PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ January - February 2012

De ondergang der goden - aangekondigd als Götterdämmerung in de opera, gecomponeerd door Richard Wagner - is een middeleeuws verhaal uit de heidense Noorse mythologie. Het beschrijft een serie natuurrampen en een grote strijd, die eindigt in de dood van verschillende goden en het einde van de wereld brengt - waarna de aarde weer herboren wordt.

Vanuit een heel ander perspectief hebben Bijbelprofetieën iets vergelijkbaars, lang geleden voorspeld. De 20ste eeuw zag de opkomst van talloze sociale theorieën, die gepropageerd werden als de "verlossers" van landen en de wereld. Dedramatische mislukking van deze moderne "goden" liet een stroom van tranen, leed en vernietiging na in de nasleep. De geschiedenis van de laatste eeuw laat duidelijk de volharding van Gods waarheid zien en de nauwkeurigheid van profetieën, geïnspireerd door de ware God van de Bijbel, die nu tot leven komen!

De Ware God

Toen Egypte het machtigste land op aarde was, deed God een serie grote wonderen door Mozes. Egyptische tovenaars, die gefrustreerd raakten toen zij Gods wonderen niet konden herhalen, realiseerden zich dat zij te maken hadden met een grotere macht dan waar zij ooit tegenover hadden gestaan en concludeerden, "dit is de vinger van God"! (Exodus 8:19)

God spaarde zichtbaar het land Goshen - waar de Israëlieten woonden - voor de plagen die Hij over de rest van Egypte bracht. (Exodus 8:22; 9:4, 26; 10:23) De Israëlieten en de Egyptenaren waren getuigen van Gods macht toen Hij het water van de Rode zee splitste om de Israëlieten te helpen ontsnappen aan hun Egyptische opperheren. (Exodus 14-15) De Israëlieten zagen ook hoe God het water van de Jordaan stopte toen zij overstaken naar het Beloofde Land (Jozua 3:14-17) en zij waren er getuige van hoe God bovennatuurlijk tussenbeide kwam in de strijd tijdens de verovering van hun nieuw vaderland. (Jozua 6:5; 10:11) De Bijbel tekent op dat zelfs heidense koningen - Nebukadnessar en Darius - begrepen dat de God van Daniël "de levende God is..... Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde...... want er is geen andere god die zo redden kan". (Daniël 6:25-27; 3:28-29) De God van de Bijbel herinnert sceptici er herhaaldelijk en openlijk aan dat Hij alleen in staat is om de toekomst te voorspellen en het tot stand te brengen. (Jesaja 41:21-24; 45:21; 46:8-10) De Bijbel tekent deze opmerkelijke gebeurtenissen op als te verifiëren geschiedenis.

Oude waarschuwingen 

Mozes waarschuwde de oude Israëlieten echter ook om niet weg te drijven van de levende God en valse goden te volgen, "wees op uw hoede..... anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben..... U moet, zeer op uw hoede zijn..... dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt..... de afbeelding van enig ding dat de HEERE, uw God, u verboden heeft". (Deuteronomium 4:9, 15-19, 23) De levendeGod van de Bijbel instrueert Zijn uitverkoren volk duidelijk, "Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte..... U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben". (Exodus 20:2-3)

Ondanks dat zij vaak getuige waren van de wonderbaarlijke kracht van de wareGod, keerden de Israëlieten zich af en begonnen een afgod te aanbidden tijdens de 40 dagen, die Mozes op de berg Sinai was om de wetten van God te ontvangen. (Exodus 24:18; 32:1-9) Mozes herkende de neiging van de Israëlieten om de levende God te vergeten en naar valse goden om te zien en hij waarschuwde, "want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen, en van de weg die ik u geboden heb, zult afwijken. Dan zal dit kwaad u in later tijd overkomen, wanneer u doet wat slecht is in de ogen van de HEERE". (Deuteronomium 31:29) Het Oude Testament tekent het treurige verhaal op, hoe de landen van Israël en Juda zich herhaaldelijk afkeerden van de ware God om de valse goden te vereren van naburige landen. (2 Koningen 17:7-8, 18-20)

