PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, May - June 2007

Meer mensen belijden het Christendom dan enig andere religie. Meer dan twee miljard mensen, die nu leven zeggen dat zij geloven, dat Jezus Christus naar deze aarde kwam als de Zoon van God om te worden gekruisigd voor de zonden van de wereld en dat Hij werd begraven, uit de doden opstond en ten hemel opvoer. De Bijbel presenteert de wonderen van Jezus en Zijn opstanding als bewijs van Zijn goddelijkheid. De Bijbel laat zien, dat velen getuige waren van deze gebeurtenissen en krachtige redenen waren voor de verspreiding van de Christelijke religie.

Sommige moderne schrijvers en geleerden suggereren echter, dat deze fundamentele leringen van het Christendom slechts mythen en fabels zijn. Sceptici hebben zonder bewijs als waar vooropgesteld, dat Jezus niet goddelijk was, dat Hij trouwde en een kind had - en dat Hij niet uit de doden was opgestaan, maar heimelijk begraven werd in een familiegraf in Jeruzalem met zijn vrouw en zoon. Alhoewel sommige speculeren, dat dit nieuwe "inzicht" over Jezus Christus "tot de meest belangrijke in de geschiedenis zou kunnen horen" (Charlotte Observer, 4 maart 2007), is hetgeen waar wij tegenwoordig getuige van zijn eenvoudig meer profetie,dat tot leven komt!

Het Verleden voor de Geest Halen

  • Waar komen deze "nieuwe" denkbeelden vanaf?
  • Wat zijn hun bronnen?

Een nadere kijk is verhelderend. Dr. James Tabor, schrijver van The Jesus Dynasty - [De Jezus Dynastie] beweert, dat zijn onlangs gepubliceerde boek "dat het verhaal van Jezus in een geheel nieuw licht presenteert. Het is geschiedenis, geen fictie". (pag. 4) Toch verklaart hij: "Geschiedenis is niet slechts een verzameling van feiten. Het betekent ook een poging om het verleden op te halen en voor de geest te halen". (pag. 305) Critici merken op, dat Tabors boek - en de televisie documentaireThe Lost Tomb of Jezus - [Het Verloren Graf van Jezus] - waar hij aan meewerkte - "veel speculatie" bevat. In de laatste bladzijden van zijn boek schrijft Tabor: "Er is heel veel, dat wij nooit zullen weten..... Met betrekking tot sommige gebieden worden wij overgelaten aan het gissen en speculeren..... [over hetgeen] heeft plaats kunnen vinden.....". (pag. 308) Dat is geen geschiedenis; Het is giswerk dat ook fictie kan zijn. In The Jesus Papers verschaft Michael Baigent evenzo geen solide bewijs - en zeker geen bewijs - voor zijn bewering, dat Jezus niet aan het kruis stierf.

Moderne geleerden nemen vaak denkbeelden aan, die tegen het bijbelse verslag ingaan omdat zij niet geloven, dat de Bijbel een nauwkeurig verslag van de geschiedenis inhoudt; zij nemen de bijbelse verslagen apart en voegen deze opnieuw bij elkaar op een manier, waarvan zij denken, dat dit meer correct is. Tabor en andere moderne geleerden baseren hun denkbeelden over de evangeliën op het zogenaamde "Q Document" of Evangelie van Q [van het Duitse "Quelle", "bron") - eenhypothetische verzameling van de uitspraken van Jezus voorgesteld door een Duitse geleerde uit de 19e eeuw. Zoals een theologische encyclopedie opmerkt: "Omdat Q zogezegd uitspraken inhoudt, geen werken of wonderen van Jezus, wordt het gebruikt als een basis om de opstanding te ontkennen" en ook de goddelijkheid van Christus. (Baker Encyclopedia of Christian Apologetics - [Baker Encyclopedie van Christelijke Geloofsverdediging] - pag. 618-621). Niemand heeft dit theoretische Q document ooit gezien en een vroegere verdediger van dit document verklaart nu, "Dit is klinkklare onzin". (ibid.) Het denkbeeld van het Q document "is gebaseerd op een reconstructieve kijk van de geschiedenis, die de nieuwtestamentische geschiedenis in Handelingen verwerpt. Als de Q hypothese juist is..... moet het boek Handelingen helemaal vals zijn. Er is echter geen boek in het Nieuwe Testament, dat meer echtverklaring van haar historische nauwgezetheid heeft dan Handelingen". (ibid.) Door een nooit gezien Q document als waar voorop te stellen als de basis voor de evangeliën, kunnen moderne geleerden vrijheden nemen in het reconstrueren van het leven van Jezus, zoals zij zich indenken, zoals het moet zijn - het is daarom geen wonder, dat deze "nieuwe" standpunten over het leven van Jezus zo dramatisch verschillen van de actuele gebeurtenissen, die in de Bijbel staan.

Sommige geleerden verwijzen naar apocriefe geschriften - die nooit door de Kerk werden aanvaard - om te bewijzen, dat Jezus getrouwd was en kinderen had. Eén van deze zinspelingen, dat Jezus een romantische relatie had, komt van het gnostischeevangelie van Filippus - een bron, die door vroege kerkleiders beschouwd wordt als vals en ketters - toch zien moderne geleerden dit en andere soortgelijke geschriften als geldige geschiedenis. Dan Brown, schrijver van de Da Vinci Code maakt gebruik van deze bronnen, alsook van andere heidense en occulte werken - toch erkennen zelfs geleerden, die steunen op sommige van dezelfde werken, de roman van Dan Brown als pure fictie!

