Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Was Malthus Wrong?” door Adam West, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2016.

Thomas Malthus, econoom, demograaf en wetenschapper in Cambridge, werd 250 jaar geleden geboren, in februari 1766, in de buurt van Dorking, Engeland. Men zei dat zijn vader een vriend was van de filosofen David Hume en Jean-Jacques Rousseau en dat de jonge man filosofie, Latijn, Grieks en wiskunde tot zich nam als student in Oxford.

Hoewel de meeste mensen vandaag de dag misschien nog nooit van Malthus hebben gehoord ‒ die verder hoogleraar geschiedenis en politieke economie werd aan het Britse Oost-Indische Compagnie Haileybury College  ‒ hadden zijn theorieën over het pre-industriële bevolkingsaantal in de wereld een diepgaand effect op het Britse sociaal beleid van zijn tijd. Zijn geschriften bleken zelfs van invloed te zijn in het latere onderzoek van de Engelse natuuronderzoeker Charles Darwin en op Darwins theorie van natuurlijke selectie.

Malthus is misschien het meest bekend door zijn theoretische werk met de titel An Essay on the Principle of Population [Een verhandeling over het grondbeginsel van bevolkingsaantal]. In deze verhandeling onderzocht hij het idee dat de bevolking zou toenemen en de beschikbaarheid van voedsel te boven zou gaan, waardoor een wereldwijde bedreiging voor de menselijke samenleving en overleving zou ontstaan. Deze kloof tussen monden die gevoed moesten worden en beschikbaar voedsel zou volgens Malthus wat nu bekend staat als een Malthusiaanse crisis of zelfs Malthusiaanse catastrofe teweeg brengen.

 

Voorspellingen en positieve regulerende factoren

De Malthusiaanse catastrofe is de voorspelling dat de bevolkingsgroei de landbouwproductie zou inhalen, waardoor een terugkeer naar levensvoorwaarden op een bestaansminimum bespoedigd zou worden, wat zou resulteren in een langdurig en wijdverspreid ongelukkig bestaan voor het grootste deel van de mensheid. Malthus was van mening dat het menselijk verlangen om zich te vermenigvuldigen onvermijdelijk zou leiden tot de ondergang van de mensheid wanneer de bevolkingsaanwas de voedselproductie zou overtreffen.

Hij geloofde ook dat het evenwicht tussen de bevolking en de beschikbaarheid van voedsel hersteld zou worden door wat hij zag als de positieve regulerende factoren van oorlog, hongersnood en ziekte – zaken die het sterftecijfer effectief verhogen. Zoals u wellicht vermoedt was Malthus een economische pessimist! In latere edities van zijn boek nam hij bovendien preventief regulerende factoren op, zoals het uitstellen van het huwelijk, geboortebeperking en celibaat.

Vandaag zien we een wereldbevolking van meer dan 7,2 miljard mensen – ruwweg 6 miljard meer dan in Malthus’ tijd – en de mensen worden nog steeds gevoed! Dit is het bewijs dat Malthus’ grondbeginsel tot nu toe tekortgeschoten is.

Michael Schuman, correspondent van Beijing TIME Magazine, wijst erop in een artikel getiteld “Was Malthus Right ?” [Had Malthus gelijk?] dat “Malthus zich verkeek op het vermogen van de mens om de nodige technologieën te ontwikkelen om het land, water en andere beperkte hulpbronnen van onze planeet efficiënter te gebruiken. Voedselproductie heeft de bevolkingsgroei min of meer bijgehouden.”

Dus Malthus verzuimde rekening te houden met de vooruitgang – zoals we zien in de menselijke technologie en landbouwkundige methodes – die wij nu zo vanzelfsprekend vinden. Maar, betekent dit ook dat de mensheid aan de positieve regulerende factoren van de Malthusiaanse catastrofe is ontsnapt?

 

Nog steeds voorspeld...

Terwijl Malthus’ voorspellingen niet zijn uitgekomen op de manier die hij aannam, wordt de positieve regulerende werking van oorlog, hongersnood en ziekte die hij beschreef nog steeds voorspeld door de Bijbel.

De Bijbel voorspelt een komende Grote Verdrukking (Mattheüs 24:21), ook wel genoemd “tijd van benauwdheid voor Jakob” (Jeremia 30:7) ‒ een tijd van ongekende problemen met oorlog, hongersnood en wijdverspreide epidemieën, waaraan de hedendaagse afstammelingen van het oude Israël niet zullen ontsnappen. (Om de identiteit van deze volkeren te begrijpen kunt u ons boekje De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën aanvragen)

Jezus Christus profeteerde in Mattheüs 24:7-8 dat ten tijde van het einde, “... het ene volk tegen het andere volk [zal] opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.”

Het boek Openbaring beschrijft in een voorspelling die ermee verband houdt vier ruiters die, symbolisch, over de aarde rijden met steeds toenemende intensiteit naarmate de eindtijd haar einde nadert. Het eerste paard staat symbool voor valse profeten en misleiders (Openbaring 6:2), maar het tweede, derde en vierde [paard] staan symbool voor respectievelijk oorlog, hongersnood en epidemieën (vv. 4-8).

Bovendien lezen we in Leviticus 26:16, een profetie gericht aan de nakomelingen van Israël in de eindtijd: “dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten.”

De positieve regulerende factoren waar Malthus op wees worden duidelijk door God gebruikt om Zijn volk te oordelen. Toch zullen de grondoorzaak van de komende catastrofe echter niet overbevolking en voedseltekort zijn, zoals Malthus voorzag en voorspelde, maar eerder de veelvuldige, steeds toenemende zonden van het hedendaagse Israël.

 

God biedt bescherming

Naarmate we de komende catastrofe naderen – niet die van Malthus, maar die welke zal uitgevoerd worden volgens het rechtvaardig oordeel van God in antwoord op de toenemende zonden van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de andere naties in de wereld die van het oude Israël afstammen, kunnen we dankbaar zijn dat God bescherming belooft aan degenen die ernaar streven om te leven volgens Zijn wet (Openbaring 3:10; Openbaring 12:14).

Spreuken 10:3 leert ons: “De HEERE laat een rechtvaardige ziel geen honger lijden ....” En in Exodus 15:26 zei God tegen het oude Israël: “Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.”

We moeten ons vertrouwen volledig op God stellen, wanneer we meer en meer tekenen zien van de komende Grote Verdrukking – de echte catastrofe waarmee de mensheid binnenkort zal worden geconfronteerd. Malthus voorspelde een toekomstige ramp voor de bewoners van de aarde, maar zijn voorspellingen zijn tot nu toe niet uitgekomen. Maar toch betekent dat niet dat de mensheid al in veilige wateren is. God voorzag in Zijn oneindige kennis en wijsheid dat de mens zou doorgaan met Zijn volmaakte wet van vrijheid te overtreden en daarmee de plagen van ziekte, honger, oorlog en nog veel meer over zichzelf te brengen.

U kunt echter aan de komende catastrofe ontsnappen. God zal bescherming bieden tegen de Grote Verdrukking aan diegenen die bereid zijn om te geloven en te handelen naar wat ze lezen in Gods woord, de Bijbel. Vraagt u vandaag nog ons gratis boekje De Tien Geboden aan voor meer informatie!