De profeten van God voorzagen echter ook wat er zou gebeuren met de afstammelingen van de Israëlitische landen in de laatste dagen. Jeremia profeteerde over een "tijd van benauwdheid voor Jakob..... In later tijd, wanneer valse leraren - inclusief misleide religieuze leiders - Mijn volk Israël misleiden..... met leugen". (Jeremia 30:3-7, 12-15, 24; 23:13-16, 20) Jeremia verklaarde dat de Israëlitische landen een andere god zouden vereren, "Mijn volk heeft Mij verlaten..... om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken". (Jeremia 2:4, 5-13) De profeet beklaagt zich over het feit dat de Israëlitische landen hun eigen goden hebben geschapen - die geen ware goden zijn! Jeremia waarschuwt dat er serieuze gevolgen zullen zijn voor het verwerpen van de levende God, "het kwaad en bitter is de HEERE, uw God, te verlaten". (Jeremia 2:19)

Valse God met een modern karakter 

De valse goden met grootste invloed over onze moderne wereld zijn niet de opvallende afgoden van hout en steen, gemaakt door de mensen uit de oudheid. De meest gevaarlijke valse goden zijn de intellectuele denkbeelden van het misleide menselijk brein, grotendeels afkomstig van de renaissance filosofen, die de ware God trachtten te onttronen (en Zijn geïnspireerd Woord, de Bijbel) en Hem te vervangen door een seculier humanisme, gebaseerd op menselijke redenering. Deze fundamentele intellectuele verschuiving legde de basis voor het vruchtbare menselijk verstand om het Marxisme te bedenken (de socialistische visie op een "nieuw mens" zonder God); Nationaal Socialisme (die een "god" maakt van nationalisme en racisme) en "vriendjes" kapitalisme. (Gebruik van "vrije" markten om rijkdom te vergaren en macht over anderen te verwerven)

Andere nieuwe "goden" om ons heen omvatten consumentisme (het vereren van de productie van mensenhanden); milieutheorie (de schepping verheffen als "moeder Aarde" boven de Schepper); hedonisme en seksueel genoegen. (Genoegens zoeken zonder rekening te houden met lang gevestigde sociale normen en het welzijn van anderen) Het moet geen verrassing zijn dat al deze valse goden bewezen hebben - en nog bewijzen - deerniswekkende mislukkingen te zijn! Marxisme bleek uiteindelijk een kolossale fout te zijn. Nationaal Socialisme ging in vlammen op, dat een continent verwoestte. Het Socialisme en Kapitalisme worstelen tegenwoordig beiden. Milieuactivisten redden de planeet niet en de Hedonisten, die op zoek zijn naar seksuele genoegens hebben een plaag van seksueel overdraagbare ziekten en lijden ontketend over de wereld. Onderzoeken hebben laten zien dat wanneer gemeenschappen gedwongen worden om niet bijbelse waarden aan te nemen van "het moet kunnen" onder het voorwendsel van "tolerantie" en "diversiteit", zonder rekening te houden met bijbelse standaarden van liefde voor de naaste en liefde en gehoorzaamheid aan God, dit leidt tot het stukgaan van vertrouwen; mensen, die zich terugtrekken; sociale en politieke scheuringen worden verergerd en sociale spanningen nemen toe. (Suicide of a Superpower - [Zelfmoord van een Grootmacht] - pag. 262-272)

Lang geleden waarschuwden de profeten van de ware God Zijn uitverkoren volk dat, wanneer zij Hem verwierpen, "Uw eigen kwaad u straft en uw eigen afdwalingen bestraffen u" (Jeremia 2:19), met andere woorden, zij zouden oogsten wat zij zaaiden! De van bloed doortrokken geschiedenis van de 20ste eeuw laat duidelijk de tragische gevolgen zien, die gebeuren als mensen valse goden maken van door de mens gemaakte filosofieën, die bedoeld zijn om verlossing te brengen voor de mensheid. Voor degenen, die ogen hebben om te zien, getuigt de laatste eeuw van dedood van vele valse goden - deze bederfelijke ideeën ontstonden in de gedachten van misleide personen, die de ware God van de Bijbel verwierpen. Gelukkig komt deware God spoedig tussenbeide in de aangelegenheden van de mensheid door Zijn Zoon, Jezus Christus, te zenden om Gods Koninkrijk op deze aarde te vestigen en vrede, gerechtigheid en de kennis van de ware God te brengen naar de mensen van de wereld. Die grote gebeurtenis ligt in de toekomst! (Jesaja 9:6-7; 11:1-9)

Om meer te leren over dit verbazingwekkend onderwerp, kunt U ons boekje De Bijbel: Waarheid of Verzinsel? aanvragen.

Om meer te leren over de ware God, kunt U ons boekje De Ware God aanvragen.