De wereldorde die sinds de Tweede Wereldoorlog heerst, valt uit elkaar. Spanningen tussen machten met nucleaire wapens groeien, en de kans op wereldwijde oorlogvoering lijkt groter dan deze decennialang is geweest. De Bijbel onthult dat Wereldoorlog III er inderdaad aan komt – maar hij biedt ook een hoopvolle boodschap over de wereld die aan de andere kant van dat conflict wacht!

Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “What Comes After World War III?” door Richard Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2017.

De mensheid blijft massavernietigingswapens ontwikkelen en produceren. Het totaal aantal wapens van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog gecombineerd heeft meer dan 60 miljoen mensen gedood! Kan de mensheid Wereldoorlog III overleven, of zal ze terechtkomen in een soort post-apocalyptische nachtmerrie zoals we die in films zien? Bijbelprofetie onthult een hoopvol antwoord!

Wij in de westerse wereld beweren het leven van elk individu waardevol te vinden. Maar als we de geschiedenis van de mensheid bekijken, tellen we miljoenen dode soldaten en burgers in een nimmer eindigende cyclus van de escalerende oorlog. Realiseren we ons het aantal slachtoffers dat naties elkaar en zichzelf hebben toegebracht? De Amerikaanse Burgeroorlog heeft meer dan 630.000 doden veroorzaakt. De Eerste Wereldoorlog resulteerde in tien miljoen doden; de Tweede Wereldoorlog zag 55 miljoen doden. De oorlog tussen Iran en Irak veroorzaakte bijna een miljoen doden. De onmenselijkheid van de mens jegens de andere mens vult onze geschiedenis met bloederige volkerenmoord. Miljoenen zijn gestorven in de Holocaust van de Tweede Wereldoorlog, onder de Rode Khmer in Cambodja, en als slachtoffers van wreedheden in Rwanda, Bosnië en Kosovo, om er maar een paar te noemen.

Bijbelprofetie onthult duidelijk dat uiteindelijk alle naties in Wereldoorlog III zullen strijden. Die oorlog zou tot totale vernietiging leiden – dood voor iedereen en alles op aarde – tenzij God ingreep. De aarde en het leven erop zullen Wereldoorlog III ternauwernood overleven. Maar God zal ingrijpen.

Hoe zal de aarde zijn na dit alles? We moeten het goede nieuws weten dat na het slechte nieuws komt. Er is een nieuwe wereld op komst: de wereld van morgen. Hoe zal die zijn? Hoe zal de toekomst eruitzien, nà Wereldoorlog III? De Bijbel onthult dat u hoop kunt hebben voorbij de traumatische gebeurtenissen die nog moeten komen. U kunt deel uitmaken van de prachtige wereld van morgen, vol vrede, overvloed en Gods liefde.

Maar ondertussen moeten we de realiteit van de zware tijden vóór ons onder ogen zien. Bent u voorbereid op de toekomst? U kunt het zijn, als u de God van de Bijbel zoekt en Zijn wegen leert. Terwijl u dat doet, bent u zich aan het voorbereiden op het komende tijdperk van vrede door nu al een voorproefje van die vrede in uw eigen leven te brengen, zelfs terwijl de wereld om u heen op de rand van de afgrond afstevent.

 

Een tijdperk van totale vernietiging?

Het atoomtijdperk begon tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 6 en 9 augustus 1945 dropten de Verenigde Staten de allereerste atoombommen ooit op de steden Hiroshima en Nagasaki in Japan. Het tijdperk van potentieel onmiddellijke wereldwijde massavernietiging was begonnen.

Is het gevaar van een kernoorlog verminderd? We hoeven alleen maar onze kranten te lezen om te begrijpen dat het potentieel voor een wereldwijd conflict een ontnuchterende realiteit blijft. Het totalitaire regime van Noord-Korea blijft de Verenigde Staten uitdagen en bedreigen door raketten te testen die in staat zijn om Noord-Amerika te bereiken met kernkoppen. De spanning tussen de kernmachten India en Pakistan blijft een wereldwijde zorg, des te meer gezien de interne instabiliteit die Pakistan voortdurend plaagt. De betrekkingen tussen de nucleaire grootmachten de Verenigde Staten, Rusland en China baren steeds meer zorgen en worden overbelast, evenals de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en zijn langdurige naoorlogse bondgenoten in Europa, zoals Duitsland. En de dreiging van een terroristische nucleaire aanval verdwijnt maar niet, aangezien schurkenstaten potentiële kansen bieden voor de snelle vermenigvuldiging van nucleaire materialen en technologie.

