door Rod McNair

Als er leven na de dood is, wat is daarvan dan het doel?

U kunt het weten!

BRON: Tomorrow's World, January - February 2008

 • Zult U voor eeuwig leven?
Veel mensen geloven dit.

Maar heeft U zichzelf ooit afgevraagd: "Waarvoor"?
 • Is er voor nu en eeuwig een doel in het leven?
 • Bestaat er een reden om tot in eeuwigheid te leven?
 • Als dat er is, geeft de Bijbel dan enige aanwijzing, niet alleen naar het wat, maar ook het waarom van leven na de dood?

De discussie over leven na de dood heeft sinds millennia gewoed en is tegenwoordig net zo belangrijk als eeuwen geleden. Een onderzoek in 1991 van hetInternationale Sociale Onderzoek Programma ontdekte dat 78 procent van de Amerikanen geloofde, dat het bestaan van leven na de dood of "bepaald" of "mogelijk" was. In tegenstelling daarmee geloofde slechts 39 procent in Rusland en 14 procent in wat eerst Oost-Duitsland was, in een leven na de dood. Het onderzoek ontdekte dat Amerikanen "25 procent meer dan de Britten en Nieuw Zeelanders in de hemel geloven en meer dan tweemaal zoveel in de hel geloofden".

 • Wat geloven mensen dat zij zullen doen in het leven na de dood?
 • Zullen zij "éénheid" verkrijgen met de "wereld ziel"?
 • Zullen zij buitengewoon geluk bereiken?
 • Zullen zij simpelweg naar Gods glorie staren?

Er bestaan veel tegenstrijdige meningen. Maar wij kunnen verder kijken dan meningen en zien wat Gods woord zegt over het onderwerp!

Eeuwig Leven als Mens?

Reeds vele jaren hebben wetenschappers naar manieren gezocht om de menselijke levensduur te verlengen. Er is grote vooruitgang geboekt in de laatste eeuw door betere voeding en gezondheidszorg. Maar sommige wetenschappers zoeken naar wegen om werkelijk "eeuwig leven" als mens te verkrijgen. Aubrey de Grey, stichter van Methodes voor Techniek Niet Noemenswaardige Ouderdom, gelooft dat hij "zeven oorzaken van veroudering heeft geïdentificeerd" - zeven soorten van moleculair of celvormige schade - waarvan elk "potentieel gemaakt kan worden door technologie, die reeds bestaat of die actief in ontwikkeling is".

Andere wetenschappers aanvaarden op dit moment de onvermijdelijkheid van de dood, maar proberen de ontbinding van het lichaam tegen te houden door zeer lage temperaturen totdat betere technologie beschikbaar is. Voor een tarief van $ 28.000 tot $ 35.000 biedt het Invries Instituut aan om haar leden bij overlijden "in te vriezen", in afwachting van betere genezingstechnologie in de toekomst. "Wanneer en als toekomstige technologie het mogelijk maakt, hopen onze ledenklanten genezen, verjongd, tot leven gebracht te worden en zich bewust te worden van een veel langer leven in jeugdig, goede gezondheid, vrij van ziekte of het ouderdomsproces".

 • Maar is dat werkelijk het uiteindelijke doel - het fysieke leven honderden jaren te verlengen?
 • Hoe zit het met personen, die geplaagd worden door pijn, hartzeer, spijt en eenzaamheid?

De Bijbel openbaart dat in de eerste 1500 jaar van de menselijke geschiedenis de levens in de regel eeuwen duurden. Adam - de eerste geschapen mens - leefde 930 jaar; Seth, zijn zoon leefde 912 jaar; vervolgens Enoch, die leefde 905 jaar; Kaïn 910 jaar; Mahalaleel 895 jaar; zijn zoon Jerod 962 jaar; zijn kleinzoon Methusalem 969 jaar. (Kennelijk gestorven in de Vloed; zie Genesis 5:5-27)

 • Brachten deze lange levens utopie, met geluk en tevredenheid voor iedereen?
 • Was er vrede in de wereld?

Neen! "Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart". (Genesis 6:5-6) Een verlengd leven alleen betekent niet eenbevredigend, doelbewust leven.

