Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Join the Family Business” door Rod McNair, verschenen in het Tomorrows World magazine van november-december 2023.

De zachtmoedigen zullen de aarde erven, zullen regeren als koningen en priesters en zullen voor altijd dienen als ‘pilaren’ in het huis van God – de Bijbel spreekt over christenen die al deze dingen doen. Maar wat betekenen deze werkelijk voor de toekomst van Gods geroepen, uitverkoren en gelovige volgelingen?

Toen God man en vrouw schiep, schiep Hij hen “naar Zijn beeld” (Genesis 1:27). Terwijl de dieren werden geschapen naar hun dierlijke soort, werden mensen geschapen naar de ‘God’-soort! Alle leden van de menselijke familie, door God geschapen, worden terecht Zijn kinderen genoemd. Nog opmerkelijker is dat gelovige christenen, dankzij de inwoning van Gods Geest, voorbestemd zijn om deel uit te maken van Gods geestelijke Familie. Maar eerst moeten we ‘opnieuw geboren worden’. Zoals Jezus Christus tegen Nicodemus zei: “(…) Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (Johannes 3:3).

Wanneer we opnieuw geboren worden, gaan we de Familie van God binnen. Maar wanneer vindt deze ‘tweede geboorte’ plaats? Jezus Christus werd de “Eerstgeborene” uit de dood bij Zijn opstanding (Kolossenzen 1:18; Openbaring 1:5; Romeinen 8:29). Omdat Hij de ‘eerste’ is, betekent dit dat anderen zullen volgen! De apostel Paulus legde uit dat Christus “(…) met kracht bewezen [is] de Zoon van God te zijn (...) door Zijn opstanding uit de doden (…)” (Romeinen 1:4).

EEUWIG LEVEN HEEFT EEN DOEL

Maar wat gebeurt er met ons na de opstanding? In 1336 beschreef paus Benedictus XII het rooms-katholieke idee van het hiernamaals: “En nadat een dergelijk intuïtief en oog in oog aanschouwen en genieten voor deze zielen begonnen is of zal zijn, wordt hetzelfde zien en genieten voortgezet en zal zonder enige onderbreking en zonder einde voortgezet worden tot aan het laatste Oordeel en vanaf dat moment voor altijd” (“Benedictus Deus: On the Beatific Vision of God”, The Christian Faith in the Doctrinal Documents of the Catholic Church).

Het daadwerkelijk zien van God zal zeker een ontzagwekkende en opwindende ervaring zijn, zoals de apostel Johannes uitlegde: “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Johannes 3:2). Om God de Vader op Zijn troon te zien en om Jezus Christus te zien – die beiden stralen als de zon – zal zeker een zinderende ervaring zijn!

Maar zullen de heiligen voor eeuwig, zonder einde, naar de Vader en Christus blijven staren? Eeuwig leven – het grootste geschenk dat God Zijn kinderen kan geven – zal een groot en ontzagwekkend doel hebben! Eeuwig leven is niet zomaar een onbepaalde verlenging van een leven zoals we dat nu leiden. Het is niet, zoals sommige oosterse religies leren, de tijd waarin we ons bij de ‘wereldziel’ voegen. En hoewel het zeker vreugde en geluk met zich mee zal brengen, zal het een eeuwigheid zijn die niet alleen gevuld is met vreugde, maar ook met een doel.

De bestemming van mensen is om geboren te worden in de familie van God, als “(…) erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus (…)” (Romeinen 8:17). Maar wat betekent het om zo’n erfgenaam te zijn? De verbazingwekkende waarheid die in uw Bijbel wordt geopenbaard is dat God het ‘familiebedrijf’ – heerschappij over het hele universum – wil delen met Zijn kinderen! Als leden van de Familie van God zelf zullen opgestane christenen daadwerkelijk deel uitmaken van het Werk van God door onze oudere Broer, Jezus Christus, te assisteren bij het onderwijzen van anderen, door Zijn schepping te verfraaien en het hele universum voor eeuwig in vrede en gerechtigheid te besturen!

