Voor velen in de Verenigde Staten is de voorkeur van de media een populair onderwerp. Afgelopen juni maakte een onderzoekcentrum in een overzicht bekend, dat 60 procent van de Amerikanen de pers als "politiek bevooroordeeld" beschouwt. Slechts 21 procent gelooft, dat de pers in politieke zaken "eerlijk handelt met alle partijen".

Vragen over mediavoorkeuren zijn niet beperkt tot de Verenigde Staten. Recentelijk bezocht ik een belangrijke school voor de journalistiek in Bordeaux, Frankrijk en vroeg aan de directeur van de school wat de studenten leerden. Hij zei dat de school onderwees, dat er "niet zoiets als objectieve realiteit" bestaat en omdat verslaggevers slechts een gedeelte van de werkelijkheid kunnen zien, hun verslag noodgedwongen subjectief is - het betekent dat het beïnvloed wordt door de achtergrond van de verslaggever, zijn zienswijze en filosofie. Volgens hen was het werk van een verslaggever niet om de beperkingen te weerstaan en eerlijk de "waarheid" te brengen, maar "geselecteerde feiten" te gebruiken om lezers te overtuigen de politieke kijk van de verslaggever te accepteren.

"Als dat het geval is", antwoordde ik, "komen Uw verslaggevers zeker in moeilijkheden met hun lezers, omdat tenminste sommige mensen de voorkeur van verslaggeving zullen bemerken en zich zullen beklagen over de publicatie". De directeur verzekerde mij, dat het de fout van de lezers zou zijn als zij niet in staat zijn te herkennen of hetgeen zij hebben gelezen "conservatieve werkelijkheid" of "socialistische werkelijkheid" is.

Als deze Franse studenten journalistiek verslag geven zoals hun wordt onderwezen, zullen zij het "nieuws van de wereld" door een politieke of filosofische filter presenteren en de werkelijkheid vervormen. Maar zij staan niet alleen. Lezers van Britse kranten weten, dat sommige kranten betrouwbaar "conservatief" zijn, terwijl andere duidelijk "links" zijn in hun rapportage van precies dezelfde "feiten". Zelfs in de VS., waar velen in de nieuwsmedia beweren objectiviteit als een ideaal te beschouwen, hebben sommige publicaties en uitzendingen een reputatie ontwikkeld als "liberaal" of "conservatief". Iedereen, die zich niet inspant om "werkelijkheden" te vergelijken of om verhalen en feiten dubbel te controleren zal een zeer gebrekkige kijk op vele onderwerpen ontwikkelen.

Bestaat er een betrouwbare bron van waarheid of is alles subjectief? Christus gaf het antwoord in Johannes 17:17. Toen Hij tot de Vader bad, vroeg Hij: "Heilig hen[de discipelen van Christus] in uw waarheid; uw woord is de waarheid". Jezus Christus in persoon, was het betrouwbare levende Woord. De Bijbel is het betrouwbare geschreven Woord van God. De Bijbel is waarheid. De discipelen van Christus zijn apart gezet door hun aanhankelijkheid aan Bijbelse waarheid.

Mensen kunnen echter zelfs de Bijbel vervormen door geselecteerde "feiten" te "verzinnen" om een bepaalde zienswijze te propageren. Koning Salomo merkte op dat "in het rechtsgeding heeft de eerste spreker gelijk, maar dan komt de ander en rekent hem na". (Spreuken 18:17) Dit betekent dat wij moeten onderzoeken hetgeen wij horen en lezen. Net zoals wij mediaverslagen onderzoeken, moeten wij de Bijbel toegewijd onderzoeken en alle feiten grondig naspeuren om een beter begrip te verkrijgen.

Een ander vers in Spreuken herinnert ons er aan dat "het is der koningen eer een zaak uit te vorsen". (Spreuken 25:2) Mensen met een bewonderswaardig hart en karakter zullen het nodige, toegewijde onderzoek doen om waarheid te vinden. Als wij, bij de Wereld van Morgen, bijbelverzen aanhalen om onze onderwerpen te bekrachtigen, verzoeken wij U om die verzen voor Uzelf te lezen om te zien of wij Bijbelse verzen "verzinnen" of dat wij eerlijk en oprecht de waarheid presenteren. Wij weten, dat wij over vele belangrijke onderwerpen de waarheid vertellen, die een groot verschil zijn met wat U in een karakteristieke kerk zult horen. Maar wij weten, dat als U de Bijbel onderzoekt, U zult erkennen dat hetgeen wij schrijven gebaseerd is op duidelijke Bijbelse waarheid.

Bent U gelukkig met "Uw werkelijkheid"?

Of bent U bereid de goed gefundeerde en aantoonbare waarheden te onderzoeken, die U in Uw Bijbel vindt?

U beslist!

Voor meer informatie kunt U ons boekje lezen: De Ware God