De stabiliteit van de Pax Americana – de Amerikaanse Vrede – die de mogelijkheden van een conflict op wereldschaal na de ineenstorting van de Sovjet-Unie leek te dempen, is bijna volledig verdampt. De mogelijkheid van Wereldoorlog III lijkt opnieuw schrikwekkend echt, en groeit op een moment dat de destructieve kracht van de technologie van de mensheid nooit groter is geweest.

 

Een wereldoorlog op komst

De definitieve oorlog ligt echter nog voor ons. We hebben in de 20ste eeuw twee wereldoorlogen meegemaakt, en Wereldoorlog III doemt op in de 21e eeuw! De volgende oorlog zal catastrofaal zijn. De grote wetenschapper Albert Einstein zei eens: “Ik weet niet met welke wapens er in Wereldoorlog III zal worden gevochten, maar in Wereldoorlog IV zal er gevochten worden met stokken en stenen.”

De geschiedenis heeft de kwade neigingen van mensen, en hun krankzinnige vernietigingsdrang in oorlog na oorlog gedocumenteerd. Waar zal het allemaal toe leiden? Jezus van Nazareth, die zal terugkeren om de wereld van zichzelf te redden, verkondigde deze geweldige realiteit: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

Hier is de garantie van de Verlosser dat het leven op aarde niet zal eindigen in Wereldoorlog III. Vele jaren geleden, tijdens de Koude Oorlog, was ik persoonlijk bezorgd over het einde van de wereld. Alles wat ik aan de horizon kon zien was een totale nucleaire vuurzee die de aarde als een tot as verbrand relikwie zou achterlaten. Het goede nieuws is dat Jezus Christus zal terugkeren om te voorkomen dat Wereldoorlog III volledige vernietiging van de aarde veroorzaakt. Zoals Hij zei: “maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.” Dat nieuws zou geruststellend moeten zijn. Maar we moeten weten wat er vóór ons ligt, zodat we de toekomst met vertrouwen en moed tegemoet kunnen zien.

Welke gebeurtenissen gaan aan de tweede komst van Jezus Christus vooraf? Het boek Openbaring beschrijft de verdrukkingen die door de beroemde vier ruiters en hun rit worden veroorzaakt. Oorlog en hongersnood zullen rechtstreeks een vierde van de aarde vernietigen, zoals het ons in Openbaring 6:7-8 wordt verteld. De apostel Johannes gebruikte taal uit de eerste eeuw om de oorlogvoering in de 21ste eeuw te beschrijven. Bijvoorbeeld in de laatste fase van de Wereldoorlog III, tijdens de plaag van de zesde bazuin, beschrijft Johannes een massale legerinvasie in het westen over de rivier de Eufraat heen, die van Turkije via Syrië en Irak naar de Perzische Golf loopt.

Johannes schrijft: “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal” (Openbaring 9:13-16).

Johannes ziet in een visioen een massale invasie westwaarts over de rivier de Eufraat heen. Wat zal dit leger doen met de bevolking van de aarde? Het zal een derde van de mensheid doden. Minstens twee miljard mensen worden gedood in deze fase van Wereldoorlog III! Als we aan deze ramp willen ontsnappen, moeten we nu wakker worden! We moeten God zoeken voor leven, bescherming en redding.

Als de Westerse naties zich niet bekeren van hun wetteloze en anti-God manieren van leven, zal God ons straffen in een grote verdrukking. Regelmatige lezers van het Tomorrow’s World magazine weten dat de Amerikaanse en Britse volken tot de nakomelingen van het Huis Israël behoren. Wij zijn de nakomelingen van de aartsvader Jakob, wiens naam werd veranderd in Israël. De profetie van Jeremia verwijst rechtstreeks naar de westerse naties: “Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij [dit is een unieke periode in de menselijke geschiedenis; cursief van ons]. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden” (Jeremia 30:7). God zal de westerse naties in Wereldoorlog III straffen als ze zich niet bekeren! Bijbelse profetie geeft aan dat slechts een klein percentage zal overleven, maar God zal een overblijfsel van de westerse landen redden.

