Wij leven in een tijd, waarin fatsoensnormen en wat maatschappelijk acceptabel is, een opvallende verandering hebben ondergaan. Het werd als een bijzondere slechte smaak beschouwd als een man ongeschoren in het openbaar verscheen of een pet in een restaurant of bij iemand thuis op had. Men droeg geen haveloze of gescheurde kleding, tenzij men extreem arm was. De enige vrouwen, die te veel onthullende kleding droegen, waren of wel naïef of prostituees. Aan jonge mensen werd geleerd om respect te tonen aan hun ouders. Niemand zou er aan denken om mensen in verantwoordelijke posities bij hun roepnaam aan te spreken. Toch worden gedragingen, die eens als ongemanierd en onacceptabel werden beschouwd, nu algemeen in praktijk gebracht en als "normaal" beschouwd.

De Kerk van God heeft reeds vele jaren onderwezen, dat gepaste kleding voor diensten, het beste moet zijn wat wij ons kunnen veroorloven op het gebied van goede smaak en in harmonie met bijbelse richtlijnen. Toch werd de Kerk beïnvloed door dezelfde "ontspannen" maatschappelijke tendensen, die de maatschappij beïnvloeden. In de afgelopen jaren zijn vragen gesteld over wat geschikte kledij voor diensten is en hoe leiders aangesproken moeten worden. Sommige suggereren, dat kleding meer informeel moest zijn en dat titels en / of aanspreekvormen uitgeband moesten worden, omdat zij scheiding aangeven. Zij voeren aan, dat hetgeen in ons hart is, belangrijk is en als wij meer informeel zijn, wij meer "echt" zijn. Het is echter leerzaam om de gevolgen op te merken van deze moderne trends en hoe actuele meningen in tegenstelling staan met de voorschriften, die God in Zijn Woord bepaalt voor uiterlijk en gedrag.

één van de gevolgen - na een tijdje - van informele kleding in de diensten kan leiden tot een meer informele benadering van leerstellingen. Personen, die zich comfortabel gaan voelen door bijbelse kledingnormen te negeren, zullen heel snel merken, dat andere "comfortabele" persoonlijke meningen over de Bijbel vóór kerkonderwijs van de Bijbel beginnen te komen. Een informele benadering van kleding is niet anders dan een informele benadering om dienaren of oudere broeders te respecteren. Degenen, die een dienaar zien als gewoon een "Tom, Dik of Harrie", geven het ambt, door de Bijbel geordend, niet het respect, wat het toekomt. Waar een dergelijke oneerbiedige houding de overhand heeft, zullen normen vervallen, verering zal er onder lijden en respect voor zuivere leerstellingen en een ijverig Christelijk leven zal ook afnemen. Wij hebben allen gezien hoe in dergelijke samenkomsten de mensen eerst redeneren, dat wat voor de meerderheid acceptabel is, GOED is - daarna nemen vele mensen aan, dat hoe zij besluiten om God te eren, aanvaardbaar zal zijn voor Hem, "omdat Hij een God van liefde is".

Natuurlijk is dit eenvoudig misleide redenering. Verbazingwekkend, zoals het voor velen tegenwoordig lijkt, bevat de Bijbel duidelijke richtlijnen over kleding en gedrag.

  • Toen Adam en Eva zondigden maakten zij vijgenbladeren aan elkaar om hun naaktheid te bedekken; maar in plaats daarvan maakte God voor hen kleding van dierenvellen, om hen geschikter te kleden. (Genesis 3:21)

  • Toen God een priesterschap aanstelde om Hem op aarde te vertegenwoordigen, gaf Hij specifieke aanwijzingen hoe priesters zich moesten kleden, in het bijzonder wanneer zij een religieuze dienst leidden. (Zie Exodus 28)

  • De Bijbel verklaart, dat voor mannen het niet juist is om vrouwenkleding te dragen of voor vrouwen om zich te kleden als mannen. (Deuteronomium 22:5)

  • Mannen mogen hun haar niet lang dragen en vrouwen mogen geen kort haar dragen als mannen. (1 Korintiërs 11:1-16)

  • Goddelijke vrouwen moeten zich kleden "met waardigheid en ingetogenheid" [zedigheid] (1 Timoteüs 2:9) speciaal - maar niet alleen - voor erediensten.

  • Als Christus terugkeert zal er een groot bruiloftsmaal zijn; degenen echter, dieongepast gekleed zijn, zullen uitgesloten worden. (Matteüs 22:11-14)

  • De heiligen, die met Christus regeren zullen fijne witte klederen gegeven worden (Openbaring 3:5; 19:8), die symbolisch zijn voor rechtvaardigheid - hetgeen goed gedrag inhoudt.

  • Paulus adviseerde de Kerk om "die U leiden in de Here en U terechtwijzen te erkennen [respecteren] ...en hen zeer hoog te schatten om hun werk". (1 Tessalonicenzen 5:12-13) Zij moesten niet gezien worden als "één van de jongens".

Deze schriftgedeelten geven aan, dat God informele benadering ten opzichte van het onderwerp kleding of uiterlijk niet neemt of hoe wij degenen, die verantwoordelijke posities hebben, zien. God wijzigt geen bijbelse normen, omdat de maatschappij besluit om te veranderen. Hoe wij ons kleden en hoe onze houding is ten opzichte van degenen, die over ons aangesteld zijn, is belangrijk voor God - want het weerspiegelt, wat in ons hart is en onze houding ten opzichten van Zijn instructies.

  • Daarom heeft de Kerk van God onderwezen, dat gepaste kleding voor de diensten, het beste moet zijn, wat wij ons kunnen veroorloven op het gebied van goede smaak en in harmonie met bijbelse richtlijnen.

  • De Kerk heeft ook onderwezen, dat eerbied en respect aan leiders moet worden getoond en aan oudere mensen, want dat is het bijbelse voorbeeld.

Als wij deze, op de Bijbel gebaseerde richtlijnen voor uiterlijk en gedrag, volgen zullen wij ook merken, dat wij meer zorgvuldig zullen worden in het volgen van andere bijbelse leerstellingen en minder geneigd zijn om op vele andere gebiedencompromissen te sluiten.