Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Pitfall of Pornography” door Rod McNair, verschenen in het Tomorrows World magazine van augustus 2023.

Het kan op een zo 'onschuldige' manier beginnen. Gewoon een oogopslag, een snelle blik  ̶  een schok van opwinding. En dan nog een keer kijken. Een moment van nieuwsgierigheid verandert in een fascinatie. Je wordt ingezogen, totdat je wegzinkt in drijfzand van schaamte en schuldgevoel. Eén keer wordt twee, dan drie. Een minuut wordt een uur. Een tijdelijke afleiding wordt een zich herhalende gewoonte die maanden en jaren kan voortduren.

Dit is de valkuil van pornografie, die niets anders is dan een verslavende drug. Elke maand bezoekt 70 procent van de mannen tussen 18 en 34 jaar websites die gewijd zijn aan pornografie, die 12 procent van het internet zelf uitmaken. En het is niet alleen een probleem voor mannen; ongeveer 17 procent van de vrouwen is verslaafd aan porno. En 90 procent van de kinderen van 8 tot 16 jaar heeft wel eens sommige websites bekeken. Sterker nog, jongens van 12 tot 17 jaar zijn de meest frequente consumenten van porno. Met elke seconde die voorbijgaat kijken 30.000 mensen naar porno en wordt er elke minuut ongeveer $185.000 aan porno besteed, hetgeen leidt tot minstens $10 miljard per jaar (“Revealing Statistics Re: Pornography Addiction', FHE Health, 15 januari, 2023).

Wat is hier aan de hand? Is er hoop voor de miljoenen die opgeslokt worden door een levensstijl van wellust?

De stille overname

Pornografie wordt “De volksgezondheidscrisis van het digitale tijdperk” genoemd (Psychology Today, 15 april 2021) – en terecht, want het beïnvloedt de hersenen op precies dezelfde manier als illegale drugs. Wanneer een persoon pornografisch materiaal bekijkt, worden de hersenen overmatig blootgesteld aan plezierhormonen zoals dopamine, serotonine, oxytocine en epinefrine. Het brein herschikt zichzelf om de extra hormonen ruimte te bieden, eerst door een tolerantie op te bouwen en vervolgens een afhankelijkheid, eerst de plezierhormonen te willen en ze dan 'nodig te hebben'. Pornografie is een drugsepidemie en heeft de wereld door een stille storm veroverd.

Net als bij elke andere verslaving profiteren duizenden op onbeschaamde wijze van de slachtoffers. Om hun miljardenindustrie te beschermen, bestrijden zij die deze perverse 'zelfexpressie' ongegeneerd opdringen pogingen om ongeoorloofd materiaal te terug te dringen, hoe vulgair of vernederend dit ook mag zijn. In de media wordt het als onschuldig vermaak afgeschilderd. Sommige misleide consulenten moedigen koppels zelfs aan om porno te bekijken teneinde huwelijksproblemen op te lossen  ̶  een tragisch destructieve fout.

Sommigen zullen beweren dat het bekijken van een paar erotische afbeeldingen geen probleem is  ̶  een 'misdaad zonder slachtoffers'. Maar hoe zit het met de mensen  ̶  overwegend vrouwen  ̶  die zichzelf verkopen, of verkocht worden, om de porno-industrie van brandstof te voorzien? En hoe zit het met de verslaafden zelf? Worden ze echt bevredigd door een gewoonte die hen vastketent in een cyclus van ongecontroleerde wellust gevolgd door een neerwaartse spiraal van zelfwalging?

Een groeiend aantal onderzoeken toont de verwoestende effecten van pornografie op degenen die ervan in de ban raken: verhoogde kans op ernstige klinische depressies, gevoelens van eenzaamheid, moeilijkheden bij het aangaan en ontwikkelen van relaties, verlies van banen, financiële problemen, huwelijksontrouw en echtscheiding. Misschien wel het meest verrassende effect van porno is dat deze ervoor zorgt dat veel verslaafden hun vermogen verliezen om te genieten van echte seksuele intimiteit of deze zelfs maar te kennen. En dat is niet eens alles, zoals de anti-porno organisatie Fight the New Drug omschrijft:

[Een] studie wees uit dat frequente consumptie van pornografie een significant verband hield met meer depressie, angst en stress, evenals met een slechter sociaal functioneren. En in nog een andere studie vonden onderzoekers van Columbia University, Yale University en UCLA een verband tussen dwangmatige consumptie van pornografie en een slechtere geestelijke gezondheid, een laag zelfbeeld en slechte gehechtheid in relaties (“5 Ways a Porn Habit Can Harm Your Mental Health”, 29 mei 2023).

Dus, wat is de oplossing?

Oud advies

Duizenden jaren geleden schreef de patriarch Job dat hij heel voorzichtig was met waarnaar hij zijn ogen liet afdwalen: "Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?" (Job 31:1). Spreuken 6:23–25 gaat verder en zegt: "Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven, om je te bewaren voor een slechte vrouw (…). Begeer haar schoonheid niet in je hart en laat ze je niet vangen met haar oogleden." De apostel Johannes herhaalde dezelfde waarschuwing: "Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid" (1 Johannes 2:15-17). Seksuele begeerte en hebzucht zijn helemaal niet nieuw, maar een heel oude verleiding die vele 'sterke mannen' ten val gebracht heeft. (Spreuken 7:26).