We kunnen God danken dat Jezus Christus terug zal komen om de aarde te redden en Zijn koninkrijk te vestigen. De wereld na Wereldoorlog III zal fysiek en geestelijk worden vernieuwd. Er is hoop voor de toekomst. Er komt een nieuwe wereld aan!

We leven in een gevaarlijke wereld. De menselijke natuur en oorlogvoerende landen zullen die gevaren doen escaleren in Wereldoorlog III. Bijbelprofetie openbaart dat tijdens deze oorlog een leger van 200 miljoen komende van ten oosten van de Eufraat een derde van alle menselijk leven zal doden. Tenzij de mens zich bekeert van zijn opstandigheid tegen God en Zijn wegen, zullen we de grootste verdrukking zien die de wereld ooit heeft meegemaakt!

U kunt ook lezen over de ecologische verwoesting die plaatsvindt tijdens de Dag van de Heer. De eerste vier bazuinplagen tasten het milieu aan:

“En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin” (Openbaring 8:6-12).

Het milieu zal verwoest worden. De vijfde en zesde bazuin onthullen militaire acties en gebeurtenissen die leiden tot de terugkeer van Christus.

 

Christus keert terug om vrede te brengen

Ten slotte kondigt de zevende bazuin het nieuws aan dat alle naties nodig hebben. Het Koninkrijk van God zal blijvende vrede op deze aarde brengen. “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15).

Dit is het goede nieuws waar we allemaal voor bidden! Maar aards gerichte, rebelse naties zullen het geen goed nieuws vinden. Ongelofelijk maar waar zullen ze vechten tegen Christus bij Zijn komst. Zoals de Schrift ons zegt: “… de volken zijn toornig geworden” bij Zijn terugkeer (v. 18). Openbaring 19 gaat verder met het beschrijven van die strijd en de gevolgen ervan. De naties zullen leren dat ze niet kunnen winnen van de Bevelhebber van de hemelse legers Jezus Christus.

Wat gebeurt er vervolgens? Iedereen op aarde zal de terugkeer van Christus zien: “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen” (Openbaring 1:7). De meeste mensen die Wereldoorlog III overleven zullen gaan begrijpen dat de weg van de mens naar de dood leidt (vgl. Spreuken 14:12; 16:25). Zij zullen zich bekeren en zullen de liefde die God voor hen heeft gaan begrijpen. Zij zullen beseffen dat de kruisiging van Jezus Christus, en Zijn vergoten bloed, voor hun zonden zal betalen. Ze zullen onderwijsbaar zijn en een nieuwe manier van leven leren.

Er zal een tweede Exodus zijn. Gevangen overlevenden uit de westerse landen zullen een nieuw leven in een nieuw land beginnen: “Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land” (Jeremia 23:7-8).

Vernederd door Wereldoorlog III, zullen overlevenden zich tot God wenden en Zijn zegeningen en Zijn wegen accepteren:

“Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn” (Ezechiël 36:24-28).

Dit is de tijd waarop alle opgestane en onsterfelijke heiligen met Christus zullen regeren. Koning David, een man naar Gods eigen hart, zal over deze terugkerende vluchtelingen regeren en een herder voor hen zijn. Denk eraan dat de grote verdrukking de tijd is van Jakobs benauwdheid, of Israëls benauwdheid. Wat gebeurt er dan? “Want op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan” (Jeremia 30:8-9).

Ja, het Koninkrijk van God zal op deze aarde heersen. “En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde” (Openbaring 5:9-10).

De onsterfelijke heiligen zullen koningen en priesters zijn die heersen over naties en steden. Zij zullen de naties Gods manier van leven leren. Het komende wereldregerende Koninkrijk van God zal alle naties op aarde besturen. De profeet Jesaja verkondigt dat komende bestuur onder de Messias:

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen” (Jesaja 9:5-6).

