twee jaar die volgden zijn er nog veel meer bijgekomen. David Beasly, voormalig gouverneur van South Carolina en uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, schetst de huidige voedselcrisis in Afghanistan, die miljoenen mensen in gevaar brengt in een ‘perfecte storm’ van conflicten, klimaat- en COVID-gerelateerde problemen.

We zien de inflatie, tekorten aan arbeidskrachten en lege schappen samenkomen, terwijl illegale immigranten vanuit de hele wereld een open grens van de Verenigde Staten oversteken, en Groot-Brittannië binnenkomen vanuit Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Azië. Bovendien dreigen er drie mega-oorlogen in Europa, Azië en het Midden-Oosten. Eén oorlog is al begonnen en bij het ter perse gaan van dit artikel weten we nog niet wat de uitkomst zal zijn – wie weet wat er zal gebeuren tussen nu en het moment dat u deze uitgave in handen heeft? Zullen er één of meer oorlogen uitbreken? Bij het ter perse gaan van dit nummer is Rusland net begonnen met een invasie in Oekraïne. Hoe zal dit de Europeanen dichter bij elkaar brengen? En hoe zullen de relaties van andere naties veranderen door het conflict? Zal de COVID-plaag eindelijk afnemen, of zal er een nieuwe, venijnige variant opduiken? Hoe hoog zal de inflatie oplopen en hoe laag zullen onze voorraden levensmiddelen worden? Eén ding is zeker: 2022 wordt net zo traumatisch als 2020 en 2021.

Maar waarom gebeurt dit allemaal? Waar zal het eindigen? Is er iemand die vrede kan brengen in onze wereld vol problemen? We staan voor een perfecte storm van wereldwijde proporties, niet beperkt tot een specifieke regio of sector. Velen zien dit en zijn verontrust door wat zij zien. Dit zijn geen normale tijden. Ja, er zijn altijd weersverstoringen , oorlogen, inflatie, pandemieën, en regionale samenlopen van omstandigheden geweest die perfecte stormen creëerden, maar wat we vandaag zien is een samenloop van catastrofale gebeurtenissen op een wereldwijde schaal. De problemen van de mensheid lopen uit de hand – maar er is goed nieuws aan het eind van dit alles.

WAAR MOET DE SCHULD WORDEN GELEGD?

Terwijl politici onze problemen wijten aan COVID, de partij die aan de macht is, of de partij die niet meer aan de macht is, zijn het maar al te vaak hun eigen misplaatste beleidsmaatregelen die de weg vrijmaken voor vernietiging op wereldschaal. Maar we moeten niet alle schuld bij onze leiders leggen. Wat we zien is het resultaat van de dwaze afwijzing door de mensheid van onze Schepper – wat ons naar een grote ramp als climax in de eindtijd brengt. En achter dit alles zit een wezen dat het grootste deel van de mensheid niet herkent, degene die de Bijbel “… de aanvoerder van de macht in de lucht…” noemt. Deze “… geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” bestuurt ‘het tijdperk van deze wereld’ (Efeze 2:2). Dat wezen is echt, en weinigen begrijpen de omvang van zijn invloed. Hij heeft zichzelf meesterlijk neergezet als een rode stripfiguur met een drietand, horens, een lange staart – zeker niet serieus te nemen door intelligente mensen. Toch is hij degene die houdingen van woede, verdeeldheid, haat en angst zaait in de hoofden van de nietsvermoedende mensheid. Hij is een meester ‘schaker’ die weet hoe leiders en de massa te manipuleren.

Wij bij de Wereld van Morgen wandelen op de dunne lijn van het vermijden van politiek en het ondertussen toch stoutmoedig verkondigen van de waarheid. Die geestelijke prins heeft op een slimme manier moraliteit en waarheid vermengd met politiek. Iedereen die de waarheid spreekt wordt gezien als een pleitbezorger van de ene kant van het politieke gangpad of van de andere kant – alzo haakt in sterk verdeelde landen de helft of meer van de bevolking onmiddellijk af. Daarom krijgen wij brieven waarin ons, soms in niet zo fraaie bewoordingen, wordt verweten dat wij de ene politieke partij steunen of de andere. Ja, we krijgen het verwijt van alle kanten te horen!

Toch moeten we de waarheid vertellen dat een open grens, met honderdduizenden niet grondig onderzochte migranten van over de hele wereld die de V.S., Groot-Brittannië en verschillende andere Europese landen binnenstromen, deze naties zal vernietigen tenzij het een halt wordt toegeroepen. Het maakt niet uit wie de president of nationale leider is – een land zonder grens zal ophouden een land te zijn als ongecontroleerde immigratie kan blijven doorgaan. Natuurlijk kan een meelevend persoon er moeilijk iets verkeerd aan vinden dat iemand een slechte situatie ontvlucht om een beter leven voor zichzelf en zijn familie te vinden – maar een onbeschermde grens nodigt drugssmokkelaars, mensenhandelaars, seksuele roofdieren, gewelddadige bendeleden en terroristen uit. Zij brengen ook nieuwe religies en culturen mee die niet altijd in harmonie zijn met de landen die zij binnenkomen.

