PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's WorldJanuary - February 2005

Bijbelprofetie openbaart dat opzienbare gebeurtenissen in Europa op het punt staan om de loop van de wereldgeschiedenis te veranderen!

Actuele gebeurtenissen en bijbelprofetie vallen in Europa op een opmerkelijke manier samen. Schaduwen van het verleden vormen het heden en modelleren de toekomst van dit belangrijke deel van de aarde. Deze onheilspellende schaduwen - zoals de geesten van de Middeleeuwen - stellen duidelijk omlijnde historische machten voor, die door de eeuwen heen de richting van de Europese geschiedenis hebben beïnvloed. Deze geesten van de geschiedenis staan opnieuw op om onheilspellende schaduwen over de toekomst van Europa en de wereld te werpen. Jammer genoeg wordt onze moderne samenleving - een consumptie gericht fantasieland - zo geobsedeerd door directe spanningen en tijdelijke genoegens, dat wij de lessen, die de geschiedenis ons kan leren niet willen weten.

Belangrijke tendensen komen in Europa tevoorschijn, die verontrustendeverbanden hebben met het verleden en duidelijke verbindingen met bijbelprofetie. Toch lijken slechts enkelen zich te realiseren dat het verleden van Europa belangrijke inzichten verschaft over het heden en de toekomst. De meeste moderne wetenschappers, schrijvers en nieuws commentatoren begrijpen niet, dat de Bijbel dewerkelijke betekenis van de dynamische veranderingen die nu in Europa plaatsvinden, uitlegt - en waar deze gebeurtenissen uiteindelijk naar zullen leiden. De landen van Europa ontwikkelen zich naar een verrassende en turbulente toekomst, die de loop van de wereldgeschiedenis dramatisch zal veranderen. U moet begrijpen hoe de schaduwen die over Europa zullen oprijzen Uw leven in de komende jaren zullen beïnvloeden!

De Bedreiging uit het Zuiden

één van de grootste schaduwen, die over Europa opdoemen is de bedreiging van terrorisme door Moslim extremisten. Dit gevaar werpt niet alleen over Europa een onheilspellende schaduw, maar over het grootste deel van de aarde. Toch is de terroristische activiteit slechts de meest dramatische kant van een groeiende bedreiging uit het zuiden voor Europa. In de afgelopen tientallen jaren hebben de Europeanen met toenemende ontsteltenis naar de herleving van de Islamitische cultuur gekeken - in hun midden en aan hun zuidelijke grenzen. De Islam is de snelst groeiende religie in de wereld. (World religions, [Wereldreligies], Keene, pag. 144) Het geboortecijfer in de Islamitische landen is twee tot drie keer hoger dan voor Europeanen. (Die een laag groeicijfer hebben). Moslims vormen nu een vijfde van de wereldbevolking. Hoge geboortecijfers en gebrek aan economische kansen hebben in veel Islamitische landen miljoenen immigranten naar Europa gedreven - waar zij nu bijna 10 procent van de bevolking vormen in sommige Europese landen.

Deze Islamitische herleving en golven van immigranten worden zowel gevoeld en gevreesd in Europa - waar veel westerlingen voelen dat "zij niet door legers en tanks overvallen worden maar door migranten, die andere talen spreken, andere goden aanbidden, tot andere culturen behoren en zij vrezen, dat zij hun banen zullen nemen, hun land in beslag nemen, leven van de welzijnszorg en hun manier van leven bedreigen". (Global Migration Crisis, [Wereld Migratie Crisis], Weiner, pag. 2) In Europa hebben deze angsten vijandschap gevoed tegen Moslims en ondersteuning voortgebracht voor de rechtervleugel van nationalistische, anti-immigratie politieke partijen. Een Franse wetenschapper klaagt: "Geschiedenis, verwantschap en armoede garanderen, dat Frankrijk en Europa bestemd zijn om onder de voet gelopen te worden door mensen van mislukte samenlevingen uit het zuiden". (Strangers at the Gates, [Vreemden aan de Poorten], Miller, pag. 80)

