PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ July - August 20100

Kunt U geloven dat in de Verenigde Staten - die in haar 'Eed van Trouw' verklaart "één natie onder God" te zijn en op haar munten verkondigt, "wij vertrouwen op God" - inwoners rechtszaken en gevangenisstraf tegemoet kunnen zien voor het aanhalen van de Bijbel of te belijden in bijbelse leerstellingen te geloven?

Kunt U geloven, dat in het Verenigd Koninkrijk, Canada - en door heel de vroegere Gemene Best landen, waar het "God bescherme de koningin" wordt gezongen - de mensen worden bedreigd met boetes en straffen voor het belijden van hetzelfde geloof als hun Anglicaanse, Methodisten en Baptisten voorvaders?

In de hele wereld worden mensen, die in de leerstellingen van Jezus Christusgeloven, in toenemende mate behandeld als criminelen voor het opkomen van bijbelse principes. 

Waarom gebeurt dit en wat betekent dit?

Zaak na Zaak 

In 1954 tekende president Dwight D. Eisenhower van de V.S. een verklaring en voegde de woorden toe "onder God" aan zijn 'Eed van Trouw' aan de natie. Vijftig jaar later worden die woorden scherp bekritiseerd.

 • Het bidden op openbare scholen is verboden en
 • opschriften van de Tien Geboden zijn verbannen uit scholen en openbare gebouwen.
 • Leraren, die een woord durven uit te spreken of enige daad uitvoeren, die duiden op een belijdende Christelijk geloof zijn in toenemende mate blootgesteld aan wettelijke kritiek.
 • Niet lang geleden werd een leraar in Californië aangeklaagd voor het overtreden van de schoolreglementen voor het aangeven van lezingen in de Bijbel en het lezen van de Bijbel in de klas.
 • Een school in Idaho werd bedreigd met het verliezen van haar contract voor het voornemen om de Bijbel te integreren in haar onderwijsprogramma.
 • Een leraar in Colorado werd geconfronteerd met een disciplinaire straf voor het laten liggen van een Bijbel op zijn bureau, waar de leerlingen het zouden kunnen zien.
 • Een sociale werker in Main werd geconfronteerd met het verlies van zijn licentie voor het vertellen over zijn geloof aan een medewerker, dat het huwelijk moet zijn tussen één man en één vrouw.
 • In Michigan werd een afgestudeerde student in professionele hulpverlening weggestuurd voor het weigeren "op religieuze grond" van het geven van hulp aan een homoseksueel, die problemen had met zijn partner - en
 • een man diende een 10 miljoen rechtszaak in tegen twee religieuze uitgevers omdat hun Bijbels Gods verbod tegen homoseksualiteit exact duidelijk maakten.

(Zie The Culture of Disbelief - De Cultuur van Ongeloof - Carter, pag. 11-12) 

Dit alles gebeurde in het land, dat ooit bekend was om haar "vrijheid" van religieuze expressie.

De V.S. is niet het enige land waar belijdende Christenen met aanvallen worden geconfronteerd.

 • Niet zo lang geleden werden een man en een dagblad in West Canada beboet en beschuldigd van een "haat misdrijf" voor het publiceren van een advertentie, die Bijbelreferenties bevatte - zelfs geen aanhalingen - die Gods afkeuring beschreven van homoseksueel gedrag - dit nadat homoseksuele activisten een "pride" viering van een week lang hadden afgesloten. Alleen refereren aan Bijbelverzen werd "gevaarlijk" genoemd omdat, werd gezegd, de homoseksuelen blootgesteld werden aan "haat en spot".
 • In Ontario werd een burgemeester beboet met $ 10.000,- voor het weigeren om een "gay pride weekeinde" aan te kondigen.
 • In Zweden kreeg een geestelijke gevangenisstraf voor het lezen van Bijbelverzen over homoseksualiteit.
 • In Engeland werd door de politie een onderzoek ingesteld naar een bisschop, die verklaard had dat sommige homoseksuelen "geheroriënteerd" konden worden.
(Zie The Criminalization of Christianity - Het Strafbaar Stellen van het Christendom - Folger, pag. 17-31)

De Raad van Europa heeft plannen aangekondigd om de druk te verhogen op landen, die nog lichamelijke/lijfelijke straf op kinderen toestaan. (Mail Online - 22 juni 2009)

Alhoewel de Bijbel adviseert dat ouders verantwoorde lijfelijke straf mogen gebruiken om hun kinderen te corrigeren. (Spreuken 13:24; 19:18; 22:15; 29:15, 17)

Overtredingen van de richtlijnen van de Raad zullen onderworpen worden aan strafrechtelijke aanklagen - hetgeen betekent dat EU richtlijnen Gods instructies in de Bijbel zullen verdringen!

