Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Prophecy vs. The Gospel” door Richard Ames, gepubliceerd als commentaar op de TW-website op 3 maart 2021 (oorspronkelijk gepubliceerd op 7 januari 2005).

Belijdende christenen in sommige religieuze kringen beweren dat het prediken van Bijbelprofetie irrelevant is, of zelfs tegengesteld aan het prediken van de Evangelieboodschap! Bijbelprofetie kan een interessant onderwerp zijn, zeggen ze, maar profetie is niet belangrijk voor onze verlossing. Is dat waar? Veel belijdende christenen geloven dat het Evangelie alleen over de persoon van Christus gaat, en zij negeren wat Hij predikte. Laten we dus eerst onderzoeken wat de grondlegger van het ware christendom predikte. Welk evangelie predikte Jezus de Messias? Stond Zijn boodschap haaks op de Bijbelse profetie? Of kan het zijn dat het Evangelie zelf profetisch is?

De evangelieschrijver Mattheüs beschrijft Jezus' publieke optreden in Galilea. Welk Evangelie predikte Jezus? "En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk" (Mattheüs 4:23). Later in het boek Mattheüs zien we dat Jezus het Evangelie van het Koninkrijk bleef verkondigen! "Toen trok Jezus rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte [wat?] het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk" (Mattheüs 9:35).

We zien dus een duidelijk historisch verslag van Jezus' prediking van het Evangelie, het Evangelie van het Koninkrijk. Daarnaast beschrijft de evangelieschrijver Markus het Evangelie op deze manier: "En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:14-15).

Wat is dit "Evangelie van het Koninkrijk van God"? Wanneer u het Nieuwe Testament doorleest, zult u door vele Bijbelse verwijzingen en profetieën begrijpen dat Jezus Christus terug zal komen om het Koninkrijk van God op aarde te vestigen. Hij zei in Johannes 14:3: "En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben." Ja, de Messias, Jezus Christus zal naar deze aarde terugkeren om over alle volken te heersen, als Vredevorst en als Koning der koningen en Heer der heren! U kunt die indrukwekkende aankondiging lezen in Openbaring 11:15!

Het Evangelie van het Koninkrijk is het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God, en hoe wij deel kunnen uitmaken van dat Koninkrijk! Laten we deze waarheid begrijpen: het Evangelie dat Jezus predikte, het Evangelie van het Koninkrijk van God, is profetisch! Het Evangelie is het goede nieuws van de toekomst. Daarom is het verwijt dat de prediking van Bijbelprofetie in strijd is met of niet relevant is voor het Evangelie, een vals verwijt.

Nogmaals, laten we het begrijpen: verlossing en behoud is een geschenk, en er zitten vroegere, huidige en toekomstige aspecten aan verlossing en behoud. Ons ultieme behoud is toekomstig! Dat vindt plaats bij de opstanding. Lees zeker de opstandingshoofdstukken in uw Bijbel: 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4. Het goede nieuws voor de toekomst van de mensheid wordt overal in het Nieuwe Testament onthuld. Zorg ervoor dat u het boek Openbaring in uw Bijbel leest  ̶  het is de openbaring van Jezus Christus, uw Verlosser en Heiland! Het boek Openbaring beschrijft onze uiteindelijke bestemming in het Koninkrijk en de familie van God in alle eeuwigheid. Het hemelse Jeruzalem  ̶  het nieuwe Jeruzalem  ̶  daalt neer op een vernieuwde planeet aarde. U kunt daarover lezen in Openbaring 21. U en ik kunnen deel uitmaken van die glorieuze toekomst! De grote Schepper God zegt ons in Openbaring 21:7: "Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij voor Mij een zoon zijn."

Wij mogen allen dankbaar zijn dat de levende Jezus Christus nu Zijn dienaren leidt om het ware Evangelie te verkondigen. Jezus zei in Mattheüs 24:14: "En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen."

Dank God voor het ware Evangelie van verlossing en behoud en Zijn komende Koninkrijk.

Het goede nieuws dat Jezus predikte, het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God, is profetisch. En profetie onthult dat u deel kunt uitmaken van dat Koninkrijk. Vraag voor meer informatie over dit onderwerp uw gratis exemplaar aan van ons informatieve boekje: Gelooft u het ware Evangelie? Kijk of luister ook naar de krachtige tv-uitzending van Tomorrow’s World: "Just What Is the Kingdom of God?".