De apostel Jakobus legde uit hoe verleiding ontstaat en waar deze toe leidt: "Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt" (Jakobus 1:14). Het volgende vers zegt dat begeerte tot zonde leidt en zonde tot de dood (Jakobus 1:15). Wat voor soort dood veroorzaakt pornografie als zij nooit overwonnen wordt? De dood van uw karakter en zelfrespect. De dood van vertrouwen en integriteit. De dood van eer en zelfvertrouwen. De dood van het genieten van gezonde relaties. En uiteindelijk de dood in de poel van vuur , de "tweede dood", waar de "lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars" verbrand zullen worden (Openbaring 21:8). God wil niet dat wie dan ook sterft, maar dat iemand zich bekeert en leeft. "(…) Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen (…)" (Ezechiël 33:11). God haat porno omdat het de levens van Zijn kinderen, die Hij in Zijn Koninkrijk wil hebben, vernietigt.

Als u aan porno verslaafd bent maar wilt veranderen is er goed nieuws: dat kan. Maar eerst moet u begrijpen dat u een machtige vijand hebt: Satan, de duivel, die niet wil dat u verandert. Hij heeft de hele wereld misleid en mensen tot zonde geleid (Openbaring 12:9). En de apostel Petrus waarschuwt ons om ons bewust te zijn van zijn aanvallen. Hij zei: "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt" (1 Petrus 5:8-9).

Satan speelt in op schaamte. Hij wil dat verslaafden zich overweldigd voelen. Als u aan porno verslaafd bent, wil Satan u het gevoel geven dat u de enige bent die met zo'n probleem worstelt. Hij wil dat u zich alleen voelt, geïsoleerd en dat u Gods vergeving niet waard bent.

Maar niets is minder waar. Het is zoals de apostel Paulus schreef: "Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst" (1 Korinthe 10:13-14).

God wil dat we vrij zijn. Jezus zei: "en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Hij vervolgde: "(…) Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde" (vers 34). Paulus herhaalde hetzelfde onderricht: "Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?" (Romeinen 6:16). God wil dat we vrij zijn van de ketenen van de zonde, en dat we "(…) [slaven] van de gerechtigheid, tot heiliging" (v. 19) worden. Hij wil dat we "(...) vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven" hebben (v. 22).

U kunt rein worden

Als u aan seksuele wellust verslaafd bent geraakt maar vrij wilt zijn, wend u dan tot God met heel uw hart  ̶  met alles wat u hebt. Hij haat porno, maar Hij haat u niet. Onderwerp uzelf aan Hem in elk deel van uw leven. Het is toch allemaal van Hem, want Hij heeft u gemaakt. Verneder uzelf voor de eeuwig levende God. Jakobus schrijft: "Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen" (Jakobus 4:7-10).

Vraag God om u berouw en bekering te schenken en een echte relatie met Jezus Christus te krijgen. Uw Heiland voelde de verleidingen van het vlees, maar zondigde nooit (Hebreeën 4:15). Hij overwon verleiding en Hij kan u door Zijn Geest kracht geven om te overwinnen. "Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen" (Hebreeën 2:18). Met andere woorden, er is hoop om te overwinnen.

Als u verslaving echt wilt overwinnen, zult u een aantal concrete veranderingen in uw leven moeten aanbrengen. U zult weg moeten blijven van omgevingen die u in een compromitterende positie brengen (Spreuken 7:25). Als oude vrienden ervoor zorgen dat u in oude gewoonten vervalt, is het tijd om nieuwe vrienden te vinden (Spreuken 1:10). Uw oude kennissen zijn misschien niet blij met uw nieuwe maatstaven (1 Petrus 4:4) – maar vrijheid van verslaving en de prijs van het eeuwige leven zijn de opoffering waard.

God raadt ons niet alleen aan immoreel gedrag te weerstaan  ̶  Hij zegt dat we er ver van weg moeten vluchten (1 Korinthe 6:18). Leer wat het is dat uw verslaving 'activeert'. Wanneer komt u in de verleiding? Wanneer u onder stress staat? Depressief? Verveeld? Wanneer u niet gebeden of gestudeerd hebt en niet dicht bij God bent? Door uzelf te kennen en de patronen van uw gedrag te analyseren, kunt u beter uitgerust zijn om te weten wanneer u in gevaar bent, en stappen ondernemen om te voorkomen dat u 'van de klif valt'. Voor de pornoverslaafde houden die stappen waarschijnlijk ook internetfilters en verantwoordingspartners in  ̶  mensen die u kunt vertrouwen en die u van tijd tot tijd kunnen controleren. Het is de moeite waard.

Wees vervuld met Gods Geest

De ultieme oplossing voor verslaving is een grotere spirituele diepgang en doelgerichtheid – een diepere relatie met God. En om krachten zo machtig als verslavingen werkelijk te overwinnen hebben we Gods hulp nodig. Zoals Paulus schreef: "Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in [letterlijk: ‘van’] de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven" (Galaten 2:20).

Porno is geen onoverkomelijke vijand. Maar overwinning vereist toewijding aan uzelf en uw relaties. Matt Fradd schreef in The Porn Myth: Exposing the Reality Behind the Fantasy of Pornography: “We verzetten ons tegen pornografie om op te komen voor de eer van de menselijke persoon. Elke keer dat we het beeld van een ander vastleggen  ̶  of het nu voor artistieke doeleinden of voor amusement is  ̶  moet de weergave van dat beeld anderen ertoe brengen het mysterie en de diepte van de mensheid te vieren, niet hen aan te moedigen om de persoon te behandelen als een goedkope verzameling lichaamsdelen.' (“Introduction”, 2017).

Het Christelijk leven is een strijd tot helemaal het einde toe. "U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven (…)" (1 Timotheüs 6:11-12). Als u aan het worstelen bent, verlies dan de moed niet. Jezus Christus die in u leeft kan uw gedachten veranderen. Hij kan uw leven veranderen, maar u moet de keuze maken.