Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Future is Brighter Than You Can Imagine” door Joshua Lyons, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van augustus 2022.

Het voelt alsof slecht nieuws ons deze dagen op alle fronten bombardeert. Soms deins ik mentaal terug voordat ik een nieuwsapp aanklik, daar deze meestal gevuld is met verontrustende koppen. De COVID-19-pandemie lijkt veel problemen verergerd te hebben, en de voortdurende cyclus van stressvol nieuws heeft het lijden door stress, angst en depressie doen toenemen, zoals veel artikelen de laatste tijd hebben laten zien.

Zowel het 'hier en nu' als ook de toekomst voelen voor velen zwart, hopeloos en naargeestig aan. Toch is er goed nieuws. Voor degenen die in de God van de Bijbel en Zijn Zoon Jezus Christus geloven, is er heerlijke hoop voor de toekomst. Als we deze essentiële belofte van God in gedachten houden, kan dat hoop geven en ons helpen het hoofd te bieden aan de stress en angst waarmee zoveel mensen geconfronteerd worden.

Alles zal veranderen

Dit geweldige nieuws was de boodschap van Jezus toen Hij op aarde predikte. Zijn Vader zond Hem specifiek om het Evangelie van het Koninkrijk van God te prediken, zoals we lezen: "Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen weg zou gaan. Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden” (Lukas 4:42-43).

En deze boodschap is niet alleen in het Nieuwe Testament te vinden; het Oude Testament bevat ook veel profetieën over Gods komende koninkrijk (vgl. Daniël 2:37-45; Jesaja 2:2-4; Zacharia 14:8-21). Het woord ‘evangelie’ betekent letterlijk ‘goed nieuws’ of ook wel ‘blijde boodschap’. Enkele versies van de Bijbel vertalen het op die manier  ̶  bijvoorbeeld: “Hij [Jezus] trok dan rond door geheel Galilea, lerend in hun synagogen, predikend de Blijde boodschap van het Koninkrijk en genezend allerlei ziekten en kwalen onder het volk" (Mattheüs 4:23 , Leidse Vertaling).

Het Koninkrijk van God is niet alleen goed nieuws  ̶  het is wonderbaarlijk nieuws! Wanneer Christus terugkeert bij het grote geluid van de zevende bazuin, zal Hij het koninkrijk van Zijn Vader vestigen en heersen over de naties en regeringen van de aarde. De Schrift beschrijft deze prachtige tijd: "En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid" (Openbaring 11:15). Ook al begrijpen maar weinigen deze waarheid, dit is het moment waar de hele schepping naar verlangt  ̶  de tijd dat een sterke, rechtvaardige leider vrede en voorspoed voor de mensheid zal brengen.

Het Koninkrijk van God zal worden gevestigd op de almachtige schouders van Jezus Christus terwijl Hij over de mensheid regeert en deze dient als haar ”Raadsman”, “Sterke God” en “Vredevorst” (Jesaja 9:5). De grootheid, overvloed en vrede van Gods koninkrijk zal nooit eindigen (Jesaja 9:6), en het zal bestuurd worden met behulp van Gods volmaakte wet, die de ziel bekeert en herstelt (Psalm 19:8; Micha 4:2). In Gods Koninkrijk zullen de woestijnen echt bloeien als rozen. Wanneer Jezus Christus de wereld geneest, zullen de blinden het gezicht krijgen, de doven het gehoor, en degenen die eens kreupel waren, zullen dansen op de liederen van degenen die eens stom waren. Getemde dieren, rivieren van zuiver water en prachtige planten en bomen zullen de wereld vernieuwen, waardoor het de tuin wordt die God bedoeld heeft (Jesaja 11:1-10; 35). Deze gebeurtenissen zijn de veranderingen die Jezus beloofde te brengen in de niet zo verre toekomst.

Het zal het wachten waard zijn

Onze dagen en weken, onze televisies en kranten, onze computers en mobiele apparaten  ̶  ze zitten allemaal vol met stressvolle gebeurtenissen, verhalen en opinies. Helaas waarschuwt de Bijbel dat het nog erger wordt voordat de bevrijding komt. Jezus voorspelde dat de Grote Verdrukking, de ergste tijd in de geschiedenis van de mensheid, vóór Zijn terugkeer zal komen (Mattheüs 24:21). Hij heeft het slechte nieuws niet achtergehouden. Hij benadrukte evenwel ook dat, hoe slecht het slechte nieuws ook zijn zal, het goede nieuws veel groter zal zijn.

Op een dag zal de glorie en grootsheid van Gods koninkrijk het slechte nieuws van vandaag volledig overschaduwen  ̶  en dat slechte nieuws zal tot het verleden behoren. Zoals de apostel Paulus zei, het slechte dat we nu te lijden hebben is niets vergeleken met het goede dat Hij ons zal openbaren (Romeinen 8:18).