BRON: Artikel LCN maart-april 2013

Wij leven in één van de meest spannende tijdperken van de menselijke geschiedenis. Waarom? Omdat wij het "einde van de Wereld" naderen of het "einde van het tijdperk", waar de discipelen van Jezus naar verwezen. (Matteüs 24:3) God heeft een meesterplan gehad sinds "vóór de grondlegging van de wereld", (1 Petrus 1:20) De Apostel Petrus schrijft, dat wij niet werden verzoend "met vergankelijke dingen, zilver of goud, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn". (1 Petrus 1:18-21)

Inderdaad, wij werden verzoend door het kostbaar bloed van Christus! Hij betaalde voor onze zonden en de zonden van de wereld. Johannes de Doper verkondigde aan zijn gehoor en aan de wereld nu, door de Bijbel, "zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt"! (Johannes 1:29) In dit seizoen van het jaar aanvaarden wij nederig onze eigen verzoening, "want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus". (1 Korintiërs 5:7)

Alle gedoopte leden zullen het Pascha van jaar tot jaar vieren op de avond van de 14e dag van de eerst maand van Gods Kalender. Wij vieren Gods jaarlijkse feesten en vereren God met diepe dankzegging.

 • Hoe diep is onze dankzegging?

Het hangt af van de diepte van onze bekering. De vrouw, die de voeten van Jezus waste met haar tranen en deze met haar haar droogde waardeerde diepgaand de vergeving, die haar werd verleend. De Farizeeër, die deze daad zag veroordeelde Jezus vanwege het omgaan met een zondaar. Wat onderwees Jezus deze zelfingenomen man toen? "Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd; u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen; met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief". (Lukas 7:44-47)

Onze bekering 

 • Hoe diepgaand is Uw bekering?
 • Heeft U zich ooit bekeerd tot de mate dat U echt de ontzagwekkende liefde, genade en vergeving begon te begrijpen, die God heeft voor U?

Gods vriendelijkheid en goedheid leiden ons tot bekering: "of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt"? (Romeinen 2:4) De vrouw, die de voeten van Jezus waste begreep dit diepgaand "want zij heeft veel liefgehad". (Lukas 7:45) Met als gevolg dat Jezus aan haar zei, "Uw zonden zijn u vergeven". (Lukas 7:48)

 • Heeft U een "goed" leven geleefd?

Velen van Gods volk hebben dat gedaan. Maar hierin schuilt een gevaar. Als U een "goed" leven heeft geleefd, kan het zijn dat U nu nog niet de realiteit van Uwmenselijke natuur duidelijk onder ogen heeft gezien. Het kan zijn dat U nog niet begonnen bent om dicht bij de diepgaande bekering te komen, die betuigd werd door Job of door de Apostel Paulus.

Nadat de jongere man, Elihu zich richtte op Jobs echte probleem (Job, hoofdstuk 32-37) en nadat de Eeuwige, Job krachtig had uitgedaagd (hoofdstuk 38-41), zag Job uiteindelijk zijn eigen menselijke natuur in contrast met Gods macht, eeuwigheid en grootheid.

 • Wat was toen Jobs antwoord?

"Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as". (Job 42:5-6)

 • Heeft U zich ooit bekeerd met diezelfde mate van nederigheid?
 • Heeft U zich ooit "verafschuwd" - niet vanwege zelfmedelijden, maar omdat U de realiteit van Gods grootheid zag?

De Apostel Paulus zag op dezelfde manier zijn menselijke natuur, die hij beschrijft als "de wet van zonde", in contrast met Gods liefde, geduld en barmhartigheid. "Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere". (Romeinen 7:23-25) Paulus erkende zijn zwakheid en gaat verder, "zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde". (Romeinen 7:26)

 • Heeft U Uw menselijke conditie ooit erkend door aan God op dezelfde manier te betuigen, zoals wat de Apostel Paulus schreef?

"Ik ellendig mens"Zo'n bekering is een sterk fundament voor een verbond om God te gehoorzamen en Hem trouw te dienen.

In voorbereiding op het Pascha onderzoeken wij onszelf jaarlijks om onze noodzaak te zien om te veranderen en ook om ons verbond met God de Vader en Jezus Christus te bevestigen.

 • Zijn wij werkelijk in het geloof?

