PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, January - February 2008

In juni 2007 gaf Professor Lawrence Mead de jaarlijkse John Bonython lezing in het Centrum voor Onafhankelijke Studies in Sydney, Australië. Mead, een zeer gerespecteerde professor in het Amerikaanse bestuur en algemeen beleid aan de universiteit van New York, merkte op, dat wat hij de "Engelssprekende naties" noemde - de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Australië, Canada en Nieuw Zeeland - "alles overtreffen" in de wereld van vandaag. In zijn presentatie, getiteld "Amerika zal zegevieren", bracht Mead naar voren, dat deze naties "de rijkste van alle landen zijn..... de steunpilaren van internationale instituten zijn, gewijd aan vrede en ontwikkeling..... capaciteit hebben om macht te projecteren op het buitenland, dat geen ander land kan evenaren..... zij leiden min of meer de wereld". Mead stelde vast: "Amerika's vooraanstaande plaats is diep geworteld en wordt niet in twijfel getrokken..... ik zie er geen eind aan komen binnen korte tijd". Bijbelprofetieën openbaren evenwel dat er spoedig dramatische veranderingen komen, die de Engelssprekende landen krachtig zullen treffen op ernstige en onverwachte manieren. Wereldgebeurtenissen geven aan, dat deze oude profetieën vandaag tot leven komen.

Nationale Profetieën 

Toen Mozes de Israëlieten uit Egypte leidde, zei God hem een aantal profetische waarschuwingen vast te leggen voor Zijn "gekozen" volk. (Deuteronomium 7:6) Mozes zei aan de Israëlieten dat zij gezegend zouden worden als zij Gods instructies gehoorzaamden (Leviticus 26:1-13) en gaf Gods waarschuwing: "Maar indien gij naar Mij niet luistert..... indien gij mijn inzettingen versmaadt..... zult gij voor uw vijanden geslagen worden, en die u haten, zullen over u heersen..... uw trotse macht zal Ik breken". (Leviticus 14-19) Mozes sprak niet alleen tot de Joden; hij sprak tot de "kinderen Israëls". (Leviticus 24:2; 25:2; 27:2 STV) De kinderen (of "Huis") van Israël bestonden uit twaalf stammen. (Zie Numeri 10:11-28) De Joden komen voort uit de stam van Juda, maar elf andere stammen - afstammend van de zonen van Jacob - waren de oorsprong van andere naties. (Voor meer informatie over de Tien Verloren Stammen van Israël kunt u ons boekje lezen: WAT IS HET VOORUITZICHT VOOR AMERIKA EN BRITTANNI

Korte tijd voordat de kinderen van Israël het "Beloofde Land" binnen gingen, herhaalde Mozes dezelfde instructies aan hen en waarschuwde dat, "indien gij niet luistert naar de stem van de HERE,..... De HERE zal u verslagen aan uw vijanden overleveren..... zodat gij tot een schrikbeeld zult wezen voor alle koninkrijken der aarde..... Gij zult een voorwerp van ontzetting worden [een voorwerp van minachting en spot], onder alle volken, naar wier land de HERE u wegvoert..... ". (Deuteronomium 28:15, 25, 37)

Eeuwen later herhaalden Gods profeten vergelijkbare waarschuwingen. Jeremia tekent op: "O huis van Jacob en alle geslachten van het huis Israëls..... gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars [vertrouwen in bondgenoten, in plaats van in God]..... de minnaars versmaden u, zij staan u naar het leven". (Jeremia 2:4; 3:1; 4:30) Later gaf Jeremia deze ernstige profetie, die vooruit kijkt naar het einde van dit tijdperk: "een tijd van benauwdheid is het voor Jacob [moeilijkheden voor alle naties, die afstammen van Jacob]..... Al uw minnaars hebben u vergeten, zij vragen naar u niet..... in het laatst der dagen zult gij dat inzien". (Jeremia 30:7, 14, 24) Ezechiël schrijft: "Daarom heb Ik haar [de stammen van Israël] overgegeven in de macht van haar minnaars..... Ik zet de minnaars tegen u [Joden van Jeruzalem] op". (Ezechiël 23:9, 22) Het boek Klaagliederen beschrijft Jeruzalem: "al haar vrienden werden haar ontrouw, tot vijanden zijn zij haar geworden..... Haar tegenstanders hebben de overhand..... en lachten om haar ondergang..... [zij zal zeggen] Ik heb geroepen om mijn minnaars, zij lieten mij bedrogen staan". (Klaagliederen 1:2, 5, 7, 19)

Oude Profetieën Schrijven het Huidige Nieuws 

Velen zijn tegenwoordig niet in staat om te begrijpen, dat Bijbelprofetieën vaaktweeledig zijn. Vele profetieën, die in oude tijden een eerste vervulling hadden, zullen een uiteindelijke vervulling hebben in de toekomst, vooral als wij het einde van dit tijdperk naderen.