EEN GEOPOLITIEKE TSUNAMI

Maar waarom vindt deze samenloop van problemen nu plaats? Waarom zien we in het ene na het andere land scherpe tegenstellingen over illegale immigratie, COVID- protocollen en mandaten, schoolprogramma’s, en zelfs over wat het betekent man of vrouw te zijn? Waarom zien we de V.S. in ernstig verval? Waarom zien we een in grote lijnen geopolitieke herschikking van naties? Waarom is onze koopkracht in vrije val? Waarom is er geweld in onze straten, terwijl officieren van justitie – wier taak het is misdadigers te vervolgen – meer optreden als verdedigers van misdadigers en gewetenloze delinquenten? Waarom gebeurt dit allemaal op hetzelfde moment? Kortom, waarom zien we de nationale orde en de wereldorde ineenstorten?

De Britse en Amerikaanse volkeren hebben meer dan 200 jaar lang de ergste naties en mensen – Napoleon, Hitler, Mussolini, Stalin, Tojo [een Japans militair en politicus tijdens de Tweede Wereldoorlog] – op afstand gehouden, en hebben geholpen naties te voeden en weer op te bouwen toen rampen toesloegen. Maar vandaag de dag komt er een einde aan de Amerikaanse en Britse orde in de wereld, en we dienen te weten waarom.

Weinig mensen beseffen tegenwoordig dat de Bijbel de Bijbelse identiteit van de afstammelingen van de Britse, Amerikaanse, Nederlandse, Zwitserse en Franse volken onthult. En het is onmogelijk om de Bijbelse profetie te begrijpen – en wat deze voorspelt voor onze wereld – zonder deze vitale sleutel te begrijpen die de deur opent naar de plaats van onze moderne naties in die profetie. Daarom is ons boekje De Verenigde Staten en Groot Brittannië in de profetieën zo belangrijk. U kunt een exemplaar bestellen of het online lezen op de website wereldvanmorgen.nl.

Hoewel de moderne Israëlitische landen over het algemeen een zegen voor de wereld zijn geweest, hebben zij ook zwakkere naties geïntimideerd en de wereld ’op het slechte pad gebracht’ met hun culturele zonden. Tegenwoordig lopen zij voorop in het exporteren van een immorele cultuur naar andere landen. Hoewel zij lange tijd hebben beweerd christelijke naties te zijn, hebben zij zich niet altijd als christenen gedragen, en vandaag de dag zelfs alles behalve dat. Abortus is nu de wet van het land. God heeft ons mannelijk en vrouwelijk geschapen, maar onderwijsinstellingen, grote en kleine bedrijven, en onze media – zelfs de ‘conservatieve’ media – vermijden bijna volledig die evidente waarheid te spreken, niet moedig genoeg om tegen de haren van een boze minderheids cancelcultuur in te strijken. Mannen die claimen vrouwen te zijn nemen deel aan zwemwedstrijden voor vrouwen en stelen zelfs beurzen van degenen aan wie zij rechtmatig toebehoren. Ondertussen begrijpen de Russen, Chinezen en sommige Afrikaanse naties het verschil tussen man en vrouw en promoten zij mannelijkheid en vrouwelijkheid en respecteren zij daadwerkelijk zowel mannen als vrouwen. Is het een wonder dat de westerse naties wegzinken in een moeras tot chaos vervallen, op weg naar de uiteindelijke ondergang?

GODS WAARSCHUWING

In Leviticus 26 waarschuwt God de Israëlitische volken dat als zij Zijn geboden verachten: “… Ik… verschrikking [“terror” (‘terreur’), New King James Version] over u [zal] brengen…” (v. 16). Bedenk hoe onze wereld is veranderd sinds 9/11. Met honderdduizenden die elke maand de zuidgrens van Amerika, verschillende Europese grenzen of het Kanaal oversteken, hoeveel van hen zijn gewelddadige bendeleden, zedendelinquenten, drugsdealers of toegewijde terroristen? Zelfs als slechts 1 procent – 20.000 – van de twee miljoen mensen die vorig jaar illegaal Amerika zijn binnengekomen onruststokers zijn, dan opent dit een deur voor problemen!

