Achteraf zal er niet welwillend naar ons gekeken worden

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Foolish Generation!” door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli 2023.

Wijlen nieuwslezer Tom Brokaw beschreef de mannen en vrouwen die de Grote Depressie doorstonden en de Tweede Wereldoorlog overleefden als 'The Greatest Generation' [De beste generatie]. Sommige van haar leden moesten zich verplaatsen vanwege de Amerikaanse 'Dust Bowl'¹, vereeuwigd in John Steinbeck's The Grapes of Wrath [De druiven der gramschap]. Na de ontberingen en het bloedbad van de jaren '30 en '40 hielpen ze bij de wederopbouw en het weer in elkaar zetten van de wereld. Dat was de generatie van mijn ouders. Het leven was vaak hard en ze stonden voor veel uitdagingen.

Degenen die de geschiedenis van die generatie nooit bestudeerd hebben, waarderen haar prestaties waarschijnlijk niet. Maar was dat echt de beste generatie? Degenen die de eerste helft van de twintigste eeuw doormaakten zijn zeker mededingers naar de titel, maar zij zijn niet de enigen. Elke generatie heeft zijn uitdagingen, de ene meer dan de andere.

Wij, die ouder zijn, kunnen in de verleiding komen te denken dat er nooit meer mensen als Henry Ford, John D. Rockefeller of Thomas Edison zullen zijn. Ik denk aan andere grote namen uit het verleden, zoals Alexander Graham Bell, Johannes Gutenberg, Marie Curie, Louis Pasteur, George Washington Carver, Sir Isaac Newton en Aristoteles. En er zijn talloze anderen van wie we de namen misschien niet kennen, maar die een grote bijdrage leverden aan de wereld die we nu zien.

Net als in het verleden heeft deze generatie zijn groten: Steve Jobs, Bill Gates, Jack Welch en Oprah Winfrey, en ook anderen komen voor de geest. Denk aan Elon Musk, de architect van de meest succesvolle productieonderneming voor elektrische auto’s ter wereld. Hij is ook druk bezig met het in de ruimte sturen van raketten en satellieten en is van plan om mannen en vrouwen naar Mars te sturen, terwijl hij ook nog de tijd vindt om Twitter te kopen.

Als het om technologische vooruitgang gaat, is onze tijd zeker ongeëvenaard. Nooit eerder heeft de wereld dergelijke technologische vooruitgang zo snel zien gaan als nu. Over kunstmatige intelligentie (A.I.) wordt nu overal gesproken. De term en sommige toepassingen ervan zijn niet nieuw, maar ze heeft  ̶  vooral de afgelopen maanden  ̶  nieuwe inhouden gekregen. De snelheid van haar plotselinge doorbraak is adembenemend. Haar potentieel voor wetenschap, geneeskunde en industrie houdt de belofte in om onze wereld ten goede te veranderen, maar ze draagt ook een dreigend potentieel voor onheil en vernietiging in zich. Sommigen denken dat ze een einde aan de beschaving zou kunnen maken.

Dus, hoe zit het met ons vandaag? Als we onmiddellijk 75 jaar vooruit zouden kunnen gaan en van daaruit een momentopname van onze huidige wereld zouden kunnen bekijken, hoe zou de toekomst ons dan beoordelen? Welke bijnaam zullen we in de toekomst krijgen? Maakt het woord 'great' [beste] er deel van uit? Of zal de wereld van vandaag veel minder aanzien krijgen?

Hoe zullen wij beoordeeld worden?

Zal deze generatie het 'nieuwe kind in de buurt' zijn die de vorige koning van de heuvel onttroont? Zou de onze de beste generatie kunnen zijn? Hoe zullen toekomstige generaties ons, die vandaag leven, beschouwen?

Raketten naar de maan, GPS, elektrische voertuigen, A.I., smartphones  ̶  ze zijn allemaal het resultaat van de toename van kennis gedurende de tijd dat de mensheid op aarde is, en ze hebben allemaal hun bestaan te danken aan eerdere generaties van vooruitgang. Elk ervan is bijvoorbeeld gebaseerd op Gutenbergs uitvinding van een drukpers met losse letters bijna zes eeuwen geleden. Zonder zijn doorbraak zou er geen verspreiding van boeken geweest zijn die de weg vrijmaakten voor doorbraken in onze moderne wereld.