Terwijl liberale westerse leiders spreken over tolerantie, onderhandelen en coëxisteren in een multiculturele samenleving, wijzen de feiten van de geschiedenis in de tegenovergestelde richting. Bijna 1400 jaar lang was de relatie tussen de Islam en het "christendom" stormachtig en bloederig door veroveringen en heroveringen, moorden en vergeldingen. In de jaren 600 stoven moslimkrijgers het Middenoosten uit, dwars door Noord Afrika en vielen Europa binnen, er op uit om te veroveren en hun religie te verspreiden met het mes op de keel. Rond 1100 n. Chr. vaardigden Europese pausen de kruistochten uit - gewapende aanvallen om het Heilig Land te heroveren. Duizenden ruiters "namen het kruis op" en gingen naar Jeruzalem om strijd te voeren "voor God". Moslim legers heroverden echter deze gebieden en gingen door met het veroveren van Constantinopel, een groot deel van de Balkan en belegerden Wenen. Bijna 1000 jaar lang voelde Europa een voortdurende bedreiging van de Islamitische wereld uit het zuiden en het oosten. Professor Samuel Huntington van de Harvard universiteit merkte op: "De Islam is de enige beschaving, die het voortbestaan van het westen in twijfel heeft getrokken en dat heeft zij minstens tweemaal gedaan". (The Clash of Civilizations, [Het Conflict van de Beschavingen], pag. 210)

Wat velen in het westen zich niet lijken te realiseren is dat de Islam en westerse democratie eenvoudig niet verenigbaar zijn. (Zie "Islam en democratie: de onmogelijke éénheid - The London Times, 23 mei 2004) In een democratie maken gewone mensen wetten; Islamitische gemeenschappen ontlenen hun wetten aan het heilig boek van hun religie, de Koran. Moslims leiders hebben verkondigd dat "de kernoorzaak van hedendaagse ziekten de verspreiding [is] van democratie" en "slechts één streven is waardig voor de Islam..... de wereld te redden van de vloek van de democratie. (ibid.) Een ernstige les van de laatste eeuw is "de algemene mislukking van liberale democratie om vaste grond in Moslim landen te krijgen". (Huntington, pag. 114)

Deze onverenigbaarheid reikt tot in de religieuze sfeer. Zowel de Islam als het Christendom beweren beide het "ware" geloof te zijn. Het zijn beide zendingsreligies, die ongelovigen proberen te bekeren - hetgeen alle andere religiesinsluit. Het Christendom leert, dat Jezus de Zoon van God is; Moslims zeggen, dat God geen Zoon heeft en dat het godslastering is om dat te zeggen. Veel Moslims zien westerse, seculiere, materialistische, hedonistische samenlevingen als "het vergeten zijn van God" en als het bederven van de wereld door losbandige waarden, verspreid door films, mode en de media. Daarom, zoals een militante Moslim verklaarde, "wij proberen niet met U te onderhandelen. Wij proberen U te vernietigen. (The London Daily Telegraph, 14 maart 2004) In het ene na het andere land heeft de heropleving van de Islam geleid tot een verwerping en afkeer van westerse gewoonten en waarden, die gezien worden als goedkoop, vernederend, inferieur en als een aanval op de Islamitische cultuur!

Opmerkzame waarnemers erkennen, dat de heropleving van de Islam en de opkomst van het Islamitische terrorisme slechts het nieuwste hoofdstuk is in de eeuwenlange strijd tussen de Islam en het "Christendom" om wereldgezag. (Zie A Brief History of the Crusades - [Een beknopte Geschiedenis van de Kruistochten], Hindley) De Britse historicus Paul Johnson heeft geschreven dat: "wij duidelijk een nieuwe fase ingaan van een oude oorlog". (ibid.) Een vooraanstaande Moslim zei een tiental jaren geleden, dat "de volgende confrontatie van het westen absoluut gaat komen uit de Moslim wereld". (Time, 15 juni 1994, pag. 24) Anderen merkten op dat "Europa aan de frontlinie zou staan" in deze opkomende strijd tussen het westen en de Islam en dat een confrontatie met de Islam "zou dienen om de Europese identiteit te versterken" - op een cruciaal moment voor het proces van Europese éénheid - een feit, dat door Europese leiders benut zou kunnen worden. (Huntington, pag. 212) In het licht van deze ontwikkelingen en met het overgaan van de Russische bedreiging, is de planning van de NATO voor de Europese verdediging "in toenemende mate gericht op mogelijke aanvallen uit het zuiden". (ibid., pag. 215)

