PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World March / April 2013

  • Wat zal de toekomst brengen voor de Verenigde Staten, Brittannië, Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika en de andere Engelssprekende landen van Britse afkomst - de zogenoemde "Angelsaksische" landen van de wereld?
  • En wat brengt de toekomst voor het Midden-Oosten land, Israël?

In de afgelopen jaren hebben nieuwsberichten dramatische gebeurtenissen beschreven, die in deze gebieden hebben plaats gevonden - gebeurtenissen, die geen op zichzelf staande voorvallen zijn, maar feitelijk opkomende tendensen weergeven, die weinig goeds voorspellen. Hoewel de moderne seculiere media het verband niet erkennen of herkennen tussen moderne tendensen en oude Bijbelprofetieën, is de waarheid dat de Bijbel lang geleden voorspelde - niet alleen wat er gebeurt met deze moderne afstammelingen van het oude Israël, maar ook wat er in de toekomst zal gebeuren. Nog belangrijker - de Bijbel legt uit waarom.

Veelzeggende weers-omstandigheden!

In de laatste paar jaren werden de Golf kust en de oostelijke zeekust van de V.S. verwoest door grote orkanen. In dezelfde periode waren er ernstige overstromingen en uitgebreide schade aan eigendommen langs de Mississippi en de Missouri rivieren. Op dit moment worstelt meer dan 60 procent van het midden van de V.S. met extreme droogte, die de veestapel heeft uitgedund en de opbrengst van de gewassen ernstig verminderde. Dalende waterpeilen in de Mississippi rivier dreigen nu het vrachtverkeer over deze belangrijke waterweg te stoppen. Tijdens deze zelfde periode ervaart het Verenigd Koninkrijk extreme weersomstandigheden: sterke winden, hevige regenstormen en ernstige overstromingen, die delen van het land teisterden. Gedurende de laatste paar jaren waren er in Australazië grote overstromingen, razende vuurstormen, aardbevingen en een aanhoudende record droogte. Dit zijn geen op zichzelf staande gebeurtenissen!

Veelzeggende ethische feiten

In de afgelopen tientallen jaren is de invloed van bijbelse waarden verdwenen van het openbare toneel, in zowel de Engelssprekende landen, als in de landen van noordwest Europa. Kerkbezoeken zijn gedaald, bidden in het openbaar wordt ontmoedigd of verboden en gedragingen, die eens als zonden werden aangemerkt worden nu gepropageerd en geprezen. Politici en theologen ondersteunen en vergoelijken nu - en in sommige gevallen praktiseren - niet alleen samenwoning tussen ongetrouwde partners, maar ook homoseksueel gedrag en huwelijk tussen dezelfde sekse. Onlangs maakte de National Cathedral in Washington DC bekend, dat er in deze meest prominente plaats huwelijken zullen worden gesloten tussen dezelfde sekse. In januari zei V.S. president Barack Obama tijdens zijn tweede inaugurele rede, dat hij homoseksuele relaties "gelijk" stelt aan echtelijke liefde tussen een man en een vrouw. Intussen is Australië bekend geworden als een "homoseksueel-vriendelijk" land, vermaard om Sydneys "homofiele en lesbische carnaval" . Dezelfde trends zien wij in het Verenigd Koninkrijk. Pornografie en prostitutie zijn uitgebreid beschikbaar en nu verspreid over de wereld via het Internet - en veel ervan geproduceerd in de Verenigde Staten. De statistieken laten - niet zo verrassend - zien, dat de Engelssprekende landen de wereld leiden in echtscheidingen en in onechtelijke kinderen. Dit zijn geen op zichzelf staande feiten - zij zijn een deel van een groter overzicht!

Veelzeggende geopolitieke factoren

  • De Verenigde Staten en Brittannië, twee landen die de wereld de afgelopen eeuwen hebben gedomineerd staan beide tegenover ernstige financiële problemen.
  • Om tekorten te verminderen doen zij grote bezuinigingen op defensie uitgaven, op een moment dat vijandige naties hun militaire uitgaven verhogen.
  • Het fiscale wanbeheer van Amerika bedreigt ook de toekomst van de dollar.
  • Naarmate de wereld een gevaarlijker plaats wordt komen Amerika en Brittannië - eens de politieagent van de wereld - tot de ontdekking, dat zij minder in staat zijn om een stabiliserende rol te spelen of kwetsbare bondgenoten, zoals Australië, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika te verdedigen.
  • Andere landen handelen nu met minachting voor Amerika en haar Angelsaksische bondgenoten.
  • Argentinië is opnieuw aan het protesteren om controle te krijgen over de Falklandeilanden.
  • In het Midden-Oosten heeft Israël te maken met raketaanvallen, bedreigingen van invasie en voortdurende opstanden, die het land dreigen te verscheuren. Leiders van de Moslim Broederschap in Egypte - die verklaringen nazeggen van Iran - hebben verklaard dat "Israël zal ophouden te bestaan aan het einde van het decennium".

