De Bijbel laat ons zien dat er een dag komt waarop massale epidemieën onze wereld zullen teisteren.

Dokters en ziekenhuizen zullen worden overspoeld met zieken en stervenden. Zij die niet hebben geleerd God te vertrouwen zullen zich nergens toe kunnen wenden.

Maar als u vandaag leert God te vertrouwen en te gehoorzamen, kunt u worden gezegend en misschien meer dan u beseft!


Het onderwerp goddelijke genezing wordt in het christen-zijn van de meeste mensen grotendeels veronachtzaamd. Zelfs in de traditionele kerken wordt er zelden over gesproken.

Waarom? De voornaamste reden voor deze veronachtzaming is dat een zeer reële Satan de duivel het overgrote deel van de mensheid heeft verblindmet inbegrip van de meeste belijdende christenen! Tegenwoordig bestuderen veel kerkgangers niet echt de Bijbel. Zij zien hem niet als werkelijk gezaghebbend in hun leven. Zij zijn tevreden met het volgen van de leringen en tradities van mensen – die maar al te vaak lijnrecht tegenover de Bijbel staan. Ook hebben velen de tentbijeenkomsten gezien die door evangelisten zijn opgezet en waar veel opgewonden geroep en geschreeuw en massahysterie is – en bitter weinig echte genezing!

Zoals altijd moeten we ons afvragen: Wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? Kunnen we deze kwestie van goddelijke genezing duidelijk uit het geïnspireerde woord van God bewijzen?

Ja. Dat kunnen we zeker! En de Bijbelse bewijzen zijn duidelijker en gaan dieper dan u zich waarschijnlijk ooit hebt voorgesteld.

Maar hoe zit het met dokters? Moeten wij ons voornamelijk tot hen richten als we ziek zijn? En hoe zit het met de verspreiding van aids, het ebolavirus, de gekke-koeien-ziekte en andere ziekten die er zijn en die dokters niet kunnen genezen?

Als wij werkelijk geloven wat Jezus Zelf over de epidemieën van de eindtijd heeft geprofeteerd, dan kunnen we maar beter realistisch zijn over waar wij ons uiteindelijke vertrouwen in stellen!

Veel mensen gaan er snel toe over dokters te vertrouwen: Hebben we dan nu geen penicilline en andere prachtige geneesmiddelen die bijna alles kunnen genezen?”

Nee!

Tientallen topmedici en wetenschapsmensen hebben in de laatste jaren gerapporteerd dat er nieuwe super ziektekiemen op komst zijn en dat antibiotica en andere middelen die (in sommige gevallen) met succes zijn gebruikt vaak niet meer effectief zijn. Let op de volgende uitspraken uit de Charlotte Observer van 4 februari 2004:

“Antibiotica, de geneesmiddelen die in de laatste 60 jaar miljoenen levens hebben gered, beginnen tekort te schieten in waarvoor ze bedoeld zijn, waar bacteriën, de oudste en succesvolste levensvorm op de planeet, ze te slim af zijn. De oorzaak is het verkeerd behandelen met diezelfde antibiotica die zijn gecreëerd om infecties te genezen. Tientallen jaren van overmatig gebruik in de behandeling van mensen en het misbruik in de productie van diervoeder hebben ervoor gezorgd dat muterende bacteriën tot ontwikkeling konden komen, waarmee nieuwe generaties super ziektekiemen werden geschapen die ongevoelig zijn voor nagenoeg elke bekende behandeling met antibiotica. Kortom, onze redders zijn onze moordenaars geworden.… ‘De virussen en bacteriën worden beter en wij hebben bijna geen geneesmiddelen meer,’ zegt Barry Kreiswirth, een hoofdonderzoeker op het Public Health Research Institute [Onderzoeksinstituut voor Volksgezondheid) in Newark (New Jersey) en directeur van het Tuberculose Centrum daarvan. ‘Ik bedoel, alles gaat in de verkeerde richting’, voegde hij eraan toe. ‘Wij gaan terug naar 1944, vóór de penicilline, omdat we deze infecties niet kunnen behandelen.… Wij zijn juist bezig dit monster te scheppen.’”

Medisch advies maar half goed?

Denk bovendien over de volgende sterke uitspraken van dokter Lisa Sanders in de The New York Times (16 maart 2003): “Tien jaar geleden stond ik zij aan zij met mijn 99 mede-eerstejaars, toen wij in een ‘witte-jassenceremonie’ in de rangen van de medische wereld werden verwelkomd. Hier werden we, op onze eerste dag op de opleiding medicijnen, voorgesteld met de korte witte jassen die ons tot deel van het mysterie en de discipline van de geneeskunde verklaarden. Tijdens die ceremonie zei de decaan iets wat gedurende mijn hele opleiding werd herhaald: de helft van wat wij jullie hier onderwijzen is fout – helaas weten we niet welke helft. Destijds was dat moeilijk te geloven. Binnen die muren, in het anatomielab, in de collegezaal, heb je het gevoel dat je de geheimen van hoe het lichaam is samengesteld krijgt getoond, en van hoe het leeft, hoe het werkt, hoe het sterft. Het is een gevoel van autoriteit en zekerheid. Net als wiskunde geeft het een gevoel van onvermijdelijkheid. Maar nu, als huisarts en docent van inwoners, herbeleef ik dagelijks die pittige uitspraak van de decaan. De geneeskunde is, en is altijd geweest, een zich ontwikkelende discipline. En dit betekent noodzakelijkerwijze dat wat wij over geneeskunde weten voortdurend aan het veranderen is; dat geneeskunde aldoor vermoedens verkondigt en deze tegelijkertijd weerspreekt. Dit is in het bijzonder op dit moment zo. Nagenoeg al onze medisch-therapeutische opties staan ter discussie, worden geëvalueerd en opnieuw geëvalueerd door onderzoekers verspreid over de planeet.”

Dr. Sanders geeft toe dat sommige van de tophoogleraren aan de medische opleidingen erkennen dat de “helft” van wat zij onderwijzen fout kan zijn. Dus in welke “helft” gaat u uw vertrouwen stellen?

Denk na!

Let daarbij ook goed op de volgende feiten:

  • Zeventig procent van de artsen die bejaarde patiënten behandelen zakte voor een examen over hun kennis van het voorschrijven van geneesmiddelen aan oudere volwassenen (Public Citizen Newsletter, juli 2002).
  • Dokters met de slechtste reputatie met betrekking tot medisch falen blijven patiënten behandelen. Onder de bijna 100.000 artsen, die in de jaren 2001 tot 2011 schadevergoedingen betaalden wegens medische fouten, waren er ongeveer 800 verantwoordelijk voor 10 procent van alle betaalde dollars en hun totale uitbetalingen bedroegen gemiddeld 5,2 miljoen dollar per dokter. Toch werden minder dan een op de vijf met enige vorm van wettelijke actie door de gezondheidsraden van hun overheid geconfronteerd. (“Thousands of doctors practicing despite errors, misconduct” [Duizenden artsen blijven hun praktijk uitoefenen ondanks fouten, wangedrag], USA Today, 20 augustus 2013).
  • De kosten van aan medicijnen gerelateerde letselschades en sterfgevallen in de V.S. worden geschat op 136 miljard dollar per jaar, met bijwerkingen die voor ongeveer 5 à 20 procent bij ziekenhuispatiënten voorkomen (Modern Pharmaceutical Industry: A Primer, 2010).
  • In 2013 waren van de 43.982 sterfgevallen door overdosis aan medicatie in de Verenigde Staten er 22.767 (51,8 procent) gerelateerd aan farmaceutische middelen (“Prescription Drug Overdose in the United States: Fact Sheet” [Het voorschrijven van overdoses aan medicatie in de V.S.], CDC.gov, 2 maart 2015).