Maar wat is de echte betekenis van de heropleving van de Islam en de groeiende bedreiging uit het zuiden voor Europa - en waar zal het toe leiden? Terwijl wetenschappers op het gebied van internationale betrekkingen terugschrikken om de toekomst te voorspellen, openbaart de Bijbel de betekenis van de gebeurtenissen, waarvan wij getuige zijn en voorspelt waartoe zij leiden. Meer dan 2.500 jaar geleden verklaarde de profeet Daniël (die in een taal schrijft, die duidelijk de tegenwoordige zorgen weergeeft): "Maar in de eindtijd zal met hem [de koning van het noorden] de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen". (Daniël 11:40-41) Het referentiepunt van Daniël is Jeruzalem. Hij voorspelt duidelijk, dat net voor de terugkomst van Jezus Christus, militante activiteiten door een macht uit het zuiden een militaire reactie zal veroorzaken van een macht uit het noorden. Dit is de tendens, die zich nu ontwikkelt tussen Europa en de Islamitische landen ten zuiden en ten oosten van Europa. Islamitische terroristische activiteiten zouden de aanzet kunnen zijn, die andere gebeurtenissen zullen activeren, die door deze profetie aangekondigd werden. De komende jaren zullen het zeggen.

De Opkomst van Rome

Een andere ontwikkeling, die een grote schaduw over Europa werpt is de groeiende invloed en toenemende zichtbare rol van de paus van Rome. Paus Johannes Paulus II is opgestaan als de leidende woordvoerder van het westerse "christendom" - wellicht zelfs de meest prominente religieuze leider in de wereld. Tijdens zijn 25-jarige pontificaat heeft hij over de wereld gereisd en internationale status verworven. Hij geeft advies en spoort wereldleiders aan, ontvangt ambassadeurs van andere landen en zendt zijn afgezanten de wereld rond op diplomatieke missies. Als de leider van een land heeft hij zelfs de Verenigde Naties toegesproken.

Alhoewel Johannes Paulus II meer dan enig andere recente paus heeft gedaan om de rol van het pausdom te verheffen op het wereldtoneel liggen zijn werkelijke gronden in zuid Europa - Rome - van waaruit hij een onmiskenbare schaduw werpt. Zoals voorgaande pausen heeft Johannes Paulus II onwankelbaar de inspanningen om Europa te verenigen, gesteund. Als belangrijkste woordvoerder voor de Rooms Katholieke Kerk heeft hij pauselijke brieven geschreven naar Europese leiders, die bijvoorbeeld verklaren dat: "Europa een religieuze dimensie nodig heeft..... de Katholieke Kerk is er van overtuigd, dat zij een bijzondere bijdrage kan leveren aan de hoop op éénwording..... de Kerk van vandaag met een vernieuwd gevoel van verantwoordelijkheid, is zich bewust van de urgentie van..... het helpen van Europa om zich te ontwikkelen door haar originele Christelijke wortels nieuwe kracht te geven". (Ecclesia in Europa, [de Kerk in Europa], pag. 23, 80) Johannes Paulus II is zich ervan bewust hoe zijn voorgangers de geschiedenis van Europa en de wereld vormden en modelleerden en hij ziet de Rooms Katholieke Kerk als Gods instrument om de geschiedenis te hervormen en de toekomst te vormen, zoals beschreven in zijn pauselijke brief van januari 2001, At the Beginning of the New Millennium, [Aan het Begin van het Nieuwe Millennium]. (Zie pag. 27,32)

De geschiedenis laat echter de ernstige bijzonderheden zien van wat er gebeurde toen het pausdom over een verenigd Europa regeerde onder de Rooms Katholieke religie. Bekering en eenheid werden vaak bereikt met het mes op de keel. Joden werden uit Rooms Katholieke landen verdreven of samengedreven in getto's en gedwongen om onderscheidende kleding te dragen, eeuwen voordat de Nazi's hetzelfde deden. (Zie Unholy War: The Vatican's Role in the Rise of Modern Anti-Semitism, [ Onheilige Oorlog: De Rol van het Vaticaan in de Opkomst van het Moderne Antisemitisme], Kertzer) Moslims werden uit Europa verbannen en kruistochten werden begonnen tegen ongelovigen - zelfs tegen Christenen met een afwijkende mening. (Zie The Cathars, [De Katharen], Barber) Non-conformisten werden aan het kruis verbrand, gevangen genomen of veroordeeld tot de galeien -door het bevel en met goedkeuring van de middeleeuwse pausen! Het is gruwelijk om de geschiedenis van deze periode te lezen, toen het Rooms Katholicisme over Europa heerste. (Zie The Inquisition, [ De Inquisitie], Baigent & Leigh) Europa's met bloed bevlekte verleden zou de moderne Europeanen voorzichtig moeten maken om zich opnieuw onder het vaandel van de pausen van Rome te verenigen! Desondanksstaan deze "geesten uit het verleden" weer op en maken hun wens kenbaar om opnieuw een grote schaduw over Europa te werpen.