Dit is werkelijk een verbazingwekkende wereld waarin wij geboren werden, maar smartphones, laptops, luchtvervoer, elektrische voertuigen en airconditioning vertellen niet het hele verhaal. Terwijl de mensheid blijk heeft gegeven van talent voor uitvinding en innovatie, heeft elke generatie jammerlijk gefaald in menselijke relaties. Vliegtuigen vervoeren niet alleen passagiers en vracht, maar ook krachtige oorlogswapens. Vrijwel elke uitvinding biedt nieuwe manieren om de medemens te doden, te onderwerpen of op te lichten.

De technologie die mensen naar de maan heeft gestuurd en ze veilig heeft teruggebracht heeft ons niet in staat gesteld goed met elkaar om te gaan. Er zijn te veel mislukte huwelijken; te veel moorden, verkrachtingen en aanrandingen; te veel oorlogen die de hoop en dromen van miljoenen tenietdoen. Het internet kan gezinnen samenbrengen en kennis verspreiden, maar het vernietigt ook gezinnen en levens doordat het pornografie verspreidt en eindeloze nieuwe zwendelpraktijken en misleidingen mogelijk maakt. De ’Greatest Generation' slaagde er niet in een einde te maken aan oorlog of aan welke van de andere menselijke problemen dan ook, en alle daaropvolgende generaties evenmin. De menselijke natuur is duidelijk ontoereikend – onvolledig!

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom de mensheid zoveel meer capaciteit heeft dan dieren? Zelfs de dieren met grotere hersenen komen niet in de buurt van het vermogen van de mens om te redeneren, te denken en te innoveren. Geen ervan kan naar de maan gaan en terugkeren, noch een radio, een televisie of een computer bouwen. U kunt van uw huisdieren houden en zelfs hun intelligentie geweldig vinden, maar er is iets fundamenteel verschillend tussen u en hen.

Wat is het verschil? Hoe komt het dat de mens machines kan bouwen die hoger, sneller en verder gaan dan welk dier dan ook? Evolutionisten zeggen ons dat de mens slechts een hogere dierlijke vorm is, maar ze kunnen het enorme verschil in mentale capaciteit tussen mens en dier niet verklaren. Dus hoe komt het dat mensen met al hun intelligentie niet met elkaar overweg kunnen? Waarom scheidingen? Waarom oorlogen tussen naties? Waarom mensen die elkaar oplichten, beroven, aftuigen?

De antwoorden zijn te vinden in het beroemdste boek dat Gutenberg drukte met zijn nieuwe uitvinding. Het is de Bijbel – en alleen de Bijbel – die de antwoorden op deze fundamentele vragen onthult. De openingsverzen laten ons kennismaken met iets anders dat evolutionisten niet kunnen verklaren: Gods doel voor de mensheid. "En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen." (Genesis 1:26-27).

Hoevelen van ons hebben deze verzen gelezen zonder erover na te denken wat ze betekenen? Lees ze aandachtig: In gewone taal, als het nog niet duidelijk genoeg is, God heeft de mens niet gemaakt naar enige diersoort, maar naar Zijn soort  ̶  Gods eigen soort. We zijn anders omdat we geschapen werden naar Gods beeld en gelijkenis.

Maar waarom gedragen we ons dan niet op een goddelijke manier? Er ontbreekt iets.

Toen God de mensheid op aarde plaatste, schiep Hij ons met een verbazingwekkend vermogen om te denken, te redeneren en wonderbaarlijke dingen te bereiken. Maar Hij heeft ons ook vrije wil gegeven. Mensen kregen de mogelijkheid om te kiezen tussen goed en verkeerd, om te kiezen tussen "het leven en het goede" aan de ene kant en "de dood en het kwade" aan de andere kant (Deuteronomium 30:15). Deze keuze werd gesymboliseerd door twee letterlijke bomen. Het kiezen van de ene boom zou leiden tot zegeningen en leven, maar het kiezen van "de boom van de kennis van goed en kwaad" zou leiden tot vervloekingen en de dood (v. 19; Genesis 2:9, 16-17). Zoals we weten maakte Adam de verkeerde keuze en hebben we allemaal zijn voorbeeld gevolgd. Die keuze vertegenwoordigde de verwerping van Gods kennis  ̶  de mensheid eigende zich het privilege toe om te bepalen wat goed en verkeerd is.