Natuurlijk hebben mensen een natuurlijk verlangen om te proberen de dood te ontwijken of te ontvluchten. Maar ongeacht onze pogingen om eeuwig leven voor de mens te scheppen "is het de mensen beschikt, éénmaal te sterven en daarna het oordeel". (Hebreeën 9:27) De dood is inderdaad een vijand van de mensheid. (1 Korintiërs 15:26) Maar de dood zal uiteindelijk vernietigd worden. De bestemming van de mens is niet om eeuwig fysiek te leven, maar degenen, die zich bereidwillig onderwerpen aan God en Zijn wegen, kunnen voor eeuwig leven dankzij hun Verlosser, Jezus Christus. Zoals Jezus zei, Hij is "de weg en de waarheid en het leven".(Johannes 14:6)

Verenigd Worden met de "Wereld Ziel"?

 • Wat is nu het doel van eeuwig leven?
 • Is het op de een of andere manier verenigd (of herenigd) worden met een kosmische levenskracht?

Het denkbeeld van een "persoonlijke" verrijzenis verliest bij velen in de westerse landen terrein aan de oosterse denkbeelden van spiritualiteit. Boeddhisten geloven in constante reïncarnaties; wat schrijver Gregg Stebben noemt "het complexe pad, via leven na zinloos leven, naar Nirvana, een staat van zalige leegte, een kosmische leegte", "één zijn met de wereld ziel". (Everything You Need To Know About Religion - [Alles Wat U Moet Weten Over Religie], pag.10) Steeds meer Amerikanen nemen een versie van deze leerstelling over; schrijver Bill Newcott brengt naar voren dat een recent onderzoek laat zien, dat 23 procent van "AARP" leden in de een of andere vorm van reïncarnatie geloven. Volgens Jeffrey Burton Russell, gepensioneerd hoogleraar in de geschiedenis aan de universiteit van Californië in Santa Barbara, is dit een ommekeer in het Amerikaanse religieus geloof. "Als dit onderzoek 50 jaar geleden was gehouden, zou het geloof in reïncarnatie gezakt zijn tot ongeveer 1 procent. In het algemeen is de traditionele Christelijke visie van "naar de hemel gaan" afgenomen, terwijl vagere visies op de voortzetting van het leven die plaats hebben overgenomen". ("Life After Death" - [Leven Na de Dood], AARP, Het Tijdschrift, sept-okt. 2007)

Het idee van "één worden met de kosmische geest" bij de dood gaat reeds millennia rond. In de Oudheid geloofden sommigen, dat de zielen van hun koningen bij de dood de hemelse lichamen binnengingen, zoals de planeten, maan en zon. "Plutarchus verklaart, dat de Egyptische priesters met nadruk onderwezen 'dat Cronus, Osiris, Horus' en al hun andere belangrijke afgoden eens mensen waren, maar dat na hun dood hun zielen in een of andere hemels lichaam trokken en de levengevende geesten van hun nieuwe hemellichamen werden". (The Worship of the Dead - [De Aanbidding van de Doden], Garnier, pag. 14)

De Bijbel beschrijft een grotere verbondenheid met God, die de heiligen zullen bereiken bij de opstanding. Jezus Christus bad voor Zijn discipelen: "En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één". (Johannes 17:22-23) Mensen, die geestelijke wezens zullen worden, zullen echter ook goed waarneembare geestelijke lichamen en persoonlijkheden hebben. Zij zullen niet slechts een deel zijn van een domme en blinde kosmische macht. De Apostel Paulus legde uit wat er zal gebeuren met het lichaam van een persoon, die in een graf in de grond begraven ligt: "Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam". (1 Korintiërs 15:44)

Eeuwig leven gaat niet alleen over het veranderen naar een andere bestaansvorm - het gaat over een echte, gehoorzame relatie met een ware, persoonlijke God! (Johannes 17:3)

 • Maar wat zullen de heiligen in alle eeuwigheid doen?

Eeuwig Zoeken naar Geluk?