Genezing, geneesmiddelen en gezondheid

Genezing versus geneesmiddelen is in geloofsgemeenschappen al lange tijd een onderwerp van discussie. Dokters en medicijnen zijn aangevallen als kwaad, maar de Bijbel vermeldt drie keer dat Christus zegt dat dokters voor de zieken zijn (Mattheüs 9:12; Markus 2:17; Lukas 5:31) en Lukas wordt de “… geliefde geneesheer …” genoemd (Colossenzen 4:14, NBG). Medicijnen worden wel gecategoriseerd als kwaadaardig gif dat het lichaam verontreinigt en het gebruik van natuurlijke stoffen als meer deugdelijk. Niettemin zijn veel medicijnen afgeleid van plantaardige substanties en is de samenstelling ervan alleen meer consistent en geconcentreerd. Mensen gaan wel naar een tandarts, maar weigeren naar een dokter te gaan, hoewel de tandarts evengoed wellicht enkele procedures verricht die vergelijkbaar zijn met die welke een dokter verricht.

Tegen de mensen wordt gezegd Gods belofte van genezing te claimen (Markus 1:40-42) en wordt gezegd dat als zij niet worden genezen dat door een gebrek aan geloof komt. God gebruikte de apostel Paulus om mensen te genezen. Maar toen Paulus God bij drie gelegenheden vroeg hem te genezen (2 Korinthe 12:8-9), openbaarde God hem dat het niet Zijn wil was hem te genezen, dat Paulus het kon maken zonder te worden genezen. Paulus’ kwaal was toe te schrijven aan Gods wil – niet aan Paulus’ gebrek aan geloof.

Mensen die zijn gestorven in vertrouwen op God en die hebben vermeden naar dokters te gaan, worden rechtvaardiger geacht dan sommigen die hun voordeel deden met wat de medische wetenschap had te bieden om hun leven te verlengen. Anderzijds kijken veel mensen de laatste jaren helemaal niet meer naar God – zij gaan gewoon snel naar een dokter om te worden behandeld.

Terugkijkend zien we dat veel ideeën die in de geloofsgemeenschap rondgaan niet altijd overeenstemmen met de Bijbel en evenwicht lijken te ontberen in hoe de kwestie genezing, medicijnen en gezondheid wordt benaderd. Er is behoefte aan een beter begrip van deze zaken en daarmee verband houdende Bijbelse principes. Geloof is duidelijk een belangrijke factor (Mattheüs 9:29). Waarop wij ons vertrouwen stellen is eveneens een factor (2 Kronieken 16:12). Advies vragen aan een dokter die kennis van het menselijk lichaam en ziekten heeft is niet hetzelfde als blind vertrouwen stellen in een medicus – de Bijbel zegt duidelijk dat het veilig is veel advies in te winnen (Spreuken 11:14; 15:22).

De Bijbel biedt verscheidene perspectieven op genezing. Genezen is een voorrecht van Gods kant. Het wordt beschreven als een van de zegeningen die God de mensen ter beschikking stelt (Psalm 103:1-5). Het wordt ook beschreven als een gift van God (1 Korinthe 12:7-11). Genezing is vergeving van zonde (Markus 2:1-12). Medicijnen en operatieve ingrepen genezen niet; ze behandelen alleen symptomen – soms succesvol, soms niet. Goddelijke genezing is niet hetzelfde als werken met natuurlijk middelen om het lichaam te herstellen. God geneest op Zijn tijd en volgens Zijn doel, niet volgens onze verlangens en wensen.

Genezing speelde een opzienbarende rol in de Kerk van de eerste eeuw om de aandacht te vestigen op de boodschap die werd gepredikt. Maar zelfs de historicus Edward Gibbon wijst erop dat deze spectaculaire manifestatie van kracht op een bepaald ogenblik lijkt te zijn teruggetrokken (Decline and Fall of the Roman Empire [Verval en Ondergang van het Romeinse Rijk], hoofdstuk 15). Maar de Bijbel wijst erop dat God deze kracht toch weer vaker en spectaculairder kan uitstorten naarmate we dichter bij het einde van het tijdperk komen – en dichter bij God.

In ruimere zin is het God niet alleen te doen om de genezing van ons lichaam. Hij wil ons ook laten leren hoe wij een bepaalde levenswijze moeten volgen. Als onze lichamelijke problemen telkens als wij een fout maken worden verholpen, leren wij wellicht niet de belangrijke les dat wij moeten leren om ons lichaam verstandig te beheren en in harmonie met de fysieke wetten te leven. Wanneer we ziek zijn, wordt ons niet alleen onderwezen te worden gezalfd en naar God te kijken, maar ook ons leven en gedrag te onderzoeken om er achter te komen wat wij misschien verkeerd hebben gedaan en dan berouw te hebben van deze handelingen (Jakobus 5:14-16). Genezing is niet simpelweg een mechanisme dat ons verlost van problemen die wij onszelf wellicht op de hals hebben gehaald – het is belangrijk dat wij ook lessen leren zodat wij anderen kunnen onderwijzen. Hoewel gebed een wezenlijke plaats inneemt in het herstellen van gezondheid, wordt ons ook gezegd: “en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is” (1 Johannes 3:22).

Genezing en het Evangelie

Als we nauwkeurig naar het werk van Jezus Christus en van de apostelen kijken, is het duidelijk dat goddelijke genezing een belangrijk deel uitmaakte van de prediking van het Evangelie. Het boek Mattheüs vertelt ons hoe Jezus Zijn werk begon: “En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk” (Mattheüs 4:23).

U ziet dat Jezus in Zijn werk voortdurend drie dingen deed. Hij:

  1. predikte het Evangelie;
  2. genas de zieken;
  3. dreef demonen uit.

Een gebeurtenis in Petrus’ huis toont ons meer over de achtergrond van goddelijke genezing: “Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen” (Mattheüs 8:16-17). Hier verklaart Mattheüs dat Jezus’ genezingen het Bijbelwoord in Jesaja moesten vervullen, dat laat zien dat Jezus – de Messias – “onze ziekten [heeft] gedragen”. Mattheüs citeerde de bekende passage in Jesaja 53 die duidelijk de rol van de komende Messias beschreef. De Messias zou worden “veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte” zijn (vers 3, NBG). De geïnspireerde Jesaja zegt ons ook: “Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jesaja 53:4-5).

Deze Bijbelverzen geven heel juist aan dat Jezus “onze ziekten” droeg. De overgrote meerderheid van de geleerden erkent dit ook, zoals in sommige Bijbelvertalingen in voetnoten te lezen is. Geleerden weten dat het originele Hebreeuwse woord letterlijk ziekten betekent.

In Mattheüs 10 zien we dat Jezus Zijn twaalf belangrijkste discipelen gezag gaf om te genezen en demonen uit te drijven: “En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen” (v. 1). Maar, zullen velen zeggen: Gold dit niet alleen voor de twaalf oorspronkelijke apostelen en niet voor ons vandaag?”

Nee! In Lukas 10:1-9 lezen we dat Jezus “zeventig anderen” ditzelfde gezag om te genezen gaf: “En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen” (vv. 8-9). En aan het einde van Zijn menselijk leven gaf Jezus een fundamentele instructie bestemd voor al Zijn trouwe dienaren in de hele navolgende tijd. Hij gebood: “... Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen … En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden” (Markus 16:15, 17-18).

Een teken van de ware Kerk

Een van de tekens van de ware Kerk van God is goddelijke genezing! Dit werd duidelijk getoond tijdens het hele optreden van Jezus, de oorspronkelijke apostelen en de “zeventig anderen”. Later zien we dat de apostel Paulus, die werd geroepen om de heidenen het Evangelie te brengen, vaak mensen genas. Handelingen 14 verhaalt een voorval waarbij Paulus, die zag dat een kreupele man “geloof had om gezond te worden, … met luide stem [zei]: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond” (vv. 9-10).

