Een onrustige stad met een oud verleden en een opmerkelijke toekomst in het verschiet!

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Jerusalem: Future Capital of the World”, Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart 2023.

Toen de Palestijnse nationalistische organisatie Hamas in december 2022 zijn plannen aankondigde om 'Jeruzalem en zijn heilige plaatsen' te bevrijden van de Israëlische overheersing, merkten weinigen buiten Israël dit op. Alom aan de kaak gesteld als een terroristische groepering vierde Hamas zijn 35ste verjaardag door kaarten te laten circuleren waarop een 'Palestina' te zien is dat zich uitstrekt van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee  ̶  wat het einde van Israël en de vaststelling van Jeruzalem als Palestina’s hoofdstad impliceert. Hoewel weinigen verwachten dat de dreigementen van Hamas zullen slagen, blijven ze een bron van spanning en bloedvergieten.

Hoewel het in het centrum van het conflict in het Midden-Oosten ligt, beschouwen relatief weinigen Jeruzalem tegenwoordig als een echte 'wereldstad'. Het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy publiceert een ranglijst van wereldsteden', waarin de grootstedelijke gebieden worden belicht die economisch, politiek, cultureel en op mediagebied het hart van onze planeet vormen. Sinds januari 2023 zijn Londen in het Verenigd Koninkrijk en New York City in de Verenigde Staten de best beoordeelde steden met de aanduiding 'Alpha++'. 'Alpha+'-steden zijn Beijing en Shanghai in China, Tokio in Japan en de eilandnatie Singapore. Jeruzalem in Israël valt onder de 'Beta'- en 'Gamma'-ranglijsten en wordt beoordeeld als een stad van 'toereikendheid', na meer dan 200 andere steden op de planeet die belangrijker geacht worden.

Financiers wijzen vaak naar New York City in de Verenigde Staten of Londen in het Verenigd Koninkrijk als de hoofdstad van de wereld. Los Angeles, Californië, wordt soms beschouwd als de entertainmenthoofdstad van de wereld. Meer dan 1,5 miljard moslims over de hele wereld zien Mekka als de belangrijkste stad van hun geloof, en meer dan een miljard rooms-katholieken kijken naar Vaticaanstad. Louter qua omvang is de metropoolregio van Tokio in Japan 's werelds grootste stedelijke gebied, met meer dan 35 miljoen inwoners.

Volgens de meest populaire maatstaven van vandaag lijkt de oude stad Jeruzalem misschien niet erg belangrijk. Toch onthult uw Bijbel een weinig bekende waarheid: Jeruzalem zal in het centrum staan van geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen en zal spoedig de hoofdstad van planeet aarde worden!

Schitterend Babylon kwam op en viel

Koning Nebukadnezar bouwde de hangende tuinen in Babylon, lang beschouwd als een van de zeven wonderen van de antieke wereld. De oud-Griekse historicus Herodotus schreef over Babylon dat, naast zijn grootte, “wat grandeur betreft er geen enkele andere stad die deze benadert' (Histories, book 1, section 178).

Babylon was eens de grootste stad ter wereld. Historici en archeologen zeggen tegenwoordig dat het de eerste stad was met meer dan 200.000 inwoners. In 2019 werd ze uitgeroepen tot werelderfgoedstad door de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (Unesco), en sloot het zich aan bij Jeruzalem, die die vermelding in 1981 kreeg.

De Bijbel documenteert koning Nebukadnezars grote trots en opschepperij over zijn prestaties. De profeet Daniël had de koning gewaarschuwd zich te vernederen. "Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?" (Daniël 4:29-30). God strafte koning Nebukadnezar, die eindelijk zijn les leerde: "Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan" (vers 37).

Het machtige rijk van Nebukadnezar viel uiteindelijk en zo ook de grote stad Babylon.

Herleefde keizerrijken komen en gaan

Het koninkrijk Babylon maakte plaats voor het grote Medo-Perzische rijk, en toen dat rijk in handen van de Grieken viel, zag de wereld de opkomst van het Grieks-Macedonische rijk. De machtige krijger Alexander de Grote leidde militaire veldtochten door heel Europa en Azië, waardoor hij meer dan een dozijn steden stichtte die ter ere van zichzelf 'Alexandrië' genoemd werden. Alexandrië in Egypte diende bijna duizend jaar als hoofdstad van het Egyptische koninkrijk vóór de islamitische verovering in 641 na Christus. Bij de opkomst van het Romeinse rijk groeide de stad Rome uit tot wereldbekendheid, met Caesars en pausen die vanaf de beroemde zeven heuvels regeerden.

