BRON: LCN/ November - December 2011

Vele nieuwe gelovigen vragen, "hoe bid ik op de juiste manier tot God"? Dat is een redelijke vraag - zelfs de discipelen van Jezus vroegen Hem, "Heere, leer ons bidden". (Lukas 11:1) Als antwoord gaf Christus wat genoemd kan worden, een voorbeeld gebed - het zogenoemde "Onze Vader", in Matteüs 6:9-13 en Lukas 11:1-4.

In tegenstelling tot de algemene opvatting moet het "Onze Vader" niet herhaaldelijk opgezegd worden; integendeel, het werd door Jezus gegeven als eenonderwijzend ontwerp van wat men moet behandelen wanneer men tot God bidt. Inderdaad, elke zinsnede van het "voorbeeld gebed" is instructief. (Het echte "gebed van de Heer" is wat Hij werkelijk bad - in Johannes 17. Het hele hoofdstuk 17 is het gebed, dat Jezus bad net vóór Zijn arrestatie. Merkt U op dat zelfs Johannes 17 het ontwerp volgt, dat Jezus gaf in Zijn "voorbeeld gebed")

Als U dit voorbeeld wilt volgen als een bijbelse richtlijn, zullen Uw gebeden beantwoord worden. Denkt U er altijd aan, "het offer [of gebed] van goddelozen is voor de HEERE een gruwel, maar het gebed van oprechten is Hem welgevallig..... De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij". (Spreuken 15:8, 29)

Onze Vader, Die in de hemel is 

Wij moeten tot God bidden en ons tot Hem richten als onze liefhebbende Vader. Wij moeten Zijn oppergezag over het hele universum erkennen en onze dankbaarheid betuigen voor Zijn roeping van ons in een persoonlijke relatie met Hem en Zijn Zoon. Het is belangrijk dat wij God benaderen zoals een kind zijn of haar menselijke vader zou benaderen - met respect en eerbied, verlangend om onze levens met Hem te delen en naar Hem kijkend als iemand Die let op iedere behoefte van ons.

In de nacht dat Hij werd gearresteerd, instrueerde Jezus de discipelen dat zijrechtstreeks tot de Vader moesten bidden - niet tot Jezus Zelf of tot de "maagd Maria" of tot welke andere zogenaamde "heilige tussenpersoon" ook. Let op: "en op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden..... Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal,want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan". (Johannes 16:23-24, 26-27)

Jezus Christus is onze Hoge Priester in de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader om voor ons te bemiddelen. Paulus schrijft, dat wij God in nederigheid, maar met kracht moeten benaderen: "want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen".

"Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip". (Hebreeën 4:12-16)

Uw Naam worde geheiligd 

Wij moeten God eren om Zijn Grootheid en vragen dat Zijn naam "geheiligd" mag worden of heilig mag zijn op de hele aarde. Uiteindelijk zal de naam van de Vader heilig gemaakt worden in het verstand en de harten van de hele mensheid, als Gods Koninkrijk volledig gevestigd is over de aarde door Jezus. Het moet ons diepste verlangen zijn dat allen komen om de heilige naam van God te eren.

Uw Koninkrijk kome 

Wij moeten eerst het Koninkrijk van God zoeken. (Matteüs 6:33) Overeenkomstig hiermee moeten wij bidden, dat God Zijn Koninkrijk spoedig wil vestigen door de terugkeer van Jezus naar deze aarde. Als wij "zuchten en kermen"(Ezechiël 9:4) voor de gruwelen van deze wereld, moeten wij de grootheid van dat komend Koninkrijk verheerlijken en met God in detail spreken over hoe wonderbaarlijk het komende tijdperk zal zijn - hoe het in contrast staat met de zorgen van dit tegenwoordige tijdperk. Dit is een belangrijk element in ons gebedsleven, omdat het ons verlangen en hunkering naar Gods Koninkrijk versterkt en terwijl het ook de noodzaak benadrukt voor ons om ons persoonlijk voor te bereiden op dat Koninkrijk.

Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel 

Net zoals Gods wil altijd wordt gedaan in de hemel, moeten wij er naar streven dat Zijn wil hier op aarde wordt gedaan. Uiteindelijk zal dit gebeuren door de vestiging van Zijn Koninkrijk. Intussen moeten wij Zijn wil zoeken in onze levens - Hem vragen om ons te helpen te begrijpen wat Hij voor ons en onze geliefden wil. Onze focus moet niet zijn op wat wij willen, maar op wat God werkelijk wil bereiken in ons leven evenals in de Kerk. Wij bidden "Uw wil geschiede", wetende dat God altijd onze beste belangen in het hart heeft. (1 Petrus 5:6-7) Het is belangrijk dat wanneer wij bidden dat Gods wil gedaan moet worden, wij gereed en bereidwillig moeten zijn om ons over te geven aan Zijn wil op elk gebied in ons leven - ons bekeren van elke zonde, die in strijd is met Zijn wil.

Geef ons, ons dagelijks brood 

Als onze liefhebbende Vader wil God dat wij ons op Hem richten voor onze fysieke en geestelijke behoeften. Hij belooft om op elke manier voor ons te zorgen (Matteüs 6:25-34); maar om te zorgen dat wij het niet voor vanzelfsprekend nemen, moeten wij het Hem vragen. (Matteüs 7:7-11) Het is niet verkeerd of egoïstisch om onze behoeften met Hem te bespreken - wees dus specifiek. Zolang wij vragen in overeenstemming met Zijn wil, kunnen wij geduldig doorgaan met onze noden voor God te brengen. (Lukas 18:1-8) Verzuim bovenal niet te vragen om dagelijkse kracht en leiding - ons geestelijk brood. Vraag ook dat God wil zorgen voor de noden van anderen.

En vergeef ons onze zonden, zoals wij zelf ook iedereen vergeven, die het aan ons verschuldigd is 

Wij moeten erkennen, dat wij nog steeds vallen en zondigen. Vraag God om vergeving en belijdt Uw specifieke zonden. Dank God voor het ultieme offer van Jezus en erken dat het door Zijn vergoten bloed is dat wij vergeving en verzoening hebben. Vraag God om U in deze specifieke gebieden te willen versterken, zodat U niet meer struikelt en opnieuw zondigt - en Uw belofte hernieuwt om te overwinnen. Vraag God ook om U de gebieden in Uw leven te laten zien waar U wellicht onwetend zondigt. Volg Davids voorbeeld en gebruik Psalm 51 als een gids om voor God te komen in bekering van Uw zonden.

Een belangrijk aspect van vragen om vergiffenis is, dat wij anderen moetenvergeven voor - om het even welke - alle aanvallen tegen ons. God zal ons niet vergeven als wij een wrok tegen iemand hebben of kwaad koesteren tegen anderen. Vraag God om U te helpen vergevingsgezind te zijn.

En leidt ons niet in verzoeking [beproeving en getest worden] maar verlos ons van de boze 

God verleidt ons niet tot zonde; wij worden hoofdzakelijk verleid en op een dwaalspoor gebracht door onze eigen egoïstische verlangens. (Jakobus 1:13-14) Het punt hier is om te bidden dat wij niet gecorrigeerd hoeven te worden door pijnlijke beproevingen - en God te vragen om leiding en kracht in het geestelijk gevecht tegen onze vijand, Satan de duivel. (1 Petrus 5:8) Nogmaals, wees specifiek over de gevechten waar U tegenover staat en waarmee U worstelt om Uw eigen natuur, de wereld en Satan te overwinnen.

Want van U is voor eeuwig het Koninkrijk en de macht en de glorie. Amen 

Net zoals U begint met het loven van God voor Zijn grootheid en glorie, beëindigt U het gebed door het verheerlijken van Zijn grootheid, kracht en glorie. Denk, met dankzegging opnieuw aan Zijn komend Koninkrijk, Zijn perfecte wil en Zijn ontzagwekkende liefde voor ons. Zoals ons wordt opgedragen in Johannes 14:13-14 moeten wij onze gebeden afsluiten door aan de Vader te vragen in de naam van Jezus. Inderdaad, het is via Christus dat wij in staat zijn om te bidden tot de Vader.