In Handelingen 8:1-7 lezen we dat Gods Kerk vanuit Jeruzalem werd verstrooid en dat de discipelen door geheel Palestina reisden en Christus’ boodschap predikten en onderwezen. Een van hen, Filippus, was nog maar pas tot diaken aangesteld (Handelingen 6:5). Ongetwijfeld omdat hij een groot geloof had – net zoals zijn medediaken Stefanus (v. 8) – werd Filippus gebruikt om de zieken te genezen, demonen uit te drijven en wonderen te verrichten. “En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen” (Handelingen 8:6-7).

Dit is duidelijk Bijbels bewijs dat anderen – niet alleen de apostelen – werden gebruikt om de zieken te genezen en demonen uit te drijven. Natuurlijk, het was door de kracht van Jezus Christus en in Zijn naam – Zijn gezag – dat deze wonderen werden verricht. Gods woord zegt ons: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8). Die macht om te genezen is beschikbaar voor Gods trouwe dienaren van vandaag, evenals voor alle apostelen, de “zeventig anderen” en de andere trouwe dienaren van God gedurende het apostolische tijdperk en daarna, voor degenen die geloof hebben in het woord van God!

Let op het volgende incident dat plaatsvond tegen het einde van Paulus’ optreden – en tegen het einde van het apostolische tijdperk: “En het gebeurde dat de vader van Publius, door koorts en buikloop bevangen, op bed lag. Paulus ging naar hem toe, en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem toe en zij werden genezen” (Handelingen 28:8-9). Merk op dat Paulus “de handen” op Publius vader “legde” toen hij hem genas. Dit was een gewone praktijk van Gods ware dienaren en wijst er onder andere op dat God door middel van menselijke instrumenten werkt.

We zien dat zelfs Jezus “enkele zieken de handen [oplegde]” om hen te genezen (Markus 6:5) en toen de twaalf apostelen op een plaatselijke missie werden uitgezonden lezen we: “En zij drevenveel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond” (v. 13). Het is belangrijk op te merken dat de discipelen “de zieken met olie [zalfden]”. De olie zelf genas niet; het was een “symbool” van de heilige Geest – een herinnering dat genezing zou plaatsvinden door de kracht van de heilige Geest.

De apostelen en alle trouwe dienaren na hen baden voor de zieken, legden handen op hen en zalfden hen eveneens met olie. Soms waren er dramatische wonderen van genezing wanneer Gods dienaren alleen geboden dat de genezing zou plaatsvinden, maar de standaardprocedure voor de apostelen en oudsten hield in de handoplegging en de zalving met olie. De apostel Jakobus gaf een instructie die duidelijk is bedoeld voor alle tijden: “Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden” (Jakobus 5:14-15).

Waarom brengen belijdende dienaren van Jezus Christus dit vandaag niet in praktijk? Waarom worden er zo weinig belijdende christenen bovennatuurlijk genezen?

De mensheid in verwarring

Satan de duivel heeft het grootste deel van de mensheid grondig verblindmet inbegrip van velen van u die dit lezen! Gods geïnspireerde woord beschrijft Satan als “… de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt …” (Openbaring 12:9). Later zegt God ons dat bij Christus’ terugkeer naar de aarde Satan in de bodemloze put zal worden geworpen, zodat “hij de volken niet meer zou misleiden” (Openbaring 20:3).

Als de “overste van de macht der lucht” – de onzichtbare machthebber over deze aarde (Efeziërs 2:2; NBG) – heeft  Satan de menselijke maatschappij, en zelfs de meeste kerken, beïnvloed om over God te denken als onwerkelijk, als ver weg en niet als de krachtige Persoonlijkheid Die regelmatig kan en zal ingrijpen in menselijke aangelegenheden! Satan is blij dat wij over de Schepper-God denken als een vage verre entiteit. Want als wij beseften dat God een zeer werkelijk, dynamisch en krachtig Geestelijk Wezen is – Iemand die, als wij geloof hebben, ons rechtstreeks kan helpen en dat ook doet, en ons zegent en ons geneest van elke ziekte en iedere kwaal – dan zouden we daadwerkelijk beginnen Hem oprecht te aanbidden en gehoorzamen en doen wat God zegt! Maar dit is het laatste wat Satan wil.

Satan de duivel wil de mensen verblind houden voor de realiteit van God zodat wij Hem niet werkelijk zullen dienen en gehoorzamen en daarom niet waardig zullen worden bevonden om koningen en priesters te worden in Christus’ spoedig komende Koninkrijk dat Satan en zijn demonen zal vervangen in het regeren over deze aarde (1 Korinthe 6:2-3; Openbaring 2:26-27; 5:10).

Satan heeft de mensheid beïnvloed om een andere weg van bevrijding van ziekte te zoeken in plaats van naar God te kijken. Hij heeft de mens hierin beïnvloed – evenals in elk aspect van het leven – om naar zijn eigen middelen te kijken en zijn eigen redenering in plaats van Gods wil en Zijn oplossingen te zoeken.

God erbuiten laten

Het verhaal van koning Asa wordt verteld in 2 Kronieken 14-16. We zien dat God een profeet stuurde om deze in wezen goede koning van Juda te zeggen: “De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten” (2 Kronieken 15:2). Merk op dat God niet automatisch de hele tijd “met u” is. Hij is “met” Zijn dienstknechten “zolang u met Hem bent”, en Hij zegt dat “Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden”.

Hoeveel belijdende christenen zoeken werkelijk Gods wil inzake genezing? De waarheid is dat de meesten er zelfs nooit over hebben gedacht of erover zijn onderwezen!

Koning Asa dacht er ook niet aan dat God erbij was betrokken! Want hoewel God hem had gezegend en hem op veel manieren had bevrijd “…zocht hij [Asa]”, toen hij ernstig ziek werd “… in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheren” (2 Kronieken 16:12). Het resultaat? “Asa ging te ruste bij zijn vaderen. Hij stierf in het eenenveertigste jaar van zijn regering” (v. 13).

Het belangrijke punt om te onthouden is dat Asa God geheel buiten beeld liet. Tijdens zijn ziekte leekt Asa volkomen te zijn vergeten dat de grote Schepper-God, die hem eerder had bevrijd, alles kon doen, en zeker “elke ziekte en elke kwaal” (Mattheüs 4:23) kon genezen. Daarom stierf Asa als relatief jonge man.

Vervolgens lezen we het verhaal van Ahazia, koning van Israël in de tijd van Elia de profeet. Ahazia had alle reden te weten dat God werkelijk was en dat Hij de Genezer was, want Elia had veel tekenen en wonderen gedaan die Ahazia’s aandacht moeten hebben getrokken.

Maar wat deed Ahazia toen hij ernstig gewond raakte? “… Hij stuurde boden en zei tegen hen: Ga, raadpleeg Baäl-Zebub, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte genezen zal” (2 Koningen 1:2). Gods trouwe dienaar Elia hoorde hiervan en liet Ahazia weten: “… Is het omdat er geen God in Israël is dat u Baäl-Zebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? Daarom, zo zegt de HEERE: U zult niet van het bed afkomen waarop u bent gaan liggen, maar u zult zeker sterven …” (vv. 3-4). En vers 17 maakt het verhaal af: “Zo stierf hij, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Elia gesproken had ...”.

Duidelijk is dat het probleem grotendeels was dat Ahazia niet naar de ware God ging, maar naar Baäl-Zebub, de god van Ekron. Het is belangrijk op te merken dat deze Baäl-Zebub ook de god der geneeskunde was. Er zijn aanwijzingen dat Baäl-Zebubs aanhangers verscheidene hoeveelheden drankjes of geneesmiddelen kregen naast hun toewijding aan deze heidense god.

De meeste godsdienstgeleerden erkennen dat nieuwtestamentische christenen worden beschouwd als geestelijke Israëlieten of geestelijke Joden (Romeinen 2:28-29). Let op Galaten 6:16, waar Paulus tegen de christenen van Galatië zegt: “En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God.” Als Christus vandaag – in deze menselijke maatschappij – onder ons zou komen, zou Hij dan niet tegen ons zeggen: Is het omdat er geen God in de Kerk (het geestelijke Israël) is dat u steeds naar menselijke dokters gaat en totaal tekortschiet om naar Mij te komen als uw Genezer?”

