PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World / September - October 2012

Wij zijn getuige van een groeiende en toenemende strijdlustige anti-God van de Bijbel beweging in landen, die eerder verklaarden "Christen" te zijn - en die eens de God van de Bijbel erkenden als de bron van hun zegeningen. Veel "progressieve" denkers zien deze seculiere beweging als verlicht, modern en bevrijdend - als een denkbeeld, wiens tijd uiteindelijk is gekomen. Slechts een paar mensen, die hun Bijbels bestuderen realiseren zich dat de Bijbel lang geleden de opkomst van deze beweging voorspelde. Bijbelprofetieën, die nu tot leven komen openbaren ernstige gevolgen, die deze mensen zullen treffen, die God minachten en de lessen van de geschiedenis negeren.

Vroegere waarschuwingen 

Toen God, door een reeks indrukwekkende wonderen de oude Israëlieten bevrijdde uit hun gevangenschap in Egypte waarschuwde Mozes hen, "neem uzelf zeer in acht..... Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben..... en verderfelijk zult handelen..... en doen wat slecht is in de ogen van de HEERE..... om Hem tot toorn te verwekken..... Wees op uw hoede dat u de HEERE, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden niet in acht neemt..... Als het echter gebeurt dat u de HEERE, uw God, helemaal vergeet, achter andere goden aan gaat..... dan zult U zeker omkomen". (Deuteronomium 4:9, 25; 8:11-19)

God gaf de Israëlieten Zijn wetten, zodat zij een voorbeeld voor de wereld konden zijn.

"5 Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen.
6 neem ze in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk!
7 Want welk groot volk is er waar de goden zo dicht bij zijn als de HEERE, onze God, bij ons is altijd als wij tot Hem roepen?
8 En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden voorhoud?"
 (Deuteronomium 4:5-8)

Hij sloot een verbond met Israël - een verbond met zeer eenvoudige voorwaarden. Gehoorzaamheid aan Gods wetten zou zegeningen brengen; ongehoorzaamheid aan Zijn instructie zouden ernstige gevolgen hebben. (Leviticus 26; Deuteronomium 28)

De Israëlieten keerden zich echter van God af en negeerden Zijn wetten; zij"hebben het woord van de Heilige van Israël verworpen". (Jesaja 5:24) Als gevolg daarvan werden zij veroverd door hun vijanden en weggevoerd in gevangenschap naar Assyrië en Babylon. De treurige les van de geschiedenis is dat Gods uitverkoren volk - die bestemd waren om een licht in de wereld te zijn - hun speciale roeping minachtten en zij betaalden een hoge prijs - nederlaag en vernedering in de handen van vreemde vijanden.

Landen, die God verwerpen 

Tijdens de jaren 1800 begonnen West-Europese intellectuelen de Bijbel te negeren en zelfs te bespotten. Deze wetenschappers - ironisch genoeg de afstammelingen van de oude Israëlieten, wiens Bijbel zij bespotten - werden voornamelijk gevoed door twee denkbeelden. Eén was de evolutietheorie van bioloog Charles Darwin, die veronderstelde dat de mens niet geschapen was naar het beeld van God, maar zich ontwikkeld heeft uit "lagere" organismen door natuurlijke middelen. De andere waren de aanmatigende beweringen van filosoofFriedrich Nietzsche, dat God dood was; de Bijbel een mythe en het Christendom niet langer een uitvoerbaar geloofssysteem was.

De zaden, die door deze seculiere atheïsten zijn geplant zijn opnieuw ontsproten in onze huidige generatie. In Brittannië en de Verenigde Staten hebben militante atheïsten boeken uitgegeven, getiteld: The God Delusion - [De God Misvatting]; God is not Great - [God is niet Groot]; The end of faith - [het einde van geloof] en Dvd's, zoals The God who wasn't there - [de God, die er niet was] - publicaties, die het Christelijk geloof en de God van de Bijbel krachtig verwerpen.

In Amerika, een natie gesticht op het principe van vrijheid van religie, zien wij nu organisaties als "vrijheid van religie", die actief probeert om elke uiting van de Christelijke religie in het openbaar te verbannen. Hoewel de Bijbel duidelijk seksualiteit buiten het huwelijk van man en vrouw en dus ook homoseksualiteit afkeurt en het als zonde bestempeld (Leviticus 18:22; 1 Korintiërs 6:9-10), propageren vele leiders van de westerse landen homoseksueel gedrag als een gezonde "alternatieve levensstijl". Zij negeren vele medische en psychologische onderzoeken, die voor de potentiële gevaarlijke gevolgen waarschuwen.

De Bijbel verklaart duidelijk, dat God het huwelijk bestemde tussen een man en een vrouw. (Genesis 2:24)

Toch bepleiten "progressieve" politici - en zelfs liberale theologen - de legalisatie van "huwelijken" tussen gelijke seksen en negeren openlijk Gods bijbelse instructies. Een Australisch parlementslid, die "huwelijk" tussen gelijke seksen propageert beweerde onlangs dat de wet, die het huwelijk bepaalde tussen een man en een vrouw "geschreven was door politici en advocaten in inkt, niet steen" - een spottende verwijzing naar de Tien Geboden. (Sky News, "MPs to Delay Gay Marriage Vote" - [Sky News, "parlementsleden" - het uitstellen van stemmen over huwelijk - gelijke seksen] - 18 juni 2012) In de V.S. heeft de Obama regering geweigerd om een wet van het parlement, die het traditionele huwelijk tussen een man en een vrouw bepaalt uit te voeren en verwierp het omdat zij zeggen, dat het "discrimineert" tegen koppels van dezelfde sekse.