Waarom zijn deze rijken belangrijk? Uw Bijbel openbaart een opeenvolging van grote rijken. De profeet Daniël voorspelde dit en beschreef een mysterieuze figuur met een hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en dijen van brons, benen van ijzer en voeten van ijzer en leem (Daniël 2:32-43). We lezen eveneens over een tienhoornig beest dat wereldrijken vertegenwoordigt (Daniël 7). De apostel Johannes profeteerde over een "beest"-verschijning in de eindtijd die de wereld zal regeren vanuit een machtige hoofdstad. Hoe machtig zal deze beestmacht worden? We lezen: "(...) en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk" (Openbaring 13:7).

Het goede nieuws is dat Jezus Christus, de komende Koning der koningen, deze komende beestmacht overwinnen en vernietigen zal (Openbaring 17:14). Maar waar zal Christus de Koning Zijn regering vestigen? Welke stad op aarde wordt de hoofdstad van de wereld?

Het antwoord is: Jeruzalem! Veel verschillende geschriften bevestigen dit geweldige feit. Let op een specifieke profetie over de toekomst van deze stad: "Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen" (Jesaja 2:1-2).

Zoals regelmatige lezers van het Tomorrow's World magazine wellicht weten, zijn bergen een bijbels symbool voor een koninkrijk of regering. Jesaja verklaarde duidelijk dat het Koninkrijk van de Heer in Jeruzalem gevestigd zou worden. Ja, Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld! Merk op dat "alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen", zich onderwerpend aan de nieuwe wereldregering.

We moeten begrijpen dat dit geen regering in de handen van egoïstische mensen zal zijn. De nieuwe regering zal het over de wereld heersende Koninkrijk van God zijn. Dit over de wereld regerende Koninkrijk zal onder de heerschappij staan van de Heiland en Koning der koningen, Jezus Christus! Dat is het goede nieuws waar we allemaal naar uitkijken. Ik hoop dat u uitkijkt naar die tijd van wereldvrede en verlangt naar de komst van het Koninkrijk en bidt: "Uw Koninkrijk kome (…)", zoals ons geleerd wordt te bidden in Mattheüs 6:10!

Modern conflict over Jeruzalem

Wanneer de Vredevorst terugkeert, zal Jeruzalem Zijn hoofdstad worden  ̶  het centrum van de wereldregering, -religie en -educatie. De naam van Jeruzalem zelf betekent 'stad van vrede', maar die naam lijkt niet overeen te komen met de realiteit van vandaag in de onrustige hoofdstad. In feite erkennen de meeste moderne naties Jeruzalem niet eens als de hoofdstad van Israël vanwege de voortdurende geschillen van die natie met de Palestijnen, die de stad ook als hun hoofdstad claimen. Er ontstond een wereldwijde controverse toen de Amerikaanse president Donald Trump in december 2017 aankondigde dat de VS Jeruzalem zouden erkennen als de hoofdstad van Israël. Australië volgde een tijdje, maar kwam in oktober 2022 terug op zijn besluit en keerde terug naar zijn eerdere standpunt dat Tel Aviv als de hoofdstad van Israël ziet.

Sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 heeft Israël oorlogen gevoerd en vredesverdragen gesloten met verschillende Arabische staten. Maar Israël heeft nooit kunnen onderhandelen over een permanent vredesakkoord met de Palestijnen. Voor zijn dood in 2001 verklaarde Faisal Husseini, een vertegenwoordiger van de Palestijnse Autoriteit in Jeruzalem, dat Israël “zich uit heel Oost-Jeruzalem moet terugtrekken tot aan de grenzen van voor '67(...) alle nederzettingen en Israëlische buurten in Oost-Jeruzalem moeten worden ontmanteld(...) Israël de Palestijnen moet compenseren voor de schade die het heeft toegebracht, inclusief de veranderingen in het karakter van de stad en de levens van zijn burgers” (The Jerusalem Post, 19 november 1999).