De verwoeste steden zullen herbouwd worden. De verlaten boerderijen wordt nieuw leven ingeblazen. “U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt” (Ezechiël 36:28-30).

 

Een schitterende nieuwe wereld

De heerschappij van het glorieuze Koninkrijk Gods op aarde zal schoonheid en productiviteit voortbrengen die de wereld nooit eerder heeft gekend. We kunnen een glimp opvangen van Gods grootheid, en een voorproefje van de wereld van morgen, in de schepping rondom ons. God heeft de aarde gezegend met geweldige, majestueuze bergen, groene valleien en productieve vlaktes. Wij verwonderen ons over ongerepte meren en schuimende oceanen. Wij genieten van de verscheidenheid aan bloemen, planten, vogels, dieren en zeeleven. In de wereld van morgen verandert de natuurlijke geaardheid van dieren. Jesaja geeft ons deze visie van het Millennium:

“Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jesaja 11:6-9).

Dat is de wereld waar we naar uitkijken. Na de verwoesting van Wereldoorlog III zullen vele landen vernederd zijn en zullen zij onderwijsbaar zijn. De Koning der koningen zal liefdevolle macht uitoefenen om vrede en welvaart over de hele wereld te waarborgen. Voorts schrijft Jesaja: “Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (v. 4).

Terroristen zullen niet langer doden en vernietigen. Stammen en volken zullen elkaar niet langer bestrijden. De menselijke natuur – de basisoorzaak van oorlog – zal veranderen. Mensen zullen de manier van leven leren die in de Bijbel wordt onderwezen. Jezus zei: “… dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God” (Lukas 4:4). We moeten die manier van leven leren! Degenen die zich bekeren en gedoopt worden, en Jezus Christus toelaten in hen te leven door de gave van de heilige Geest, zullen helpen deze verwoeste wereld her op te voeden. De ware christenen van vandaag zullen leraren zijn in de wereld van morgen: “De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren [cursivering door ons] zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan” (Jesaja 30:20-21).

Ware christenen leren nu die manier van leven. Wij worden geroepen om vredestichters te zijn, om het licht van de wereld en het zout van de aarde te zijn, zoals Jezus in Mattheüs 5 onderwees. Het is de weg van liefde, van delen, geven, helpen en dienen. Hoewel deze wereld haat blijft ervaren, is God liefde (1 Johannes 4:8, 16). De wereld na Wereldoorlog III zal duizend jaar lang Gods goddelijke liefde ervaren, onder de heerschappij van Jezus Christus.

Christus onderwees ons: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33). Laten we allemaal uitkijken naar Zijn komende Koninkrijk op aarde, laten we allemaal met hoop en vertrouwen uitkijken naar de wereld van morgen!

God schiep mensen voor een prachtig doel: om voor eeuwig deel uit te maken van Zijn goddelijke familie. Hij schiep ons naar Zijn eigen beeld. En Hij gaf de mens de macht – de vrijheid – om te kiezen tussen goed en kwaad. Relatief weinigen in de geschiedenis van de mens hebben de weg naar het leven gevonden, dat zo vrijelijk door God wordt aangeboden via Zijn Zoon Jezus Christus. De mensheid is over het algemeen haar eigen weg gegaan, experimenterend met elke vorm van bestuur, religie, filosofie, onderwijs, amusement, wetenschap, technologie, zakendoen en handel. En waar zal dit allemaal toe leiden? Tot Wereldoorlog III!

Maar de Schepper God heeft een plan om de mensheid te redden. En dat plan omvat een nieuwe wereld, de wereld van morgen. Jezus Christus, de Vredevorst, zal alle naties op aarde besturen en alle volkeren de weg naar blijvende vrede leren. De wapens van oorlogvoering zullen worden veranderd in instrumenten van vrede. Alle naties zullen naar de nieuwe wereldhoofdstad Jeruzalem komen. Zij zullen de ware God vereren, en zij zullen leren dat de wetten van God – de Tien Geboden – iedereen zullen onderwijzen in de weg van Gods rechtvaardigheid.

“Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob, dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:2-3).