 • Misschien is het verkrijgen van geluk het doel van eeuwig leven?
 • Zou dat het hoogste doel zijn voor degenen, die behouden zijn?
 • Velen geloven dat. Maar wie bepaalt geluk - en hoe wordt het verkregen?

Velen stellen geluk gelijk met zintuiglijk, werelds plezier - goed voedsel, mooie vergezichten en zelfs seksuele vervulling. De oude Ieren geloofden, dat de goede mensen na de dood naar "een land van eeuwige jeugd reizen, waar de zon zich nooit achter de wolken verstopt en waar alle Ierse vrouwen mooi zijn". (Stebben, pag.16) De Koran beschrijft Moslims, die eeuwig leven doorbrengen "op rijen staande rustbanken, tegen de rug leunend tegenover elkaar. Daar wacht onsterfelijke jeugd op hen met schalen en kannen en een beker uit een zuivere bron, waar zij geen hoofdpijn noch waanzin van krijgen en fruit wat zij verkiezen en gevogelte wat zij wensen. En [er zijn] schoonheden met grote mooie ogen, die op verborgen parels lijken, een beloning voor wat zij hebben gedaan". (Soera 56:15-24)

Sensueel geluk in het hiernamaals - vooral betreffende seks - is een breed omarmd denkbeeld. Schrijver Newcott haalt Alan F. Segal aan, hoogleraar in religie aan de Barnard College, die schrijft: "Amerikanen zien leven na de dood als een zeer dynamisch iets. Men hoort niet echt over engelen en vleugels, die op wolken muziek spelen..... Zij spreken over humor in het hiernamaals, voortdurend onderwijs, hereniging van families - zoals een pensionering zonder financiële behoeften..... Velen geloven, dat er seks zal zijn in het hiernamaals; dat het meer aangenaam zal zijn".

Christus zei, dat de toekomst voor verrezen heiligen op aarde en niet in de hemel zou zijn en dat het vreugdevol en bevredigend zou zijn! In de parabel van de talenten verwees Hij naar het Koninkrijk als "het feest van uw heer". (Matteüs 25:21) In Matteüs 5:5 onderwees Hij, "Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde - [niet de hemel!] - beërven". Openbaring 21 beschrijft "een nieuwe aarde" en een "heilige stad", die neerdaalt op de aarde om voor eeuwig Gods woonplaats te worden. Na Zijn opstanding verscheen Jezus in menselijke gedaante aan Zijn discipelen en genoot met hen van een maaltijd van vis en honing. (Lucas 24:42)

De fysieke schepping zal een mooi en plezierig huis zijn voor de verrezen heiligen om in te wonen met God. Maar de zintuigen bevredigen zal niet het uiteindelijke doel zijn van verrezen Christenen, die op aarde leven! Christus legde bijvoorbeeld uit, dat seksualiteit geen deel zal uitmaken van de beleving van de verrezen heiligen; dat "in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel". (Matteüs 22:30; zie Galaten 3:26-29)

Het leven in het Koninkrijk van God - onder Gods wetten, door Zijn Heilige Geest - zal een vreugdevolle ervaring zijn! Maar geluk in zichzelf zal niet de uiteindelijke bestemming en het doel zijn voor eeuwig leven.

Eeuwig Staren naar Glorie?

Als het uiteindelijke doel van het eeuwig leven de sensuele vreugden niet bevredigt, verkrijgt het dan geestelijke gelukzaligheid door het kijken naar het gezicht van God of voor altijd zweven op wolken?

In 1336 beschreef Paus Benedictus XII het Rooms Katholieke denkbeeld van het hiernamaals: "En nadat zo'n intuïtief en aanschouwing tegenover elkaar een vreugde is of zal zijn begonnen voor deze zielen, zal dezelfde aanschouwing en vreugde voortduren en zal zonder enige onderbreking en zonder einde voortduren tot het laatste Oordeel en vandaar af eeuwig". ("Benedictus Deus: On the Beatific Vision of God", The Christian Faith in the Doctrinal Documents of the Catholic Church - ["Benedictus Deus: Op de Zalige Aanschouwing van God", Het Christelijk Geloof in de Doctrinaire Documenten van de Katholieke Kerk]

Kijken naar het gezicht van God zal een ontzagwekkende en aangrijpende ervaring zijn, zoals de Apostel Johannes uitlegde: "Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is". (1 Johannes 3:2) Het zal verblijdend zijn om God de Vader op Zijn troon te zien en om Jezus Christus te zien - wiens gezicht als de zon schijnt! (Openbaringen 1: 12-16)

Maar zullen de heiligen simpelweg naar hen staren, oneindig, voor alle eeuwigheid?