De actuele opkomst van het pausdom in Europa is ook profetisch belangrijk! Het wordt in talrijke profetieën beschreven, die gericht zijn op eindtijd gebeurtenissen. Daniël voorspelde dat een "kleine hoorn" over diverse heroplevingen van het Romeinse Rijk zou regeren; dat het "grootspraak" zou spreken en "strijd voerde tegen de heiligen", totdat Christus terugkeert. (Daniël 7:8, 21-22, 24-25) Dit beschrijft nauwkeurig de geschiedenis van het pausdom. Pausen kroonden de keizers van Europa en vervolgden degenen, die de Bijbel geloofden en die de kerktradities, ontleend aan het heidendom, verwierpen. De Apostel Paulus waarschuwde, dat een krachtige religieuze figuur aan het einde van het tijdperk zal verschijnen die, door wonderen en tekenen te verrichten, miljoenen zal misleiden. (2 Tessalonicenzen 2:1-12) Eeuwenlang heeft het "geliefde Katholicisme" een serie "huilende Madonna's" en "bloedende beelden" gezien als een kenmerkend aspect van algemeen Katholieke vroomheid. Tegenwoordig komen duizenden bij elkaar in bedevaartplaatsen van Maria in Europa en andere delen van de wereld in de hoop een glimp op te vangen van een wonder. Bijbelprofetieën geven aan, dat dit soort vertoningen zal toenemen naarmate het einde van het tijdperk nadert - en vele mensen misleidt!

De Apostel Johannes schrijft over een eindtijd coalitie tussen een krachtige religieus persoon en een onoprechte politiek persoon - het "beest" - die een federatie van tien landen zal leiden, net voor de terugkomst van Christus. (Openbaring 13; 17) Johannes verklaart, dat deze religieuze wonderdoende leider de mensen zal overtuigen om het beest te steunen. (Openbaring 13:11-18) Deze geestelijke zal een kerk leiden (de vrouw, gekleed in versierde kleding), die de beestmacht zal berijden. (beïnvloeden). (Openbaring 17:3-4) Deze profetische beelden - die teruggrijpen naar wat in de Middeleeuwen gebeurde, toen het pausdom en het Heilig Roomse Rijk Europa domineerden - komen opnieuw op over Europa! De profeet Jesaja geeft aan dat deze religieuze organisatie - de "dochter van Babylon" - een oecumenische beweging zal leiden om haar ontrouwe kinderen terug te brengen onder haar macht. (Jesaja 47:1, 8)

Bij het lezen van deze profetieën is het moeilijk de duidelijke relatie te vermijden met de paus en de Rooms Katholieke Kerk. Tegenwoordig is de Roomse paus de leidende persoon in de drang naar het verenigen van het christendom in de wereld. Johannes Paulus II heeft meer dan 700 toespraken gehouden om de Europese eenheid te promoten op basis van het historische religieuze fundament van Europa. Hij heeft de Europese Unie berispt omdat zij de Europese Rooms Katholieke erfenis niet in haar grondwet heeft vermeld. De Rooms Katholieke Kerk heeft een Decaloog voor Europa uitgevaardigd - tien punten die de toekomst van de Europese Unie moet leiden, vindt de Kerk. Bijbelprofetie openbaart, dat de opkomst van een invloedrijk religieus persoon met banden in Rome zal plaatsvinden net voor de terugkomst van Jezus Christus. Dit is de werkelijke betekenis van de Rooms Katholieke schaduw, die opnieuw over Europa valt!