Valse genezers

Veel mensen hebben zich afgekeerd van de gedachte dat God geneest, omdat zij over zo veel valse genezers hebben gehoord. Helaas zijn er heel wat bedrieglijke individuen die Christus’ naam gebruiken als dekmantel voor allerlei soorten totaal on-Bijbelse ideeën en gedachten – met inbegrip van een totaal verkeerde en soms bijna godslasterlijke benadering van goddelijke genezing.

Sommige van deze valse dienaren houden grote tentbijeenkomsten of geneesdiensten waar zij gillen en schreeuwen tegen het zieke individu alsof de kracht van hun gegil de genezing tot stand zou brengen! Anders dan Christus, die gewoonlijk de zieke of invalide mensen apart van de menigte nam (zie Mattheüs 9:25; Markus 7:33), voeren deze valse genezers doelbewust een grote show op – met veel lawaai en gezang, met mensen die voortdurend halleluja, halleluja roepen, en met ander vreemd gedrag dat volkomen tegengesteld is aan dat van Christus en de oorspronkelijke apostelen.

Als jonge man heb ik persoonlijk verscheidene van deze genees-campagnes bijgewoond die waren opgezet door bekende predikanten. Ik zocht oprecht de Waarheid en wilde heel graag begrijpen. Bij meer dan één gelegenheid keken enkele van mijn studiegenoten en ik nauwkeurig toe om te zien waar de persoon zat die zogenaamd genezen was. In alle gevallen was het duidelijk dat de persoon helemaal niet bovennatuurlijk was genezen!

Hoe kan dat, vraagt u misschien?

In een geval bijvoorbeeld werd een man op het toneel gebracht terwijl de genezer het publiek op luide toon vertelde dat de man doof was – waarmee hij de indruk wekte dat deze man stokdoof was, absoluut niet in staat ook maar iets te horen. Vervolgens klapte de zogenaamde genezer zijn handen krachtig tegen het voorhoofd van de arme man – en sloeg hem bijna achterover – en gilde tegen God om de dove geest uit te drijven!

Daarna vroeg deze evangelist luid aan de man of hij nu iets kon horen. Toen de man bevestigend knikte, gilde de evangelist naar het publiek dat God de man vlak voor hun ogen had genezen! De gammele piano begon te spelen en de menigte begon te gillen en te zingen: Wanneer wij allen naar de hemel gaan …. De zogenaamd dove man werd vervolgens van het toneel geleid en nam zijn plaats in het publiek in. Ik lette goed op waar hij zat. Meteen na de bijeenkomst, ging ik naar hem toe om met hem te praten.

Ik vroeg de man: “Was u stokdoof voordat er voor u werd gebeden?”

De man antwoordde: “O, nee! Ik was alleen maar al een paar jaar hardhorend.”

Toen vroeg ik, zacht sprekend: “Dus nu bent u genezen?”

“Wat zegt u?”, antwoordde hij. “Ik hoor u niet.”

Ik herhaalde mijn vraag luid en toen kon hij mij horen. Nadat ik nog wat meer met hem op deze manier had gesproken, werd het duidelijk dat hij nog steeds zeer hardhorend was. Hij was beslist niet genezen! Ik wilde hem echter niet zijn hoop, zoals hij het noemde, ontnemen dat zijn gehoor een beetje beter was geworden en daarom ging ik weg.

Ondertussen hadden mijn twee studievrienden dezelfde ervaring  met de genezen mensen met wie zij na de bijeenkomst spraken. Een van hen, een dame van middelbare leeftijd, was in een rolstoel op het toneel gebracht. De luidruchtige evangelist zei tegen het publiek dat zij verlamd was en niet kon lopen. Daarna sloeg hij zijn handen op haar hoofd en brulde naar God: “Genees haar nu!”

Vervolgens werd zij bijna uit haar rolstoel getild door twee sterke mannen en totaal genezen verklaard door de machtige kracht van God. Maar mijn vrienden en ik merkten op dat zij praktisch het toneel werd afgedragen door die twee sterk ogende mannen en niet op eigen kracht liep!

Toen wij haar naderhand vroegen, zei ze dat zij altijd in staat was geweest een beetje te lopen, maar dat de flamboyante evangelist had gezegd dat zij zich meer comfortabel zou voelen als zij in een rolstoel op het toneel werd gebracht. Natuurlijk was er met zijn krachtige afroep de indruk gewekt dat zij totaal verlamd was.

Er zijn veel andere gelijksoortige verslagen die ik zou kunnen aanhalen uit mijn eigen ervaring en die van anderen. Het is werkelijk afschuwelijk dat slechte mensen soms de heilige naam van God gebruiken om hun zakken te vullen – en onschuldige mensen te misleiden. Dit soort dingen plaatst godsdienst in een kwaad daglicht en is helemaal geen ware goddelijke genezing!

Ons evenwicht vinden

Wij moeten in dit belangrijke thema ons evenwicht vinden. Er is veel wat dokters en tandartsen voor ons kunnen doen – en vaak ook moeten doen. In het geval van een ernstige verwonding, gebroken botten, interne bloedingen en ernstige brandwonden, hebben artsen veel procedures die noodzakelijk en juist zijn om te volgen.

De beste inspanningen van de mensheid zijn niet allemaal op en van zichzelf slecht. Hoogopgeleide medici en andere gezondheidsdeskundigen helpen elke dag miljoenen mensen. Laten wij dit feit niet vergeten! Veel mensen in de gezondheidszorg zijn liefhebbend en oprecht in hun inspanningen hun medemens te dienen. Hiervoor moeten zij beslist worden gewaardeerd en geprezen.

Jezus Zelf zei: “… Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn” (Mattheüs 9:12). In dit vers wees Jezus erop dat dokters zeker in staat zijn hulp te bieden bij ziekten en kwalen. Sommige godsdienstige fanatiekelingen geloven dat dokters en medicijnen als zodanig slecht zijn. Als dat zo was, dan had de Zoon van God bovenstaande bewering niet gedaan! En de apostel Paulus zou niet hebben geschreven over “De geliefde geneesheer Lucas …” (Colossenzen 4:14, NBG).

Iedere ware christen moet in deze kwestie zijn of haar evenwicht vinden. Satan en onze eigen menselijke redeneringen zorgen er vaak voor dat wij van het ene uiterste in het andere vervallen!

Als u nauwkeurig en eerlijk de gehele Bijbel leest, zult u zien dat er onder Gods mensen dokters waren zoals Lukas. Zelfs Jezus’ gelijkenis van de barmhartige Samaritaan laat zien dat het – in geval van mishandeling – belangrijk is wonden te verbinden en wijn (of een ander ontsmettend middel) te gebruiken om te voorkomen dat er infecties ontstaan (Lukas 10:33-34). Kinderartsen kunnen heel nuttig zijn bij prenatale zorg en de bevalling. In het verleden werden deze passages in het geïnspireerde woord van God geheel genegeerd door sommige geestelijken en genezers in tentcampagnes.

In de tegenwoordige tijd echter negeert het grootste deel van de maatschappij God en gaan de meeste mensen naar het andere uiterste! De grote meerderheid van de opgeleide mensheid kijkt uitsluitend naar artsen, medicijnen, pillen en drankjes als bron van genezing – en de levende God blijft volkomen buiten beeld. Dit uiterste is, evenals het andere, absoluut verkeerd!