Natuurlijk heeft Israël zich niet teruggetrokken uit Oost-Jeruzalem en is het ook niet van plan dat te doen. Maar in juli 2000 deed de Israëlische premier Ehud Barak wat geen enkele Israëlische onderhandelaar eerder had gedaan, hij stelde voor dat Israël administratief zelfbestuur zou verlenen aan de Palestijnen in Oost-Jeruzalem. Maar Barak wilde dat Israël de veiligheidscontrole over Oost-Jeruzalem zou behouden, en de Palestijnen verwierpen zijn voorstel. De onderhandelingen werden afgebroken, wat heeft geleid tot het huidige conflict. Wat veroorzaakte de impasse in de onderhandelingen? Het enige probleem dat onoplosbaar lijkt, is dit: Wie zal de zeggenschap hebben over Jeruzalem?

Als beide partijen hun standpunten als niet-onderhandelbaar beschouwen, is er een impasse. Het Israëlische standpunt blijft onveranderd – dat wil zeggen, ze dringen erop aan dat Jeruzalem verenigd zal blijven onder uitsluitend Israëlische soevereiniteit.

Ja, de kloof tussen opvattingen over de soevereiniteit van Jeruzalem is breed en diep! Hoe denkt de internationale gemeenschap over dit conflict? Wat is de oplossing? Toen Israël in 1980 verklaarde dat Jeruzalem Israëls 'verenigde en eeuwige hoofdstad' was, maakte het Vaticaan sterk bezwaar tegen die verklaring. Later, in 1984, riep paus Johannes Paulus II op om Jeruzalem een 'speciale internationaal gegarandeerde status' te geven. Tijdens zijn paastoespraak in april 2022 drong paus Franciscus er bij Israëli's en Palestijnen op aan 'vrije toegang tot de Heilige Plaatsen te mogen hebben met wederzijds respect voor de rechten van elk van beiden'.

We kunnen er zeker van zijn dat de status van Jeruzalem een belangrijk probleem zal blijven in de geopolitiek. we dienen het Midden-Oosten in de gaten houden – en de ontwikkelingen die grote veranderingen zullen betekenen in de politieke en religieuze controle over de stad Jeruzalem.

Vertreden door heidenen

Jezus sprak over een tijd waarin vijandige legers het Heilige Land zullen binnenvallen en de stad Jeruzalem zullen omsingelen. "Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is" (Lukas 21:20). We zien dus dat er ten minste twee tekenen zijn waarop Jezus ons zegt te letten: de "gruwel van de verwoesting" (Mattheüs 24:15; Markus 13:14), en Jeruzalem omringd door legers. Dit zullen niet zomaar legers van het Midden-Oosten zijn, maar de heidense legers onder wier toezicht Jeruzalem gedurende drieënhalf jaar zal staan, zoals we lezen in Openbaring 11:2. Verder met Lukas 21 lezen we het volgende:

Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. (Lukas 21:22-24).

De apostel Johannes schreef: "En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang" (Openbaring 11:1-2).

42 maanden lang zal de Heilige Stad, Jeruzalem, niet door de Joden, maar door de heidenen gecontroleerd worden. Als u het boek Openbaring leest, zult u zien dat deze periode van drieënhalf jaar voorafgaat aan de terugkeer van Christus.

Dagelijks offer begint en eindigt

Nadat Daniël een openbaringsvisioen door een engel gegeven werd, vroeg hij naar de betekenis van de boodschap. De engel zei tegen hem: "(…) Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde (Daniël 12:9). Meer dan 2.500 jaar later kunnen we deze profetieën nu begrijpen  ̶  dit is de tijd van het einde!

Deze profetieën bevatten één essentieel eindtijddetail dat velen niet opmerken: "En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen” (v. 11, NBG ’51). In de eindtijd, kort voor de terugkeer van Christus openbaart God dat het dagelijkse offer zal worden stopgezet of "gestaakt". Dit houdt uiteraard in dat er eerst met het brengen van offers moet worden begonnen! De Romeinse legers hebben  Jeruzalem en de tweede tempel in 70 na Christus verwoest. De Joden hebben sindsdien geen tempeloffers meer gebracht.

Maar bedenk dat de Joden in de oudheid, toen ze uit ballingschap terugkeerden naar Jeruzalem, daadwerkelijk begonnen met offeren voordat ze de fundering hadden gelegd om hun tempel te herbouwen. De Joden vierden ook het Loofhuttenfeest met dagelijkse offers (Ezra 3:4), en "Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de HEERE brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van de HEERE was nog niet gelegd" (vers 6).

Let op een ander belangrijk punt: waarheen keerden de ballingen terug? Ezra verwijst naar de locatie van de heilige plaats als het "huis van God", hoewel de tempel nog niet herbouwd was (Ezra 3:8). Dit was rond 536 voor Christus. Maar er was nog geen gebouw – de rest van Ezra 3 beschrijft het leggen van het fundament van de tempel.