GESCHAPEN VOOR WERK

Om onze geestelijke bestemming te begrijpen, moeten we ons de opdracht herinneren die God gaf toen de mens voor het eerst op aarde werd geplaatst. God gaf Adam en Eva “(…) heerschappij (…) over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt” (Genesis 1:26, SV). De menselijke familie kreeg de verantwoordelijkheid om over Gods schepping te heersen. Adam moest deze op zijn beurt bewerken en bebouwen. Hij en zijn nakomelingen moesten helpen bij Gods scheppingswerk om de aarde te verbeteren en mooier te maken!

Adam faalde in de test van gehoorzaamheid en Satan, de duivel, was in staat om de hele mensheid te strikken en in de val te lokken (Openbaring 12:9). Maar door het werk van de Messias – Jezus’ leven, offer, opstanding en tweede komst – zal de duivel uiteindelijk ten val worden gebracht (Openbaring 20:2, 10). Na de tweede komst van Christus zal de aarde worden teruggebracht in een duizendjarige staat die vergelijkbaar is met de hof van Eden (Jesaja 51:3).

Maar wie zal God gebruiken om de wereld te herstellen? De opgestane heiligen! De Bijbel beschrijft duidelijk hun rol: “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde” (Openbaring 5:10). God onderricht Zijn heiligen ook: “(…) Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken” (Openbaring 2:25-26).

In de gelijkenis van de ponden legde Christus de leiderschapsrol uit die de opgestane heiligen zullen krijgen als beloning voor hun trouwe dienst: “Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden” (Lukas 19:16-17). Hier zien we dat Christus’ beloning voor trouwe christenen niet een soort ijdel genot is; het houdt actieve dienst aan onze Heiland in. Tijdens het geprofeteerde Millennium zal de rol van de heiligen inderdaad zijn om over de aarde te heersen als assistenten van Jezus Christus (Openbaring 3:12, 21).

En wat zal er gebeuren nadat het Millennium – de voorspelde duizendjarige regering van Jezus Christus op aarde – is afgelopen en na de algemene opstanding (Openbaring 20:7-15)? Wat zullen de heiligen doen nadat gehoorzame en bekeerde mensen zijn verheerlijkt en de onverbeterlijke mensen tot as zijn vergaan in een poel van vuur? (Maleachi 4:3).

DE PLANEET AARDE... EN VERDER

God inspireerde de apostel Paulus om over onze uiteindelijke bestemming te schrijven:

Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen” (Hebreeën 2:5-7).

Er is meer! Paulus schreef verder: “alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen (…)” (Hebreeën 2:8). Wat bedoelde Paulus met “alle dingen”? Het Grieks dat hier gebruikt wordt, ta panta, is allesomvattend en betekent “alles, het geheel” (Strong’s Concordance). De Weymouth vertaling geeft “alle dingen” weer als “het universum”. Alle dingen zullen onder de heerschappij van de opgestane heiligen worden gebracht als Gods Koninkrijk regeert.

Met andere woorden, ook al zijn alle dingen – het hele universum – op dit moment nog niet onder de heerschappij van de mensheid, ze zullen dat wel zijn (Hebreeën 2:8). Kunnen we dat begrijpen? Net zoals God de mens oorspronkelijk de heerschappij over de aarde gaf, is het Zijn uiteindelijke doel dat wij over het hele universum heersen! Op dezelfde manier dat het de bedoeling was dat wij de aarde zouden bewerken en verfraaien, heeft God ons ook geroepen om Hem te helpen bij het vernieuwen en ‘beplanten’ van de verlaten planeten in het immense universum (Romeinen 8:19-21). Onze bestemming is letterlijk om deel uit te maken van Zijn familiebedrijf!

Dank God voor onze ontzagwekkende bestemming – en moge God vlug de dag laten komen waarop Zijn plan voor ieder van ons voltooid is.