De V.S. ondervindt zeker moeilijkheden in het buitenland - met Irak, Iran, Rusland, China, Somalië, Noord Korea, Afghanistan en andere landen - daarbij met het weer samenhangende rampen thuis, snelgroeiende tekorten en een daling van de dollar. Een vroegere ambtenaar van de regering Bush zei, "Ik moet hard nadenken over een ander moment in de moderne tijd, waarin dit land met zoveel moeilijke uitdagingen tegelijkertijd, geconfronteerd wordt". Madeleine Albright, vroegere minister van de V.S. merkte op, dat haar land een "hevige storm" tegemoet ziet in de buitenlandse politiek. (The Washington Post, 6 juli 2006) Recente opiniepeilingen laten zien, dat veel inwoners van vreemde landen van mening zijn, dat de Verenigde Staten een hoofdzakelijk "negatieve rol in de wereld" speelt en "niet te vertrouwen is in het verantwoordelijk handelen in de wereld". (BBC, 23 januari 2007; Agence France-Presse - [Frans persagentschap], 17 april 2007) De invasie in Irak, geleid door de V.S. - grotendeels gesteund door Engelstalige landen, maar Europa, Rusland en China hebben zich ertegen verzet - is buitengewoon impopulair, zowel thuis als bij de bondgenoten van de V.S.

Een tot nadenken stemmend artikel in Newsweek, The End of Pax Americana - [Het Einde van Pax Americana], merkt op dat, alhoewel de ongeëvenaarde kracht van haar leger veel landen de stabiliteit heeft gegeven om voorspoed en democratie te hebben, de V.S. nu de macht aan het verliezen is om anderen te dwingen haar leiding te volgen. Het artikel stelt vast: "Gezien het tegenwoordige buitensporige anti-Amerikanisme in het buitenland, zal het verdwijnen van Pax Americanaaanzetten tot grote vreugde". (13 december 2006)

Functionarissen van de V.S. gaan verder met het provoceren van zowel bondgenoten als vijanden. Turkije - een NAVO bondgenoot van de V.S. - was beledigd toen het congres van de V.S. vorig jaar in overweging nam om de moord op 1.5 miljoen Armeniërs in de tanende jaren van het Ottomaanse Rijk, te bestempelen als "genocide". Als Turkije zal breken met de V.S. zal Amerika belangrijke aanvoerlijnen naar Irak verliezen, die zij onderhoudt via luchtbases in Turkije. (Charlotte Observer, 19 oktober 2007) Chinese leiders waren woedend toen president George W. Bush van de V.S. de Gouden Medaille van het Congres afgelopen oktober toekende aan de Dalai Lama, de verbannen Tibetaanse Boeddhistische leider, die tientallen jaren zich krachtig heeft uitgesproken tegen de Chinese politiek. Het grootste deel van de Amerikaanse buitenlandse schuld ligt bij China en deze bouwt de grootste zeemacht van de wereld. (Zie Worldtribune.com, 19 september 2007) Als de Chinezen hun bezittingen in Amerikaanse dollars verruilen voor de Euro, zullen de Amerikaanse economie en haar overbelaste leger in echte problemen komen. De huidige Israëlische regering in het Middenoosten heeft overwogen om Israëls vijanden te sussen door Jeruzalem te delen met de Palestijnen - hoewel Iran en zijn Moslim cohorten in Libanon, Syrië en de Palestijnse Gebieden zich blijven inzetten voor het vernietigen van de Joodse Staat Israël. (Charlotte Observer, 12 oktober 2007; IsraëlNN.com, 24 oktober 2007) In de wereld verbitteren de eens solide bondgenootschappen van de Israëlitische landen.

Waarom Moeilijkheden?

  • Maar waarom staan de landen, die afstammen van het oude Israël - die door God waren "gekozen" en gezegend - tegenover zoveel schijnbaar lastige problemen vandaag?

  • Waarom worden vroegere bondgenoten, vijanden van de V.S., Brittannië, Israël en andere Angelsaksen?

Het antwoord staat geschreven in de profetieën van Uw Bijbel, die voorspeldendat de bondgenoten van de Israëlitische landen zich in de laatste dagen tegen hen zouden keren.

--God waarschuwde de Israëlieten door Mozes, dat zij hun bondgenoten zouden verliezen "indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet en indien gij mijn inzettingen versmaadt". (Leviticus 26:14-15)

--Mozes voorspelde ook, dat Israël zou afdwalen van God en waarschuwde dat "gij na mijn dood zeer verderfelijk handelen zult en afwijken van de weg, die ik u geboden heb. Dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten". (Deuteronomium 31:29 STV)

--God donderde: "Omdat zij mijn wet verlaten hebben, die Ik hun had voorgelegd, en niet aan mijn stem gehoor gegeven noch daarnaar gewandeld hebben, maar gewandeld hebben naar de verstoktheid van hun hart..... Ik zend hun het zwaard achterna, totdat Ik aan hen een einde zal gemaakt hebben". (Jeremia 9:13-16)

--Hij bracht als beschuldiging in: "omdat gij Mij vergeten en Mij achter uw rug geworpen hebt, draag dan ook uw ontucht en uw hoererij"! (Ezechiël 23:35)

---Maar zelfs als de huidige afstammelingen van het oude Israël hun wegen niet op tijd veranderen om de gevolgen van hun daden te ontlopen, kunt U als persoonveranderingen in Uw leven beginnen te maken - als U aandacht besteedt aan de waarschuwingen van de profetieën, die vandaag tot leven komen!