De volgende vloek die genoemd wordt is “… tering en koorts die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen” (v. 16) . We zitten niet alleen in een coronaviruspandemie, we hebben ook HIV/AIDS, kanker, en nog veel meer. De vierde van de vier ruiters in Openbaring stelt de komst van epidemie of ziekte voor (Openbaring 6:8). Wat we nu zien is slechts een warming-up voor wat komen gaat. God zal de vervloekingen opvoeren en ons tijd geven om te veranderen – en als we er niet in slagen te veranderen, zullen ze met grotere intensiteit komen.

Vervolgens zegt God ons: “… U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten” (v. 16). Inderdaad, Amerikaanse en Canadese familieboerderijen worden opgeslokt door grote ondernemingen – en in toenemende mate hebben die ondernemingen hun hoofdkantoor buiten Noord-Amerika.

In een andere variant van investeren in land, die de laatste jaren steeds belangrijker is geworden, gaat eigendom  ̶   en controle over het land en het voedsel dat het produceert  ̶  overzees.... Investeren in landbouwgrond is een sleutelstrategie voor regeringen die hun voedselvoorziening en hun voedselprijzen graag willen stabiliseren. Door grond in andere landen te kopen en het te bewerken, kunnen buitenlandse kopers hun binnenlandse voedselvoorziening en andere van landbouw afhankelijke markten ondersteunen zonder voor essentiële producten te hoeven concurreren op de wereldmarkt. Buitenlandse investeerders kopen enkele honderdduizenden hectares, bijvoorbeeld in Afrika, om palmolie, rubber of een biobrandstof te produceren. De deals gaan doorgaans gepaard met beloften van werkgelegenheid, infrastructuur, ontwikkeling van hulpbronnen, of gewoon een stimulans voor de nationale economie, maar al te vaak lopen die beloften op niets uit. De lokale bevolking plukt er geen vruchten van, zij verliezen hun landbouwrechten, toegang tot water, zelfs hun huizen (“Who Really Owns American Farmland?” TheCounter.org, 31 juli 2017).

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en China kopen land, mineralen en waterrechten in heel Noord-Amerika en Afrika. De werkelijke percentages voor Amerika zijn nog klein; buitenlanders bezitten momenteel ongeveer 2 procent van het Amerikaanse landbouwareaal. Maar in tijden van schaarste kunnen zelfs kleine percentages ertoe doen – en het is het traject dat belangrijk is. De God van de Bijbel waarschuwt dat de Amerikaanse en Britse volken de controle over hun eigen land zullen verliezen als zij doorgaan met het verachten van Zijn geboden.

Bovendien: “Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt” (Leviticus 26:17). De rampzalige manier waarop de V.S. zich uit Afghanistan terugtrok getuigt van deze profetie. Er kan op allerlei manieren ‘een draai aan worden ‘gegeven’, maar de vijanden van Amerika zien het maar op één manier – zij hebben weer een andere supermacht overleefd en verslagen. Amerika heeft geleerd wat de Britten en Russen al eerder hadden geleerd – Afghanistan is geen plaats om oorlog te voeren.

Zowel het huis van Juda (het Joodse volk) als het huis van Israël (de volkeren van Britse afkomst en het Amerikaanse volk) werd voorspeld dat zij grote militaire macht zouden hebben aan het einde van de dagen (Genesis 49:1, 9, 22-24; Deuteronomium 33:13-17). Vandaag zijn deze naties zeer trots op hun macht, maar God waarschuwt: “Ik zal de trots op uw eigen kracht breken…” (Leviticus 26:19 [ beter vertaald: “en uw trotse macht zal Ik breken…” (NBG ‘51)]. Afghanistan is nog maar het begin. Zien we niet de storm die door die slecht geplande terugtrekking is ontstaan? Noord-Korea test opnieuw raketten. China vliegt met straaljagers over Taiwan. De problemen tussen Iran en Israël zullen niet verdwijnen. Eind februari lanceerde Rusland een gewelddadige militaire aanval op Oekraïne. Zal Oekraïne, tegen de tijd dat u dit leest, zijn gevallen of zullen de strijdkrachten van andere landen in een langdurig conflict getrokken zijn? Zal het Oekraïense verzet aanhouden? Talrijke nieuwsbronnen meldden in januari dat Rusland niet uitsluit troepen naar Cuba en Venezuela te sturen. Wat als er twee of meer oorlogen tegelijkertijd uitbreken? Zou iemand op dat moment de Amerikaanse president willen zijn?