The International Standard Bible Encyclopedia (De Internationale Standaard Bijbel Encyclopedie) schrijft: “De mensen in de apostolische Kerk die de leiding van Jezus en Paulus volgden keken zonder afkeer naar dokters en de ontwikkeling van de medische wetenschap, terwijl zij tegelijkertijd naar God keken en baden om Zijn genezing van ziekte en kwaal. Bijvoorbeeld, de barmhartige Samaritaan gebruikt natuurlijke middelen om ziekte te genezen (Lukas 10:34); Colossenzen 4:14 (NBG) noemt Lukas de geliefde geneesheer; en 1 Timotheüs 5:23 adviseert het gebruik van wijn om maagklachten tegen te gaan. Tegelijk met het groeien van dit begrip en de waardering voor de medische wetenschap ontwikkelde de Kerk haar eigen meer geestelijke middelen om ziekten en kwalen te behandelen. De twee benaderingen werden echter niet beschouwd als elkaar uitsluitend; zij vulden elkaar veeleer aan, omdat ziekte niet langer werd gezien als Gods straf voor zonde” (deel 2, pp. 647-648).

Gebruik wijsheid bij het doen van uw deel

Lees nauwkeurig de volgende alinea’s van een gediplomeerd natuurgeneeskundig arts die me schreef kort nadat ik de eerste versie van dit boekje had geschreven:

“Tot op zekere hoogte berusten belangrijke delen van de traditionele geneeskunde op een geloof in evolutie en bepaalde onjuiste visies op het menselijk lichaam. Veel christenen zijn met recht bezorgd over de praktijken, neveneffecten en schrikbarende kosten van de traditionele geneeskunde. Daarom nemen sommige mensen aan dat bijna alles wat ‘natuurlijke gezondheid’ of ‘alternatieve geneeskunde’ wordt genoemd superieur moet zijn aan de traditionele geneeskunde.

Het is waar dat bepaalde gezondheidsfilosofieën overeenkomen met de leer van de Bijbel. Echte natuurgeneeskunde bijvoorbeeld leert dat ziekte het resultaat is van het schenden van natuurlijke gezondheidswetten en dat het lichaam werd ontworpen om te kunnen genezen van ongeveer alles als de behandeling zowel mentaal als fysiek op correcte wijze uitgevoerd wordt. Hoewel natuurgeneeskunde goddelijke genezing toestaat, probeert zij echter bijna uitsluitend genezing te bereiken door fysieke middelen (al stemmen die, filosofisch gesproken, overeen met Gods wet).

Bijvoorbeeld, het is waar dat [het] vaak beter is fruit te eten (dat van nature echte organische bioflavonoïden [vitamine P] bevat) om bepaalde soorten kneuzingen te voorkomen dan een kunstmatig chemisch middel te gebruiken dat misschien niet de oorzaak van het probleem behandelt. Omdat dit misschien zo is, betekent dat niet dat alles wat alternatieve geneeskunde wordt genoemd goed is. Sommige alternatieve geneeskundige filosofieën zijn gebaseerd op mysticisme. Veel meer opvattingen (vooral in de westerse wereld) worden meer gestimuleerd door hebzucht dan interesse in natuurlijke gezondheid. Bovendien betekent het niet dat iets, louter omdat het wordt verondersteld natuurlijk te zijn, veilig, effectief of zelfs maar nuttig is.

Als alternatieve arts heb ik fantastische en constante resultaten van alternatieve therapieën gezien. Ik geloof zeker dat ook onder christenen, van alternatieve geneeskunde niet genoeg gebruik wordt gemaakt. Aangezien traditionele medici zelden adequate training hebben in natuurlijke filosofieën, weten zij zelden wanneer die kunnen worden aanbevolen of wanneer ze kunnen helpen. Maar ik heb ook geleerd dat de meeste artikelen die in de natuurlijke gezondheidsgemeenschap worden verkocht voor de meeste mensen die ze proberen niet uitlopen op een gezondheidsverbetering. Ik heb ook gezien dat christenen die er al te overtuigd van zijn dat hun persoonlijke (en vaak onnauwkeurige) begrip van sommige aspecten van de alternatieve geneeskunde moet worden gevolgd door iedereen met wie zij in contact komen (en ik spreek hoofdzakelijk over christenen die niet fulltime alternatieve artsen zijn – en zij dus niet werkelijk de klinische ervaring hebben die nodig is om die meningen te ondersteunen). Misschien nog meer dan de traditionele geneeskunde moet de alternatieve geneeskunde op het individu worden afgestemd.

In de alternatieve en de traditionele medische gemeenschappen zijn veel mensen die meer in geld zijn geïnteresseerd dan in het werkelijk helpen van mensen (zelfs als zij dit niet altijd beseffen). En ook zijn er in beide gemeenschappen goedbedoelende personen (inclusief dokters) die ten onrechte geloven dat sommige behandelingen beslist zullen helpen, terwijl zij [in] werkelijkheid zeker niet zullen helpen. En in het bijzonder in het geval van de traditionele geneeskunde kunnen sommige van deze behandelingen grote schade aanrichten.”

Wees voorzichtig hoe u uw geld besteedt!

Tientallen jaren geleden schreef Herbert W. Armstrong: “De ware functie van de dokter moet niet zijn zich Gods voorrecht als Genezer toe te eigenen, maar u te helpen de natuurwetten in acht te nemen door een juist dieet voor te schrijven, u te leren hoe u beter kunt leven volgens de natuurwetten… Er zijn enkele ‘geneeskundige’ scholen die tegenwoordig enigszins volgens deze regels te werk gaan, die werken met de natuurwetten en niet met medicamenten – de natuurgeneeskundigen, osteopaten en chiropractors enz. Deze kunnen goed of niet goed zijn, grotendeels afhankelijk van de school waaruit zij komen en de capaciteiten van de persoon zelf.”

Ook schreef hij: “Er zijn andere benodigde taken voor bepaalde soorten artsen. Zwangerschap bijvoorbeeld is geen ziekte waarvan een vrouw moet worden genezen, maar iets natuurlijks dat door God is ingesteld. Het lijkt dus alleen maar juist dat we verloskundige specialisten hebben… Als u een arm of een ander bot breekt, is het zeker goed ermee naar een specialist te gaan en het door hem te laten zetten. Hij kan het echter niet genezen – u moet op God vertrouwen om dat te doen. Dus zoals u ziet zijn er verscheidene functies die menselijke dokters goed kunnen vervullen.”

Zoals mijnheer Armstrong opmerkte en zoals mijn correspondent heel juist zei, is evenwicht van vitaal belang:

“Alternatieve geneeskunde die is gebaseerd op Gods wetten en niet op hebzucht speelt een belangrijke rol bij de gezondheid van de mens. Het kan nuttig zijn voor christenen van vandaag en in de toekomst, zoals ook het boek Openbaring leert: ‘… de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken’ (22:2). De Bijbel maakt het echter ook duidelijk dat God onze Genezer is en zegt verder: ‘Beproef alle dingen, behoud het goede’ (1 Thessalonicenzen 5:21). Alleen omdat iets natuurlijk of alternatief is betekent niet per se dat het superieur is of de juiste Christelijke keuze. Maar alleen omdat iets is goedgekeurd door de traditionele geneeskunde wil evenmin zeggen dat het superieur is of de juiste Christelijke keuze.”

Laat de Bijbel uw gids zijn

De Bijbel is de openbaring van de geest van God aan de mensheid – van de fundamentele kennis die de mensheid op een andere manier niet zou kunnen leren of begrijpen. De Bijbel openbaart de geest [of gezindheid] van God en ware christenen wordt in Filippenzen 2:5 gezegd: “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,”. Het is van wezenlijk belang dat iedere echte christen leert te denken zoals Jezus denkt over het onderwerp van genezing en over elk onderwerp! Jezus Christus zei “… dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God” (Lukas 4:4). Bedenk dat wat wij tegenwoordig het Oude Testament noemen het enige “woord van God” was dat in die tijd beschikbaar was.