Profetieën komen tot leven

  • Waarom komen er voor deze landen zoveel veelzeggende trends samen?

De antwoorden vindt men in Bijbelprofetieën. Weinig mensen realiseren zich tegenwoordig dat de Angelsaksische mensen van noordwest Europa afstamming, diepe verbindingen hebben met de Israëlieten van de Bijbel. God gaf Zijn wetten aan de Israëlieten - niet omdat zij beter waren dan iemand anders - maar opdat zij een licht voor de wereld konden zijn en een voorbeeld voor andere landen. God zei, dat zij gezegend zouden worden als zij Zijn wetten gehoorzaamden - wetten, die bepalen dat het huwelijk een heilige relatie is tussen een man en een vrouw (Genesis 2:24); en openbaren, dat Hij echtscheiding haat. (Maleachi 2:16) God zegt duidelijk dat homoseksualiteit een gruwel is (Leviticus 18:22) en dat overspel - seks buiten het huwelijk - een ernstige zonde is. (1 Korintiërs 6:9-11, 15-18)

Helaas hebben de politieke en religieuze leiders van de huidige landen, die van Israël afstammen deze bijbelse wetten van God grotendeels genegeerd - of vergeten. In een recent interview verklaarde de Deken van Washingtons Nationale Kathedraal, aangaande de recente bekrachtiging van huwelijken tussen gelijke sekse, "ik heb de Bijbel bestudeerd en ik geloof dat dit het juiste ding is om te doen".

Wat de meesten zijn vergeten is, dat God waarschuwde voor ernstige gevolgen, die degenen zou overkomen, die Zijn wetten niet gehoorzamen en zich van Hem afkeren.

Wij lezen, "maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen verwerpt..... zal Ik Zelf dit met u doen..... Zij die u haten, zullen over u heersen..... Ik zal de trots op uw eigen kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons [droogte]..... Ik zal van uw steden een puinhoop maken..... Ik Zelf zal het land verwoesten". (Leviticus 26:14-16, 17, 19, 31-32)

Ook: "als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent..... De vreemdeling die in uw midden is, zal hoger en hoger boven u uitstijgen, maar u zult lager en lager neerdalen...... Hij zal aan u uitlenen, maar u zult niet aan hem uitlenen. Hij zal tot een hoofd zijn en u zult tot een staart zijn". (Deuteronomium 28:15, 43-44)

Dit is wat er tegenwoordig gebeurt; toch zijn er maar weinig mensen, die het verband leggen tussen de oude profetieën en de moderne trends.

Gods profetische boodschappen aan de oude Israëlieten hebben zeker betrekking op de huidige moderne Israëlitische landen. Jeremia voorspelde, "Mijn volk is dwaas, men kent Mij niet..... Wijs is men in kwaaddoen..... de profeten profeteren leugens..... en Mijn volk heeft het graag zo". (Jeremia 4:22; 5:31)

Jesaja waarschuwde, "zij brengen de richting van uw paden in de war". (Jesaja 3:12) Hosea overhandigt de aanklacht, "de profeet is dwaas, de man met de geest is krankzinnig, vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid....... Zij hebben zich zeer diep verdorven..... Want wind zaaien zij, maar een wervelwind zullen zij oogsten..... omdat zij Mijn verbond hebben overtreden en tegen Mijn wet in opstand zijn gekomen". (Hosea 9:7-9; 8:7, 1)

Talloze profetieën waarschuwen dat "kwaad u [de Israëlitische landen] in later tijd overkomen zal" (Deuteronomium 31:29) en dat de val en ondergang van de Israëlitische landen plotseling zal komen. (Deuteronomium 28:20; Jesaja 9:14; 29:5; 30:13) Hosea voorspelde ook, "de trots van Israël getuigt openlijk tegen hem; En Israël en Efraïm [tegenwoordig de landen van Britse afstamming en van de V.S.]zullen struikelen om hun ongerechtigheid; en met hen zal ook Juda [het Midden-Oosten land Israël] struikelen". (Hosea 5:5)

Dit zal het gevolg zijn van de veelzeggende trends, die zich in de moderne Israëlitische landen nu ontwikkelen - tenzij hun inwoners - individueel en nationaal - hun zonde erkennen en zich bekeren.

Voor meer informatie over dit belangrijk onderwerp kunt U ons boekje lezen: WAT IS HET VOORUITZICHT VOOR AMERIKA EN BRITTANNI.

• • • • • • •

Om meer te leren over de geboden van Jezus Christus, kunt U ons boekje De Tien Geboden aanvragen.

Om meer te leren over het verbazingwekkend plan dat God in bewaring heeft voor de wereld en voor U persoonlijk, kunt U ons boekje Uw Uiteindelijke Bestemming aanvragen.