God verklaarde ook: “… Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons. Uw kracht zal voor niets verbruikt worden, uw land geeft zijn opbrengst niet en de bomen op het land geven hun vruchten niet” (Leviticus 26:19-20). We hebben allemaal gehoord over de grote droogtes van de laatste jaren in Australië, het westen van de V.S. en Canada, maar hoeveel mensen zijn zich bewust van de sterke daling van de sinaasappeloogst in Florida in de laatste twee decennia? De daling is te wijten aan ‘citrusgroenziekte’ – een van de meest verwoestende ziekten bij citrusplanten ter wereld. De ziekte wordt verspreid door een insect, is niet te behandelen en doodt de boom meestal binnen een paar jaar. Hoe verwoestend is deze ziekte geweest voor de sinaasappeloogst in Florida?

Florida zal naar verwachting het kleinste aantal sinaasappelen in meer dan 75 jaar produceren sinds het seizoen 1944-1945. Volgens een prognose van het Amerikaanse ministerie van landbouw zal de sector van 9 miljard dollar in Florida slechts 44,5 miljoen dozen sinaasappelen van 90 [Amerikaanse] ponden [± 41 kg] produceren, een daling met 1,5 miljoen dozen ten opzichte van december. Dit in tegenstelling tot de tijd dat Florida 244 miljoen dozen sinaasappels in één jaar produceerde (“Florida's Annual Orange Crop Appears to Be Smallest Produced in Over 75 Years”, NewsWeek.com, 19 januari 2022).

EEN WAARSCHUWING VAN DE WACHTER

Is er bij al dit slechte nieuws, ook goed nieuws? Waarom, zult u zich afvragen, presenteert de Wereld van Morgen zoveel onheil en narigheid? Het antwoord is te vinden in de Bijbel. God gebiedt ons onze wereld de waarheid te vertellen over waar ons gedrag toe leidt. God vertelde de profeet Ezechiël dat hij een wachter moest zijn voor het huis van Israël, om de Israëlieten te waarschuwen voor een naderende gevangenschap vanwege hun zonden. Ziet u het probleem? De noordelijke tien stammen van het huis Israël waren in gevangenschap gegaan meer dan honderd jaar voordat Ezechiël schreef! Dit betekent dat de instructie werd gegeven voor anderen om de waarschuwing van de wachter in de verre toekomst – aan het einde van dit tijdperk  ̶  te vervullen. Let op de zware verantwoordelijkheid die gegeven wordt: “Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter” (Ezechiël 33:6).

God droeg de profeet Jesaja op: “Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden” (Jesaja 58:1). En zij die niet weten waar het huis van Israël vandaag de dag te vinden is, zijn niet vrijgesteld; God zegt dat iedereen die ziet welke richting de mensheid uitgaat een waarschuwing moet laten horen. “Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk” (Spreuken 24:11-12).

God beschreef hoe de wereld er uit zou zien in de tijd van het einde, wanneer valse godsdienstige leiders de mensen zouden vertellen wat zij willen horen in plaats van wat zij moeten horen, namelijk een boodschap van berouw en bekering. “Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en teken het op in een boek, zodat het blijft staan tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig. Want het is een opstandig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de HEERE; die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien: tegen de schouwers: U mág niet voor ons schouwen wat waar is. Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen. Wijk af van de weg, keer af van het pad, houd de Heilige van Israël bij ons vandaan” (Jesaja 30:8-11).

DE HOOP OP EEN BETERE WERELD

De Wereld van Morgen zal doorgaan met het vertellen van de waarheid aan het huis van Israël, en aan de mensheid in het algemeen – en wij zullen dat doen in de hoop dat velen zullen veranderen, voor hun eigen bestwil. Dit is wat ware liefde is! “Wonden door iemand die liefheeft, zijn tekens van trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater” (Spreuken 27:6). Wij zullen ook het goede nieuws verkondigen dat Jezus Christus spoedig zal terugkeren om de mensheid te redden van haar krankzinnigheid. Jezus beschreef de wanhopige situatie waarin wij terecht zullen komen – de zekere vernietiging van alle leven op onze planeet – maar Hij gaf ons ook de verzekering dat Hij zal ingrijpen om dit te stoppen (Mattheüs 24:21-22).

Wij zullen ook het goede nieuws (het Evangelie) bekendmaken dat Jezus kwam verkondigen – het komende Koninkrijk van God op aarde (Markus 1:14-15, Lukas 4:43). De Bijbel vertelt over een duizendjarige heerschappij van Christus, wanneer er vrede, gelijkheid en voorspoed voor allen zal zijn. Wij leren ook dat de ware volgelingen van Jezus tijdens dit leven met Hem zullen regeren om dit tot stand te helpen brengen (Lukas 19:11-24; Openbaring 5:9-10; 20:4). Stelt u zich voor dat u een belangrijke rol zou spelen bij het oplossen van de problemen die hier op aarde bestaan! Dat is het goede nieuws dat Jezus kwam bekendmaken!