Ook in gevallen van ernstige verwondingen echter is het voor een Bijbelgelovige christen van groot belang acht te slaan op de les van Ahazia. Want echte christenen weten dat er een God is in Israël! Als wij vinden dat we menselijke hulp moeten zoeken – om een bot te zetten, wonden te hechten of voor ander herstel dat door een bekwame gezondheidsdeskundige moet worden verricht – moeten we tegelijkertijd vragen om Gods tussenkomst om de blessure op de juiste wijze te genezen. Ook als wij naar mensen gaan voor wat wij begrijpen dat mensen goed kunnen doen, moeten wij nog altijd naar God onze Vader kijken om te gaan boven en voorbij wat mensen kunnen doen – en Hem vragen zo nodig direct tussenbeide te komen. Wij moeten God nooit buiten beeld laten!

Iedere christen moet zelf bedenken hoever hij moet gaan met de middelen van de mens. Naarmate christenen groeien in geloof zullen zij steeds meer goddelijke genezingen ervaren van iedere soort ziekte of kwaal, volgens Gods wil, want Hij is niet beperkt! Maar christenen moeten elkaar in deze kwestie niet oordelen of veroordelen (Mattheüs 7:1). Want ieder van ons heeft de persoonlijke verantwoordelijkheid van medische hulp gebruik te maken volgens ons eigen begrip en geloof – niet volgens dat van iemand anders. En Gods woord zegt ons: “… En alles wat niet uit geloof is, is zonde” (Romeinen 14:23).

Epidemieën in de eindtijd

In de huidige omstandigheden is het belangrijk dat wij goed beseffen waar wij heengaan als maatschappij! Iedereen die werkelijk de Bijbel gelooft weet dat Jezus Christus voorspelde dat epidemieën een van de belangrijke tekenen zouden zijn die Zijn wederkomst aankondigen (Mattheüs 24:7). Vandaag zijn wij in een tijd in de geschiedenis dat de verspreiding van aids, het ebolavirus en zelfs griep en andere supervirussen een groeiende bedreiging vormen voor grote aantallen mensen!

Tot nu toe is er geen geneesmiddel of behandeling tegen deze ziekten. Alleen de ware God kan ons van deze plagen genezen! En de mensen gaan door met het ontwikkelen van steeds giftiger middelen om elkaar te vernietigen. In het gerespecteerde tijdschrift Atlantic Monthly stond het volgende verslag:

“Er is brede overeenstemming dat de barrières voor de komst van nieuwe biologische creaties, met inbegrip van die die miljoenen mensen kunnen doden, aan het afnemen zijn. Tegenwoordig is er weinig internationale handhaving op beperking van biowapens. … Een nieuw ebola-achtige ziekteverwekker met een uniek genetisch karakter zou niet detecteerbaar kunnen zijn voor de meeste eigentijdse middelen en methoden. … Militaire leiders zijn er gek op te zeggen dat zij zich nooit in een gelijke strijd willen bevinden – zij willen altijd het overwicht hebben. In de context van biologische dreigingen betekent dit begrijpen hoe ebola tot wapen te maken ook al verbieden internationale wetten en verdragen, zoals de Conventie van Geneve, het gebruik van zulke wapens op het slagveld. … Natuurlijk zou een terrorist of een natiestaat het product van zulk onderzoek kunnen gebruiken om onschuldigen schade te berokkenen” (7 april, 2015).

In het verslag van 2009 van de National Security Council [Nationale Veiligheidsraad], een orgaan van de Amerikaanse overheid zelf, lezen we over de ontnuchterende zorg waarmee de wereld van vandaag gekweld wordt:

“De effectieve verspreiding van een dodelijk biologisch middel binnen een onbeschermde bevolking zou het leven van honderdduizenden mensen op het spel kunnen zetten. De regelrechte gevolgen van zo’n gebeurtenis zouden de capaciteiten van onze openbare gezondheidszorg te boven kunnen gaan, en potentieel een onnoemelijk aantal doden veroorzaken. De economische kosten zouden meer dan één biljoen dollar voor elk van zo’n incident kunnen bedragen. … Wij hebben geluk gehad dat biologische dreigingen nog niet tot een catastrofale aanval of een per ongeluk vrijkomen ervan hebben geleid in de Verenigde Staten. Maar wij erkennen dat: (1) het risico zich op onvoorspelbare manieren ontwikkelt; (2) vorderingen in de een en ander mogelijk makende technologieën mondiaal beschikbaar zullen blijven; en (3) het vermogen om zulke vorderingen te benutten in toenemende mate beschikbaar zullen komen voor degenen met slechte bedoelingen naarmate de barrières van technisch kunnen en financiële kosten minder worden

Dus wie zal ons van deze dodelijke ziekten genezen als bioterroristen ze doelbewust verspreiden – en verder onze ziekenhuizen en noodvoorzieningen overstelpen met massa’s bange en wanhopige mensen? Ook hier moeten we God niet buiten beeld laten. Naarmate dit tijdperk ten einde loopt zullen ware christenen steeds meer naar God moeten leren kijken als hun ultieme Beschermer, Bevrijder en Genezer! Dit is een essentieel deel van het terugkeren naar het originele Christendom – van ernstig strijden “voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3).

Wat is goddelijk genezing?

De laatste jaren verschijnen er veel artikelen over hoe geïnformeerde artsen en ziekenhuizen meer dan ooit samenwerken met geestelijken en gebedspartners om te helpen bij het genezingsproces. Sommige dingen hiervan zijn waarschijnlijk nuttig. Maar helaas ligt veel van de nadruk op het psychosomatische profijt dat mensen met een positieve houding hebben – van bemoedigd of hoopvol zijn. De nadruk ligt niet op een almachtige God die rechtstreeks tussenbeide komt en ziekten en kwalen bovennatuurlijk geneest!

Toch is bovennatuurlijke genezing precies wat volgens de Bijbel in het Nieuwe Testament plaatsvindt. Lees nauwkeurig het geïnspireerde verslag in Markus 2:1-12 over Jezus die een verlamde man geneest. “En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven” (v. 5 Toen Hij opmerkte dat Zijn toehoorders hier vijandig tegenover stonden, zei Jezus: “Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen?” (vv. 9-11).

“En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien!” (v. 12).

Dit was niet een geleidelijke genezing die plaatsvond met behulp van dokters, medicamenten en bloedtransfusies. Beslist niet! God kwam tussenbeide en nam de straf voor de fysieke fouten, zonden en onachtzaamheid weg die bijna altijd ziekten en kwalen veroorzaken. Herinner u wat we eerder zagen in Jesaja 53:4 dat zegt dat Jezus onze ziekten op zich genomen heeft.

Kort voordat Jezus werd gekruisigd, zorgde Pilatus ervoor dat Hij afschuwelijk werd geslagen door de Romeinse geseling die gewoonlijk een veroordeelde man werd toegediend. Deze meedogenloze geseling werd doorgaans gedaan met een leren zweep waarin scherven glas of metaal waren vastgemaakt, bedoeld om de huid los te scheuren en ernstige bloedingen en ondraaglijke pijn te bewerkstelligen. Veel mensen stierven alleen al door deze geseling! Daarom zei Jesaja: “… door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jesaja 53:5).

Veel belijdende christenen vieren wat zij de Eucharistie of het Avondmaal noemen. Deze dienst is in feite een corrupte vorm van het Bijbelse feest dat Pascha heet. Het belang van geloof en nederigheid beschrijvend op het moment dat men op de Paschadienst de symbolen van brood en wijn neemt, waarschuwde de apostel Paulus: “Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen” (1 Korinthe 11:28-30).

In de Kerk van Korinthe waren veel mensen zwak of ziek omdat zij niet hadden geleerd de werkelijke betekenis van het brood en de wijn te onderscheiden – dat onze Verlosser de verschrikkelijke geseling onderging opdat wij zouden worden genezen. Het gebroken brood symboliseert Christus’ lichaam, dat werd gebroken voor onze fysieke genezing. De wijn symboliseert Zijn bloed dat werd vergoten als betaling voor onze geestelijke zonden!