Verslaggever Anthony Hoekema merkte op, "Het leven in de hemel klinkt volkomen vervelend als men sommige beschrijvingen moet geloven..... Dit toekomstig leven wordt vaak gezien als een eeuwig bestaan zonder lichamen. Ook wordt over "boven" gedacht, alsof het ergens ver weg in de ruimte is, ver verwijderd van deze aarde - eigenlijk een vlucht..... moeten wij de eeuwigheid dan in de ruimte doorbrengen als geesten zonder lichaam, die van wolk naar wolk fladderen, op gouden harpen spelend in een eindeloze vrije dag"? ("Heaven: Not Just an Eternal Day Off", Christianity Today - [Hemel: Niet Slechts een Eeuwige Vrije Dag,Christendom Nu, 20 september 1985)

Inderdaad, de opstanding van de heiligen heeft een groter doel dan alleen staren naar God of luieren op de wolken.

 • Maar wat is dat doel?

Geschapen om te Werken!

Om onze geestelijke bestemming te begrijpen moeten wij ons de opdracht in herinnering brengen, die God gaf toen de mens voor het eerst op de aarde werd geplaatst. God gaf Adam en Eva heerschappij "over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt". (Genesis 1:26) Aan de mensheid werd deverantwoordelijkheid gegeven om te beheren - te regeren - over Gods schepping. Op zijn beurt moest Adam het inrichten en cultiveren. Hij en zijn afstammelingen moesten helpen in Gods creatieve werk van het versterken en verfraaien van de aarde!

Adam faalde voor de test van gehoorzaamheid en Satan de duivel was in staat om de hele mensheid te verstrikken en in zijn macht te krijgen. (Openbaring 12:9) Maar door het Werk van de Messias Jezus Christus - Zijn leven, Zijn offer, Zijn opstanding uit de doden en Zijn tweede komst naar de aarde - nu als Koning van de aarde - zal de duivel uiteindelijk verwijderd worden van de aarde. (Openbaring 20: 2, 10) Bij de tweede komst van Christus zal de aarde teruggebracht worden naar een duizendjarige staat, zoals Eden. (Jesaja 51:3)

Maar wie zal door God gebruikt worden om de wereld te herstellen?

De verrezen heiligen! De Bijbel beschrijft duidelijk hun rol: "[Gij] hebt ons gemaakt tot koningen en tot priesters voor onze God, en wij zullen heersen op de aarde". (Openbaring 5:10) God draagt Zijn heiligen ook op: "wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen [alle volken]". (Openbaring 2:25-26)

In de parabel van de ponden legde Christus de rol van het leiderschap uit, die aan de verrezen heiligen zal worden gegeven als een beloning voor hun trouwe dienst:"En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden". (Lucas 19:16-17) De rol van de heiligen zal het regeren over de aarde zijn met Christus. (Openbaring 3:12, 21)

Zoals verslaggever Hoekema uitlegt, ".....Het Oude Testament openbaart, dat de uiteindelijke bestemming van de mens op aarde is..... Volgens de parabel van de talenten is de beloning van de meester aan de trouwe dienaren deze: "over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen". (Matteüs 25:21, 23) 'Verantwoordelijk zijn voor' of 'regeren over' veel dingen suggereert een druk programma van organisatorische activiteit..... In deze.... parabels bestaat het loon niet uit passieve rust, maar uit dienen".