"Onderzoek uzelf of u in het geloof bent". (2 Korintiërs 13:5) Onze toekomst - en onze eeuwigheid - staan op het spel. Wij moeten de diepte van onze toewijding en onze nabijheid tot de Vader en tot onze grote Hogepriester, Jezus Christus ernstig onderzoeken. "Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. Ik hoop echter dat u zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn". (2 Korintiërs 13:5-6)

 • Hoe weten wij of Christus wel of niet Zijn leven in ons leeft?

"Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft". (1 Johannes 4:12-13)

Gedenk het Bloed van het Lam 

Behalve zelfonderzoek moeten wij nadenken over de vele schriftgedeelten, die het offer van Christus benadrukken. "God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn". (Romeinen 5:8-9) Merkt U op dat God ons liefhad voordat wij bekeerd waren - "toen wij nog zondaars waren".

God heeft ons geroepen om koningen en priesters te worden in Zijn komend Koninkrijk. Samen met die roeping herinnert Hij ons aan het bloed van het Lam:"Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen". (Openbaring 1:5-6) Merkt U op in "het gezang van de heiligen", dat wij het offer van Christus moeten erkennen!"En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde". (Openbaring 5:9-10)

God heeft ons verzoend door de meest onschatbare gift in het universum - niet door zilver of goud, maar "met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam". (1 Petrus 1:19)

 • Hoe diepgaand bent U dankbaar voor dat offer, die prijs van verlossing/behoud?

Velen van ons worden emotioneel geroerd door de muziek van Händels Messias. Het Halleluja koor is misschien het meest bekende deel van Händels werk, maar mijn vrouw en ik waren ontroerd toen het lange oratorium toenam in de afsluitende selectie: "waardig is het Lam". De laatste drie-en-een-halve minuten werd het laatste "Amen" in dit inspirerende oratorium glorierijk gepresenteerd en mijn vrouw en ik zijn vaak tot tranen toe geroerd als wij het horen.

De Bijbel zegt ons dat de hemelse menigte - miljoenen engelen, de 24 ouderlingen en de levende schepsels - al eeuwenlang deze krachtige waarheid verkondigen van de waardigheid van Christus De Apostel Johannes schrijft: "en ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging"! (Openbaring 5:11-12)

Bereidt U voor op het Pascha 

Het Lam, Jezus Christus werd voor U en voor mij geslacht! Wij zullen die ontzagwekkende gebeurtenis op het Pascha vieren, een jaarlijkse herdenking van Zijn offer voor ons en voor de wereld. God geeft ons in de Bijbel het voorrecht om te getuigen van het hemelse gejuich: "en elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid". (Openbaring 5:13-14)

Als Christenen moeten wij ons altijd verheugen in Gods ontzagwekkende liefde voor de Kerk en de wereld. (Johannes 3:16) God had ons lief toen wij Zijn vijanden waren. Nu wij verzoend zijn door het vergoten bloed van Christus, behoudt onze liefhebbende, levende Verlosser en Hogepriester (Hebreeën 7:24-27) ons actief:"want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben". (Romeinen 5:10-11)

Broeders, wij moeten onszelf en onze relatie met God de Vader en onze Verlosser, Jezus Christus voortdurend onderzoeken. Wij moeten leven met waakzaamheid en besef van Gods bereidheid om ons voortdurend te leiden. "Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde". (1 Johannes 1:7) Als wij ernaar streven om te leven in het licht van de waarheid en de duisternis van de wegen van de wereld verwerpen, zullen wij constant de liefhebbende vriendschap ervaren met onze Vader en Verlosser.

Christus zal terugkomen naar deze aarde als Koning der koningen en Heer des heren. Hij is de Verlosser van de wereld. (Johannes 4:42; 1 Johannes 4:14) De Kerk heeft een speciale relatie met onze Heer - Hij gaf Zichzelf voor "haar", de Kerk:"mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn". (Efeze 5:25-27) Wij kijken uit naar de dag, dat de Kerk het Lam zal trouwen: "laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt". (Openbaring 19:7)

 • Als U zich voorbereidt op het Pascha zorgt U er dan voor diepgaand te mediteren over Uw relatie met Uw Verlosser. 

 • Onderzoek Uzelf of U werkelijk "in het geloof" bent. (2 Korintiërs 13:5)

 • Wijdt Uw leven opnieuw toe aan Zijn dienst

 • Verheugt U in de glorie, die wij zullen delen met Hem en met onze Vader in de hemel.

"Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid". (Kolossenzen 3:4)

Mogen wij allen onze Heer prijzen en Hem eeuwig liefhebben. Want "het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging"! (Openbaring 5:11-12)