De Herleving van het Beest

Een andere voorspelde schaduw is de mogelijkheid van een politiek verenigd Europa, gedomineerd door Duitsland. De voormalige Amerikaanse minister Henry Kissinger heeft opgemerkt: "De opkomst van een verenigd Europa is één van de meest opzienbarendste gebeurtenissen van onze tijd" en hij erkent, dat dit Amerika zou kunnen bedreigen. (Zie Does America Need a Foreign Policy?, [Heeft Amerika een Buitenlands Beleid nodig?] (pag. 41) De voormalige Britse premier Margaret Thatcher heeft geschreven: "De ontwikkeling naar een bureaucratische Europese superstaat..... heeft gigantische consequenties voor de hele wereld". (Statecraft, [Staatkunde], pag. 324)

Alhoewel Europese intellectuelen eeuwenlang gedroomd hebben over het verenigen van het continent, zijn de Europese leiders pas in de laatste tien jaar erin geslaagd om:

 • een Europees Parlement,
 • een Europese Unie,
 • een gemeenschappelijke munt (de euro),
 • een Europese Bank en
 • een Europese rechtbank

in te stellen.

 • Een Europese grondwet is bezig te worden bekrachtigd en
 • een Europese politiemacht is goedgekeurd.
 • Een Europees leger krijgt vaste vorm en
 • over een President van Europa en
 • een Europese minister van buitenlandse zaken

wordt gesproken. Het vage "wezen", dat in Europa in de maak is zal in de komende tien jaar een werkelijkheid worden!

Deze ontwikkelingen worden verwelkomd als opmerkelijke vorderingen op de weg naar een verenigd en vredig Europa - als de uiteindelijke oplossing van bloedige schermutselingen die de Europeanen in het verleden verdeelden en als een voorbeeld, die de wereld kan volgen. Toch zijn vele pogingen om Europa te verenigen in het verleden gestruikeld. Het Romeinse Rijk had enkele eeuwen succes voordat het ten onder ging. De poging van Karel de Grote om het rijk tot leven te brengen en Europa te verenigen eindigde bij zijn dood. De oplevingen van het rijk onder Otto de Grote van Duitsland en Karel V en de Habsburgers van het Heilig Romeinse Rijk waren nauwelijks tijden van vrede of eenheid, omdat pausen en keizers vochten om het oppergezag. Mussolini en Hitler zagen dat hun idealen om het Romeinse Rijk te laten herleven en Europa te verenigen, een kort leven was beschoren. Al deze inspanningen om Europa te verenigen waren afhankelijk van militaire macht en alle faalden uiteindelijk. Pausen in Rome ondersteunden deze pogingen om Europa te verenigen; Mussolini en Hitler tekenenden zelfs pauselijke verdragen [overeenkomsten] met de Katholieke Kerk, die hun opgang naar macht hielp. (ZieHitler's Pope, [Hitlers paus], Cornwell) Pauselijke zegeningen garanderen echter geen succes.

De tegenwoordige Europese leiders proberen nog steeds Europa naar Romeins model te verenigen. Toen het Verdrag van Rome, dat het fundament voor Europese eenheid legde, in 1957 werd getekend, verklaarden de deelnemers dat "wij voelden ons die dag als Romeinen..... wij waren bewust het Romeinse Rijk opnieuw aan het herscheppen". (The Signature of God, [de Handtekening van God], Jeffrey, pag. 190-191) Nu proberen leiders het continent te verenigen met economische en legale middelen - samen met pressie, intimidatie en achterkamertjes overeenkomsten. Zij moeten nog de sluimerende macht van de religie aftappen om hun inspanningen te helpen, maar dat zal weer gebeuren - zoals het in het verleden gebeurde! En de groeiende schaduw van een politiek verenigd Europa is van diepgaande profetische betekenis. Daniël voorspelde dat vier rijken het Middenoosten zouden domineren. (Daniël 2, 7) Hij voorzag dat het vierde rijk, Rome vele malen zou herleven. (De tien hoorns - Daniël 7:7, 20, 24) De laatste opleving, die net voor de terugkomst van Jezus Christus zal gebeuren, zal uit tien koningen (tien tenen, zoals in Daniël 2:42-44) bestaan, die hun soevereiniteit zullen afstaan aan een sterke leider (het beest, beschreven in Openbaring 17:12) als zij een wereldhandelsblok tot stand brengen. (Zie Openbaring 18) Deze laatste opleving wordt beschreven als een onevenwichtig mengsel van "ijzer en klei", die bij de terugkomst van Christus ten onder zal gaan. (Daniël 2:40-45) Dit is een toepasselijke beschrijving van de landen van Europa, die onderling argumenteren nu zij streven om een bouwwerk te creëren, dat hen zal helpen om een belangrijke rol op het wereldtoneel te spelen. Een historicus zei, dat de Europese Unie gebouwd wordt op "politiek drijfzand". (The Question of Europe, [Het Europese Vraagstuk], Gowan & Anderson, pag. 144)