 • Zal er een tijd komen, zoals sommige juridische deskundigen nu voorspellen, dat "haat misdrijf"-wetten gebruikt kunnen worden om zelfs de Bijbel uit te bannen en uitdrukkingen van bijbelse waarheid strafbaar te stellen?

Profetieën komen tot Leven 

Voor miljoenen mensen, die de moderne seculiere liberale denkrichtingaccepteren, lijken deze maatregelen om duidelijk bijbels onderwijs te verbieden, te laat te zijn. Een belangrijk aantal - vooral in de V.S. en in de noordwestelijke Europese landen - herkennen deze daden echter als iets meer dan "politieke correctheid" en zelfs als een soort "geloofsangst". Een schaamteloze poging van welbespraakte secularisten om gelovige mensen het zwijgen op te leggen.

De discipelen van Jezus Christus vroegen Hem, "wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? " (Matteüs 24:3) Hij zei hun, "dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil". (Matteüs 24:9) Bij een andere gelegenheid waarschuwde Jezus Zijn volgelingen, "maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen; gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de volken". (Matteüs 10:17-18)

Op wie zijn Gods waarschuwingen van toepassing?

Niet op de niet-Christenen of op valse Christenen - dit was een duidelijke waarschuwing aan Zijn "geestelijk Israël", opdat zij een getuigenis zouden zijn voor de "Heidenen". Wij leven echter tegenwoordig in een wereld waar het woord "Christen" - zelfs als het betrekking heeft op valse leerstellingen, die door Jezus Zelf zouden worden verworpen - genoeg is om vervolging aan te wakkeren!

Calamiteiten in het Vooruitzicht! 

 • Waartoe leiden de antichristelijke gevoelens van tegenwoordig?
 • Wat zijn de actuele gevolgen en zullen er toekomstige onverwachte effecten zijn van dit schokkende fenomeen?

In Engeland is de wekelijkse opkomst bij Protestante diensten dramatisch gedaald in de laatste tientallen jaren en agressieve atheïsten zijn volop in het nieuws In zo'n omgeving is het niet verrassend, dat onderzoekers concluderen dat bijna tweederde van de Britse tieners niet in God geloven en dat bijna de helft vindt, dat georganiseerde religie geen plaats moet hebben in de wereld.

Een ander Brits onderzoek openbaarde dat in sommige delen van de - in toenemende mate - seculiere staat bijna driekwart van de geboorten nu buiten het huwelijk plaatsvinden. (The Sunday Times, 18 april 2010) Dit schokkende cijfer bevestigt de oude profetieën van Hosea betreffende de Israëlitische volken, omdat zij"naar menselijk voorschrift gewandeld hebben" - en gekozen hebben om "hun eigen dingen te doen" - hebben zij "bastaardkinderen verwekt". (Hosea 5:7, 11) Lang geleden waarschuwde God de Israëlieten, aan wie Hij als Zijn uitverkoren volk, Zijn wetten had geopenbaard - "indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt..... zal Ik u met verschrikking bezoeken..... gij zult voor uw vijanden geslagen worden..... uw trotse macht zal Ik breken..... Uw steden zal Ik tot een puinhoop maken..... u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken". (Leviticus 26:15-33)

In het licht van deze oude profetieën is het nauwelijks een toeval, dat Amerika, Brittannië en andere moderne Israëlitische naties tegenover serieuze financiële ellende, toenemende sociale conflicten en verlies van invloed in de wereld, staan - op hetzelfde moment dat zij zich afwenden van enige pretentie om God te vereren. Zij maken er zelfs een criminele overtreding van om vrijuit te spreken of op te komen voor bijbelse waarheden of inderdaad elke leerstelling in de naam van het "Christendom". Het is zeker een droevige dag als regeringen besluiten, dat het terecht is om de Bijbel uit scholen te bannen en als naties, die zich eens "Christen" verklaarden, nu lijden aan, wat het Britse parlementslid Mark Prichard, "Christenfobie" noemde. (BBC Nieuws, 4 december 2007)

Het "teken is aan de wand" voor de moderne landen, die van het oude Israël afstammen, tenzij wij ons als natie of als persoon bekeren, onze fouten bekennen en terugkeren naar de God Van de Bijbel!

Om meer te leren over dit belangrijk onderwerp kunt U onze boekjes lezen: 

Wat Is het Vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? 

en 

De Ware God

Nu wij dichter bij de uiteindelijke, voorspelde tijd van verval komen moet U de waarheid kennen over de toekomst van onze wereld.