Tenslotte, het woord "amen" betekent eenvoudig, "het zij zo".

Aanvullende punten voor effectief gebed 

 • Een "formele of plechtige" toon is onnodig en kan onze gebeden hinderen. Denk er altijd aan om God te eren, maar gebruik een "gesprek of conversatie" toon - dat zal intimiteit werkelijk opbouwen. God wil dat wij tot Hem komen als tot een geliefde ouder. Wij moeten ons veilig, zeker, gewaardeerd en geliefd voelen in Zijn aanwezigheid. Wij moeten geen herhalende "religieus klinkende" woorden of een stroperige toon tegen God gebruiken - maar Hem behandelen, zoals een kind zijn of haar menselijke vader zou doen.

 • Spreken met God is een tweerichtingsweg. God spreekt tot ons als wij Zijn Woord lezen - verzuim dus nooit Bijbelstudie.

 • Gebeden moeten in beslotenheid gedaan worden (Matteüs 6:6), waar een minimum van afleidingen zijn.

 • "Maak geen tijd voor gebed" - dat is NIET echt God als eerste plaatsen. Bouw Uw dag op rond Uw relatie met God en plan gebed als eerste. Dagelijks gebed zal na een poos een vaste gewoonte worden - dus houdt U er aan.

 • Waardeer de kans om door gebed een sterke, levenslange relatie te ontwikkelen met Uw geestelijke Vader. U moet dagelijks bidden.

God zal Uw gebeden niet horen als U in zonde leeft. "Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort". (Jesaja 59:1-2)

Wie zal Gods aandacht krijgen? Het heeft alles te maken met waar U Uw hart en denkrichting op zet. "Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft". (Jesaja 66:2) Eveneens, "de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed". (1 Petrus 3:12)

Denk nooit dat God naar sommige gebeden luistert en andere negeert. De Apostel Petrus zegt, "ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig". (Handelingen 10:34-35)

Hoe vaak moet U bidden?

 • De Apostel Paulus schreef dat wij zonder ophouden moeten bidden. (1 Thessalonicenzen 5:17) Dit betekent natuurlijk niet dat wij de klok rond moeten bidden, maar wij moeten het bidden een voortdurend deel van ons dagelijks leven maken. (Dit kan ook betekenen - door de dag in een voortdurende geest van gebed zijn) David zei dat hij 's avonds, 's morgens en 's middags bad. (Psalm 55:17); toen Daniël door een bijzondere moeilijke tijd ging, bad hij driemaal per dag. (Daniël 6:10) Bij bepaalde gebeurtenissen begon Jezus de dag vroeg, vóór daglicht om extra tijd te hebben voor gebed. (Markus 1:35) Het is duidelijk; men moet iedere dag meer dan eens bidden.

 • Als U bidt, geloof dan dat God het hoort en dat Hij zal antwoorden. "Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere". (Jakobus 1:6-7)

  Eveneens, "alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen". (Markus 11:24)

  "En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil". (1 Johannes 5:14)

 • Nogmaals, God heeft voorwaarden voor het verhoren van gebed. "En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is". (1 Johannes 3:22)

 • Door de hele Bijbel heen is het voorbeeld, dat men op de knieën tot God bidt. U kunt stilzwijgend bidden, maar soms kunt U ook hardop bidden.

 • Maak gebruik van het boek Psalmen in Uw gebeden, omdat veel daarvan feitelijk gebeden zijn. Lees ze hardop tot God en voeg Uw eigen gedachten en opmerkingen toe.

 • Laat gebed geen lange lijst worden van wat U van God verlangt. Besteedt liever geruime tijd aan het bidden voor de noden van anderen. (Zelfs voor Uw vijanden) Op de juiste manier gericht gebed kan gelovigen helpen om meer uitgaand onbaatzuchtig en bezorgd over anderen te worden.