Daarom werd Jezus’ genezing van de verlamde man – zoals Markus 2:1-12 en Mattheüs 9:1-8 laten zien – beschreven als de vergeving van “zonden”! Fysieke genezing en geestelijke vergeving gaan in de Bijbel hand in hand. Onze Verlosser, Jezus Christus, leed verschrikkelijk zodat beide mogelijk zouden zijn. Gods woord beschrijft ook dit principe: “Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest” (Psalm 103:1-3, cursivering door ons).

Wij kunnen het Bijbelse Pascha niet op de juiste wijze houden zonder naar Christus te kijken als onze Genezer, want Hij betaalde de straf voor onze fysieke achteloosheid en overtredingen van de fysieke gezondheidswetten evenzeer als Hij de straf voor de geestelijke zonde betaalde. Zoals Psalm 103 aangeeft zijn zowel fysieke genezing als geestelijke vergeving zegeningen die een liefhebbende God aanbiedt. Maar een misleide mensheid is er doorgaans van overtuigd een van deze zegeningen te aanvaarden en de andere totaal te negeren!

Levend geloof vereist

Gedurende Zijn hele optreden zei Jezus vaak tegen mensen die genezen wilden worden: “Het zal u gaan naar uw geloof” (Mattheüs 9:29). Toen enkele mannen zo gelovig en ijverig waren dat zij van een kamer de dakbedekking weghaalden zodat de verlamde man Jezus kon bereiken en genezen zou worden, daarover zegt Gods woord ons: “En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven” (Markus 2:5) – en de man werd vlak voor hun ogen genezen!

Naarmate het geprofeteerde einde van dit tijdperk nadert, moeten wij allen onze geest richten op de werkelijkheid van de grote God die ons leven en adem geeft. Wij moeten Zijn geïnspireerde woord, de Bijbel, geloven. Wij moeten Hem geloven! Wij moeten begrijpen dat God geen leugenaar is! Wanneer Hij ons in Zijn woord iets belooft, zal Hij het ondersteunen door krachtige actieals wij Hem werkelijk geloven!

God zegt ons: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebreeën 11:6).

Dit is een krachtige uitspraak! U en ik kunnen de ware God niet behagen totdat wij leren Hem te gelovengeheel te vertrouwen op wat Hij zegt in Zijn geïnspireerde woord!

De Bijbel beschrijft Abraham als “… een vader … van allen die geloven …” (Romeinen 4:11). Waarom? Omdat Abraham consequent erop vertrouwde dat God werkelijk was, dat Gods weg juist was en dat God zou doen wat Hij zei dat Hij zou doen.

In volledig vertrouwen dat God hem en zijn vrouw Sara een kind zou geven, zelfs op hun extreem hoge leeftijd, zegt Gods woord ons: “En niet verzwakt in het geloof, heeft hij [Abraham] er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend” (Romeinen 4:19-22).

Werkelijk geloof wordt ontwikkeld door met God te wandelen – met God om te gaan – zoals Abraham deed. Dan ervaart men het feit dat God werkelijk gebeden beantwoordt en ons zegent naarmate wij volgens Zijn wil leven. Geloof ontwikkelt zich door regelmatig Gods woord in te drinken en door Gods gedachten tot onze gedachten te maken. Geloof komt door het bestuderen of horen van het woord van God (Romeinen 10:17). Het wordt ontwikkeld door voortdurend gebed – door vurig en innig met onze Schepper te communiceren. Als wij tot God bidden over al onze behoeften, moeten wij Hem specifiek vragen ons geloof te vergroten. Want “geloof … is de gave van God” (Efeziërs 2:8). En, zoals hierboven aangegeven, wordt geloof ontwikkeld door regelmatig te doen wat God ons opdraagt – met de houding dat God weet wat het beste is en dat Hij achter Zijn woord zal blijven staan en zal zorgen dat “… alle dingen meewerken ten goede …” (Romeinen 8:28) voor hen die hun vertrouwen werkelijk in God stellen. De resultaten van werkelijk vertrouwen in God in sommige delen van ons leven helpen Hem ook te vertrouwen op andere gebieden van ons leven – inclusief Zijn belofte te genezen.

Als extra hulp om ieder van u te helpen het levende geloof op te bouwen dat wij allemaal zo hard nodig hebben, zou ik u van harte willen aanbevelen ons te schrijven om twee zeer nuttige en betekenisvolle boekjes te bestellen: De Ware God: Bewijzen en Beloften en Twaalf sleutels voor verhoord gebed Deze boekjes zullen u absoluut gratis op aanvraag worden toegezonden. Als u ze werkelijk bestudeert en de erin genoemde Bijbelteksten opzoekt, zullen ze u helpen u vollediger bewust te worden van de realiteit van de ware God, en hoe u echte antwoorden op uw gebeden kunt ontvangen.

Drie voorbeelden uit de eerste hand

Enkele jaren geleden was op een dag een van mijn eerstejaarsstudenten, een jonge getrouwde man, afwezig op college. Direct na het college kwam hij naar me toe in de lobby van het gebouw en hij was duidelijk erg ongerust en bezorgd over iets. “Wat is er aan de hand?”, vroeg ik hem.

“Mijn dochtertje’, barstte hij los. “De dokter heeft haar bloed onderzocht en gezien dat zij een fatale variant van spinale [van het ruggenmerg] hersenvliesontsteking heeft! Hij geeft haar niet meer erg lang te leven. Haar koorts stijgt en zij heeft af en toe stuiptrekkingen. Wilt u alstublieft komen om haar te zalven en voor haar te bidden!”

Ik belde snel mijn secretaresse en vroeg haar mijn afspraken voor de komende uren te annuleren. Daarna stapte ik in mijn auto en volgde de jongeman naar zijn huis. De dokter was al eerder langsgekomen en zei dat er in dit late stadium voor het kind niets meer kon worden gedaan.

Toen ik binnenkwam zat de moeder te huilen. Het kleine meisje lag daar – nog bij kennis, maar heel zwak, met een koorts van tegen de 40 graden. Ik begreep de ernst van de situatie en knielde met de ouders bij het bed van het kind, zalfde haar voorhoofd met een druppel olijfolie uit een flesje dat ik altijd bij me heb en smeekte onze God en Vader haar geheel te genezen en het offer van Jezus Christus van toepassing te laten zijn en haar helemaal gezond te maken – en spoedig!

In de wetenschap dat menselijk gesproken de dood heel nabij was, stortte ik mijn hart uit en bad heel ernstig tot God – Zijn belofte voor genezing opeisend en Hem smekend barmhartig te zijn voor dit kleine kind van wie het leven nog maar net was begonnen. Nadat ik de ouders had bemoedigd God te geloven vertrok ik om mijn andere werkzaamheden te doen. Maar ik bleef over deze zaak bidden, in mijn geest, voor de rest van de dag en nogmaals in mijn avondgebed voordat ik naar bed ging.

De volgende morgen laat kreeg ik het telefoontje waarop ik had gewacht! De moeder van het kind zei me dat het meisje in een diepe en vredige slaap was gevallen kort nadat ik haar had gezalfd. Later die dag werd zij wakker en had zij honger – echte honger voor het eerst in dagen. De koorts was weg! Ze had geen stuiptrekkingen meer. Daarna ging zij weer slapen tot laat in de volgende ochtend.

“Nu is zij op”, zei haar moeder, “zij voelt zich goed en speelt met haar poppen alsof er nooit iets was gebeurd.” Dit kind was snel en bovennatuurlijk genezen door de levende Christus, die in haar plaats de straf voor ziekten en kwalen had betaald!

Ik zou uitgebreid kunnen schrijven over de vrouw die ik kende en wier verschrompelde arm totaal werd genezen nadat zij een gezalfd doekje had ontvangen (zie Handelingen 19:11-12). Ik zou kunnen schrijven over een vrouw met borstkanker die door de artsen was opgegeven, maar die juist toen het te laat leek te zijn werd genezen.