Het Bijbelse Verslag

Een studie van de Evangeliën onthult snel hoe de Bijbel verschilt van de speculatieve uitspraken van moderne liberale geleerden. De Bijbel verklaart duidelijk"Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven" - hetgeen betekent "God met ons". (Jesaja 7:14) De vijanden van Jezus bespotten Hem, omdat Hij geen fysieke vader had. (Johannes 8:41) Moderne geleerden, die te werk gaan op de veronderstelling dat wonderbaarlijke gebeurtenissen niet kunnen plaatsvinden, verwerpen het bijbelse verslag van de bovennatuurlijke conceptie van Jezus en maagdelijke geboorte. De Bijbel verklaart duidelijk, dat het lichaam van Jezus niet aanwezig was toen Zijn discipelen op de derde dag het graf binnengingen en dat doeken, waarin het lichaam gewikkeld was, achtergelaten waren. (Markus 16:6; Lucas 24:3-7; Johannes 20:1-7) Sommige moderne geleerden, die niet in staat zijn om een miraculeuze uitleg te accepteren, suggereren dat het lichaam van Jezus uit het graf was gehaald en ergens heimelijk begraven werd, alhoewel de Bijbel uitlegt, dat Romeinse soldaten werden betaald om die leugen te verspreiden, om het feit van de opstanding te ontkennen. (Matteüs 28:11-15)

De Bijbel legt uit, dat Jezus na de opstanding bij vele gelegenheden levend verscheen - zelfs aan een groep van 500 toeschouwers. (Johannes 20:19-20, 26; 21: 1-7; 1 Korintiërs 15:6-8) De opstanding van Jezus op de derde dag was hetbelangrijkste teken, dat Hij de beloofde Messias was. (Lucas 9:22; 18:31-33; 24:46) Moderne liberale geleerden met hun antibovennatuurlijk vooroordeel, verwerpen echter dat een dood lichaam tot leven kan komen en uit een graf komen, daarom gaan zij te werk op de aanneming, dat het lichaam van Jezus ergens anders begraven moest zijn. Denkt U hier aan: als het lichaam van Jezus in een familiegraf bij de plaats van Zijn kruisiging begraven was, zoals sommige critici nu beweren, dan zouden de religieuze en seculiere autoriteiten zeker in staat zijn geweest om dat lichaam te vinden en het getoond hebben aan het publiek om de nieuwe Christelijke beweging tot zwijgen te brengen!

De Bijbel legt uit, dat Jezus predikte over een komend koninkrijk van God (Markus 1:14-15), waarvan Hij zei: "Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld". (Johannes 18:36) Christus kwam om te sterven voor de zonden van de wereld, zoals Zijn discipelen erkenden. (1 Johannes 2:2) Toch speculeren sommige geleerden, die naar herziening streven, dat de Evangeliën verkeerd zijn en dat Jezus een vrouw en kinderen had met wie Hij voornemens was een dynastie op te richten. Deze geleerden zeggen, dat Hij geloofde dat Hij niet zou sterven door kruisiging, maar dat "God op het laatste moment tussen beide zou komen om hem te redden van zijn vijanden". (The Jesus Dynastie - [De Jezus Dynastie], pag. 310) Dit zorgt voor amusante speculatie, maar spreekt volledig tegen wat de Bijbel duidelijk openbaart - en ondermijnt de ware boodschap van de Evangeliën.

Eindtijd Spotters Geprofeteerd

Het toenemende aantal van geleerden en schrijvers, die in het nieuws komen door openlijk de fundamentele leerstellingen van de Bijbel te betwisten moet niet als een verrassing komen voor Bijbelstudenten. Lang geleden voorspelde God, dat "in de laatste dagen zullen spotters met spotternij komen, die naar hun eigen begeerten wandelen". (2 Petrus 3:1-6) In The Expositor's Bible Commentary verwijst deze zin naar "valse leraren..... die bijbelse waarheden verwerpen". (Hoofdstuk 12, pag.284)

De Bijbel verklaart, dat "in de laatste dagen" de mensen, "die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben" in feite zullen verwerpen, dat"elk Schriftwoord van God ingegeven is". (2 Timoteüs 3:1-17) Zij zullen het eens zijn met de zinsnede van Dan Brown, "De Bijbel is het product van de mens, mijn vriend. Niet van God". (The Da Vinci Code, pag. 250) Kijkend naar het einde van het tijdperk, voorspelde de Apostel Paulus dat "er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren". (2 Timoteüs 4:1-5) Hier zijn wij op dit moment! Moderne schrijvers en geleerden, die de Bijbelverzenverdraaien, de inspiratie van de Bijbel ontkennen, de fundamentele leerstellingen van het Christendom verwerpen en in hun eigen verbeeldingen totaal verschillende inzichten scheppen over het leven van Jezus Christus. Profetieën komen inderdaad tot leven!