Adam werd als gevolg van zijn rebellie uit de Hof van Eden gezet. Wij hebben Adams voorbeeld gevolgd en God heeft ons sindsdien onze eigen wegen laten kiezen. Alleen wanneer we tot op het punt van dreigende totale vernietiging komen zal Hij ingrijpen en onze waanzin stoppen (Mattheüs 24:21-22).

De ontbrekende dimensie

Het idee dat God de mens naar Zijn eigen beeld aan het scheppen is, is werkelijk diepgaand – en dit thema komt overal in de Schrift aan de orde. Koning David keek omhoog naar de nachtelijke hemel en vroeg zich af waarom God geïnteresseerd zou zijn in een nietige kleine mens: "wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?" (Psalm 8:5). Het boek Hebreeën pikt deze vraag op en legt uit:

Alle dingen hebt U onder [de mens] zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen (Hebreeën 2:8-10).

Een zorgvuldige studie van de Schrift onthult dat er een plan en een doel worden uitgewerkt, en het is veel groter dan wat zoveel theologen zich hebben voorgesteld  ̶  de zogenaamde gelukzalige aanschouwing' volgens welke de mensheid naar de hemel gaat voor een soort van 'pensionering', tijdens welke voor eeuwig alleen maar naar het aangezicht van God gestaard wordt. Waarom accepteren mensen niet wat de Bijbel ons duidelijk zegt? De apostel Paulus is niet vaag over onze toekomst. Hij legt uit dat we zonen van God en mede-erfgenamen met Christus zullen worden. "Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!" (Romeinen 8:14-15).

Let nu op wat Paulus vervolgens schrijft; "De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn" (v. 16). Hebt u dat begrepen? God verwekt kinderen voor Zijn Familie. Wij zijn, zoals uit Genesis 1 blijkt, gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God zelf, en niet van enige dierlijke soort! Kunt u geloven wat de Bijbel duidelijk zegt? En Paulus zegt verder: "En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden." (v. 17).

Het is duidelijk dat het woord mensheid zowel mannen als vrouwen vertegenwoordigt en dat God vrouwen zeker niet buitensluit: "en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige" (2 Korinthe 6:18).

Maar hoe werkt dit?

Merk op dat bovengenoemd vers 16 in Romeinen 8 twee geesten beschrijft: Gods Geest en onze menselijke geest. Hierin vinden we het verschil tussen het denken van God en het denken van de mens. Menselijk gesproken denken we niet zoals God denkt (Jesaja 55:1-8). Zonder Zijn inwonende Geest ontbreekt het ons aan echte liefde en zelfbeheersing, hoe intelligent we ook in materiële zaken zijn. Dit vers schetst hoe we allemaal denken zonder Zijn hulp: "Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke ..." (Galaten 5:19-21).

Maar betekent dit dat we nooit kunnen denken zoals Hij denkt? Laat Paulus ons het antwoord geven: "Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God." (1 Korinthe 2:9-10).

Paulus onthult vervolgens het verschil tussen het brein van dieren en de geest van de mens. "Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is?" En op dezelfde manier legt hij het verschil uit tussen de geest van de mens en de Geest van God. "Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God" (2:11). Hier vinden we weer de twee geesten: de geest in de mens en de Geest van God. De geest in de mens voorziet het menselijk brein van kracht tot een niveau dat dieren nooit kunnen bereiken, maar zonder de Geest van God die in ons woont kunnen wij de dingen van God net zomin begrijpen als mijn hond Marcus kan rekenen!

Om te denken zoals God denkt  ̶  om volledig gemaakt te zijn naar het beeld en de gelijkenis van God  ̶  moeten deze twee geesten zich in ons verenigen. "Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden" (Romeinen 8:14-17). Wow lees dat nog eens. We zullen "kinderen van God... erfgenamen van God en mede-erfgenamen van [met] Christus" zijn.