Ook zou ik kunnen schrijven over de genezing van een man die in Afrika was geweest en daar een vorm van hepatitis C had opgelopen die vaak fataal is. Zonder het hele verhaal te vertellen volgt hier een deel van zijn brief waarin hij uitdrukking geeft aan zijn dankbaarheid voor Gods interventie:

“Geachte mijnheer Meredith,

Ik heb goed nieuws. Zoals u zich herinnert kon mijn vorige bloedtest mijn virusgehalte niet meten doordat er niet genoeg virus was. Mijn meest recente test laat zien dat ik niet langer hepatitis C heb. Mijn leverenzymen zijn binnen aanvaardbare marges … Ik dank God en bid dat ik de rest van mijn leven in Zijn dienst en tot Zijn glorie kan gebruiken. … Ik dank u nogmaals voor uw gelovige gebed.”

Dit zijn geen sentimentele verhalen; dit zijn feiten. Ik wil dat u allen weet dat ik me zeer bewust ben dat veel mensen schijnbaar verbazingwekkende maar onbewijsbare getuigenissen geven waarin ze beweren dat zij werden genezen. Maar de hierboven genoemde incidenten waren echte genezingen – de goddelijke interventie van de God van de schepping in antwoord op gelovig gebed.

Wij moeten leren geloven wat God zegt

Gods woord is waarop wij moeten vertrouwen! God zegt ons: “En het gelovig gebed zal de zieke behouden …” (Jakobus 5:15). Moge God ieder van u helpen dit onderwerp te bestuderen in uw eigen Bijbel. Moge Hij u inspireren Hem aan te roepen om de moed en het geloof die u nodig hebt om Hem te behagen. En zelfs als u van tijd tot tijd de juiste aandacht zoekt van vakbekwame deskundigen in de gezondheidszorg, moge ieder van u leren God er altijd bij te betrekken. Leer te groeien in begrip en geloof. Leer geloof te hebben dat de levende God kan doen wat de mens niet in staat is te doen.

Nogmaals, we moeten ons de profetie herinneren die Jezus Christus Zelf gaf toen de apostelen Hem vroegen: “…En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (Mattheüs 24:3). Jezus wees er onder andere speciaal op: “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten [epidemieën] en aardbevingen in verscheidene plaatsen” (v. 7). Enkele voorlopers van deze epidemieën beginnen misschien nu al. En wanneer onze ziekenhuizen en onze artsen, misschien in de komende jaren al, absoluut worden overweldigd door zieke en stervende slachtoffers met “ongeneeslijke” ziekten, waartoe zullen wij ons dan wenden? Veel belijdende christenen bespotten goddelijke genezing, evenals het idee van werkelijk geloven wat Jezus en de apostelen onderwezen en praktiseerden. Zullen zij plotseling  weer godsdienstig worden en terugkeren naar de God van de Bijbel?

Degenen onder u van wie God de geest heeft geopend moedig ik sterk aan Hem en Zijn wegen tot een wezenlijker deel van uw leven te maken – nu. Want wanneer de massale epidemieën beginnen toe te slaan, en dit tegelijk met droogte, hongersnood en de volgende hongerdood, zullen degenen die reeds hebben geleerd daadwerkelijk hun vertrouwen in de God van de Bijbel te stellen, zeker worden gezegend.

Want de kwestie van goddelijke genezing staat in direct verband met ons hele manier van geloven. Hebben wij geleerd te vertrouwen op de ware God en Zijn Christus zoals geopenbaard in het geïnspireerde woord van God? Of kiezen we die leringen van Jezus en pikken die voorbeelden van Hem eruit die wij willen volgen?

Maar hier is een woord van waarschuwing: oordeel uw broeder niet! Zoals eerder gezegd moet ieder van ons leven volgens het eigen begripsniveau en het eigen geloof. Iedere ware christen zal God betrekken bij elk gebied van zijn of haar leven – met inbegrip van genezing. Iedere ware christen behoort het uit te roepen tot God om genezing wanneer hij of zijn kind of geliefde ziek is of lijdt. Vervolgens kan hij of zij volgens het eigen begrip en volgens de individuele omstandigheden besluiten de hulp van een arts of een andere gezondheidsdeskundige in te roepen. En ook dan moet hij of zij natuurlijk de zeer reële God vurig vragen in te grijpen boven en voorbij wat de mens kan doen!

Als u een ouder of voogd van minderjarigen bent, is het misschien soms nodig belangrijke beslissingen in verband met de zorg voor hun gezondheid voor hen te nemen. In die gevallen is het in het bijzonder van wezenlijk belang dat u Gods wijsheid zoekt en de juiste voorzichtigheid en zorg in acht neemt. In sommige landen heeft de wereldse overheid wetgeving ingesteld die is bedoeld het leven van kinderen te beschermen, en u kunt tegenover ernstige wettelijke consequenties komen te staan als u een beslissing neemt die ingaat tegen dergelijke wetten. Als u een kind onderwerpt aan behandelingen die niet aanvaard zijn of die in de ogen van de wereldse maatschappij onbewezen zijn, of het kind een behandeling onthoudt die bevoegde medici noodzakelijk achten, kunt u als ouder of voogd zelfs ongeschikt worden verklaard en de voogdij over uw kinderen verliezen. Als u sterk voelt dat uw kind niet moet worden onderworpen aan een bepaalde medische procedure, zult u niet alleen andere gekwalificeerde en bevoegde medici (die misschien uw mening delen) willen raadplegen, maar ook gekwalificeerd juridisch advies zoeken, voor het welzijn van de kinderen onder uw zorg.

God heeft niet beloofd wanneer en hoe precies Hij zal genezen! Maar “naar uw geloof” – zoals Jezus zei – en naar of wij een oprechte gehoorzame relatie met God hebben (1 Johannes 3:22). God zal tussenbeide komen en ons bevrijden van alle beproevingen – inclusief ziekten en kwalen. Want als wij Hem waarlijk dienen en gehoorzamen, is God onze Vader – een heel werkelijke Vader. En de ware Evangelieboodschap die Zijn Zoon, Jezus Christus, bracht, staat letterlijk vol met voorbeelden en richtlijnen aangaande goddelijke genezing! Elk zogenaamd evangelie dat Christus’ voorbeeld en voortdurende onderwijzing over goddelijke genezing erbuiten laat is buitengewoon onvolledig – om het zacht uit te drukken!

Ergens op deze aarde is een ware Kerk van God die alles gelooft wat Jezus en de apostelen onderwezen. Ze praktiseert een levenswijze die is gebaseerd op de fundamentele richtlijn van Jezus Christus aan de hele mensheid: “… dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God” (Lukas 4:4). Daarom volgt deze ware Kerk het geïnspireerde Bijbelse onderwijs van de apostel Jakobus: “Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jakobus 5:14-16).

De Levende Kerk van God is toegewijd aan het herstellen van het ware christendom – die levenswijze die oorspronkelijk werd onderwezen en gepraktiseerd door Jezus Christus en de apostelen. Wij geloven in en praktiseren de bovengenoemde Bijbelse leer die de zieken onderricht dat de oudsten van de Kerk hen dienen te zalven en voor hen te bidden. Wij volgen ook het Bijbelse voorbeeld van het sturen van zalfdoekjes zoals de apostel Paulus dat deed (Handelingen 19:11-12).

In de loop der jaren hebben we gezien dat duizenden werden genezen naar hun geloof. Als u een persoonlijk gebed wilt aanvragen of een gezalfd doekje wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via onze website www.wereldvanmorgen.nl of via een van onze regionale kantoren die achter in dit boekje staan vermeld.

Moge de grote God u allen helpen te begrijpen en te handelen. Wij hopen dat u mag leren het geïnspireerde woord van God werkelijk te bestuderen en te geloven – en te doen wat het zegt. Moge God u leiden om nederig uw vertrouwen in Hem en in de levende Jezus Christus te stellen, wanneer u ziek bent en lijdt, Want uiteindelijk is God – en Hij alleen – onze ultieme Genezer!