Alhoewel de Europese leiders over vrede spreken en landen met de ellebogen werken voor invloedrijke posities, geven bijbelprofetieën - en actuele tendensen - aan, dat Duitsland zal opstaan als de dominante speler. De Europese Bank is gemodelleerd naar de Duitse Bundesbank, de vergroting naar oost Europa wordt beschreven als een "Duits project" en de persoon, die aan het hoofd staat van het Europese Leger is een Duitser. Bijbelprofetie geeft aan dat een sterke leider - de "koning van het noorden" - macht krijgt over dit politieke "bouwwerk" en het gebruikt voor een kwaadaardig doel. Daniël verklaart, dat deze boosaardige leider:

 • langs slinkse wegen de macht zal verkrijgen (Daniël 11:15, 21, 32);
 • een overeenkomst zal sluiten (die hij later zal verbreken), die de Joden toestaat om met de offerandes te beginnen (Daniël 8:11; 9:27; 11:31);
 • ware gelovigen zal vervolgen (Daniël 11:33-35);
 • militaire activiteiten zal beginnen (Daniël 11:36-39) en tenslotte
 • het Middenoosten zal binnenvallen. (Daniël 11:40-45)

De Bijbel brengt deze koning van het noorden in verband met Assyrië - het tegenwoordige Duitsland (zie Jesaja 7:17-25; 10:5-19; Hosea 11:5); voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons artikel: Duitsland in de Profetieën lezen.

Bijbelprofetie openbaart, dat God deze door Duitsland geleide macht zal gebruiken om Zijn eigen gekozen volk te straffen - de tegenwoordige Israëlitische landen van Amerika, Brittannië, Canada, Israël, Australië en andere landen van noordwest Europese afkomst. (Jesaja 10:5-19; Hosea 11:1-6) Deze onverwachte bestraffing zal komen omdat deze volken zich van God hebben afgekeerd en Zijn wetten minachten. (Zie Leviticus 26) Jesaja geeft aan dat deze door Duitsland geleide politieke-economische-militaire macht, gevestigd in Europa bij de terugkomst van Christus zal worden onderworpen en gestraft (Jesaja 12:12-16) en dat haar plotselinge dood de wereld zal schokken. (Openbaring 18) Bijbelprofetie openbaart dat deze dramatische gebeurtenissen tijdens een periode van drieëneenhalf jaar zullen gebeuren net voordat Christus terugkeert. (Openbaring 13:5)

Wij leven in zeer belangrijke tijden. Lang overwogen profetieën komen voor onze ogen tot leven. De omstandigheden in de wereld staan op het punt om op een plotselinge en verbazingwekkende manier te veranderen; toch zijn velen zich niet bewust van deze opzienbarende feiten! Omdat onze moderne samenlevingen zo verdiept zijn in het heden en de lessen uit de geschiedenis vergeten zijn - weinig of geen kennis hebben van bijbelprofetie - zullen velen verrast en verbijsterd zijn als deze ongelooflijke gebeurtenissen in de komende jaren plaatsvinden. Enkele tientallen jaren geleden waarschuwde de historicus R. Allen Brown, dat "het gevaar van deze tijd niet een nieuwe onwetendheid over de Middeleeuwen is, maar de opleving van een oude, waarvan men dacht dat het dood was". (The Origins of Modern Europe, [Het Ontstaan van het Moderne Europa], Brown, pag. 7) Dit wordt weerkaatst in waarschuwingen van Openbaring 13:3, 12, 14; 17:8)

Als U de betekenis van deze schaduwen over Europa echter begrijpt, kunt U zich voorbereiden op deze uitdagende tijden - als U bereid bent de Bijbel te bestuderen en Gods richtlijnen te volgen om Uw leven te veranderen.