 • Maar wat zal er gebeuren na de algehele opstanding na het einde van het Millennium - de geprofeteerde duizendjarige regering van Jezus Christus op de aarde? (Openbaring 20:4, 12)
 • Wat zullen de heiligen doen nadat gehoorzame en bekeerde mensen verheerlijkt zijn en de onverbeterlijke personen tot as teruggekeerd zijn in een poel van vuur? (Maleachi 4:3)

De Aarde..... en Daarna!

God inspireerde de Apostel Paulus om over onze uiteindelijke bestemming te schrijven: "Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond over het werk Uwer handen". (STV) (Hebreeën 2:5-7) De verrezen heiligen zullen niet alleen God helpen om over de aarde te regeren; zij zullen ook "oordelen" - regeren of besturen - over de engelen! (1 Korintiërs 6:2-3)

Er is meer! Paulus schreef verder, "alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen". (Hebreeën 2:8)

 • Wat bedoelde Paulus met "alle dingen"?

Het Griekse woord, dat hier gebruikt wordt is, ta panta en betekent alles inbegrepen, hetgeen betekent "alles, het geheel". (Strong's woordenboek) De Weymouth vertaling geeft "alle dingen" weer als "het universum". Alle dingen zullen onder de heerschappij van de verrezen heiligen geplaatst worden, die in het Koninkrijk van God werken.

Met andere woorden, alhoewel alle dingen - het hele universum - momenteel niet onder heerschappij van de mensheid is zal dat nog komen! (Hebreeën 2:8) Kunnen wij dat begrijpen? Net zoals God oorspronkelijk de mens gezag en heerschappij over de aarde gaf, is Zijn uiteindelijke doel voor ons om over het hele universum te regeren! Op dezelfde manier zoals bedoeld was, dat wij op de aarde moesten werken en verfraaien heeft God ons ook geroepen om Hem te assisteren bij het geven van een nieuwe "vorm" en "beplanting" van desolate planeten in het gehele universum. (Jesaja 51:16)

 • Maar waarom heeft God menselijke wezens geschapen om Hem te helpen bij het regeren van de aarde - en het universum?

Deelnemen aan het Familiebedrijf 

Toen God man en vrouw schiep, schiep Hij hen "naar zijn beeld". (Genesis 1:27) Terwijl de dieren werden geschapen naar de aard van de dieren, werden mensen geschapen naar de "God" aard! Alle leden van de menselijke familie, geschapen door God worden terecht Zijn kinderen genoemd. Maar door de inwoning van Zijn Geest en feitelijk opnieuw geboren worden, kunnen menselijke wezens een deel worden van Gods geestelijk gezin - Zijn Familie. Zoals Jezus aan Nicodemus zei,"tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien". (Johannes 3:3)

 • Wanneer vindt deze "tweede geboorte" plaats?

Bij de opstanding! Jezus Christus was de "eerstgeborene" uit de dood bij Zijn opstanding. (Kolossenzen 1:18; Openbaring 1:5; Romeinen 8:29) Aangezien Hij de "eerste" is, houdt dit in dat anderen zullen volgen! Paulus legde uit, dat Christus"door zijn opstanding uit de doden is verklaard Gods Zoon te zijn in kracht". (Romeinen 1:4)

God wil het "familiebedrijf" delen - heerschappij over het hele universum - met Zijn kinderen! De bestemming van de mens is, om geboren te worden in het gezin van God, als erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus". (Romeinen 8:17)

Eeuwig leven - de grootste gift, die God aan Zijn kinderen kan schenken - heeft een groots en ontzagwekkend doel!

Eeuwig leven is:

 • niet voor onbegrensd menselijk bestaan.
 • Het is niet voor het verenigd worden met de "wereld geest".
 • Het is niet om sensueel plezier na te jagen of zelfs om "hemelse gelukzaligheid" te bereiken.

Als leden van het goddelijk gezin van God, zullen gehoorzame, trouwe en verrezen heiligen in het werk en opdracht van het gezin delen - het voor eeuwig heersen en verfraaien van het hele universum in vrede en rechtvaardigheid!

Dank God voor onze ontzagwekkende bestemming - en moge God de dag bespoedigen, dat Zijn plan voor elk van ons voltooid wordt!


Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Uw Uiteindelijke Bestemming