Waar het om gaat is dat offers op een heilige plaats moeten worden gebracht  ̶  maar dit voorbeeld in Ezra laat ons zien dat er dagelijks offers werden gebracht zonder een fysiek gebouw dat een tempel wordt genoemd. De terugkerende Joodse ballingen noemden de heilige plaats "het huis van God", ook al bestond er geen tempel. De afgelopen jaren hebben Joden druk uitgeoefend voor een religieuze aanwezigheid op de Tempelberg, waar momenteel alleen moslims mogen aanbidden.

JERUZALEM: EEN TIJDLIJN

Eén stad springt er, meer dan enig andere, uit als middelpunt van Bijbelse profetie: Jeruzalem. Na de laatste kruistocht zat deze stad eeuwenlang op de achterbank van de geopolitiek. Nu heeft ze opnieuw een plaats ingenomen op het centrale toneel voor wereldaangelegenheden.

Om te begrijpen waarom dit is gebeurd, dienen we mijlpalen en dramatische gebeurtenissen te onderzoeken die Jeruzalem door de eeuwen gevormd hebben.

1895 v. Chr.: Melchizedek, Koning van Salem, zegent Abram en ontvangt zijn tienden (Genesis 14:18-20).
1850 v. Chr.: God geeft Abraham de instructie om Izak naar het land Moria te brengen teneinde hem daar te offeren (Genesis 22:2). Later voorziet God in een ram om te offeren in plaats van Izak.
1406 v. Chr.: Jozua verslaat Adonizedek, koning van Jeruzalem (Jozua 10:1-5, 23-26). De Jebusieten behouden delen van de stad (Jozua 15:63).
1000 v. Chr.: Ongeveer 400 jaar later heerst koning David over geheel Israël vanuit Jeruzalem. Jeruzalem is ingenomen door koning David (2 Samuël 5:6-9) en de citadel wordt de stad van David. Jeruzalem wordt de hoofdstad van heel Israël. Verscheidene jaren later kiest God de dorsvloer van Arauna, grenzend aan de stad van David, voor David een plaats om te offeren teneinde de pestepidemie in Jeruzalem te stoppen (2 Samuël 24:16). Dit wordt de toekomstige locatie van Gods tempel.

Het koninkrijk Juda gaat over een periode van ongeveer 20 jaar in Babylonische gevangenschap, en dit eindigt met de vernietiging van Jeruzalem.

586 v. Chr.: Koning Nebukadnezar verovert en vernietigt Jeruzalem en de tempel (2 Koningen 25:8-10).
539 v. Chr.: Cyrus de Grote van Perzië verovert Babylon. Hij staat de Joodse ballingen toe naar Jeruzalem terug te keren (2 Kronieken 36:22-23).

Na zijn onderwerping aan het Perzische rijk en he Grieks-Macedonische rijk wordt Jeruzalem geregeerd door Rome.

63 v. Chr.: Pompeius verovert Jeruzalem en maakt het deel van het Romeinse rijk.
37 v. Chr.: Herodes de Grote aanvaardt het koningschap in Jeruzalem.
31 n. Chr.: De kruisiging van Jezus Christus, Zijn opstanding, en het begin van de tijdperk van de Kerk.
70 n. Chr.: De tweede tempel wordt vernietigd door de Romeinen. De westelijke muur (‘Klaagmuur’) blijft over.
1917: Gedurende de 1.800 jaar na 70 n. Chr. maakt Jeruzalem veel conflicten mee, met inbegrip van moslimoverheersing. Maar in 1917 gaat Jeruzalem een nieuwe fase in. De Balfour-verklaring wordt uitgevaardigd door de Britse regering, waarin het beleid om een Joods thuisland in Palestina te vestigen verklaard wordt. Het britse leger onder generaal Edmund Allenby verslaat de turken en gaat Jeruzalem binnen.
1947: De Verenigde Naties deelt Jeruzalem in tweeën. De stad wordt verdeeld tussen Arabisch en Joods bestuur.
1948: Israël wordt een onafhankelijke natie op 14 mei. Israël verdedigt zichzelf succesvol tegen de aanval van de Arabische Liga.
1967: Tijdens de Zesdaagse Oorlog neemt Israël heel Jeruzalem in bezit en brengt het voor de eerste keer sinds de Romeinse vernietiging in 70 n. Chr. onder Joodse heerschappij.

