PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, November - December 2006

  • Waarom is de Bijbel tegenwoordig voor zoveel mensen een mysterie?

  • Waarom ontwikkelen traditionele Christenen, die dezelfde Bijbel lezen zoveel verschillende denkbeelden over leerstellingen?

  • Waarom zijn predikanten niet in staat om te prediken wat de Bijbel duidelijk verklaart?

  • Waarom verschilt het moderne "Christendom" zo opvallend van apostolisch Christendom?

De antwoorden op deze belangrijke vragen vinden wij in een reeks Bijbelse profetieën, die vandaag tot leven komen!

Wijdverspreide Bijbelse Onwetendheid

Historisch worden Amerika, Canada, Australië, een groot deel van Europa, Zuid Amerika en delen van Afrika "Christelijke" culturen genoemd. Toch laten talloze onderzoeken zien, dat het moderne "verbruikers Christendom" zeer oppervlakkig is; dat "aanhangers slecht onderwezen zijn in het geloof" en dat wijdverspreide onwetendheid over de Bijbel en Christelijke leerstellingen overvloedig aanwezig is. (The Empty Church [De Lege Kerk], Reeves, pag. 61-63) Enquêteurs typeren Amerika als "een volk van Bijbelse analfabeten", waar "slechts vier van de tien Amerikanen weten, dat Jezus de Bergrede uitsprak; minder dan de helft van alle volwassenen de vier Evangeliën van het Nieuwe Testament kan opnoemen; slechts drie van de tien tieners weten waarom Paaszondag wordt gevierd..... Meer dan de helft van alle Amerikanen de Bijbel minder dan éénmaal per maand lezen.... inclusief 24 procent, die zegt dat zij hem nooit lezen". (ibid.) Onderzoeken laten zien, dat in een bepaalde week minder dan 30 procent van de Amerikanen een kerk bezoeken en dat cijfer daalt beneden de 10 procent bij de Europeanen. In vele westerse landen hebben "traditioneel Christelijke" kerken sinds tientallen jaren leden verloren. Gegeven deze cijfers is het niet verrassend, dat vele traditionele Christenen geringe kennis van de Bijbel hebben en zeer weinig weten over de geschiedenis en ontwikkeling van hun leerstellig geloof.

Eén oorzaak van dit verval is de manier waarop kerken hun toekomstige leiders opleiden. Waarnemers merken op, dat seminaries, die geestelijken opleiden "gewoonlijk gedomineerd worden door links". (Reeves, pag.19) Door een naar links neigende studierichting worden nieuwe geestelijken geradicaliseerd en gevormd door een intellectuele atmosfeer, "overspoeld met anti-bovennatuurlijke veronderstellingen". (ibid.) Vele moderne theologie studenten "weten de namen niet van de helft van de boeken in de Bijbel; of Calvijn voor of na Augustinus leefde; wat het betekent om te zeggen, dat Christus zich verlaagd heeft tot de dood of handelde 'in overeenstemming met de Bijbel'; wat de toorn van God betekent of hoe het laatste oordeel van de levenden en de doden moet worden begrepen". (ibid.)

Onder invloed van moderne Bijbelkritiek "worden de wonderen van Jezus verzinsels van de vroege kerk. Verslagen van Gods tussenkomst ten behoeve van het volk Israël worden legenden en mythen. Het tonen van hoop op de komst van Christus als een toekomstige gebeurtenis in Gods verlossend werk wordt het verlangend beeld van onvervulde verwachtingen van de vroege volgelingen van Jezus". (ibid.) Als gevolg van deze eenzijdige opleiding van toekomstige religieuze leiders, "komen afgestudeerden vaak met weinig geloof in de zuiverheid van de Bijbel; een minimaal begrip van de kerkgeschiedenis en orthodoxe theologie en armladingen politiek correcte standpunten over sociaal en politieke onderwerpen". (ibid.) Een bezorgde theoloog merkt op, "wij hebben de Bijbelse en doctrinaire ondersteuning van het Christelijk geloof verloren". (ibid.)