Het huwelijk wordt ook op andere fronten aangevallen. De Bijbel verklaart duidelijk dat God echtscheiding haat (Maleachi 2:16); toch hebben advocaten "geen fout/schuld" echtscheidingen gecreëerd om de ontbinding van huwelijke te vergemakkelijken. Lang aanvaarde standaards van moreel gedrag brokkelen af in de westerse, zogenoemde "Christelijke" landen. De Bijbel bestempelt liegen, stelen, echtbreuk, overspel en dronkenschap als zondige daden, toch zijn deze gedragingen wijdverspreid bij miljoenen, die Gods Woord niet langer als gezaghebbend beschouwen.

De landen, waar de afstammelingen van Gods uitverkoren volk wonen, keren zich weer af van God en minachten Zijn Woord de Bijbel, zoals lang geleden de Bijbel voorspelde, zou gebeuren! De Apostel Paulus waarschuwde dat "de laatste dagen" gekenmerkt zouden worden door arrogante "lasteraars", die Gods Woord zouden minachten en de Apostel Petrus voorspelde dat "spotters" zouden opstaan, die de beloften, die in de Bijbel zijn opgetekend, zullen bespotten. (2 Timoteüs 3:1-5; 2 Petrus 3:1-7) De profeet Jesaja waarschuwde dat de tijd zou komen dat de leiders van de Israëlitische landen "het kwade goed noemen en het goede kwaad". (Jesaja 5:20) Deze profetieën beschrijven precies wat er tegenwoordig gebeurt!

De dagen van afrekening liggen in het vooruitzicht 

Meer dan 3000 jaar geleden bracht Mozes een profetische waarschuwing uit aan de Israëlieten: "want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen, en van de weg die ik u geboden heb, zult afwijken. Dan zal dit kwaad u in later tijd overkomen". (Deuteronomium 31:29) God waarschuwde de kinderen van Israël, "als u niet naar Mij luistert..... en als U Mijn verordeningen verwerpt..... zal Ik de trots op uw eigen kracht breken". (Leviticus 26:14-19) De straffen, die God geeft aan Zijn ongehoorzaam volk zullen: terreur, wegterende ziekten, plagen van ongedierte, droogte, hongersnood, natuurrampen, uitbuiting door andere landen en verovering door vreemde machten inhouden. Deze catastrofes staan met toenemende frequentie te gebeuren in de moderne Israëlitische landen van vandaag!

De profeet Jeremia bracht een zelfde waarschuwing uit over condities, die in Israëlitische landen zullen opkomen aan het einde van het tijdperk - net voor de terugkomst van Jezus Christus. Hij beschrijft het als, "een tijd van benauwdheid voor Jakob". (Jeremia 30:7) Jakob had twaalf zonen, die de voorouders werden van de huidige Israëlitische landen. (Om hier meer over te leren kunt U ons informatieve boekje aanvragen: Wat Is het Vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? Of (De Verenigde Staten en Groot Brittannië in de profetieën)

Jeremia beschreef de eindtijd Israëlitische volken als zieke landen, vervuld met zondige praktijken en hij verklaarde: "in later tijd zult u dat begrijpen" (Jeremia 30:24) - wat betekent, dat zij deze profetie vóór het einde van het tijdperk zullen begrijpen.

Voordat Mozes stierf waarschuwde hij de Israëlieten dat, wanneer hun straf zou komen, zij "spoedig omkomen". (Deuteronomium 28:20) Dit zelfde onderwerp - hetplotselinge tenietgaan van Israëlitische landen, die zich van God afkeren en Zijn Woord minachten - wordt door de profeten herhaaldelijk weergegeven. (Jesaja 9:14; 29:5; 30:13; Jeremia 6:26; 15:8; 18:22; Hosea 10:15)

Zelfs seculiere wetenschappers leggen vergelijkbare verklaringen af nu zij de precaire positie van de V.S. erkennen - voorlopig de leidende supermacht van de wereld. Professor Niall Ferguson van Harvard Universiteit heeft voor de toenemende mogelijkheid gewaarschuwd van het "plotseling ineenstorten" van het Amerikaanse Rijk en dat dit "in de volgende vijf jaar" kan gebeuren. ("Historian warns of sudden collapse of American 'Empire'" - [Historicus waarschuwt voor plotseling ineenstorten van Amerikaans Rijk] - Aspen Daily News, 6 juli 2010)

Degenen, die gekozen hebben om God te minachten zullen toenemende, ernstige gevolgen ervaren, tenzij de moderne afstammelingen van het oude Israël bereid zijn zich te bekeren en van de geschiedenis te leren.

• • • • • • •

Om meer te leren over de geboden van Jezus Christus, kunt U ons boekje De Tien Geboden aanvragen.

Om meer te leren over het verbazingwekkend plan dat God in bewaring heeft voor de wereld, kunt U ons boekje Uw Uiteindelijke Bestemming aanvragen.