De meest heilige plaats die momenteel onder de controle van de Joodse religieuze autoriteiten staat, is de Westelijke Muur of de Klaagmuur, de westelijke keermuur van de Tempelberg.

Maar offers zijn ook om een andere reden nog niet mogelijk. Een lang ontbrekend element voor de Joden om met offers te beginnen, zijn de ritueel zuivere kalveren die gedood moeten worden. De karkassen van deze kalveren moeten verbrand worden vanwege de as die gebruikt wordt bij oude zuiveringsrituelen. Deze speciale kalveren, die bekend staan als 'rode vaarzen', moeten minstens twee jaar oud zijn en nooit voor werk gebruikt. Ze mogen geen merken of doorboorde oren hebben, geen onvolkomenheden en niet meer dan twee niet-rode haren. Het Joods Tempel Instituut bereidt zich al tientallen jaren voor op toekomstige dierenoffers, en in 2022 ontving het Instituut van een boerderij in Texas vijf potentieel acceptabele eenjarige kalveren die op rituele zuiverheid geïnspecteerd zullen worden naarmate ze ouder worden (“Red Heifers Arrive in Israel”, Israel365News.com, 16 september 2022). Zal een van deze gebruikt worden ter voorbereiding van een hersteld dagelijks offer — met of zonder hersteld tempelgebouw?

Duizend jaar vrede

Jezus Christus zal uit de hemel komen met alle herrezen heiligen om over de aarde te regeren voor duizend jaar vrede en voorspoed. Jeruzalem zal Zijn hoofdstad zijn, de hoofdstad van de wereld. Jeruzalem zal niet alleen de regeringshoofdstad van de wereld zijn, maar ook de educatieve hoofdstad.

De grote Opvoeder en Leraar, Jezus Christus, zal ware kennis onderwijzen op basis van het woord van God. "Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd [ofwel: “Ik keer weder tot Sion”, NBG ‘51] en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen" (Zacharia 8:3-5).

Tijdens het Millennium, de eerste duizend jaar van Christus' heerschappij op aarde als Koning der koningen, zullen alle naties op aarde naar Jeruzalem kijken als de hoofdstad van de wereld en zullen vertegenwoordigers sturen om Hem te aanbidden. "Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren" (Zacharia 14:16 ).

Alle naties zullen eindelijk de weg naar vrede leren, niet oorlog. En ze zullen de ware weg van liefde tot God en liefde tot de naaste leren. Naties zullen niet langer naar militaire macht verlangen en oorlog voeren om problemen op te lossen. Ze zullen willen dat hun de waarheid wordt onderwezen vanuit de hoofdstad van de wereld, Jeruzalem.

Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren (Jesaja 2:3-4).

De stad Jeruzalem zal eindelijk haar naam 'Stad van de Vrede' waarmaken, omdat de Heer, de Eeuwige, de verheerlijkte Messias, Jezus van Nazareth, daar persoonlijk zal wonen. Zoals Hij zei: "Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen." Dat is wanneer we echte wereldvrede zullen beginnen te ervaren. Zoals we hebben gelezen, zal Jeruzalem de "stad van de waarheid" genoemd worden (Zacharia 8:3). Alle naties zullen de eeuwige principes, wetten en waarden leren die vrede en welvaart voor iedereen garanderen. Zoals Jesaja voorspelde, zal het volk naar het Heilige Land komen en zeggen: "(…) dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem" (Jesaja 2:3).

Het nieuwe Jeruzalem—en u

De toekomst van Jeruzalem is ook het goede nieuws van uw toekomst – en de toekomst van de wereld. Uiteindelijk zal het Nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel naar deze aarde neerdalen als de hoofdstad van het universum, glorieuzer dan welke door mensen ontworpen hoofdstad dan ook. U kunt over die geweldige tijd lezen in Openbaring 21–22. In de tussentijd kijken we uit naar de spoedig komende bevestiging van het aardse Jeruzalem als hoofdstad van de wereld.

De 'stad van de vrede' heeft door de eeuwen heen wrede oorlogen en bloedvergieten meegemaakt. Maar het zal spoedig vrede bereiken. Als u tot die tijd leeft volgens de wetten van de komende Koning, Jezus Christus, en u de heilige Geest ontvangt als uw inwonende bron van kracht en vrede, kunt u nu in uw eigen leven een voorproefje hebben van wat de wereld spoedig zal ervaren. Moge God de komst van die dag versnellen!