Een derde geest

Dit verklaart waarom de mens complexe machines kan bouwen, maar de weg naar vrede niet kan vinden. Collectief en individueel zijn mensen niet in staat zelfzuchtige verlangens opzij te zetten. Het resultaat? Paulus maakt het duidelijk: "Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend" (Romeinen 3:16-17). Het volgende vers legt uit wat er achter dit alles zit: "De vreze Gods staat hun niet voor ogen."

Maar waarom wijst de mensheid God af? Het antwoord betreft een derde geest, een die ook werkt met de geest in de mens. "Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen" (Efeze 2:1-3).

We zien dus het werk van drie geesten: Gods Heilige Geest, de geest in de mens en de geest van de duivel. Deze geesten zijn realiteit! En de geest in de mens is geen eeuwig levende ziel, zoals velen ten onrechte aannemen. Zoals de profeet Ezechiël ons zegt: "… De mens die zondigt, die zal sterven" (Ezechiël 18:4, 20). We hebben nu geen onsterfelijkheid  ̶  we moeten die verkrijgen bij de opstanding (1 Korinthe 15:53-54).

De menselijke geest stelt de hersenen in staat verder te denken dan het dierenrijk. Het is een essentie die het fysieke brein in staat stelt om veel verder te denken dan eten, voortplanten en overleven. Deze geest laat ons kunst en schoonheid waarderen, lezen over vorige generaties en plannen maken voor de toekomst. We bouwen complexe machines, bouwen ziekenhuizen, creëren kunstmatige intelligentie.

Toch zijn we niet compleet zonder een tweede geest – de Geest van God. Pas na de doop (dat het doden van onze oude gewoonten en het onderwerpen aan Gods wil symboliseert) en de handoplegging door een van Gods dienaren ontvangen we een vonk van Gods geest en beginnen we aan het proces van transformatie tot een persoon die door Gods eigen kwaliteiten gedefinieerd wordt: "De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing" (Galaten 5:22).

Hoe zal God onze generatie beoordelen?

Technologisch hebben we voortgebouwd op de groten uit het verleden  ̶  en we hebben zelf ook groten. Geen enkele generatie in de geschiedenis van de mens heeft de kennisexplosie gezien die we nu hebben (Daniël 12:4). Maar dat is niet het hele plaatje. Hoe zullen we door toekomstige generaties bekeken worden? Wat zullen ze denken van een generatie waarin een rechter van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten – samen met regeringsleiders, universiteitsprofessoren en zoveel zogenaamd opgeleide studenten – weigert toe te geven wat een vrouw is? Wat zullen ze denken van een volk waarvan moeders hun peuters meenemen om geamuseerd te worden door dragqueens? Wat zullen ze denken van een samenleving waarin criminelen beschermd worden en wetsgetrouwe mensen routinematig genegeerd worden? Hoe zullen ze een natie zien die zo dwaas is om een de facto open grens toe te laten, waardoor drugs en foute spelers binnen gelaten worden?

Zal onze generatie beschouwd worden als de 'Grootste Generatie'? Of zullen we worden beschouwd als de dwaze generatie  ̶  misschien zelfs de domste generatie? Ik stel een andere naam voor op basis van Bijbelprofetie: de generatie die bijna al het leven vernietigde (Mattheüs 24:21-22). Maar we kunnen blij zijn te weten dat het verhaal daar niet eindigt. In feite zullen we na de generaties van onze huidige tijd het begin zien van een nieuwe wereld van generaties waarin Gods Geest woont (Ezechiël 11:19-20). Alleen dan zal de profetie van Jesaja 2:3–4 uitkomen:

Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Dit is de boodschap die Jezus verkondigde over een tijd wanneer het Koninkrijk van God op aarde regeert (Markus 1:14-15). Dit is dezelfde boodschap die wij prediken – de boodschap van de wereld van morgen, wanneer God de werkelijk beste generaties zal doen opstaan!

 

¹ Dust Bowl:

[De Dust Bowl (Engels voor 'stofschaal') was een periode van immense stofstormen op de prairievlakten van Canada en de Verenigde Staten in de jaren 30, en vooral in 1934 en 1936. Het fenomeen werd veroorzaakt door extreme droogte en decennialange intensieve landbouw zonder vruchtwisseling of andere technieken om winderosie tegen te gaan.[Wikipedia], red. NL]