Afwijkende Leerstellingen

Gezien de verschillende invloeden, die mensen sinds vele jaren van de Waarheid hebben weggetrokken, is het niet verwonderlijk dat het moderne "Christendom" buitengewoon afwijkt van het apostolisch Christendom van de Bijbel - alhoewel de meeste traditionele Christenen zich dit feit tegenwoordig niet realiseren. De Bijbel laat duidelijk zien, dat Jezus, Zijn discipelen en de vroege Kerk de zevendedag Sabbat vierden en de Bijbelse Heilige Dagen. (Lucas 4:16; Johannes 7:1-10, 37; Handelingen 17:2; 18:21) Toch gaan de meeste traditionele Christenen op zondag naar de kerk - en vieren kerstmis en paaszondag als religieuze feesten, alhoewel er geen Bijbels gebod is om dit te doen - inderdaad, de Bijbel veroordeelt praktijken, die zich inlaten met deze feestdagen, die door historische bronnen worden aangewezen als toegeëigend uit het Heidendom.

Vele traditionele Christenen geloven, dat zij naar de hemel zullen gaan, toch verklaart de Bijbel, "En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen [Jezus]". (Johannes 3:13; zie ook Handelingen 2:29, 34; 13:36) Velen beschouwen de evangelie boodschap als slechts "Jezus te accepteren en U bent behouden", nochtans openbaart de Bijbel, dat Jezus kwam om "het evangelie Gods te prediken". (Markus 1:13-14)

De Bijbel laat zien, dat:
  • Zijn Koninkrijk gevestigd zal worden op de aarde als Hij terugkomt. (Openbaring 11:15-18)
  • De heiligen met Hem op deze aarde zullen regeren. (Openbaring 5:10)
  • Gods wet aan iedereen onderwezen zal worden. (Jesaja 2:2-4; 9:6-7; 11:9)

Alhoewel apostolisch Christendom deze inspirerende aspecten van het ware Evangelie van Jezus verkondigde, betwijfelden latere theologen, beïnvloed door heidense filosofie deze leerstellingen en keurden deze af als ketterij. (Zie The Decline and Fall of the Roman Empire [Het Verval en de Val van het Romeinse Rijk], Gibbon, hfdst. 15) De meeste traditionele Christenen zijn tegenwoordig "blind" voor deze belangrijke historische en Bijbelse feiten, omdat de moderne geestelijkheid en theologen of niet weten of niet prediken over deze kwesties. 

Maar waarom is deze blindheid zo wijdverspreid bij mensen, die beweren in het Christendom te geloven?

Blindheid Voorspeld

De Bijbel openbaart, dat wanneer Gods volk Hem niet gehoorzaamt, Hij toestaat dat een geest van blindheid over hen komt, "Omdat gij de HERE, uw God, niet gediend hebt..... heeft de HERE u geen hart gegeven om te verstaan of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag". (Deuteronomium 28:47-48; 29:4) Mozes voorspelde, dat de neiging van Israël om te rebelleren tegen God (en dit de erop volgende geestelijke blindheid zou brengen) zou leiden tot ernstige gevolgen "in de laatste dagen". (Deuteronomium 31:24-29) Satan speelt ook een rol in het bevorderen van deze blindheid bij degenen, die niet in de Bijbel geloven. (2 Korintiërs 4:3-4)

De Hebreeuwse profeten herhaalden ditzelfde thema en benadrukten, dat rebellie tegen God en het verwerpen van Zijn wegen tot geestelijke blindheid leidt. Jesaja schreef: "Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden..... Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta". (Jesaja 1:2-3; 6:9-10) Jeremia schreef: "gij dwaas en verstandeloos volk, dat ogen heeft zonder te zien en oren zonder te horen..... zie, het woord des HEREN is hun tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen". (Jeremia 5:21; 6:10) Jeremia waarschuwde ook, omdat men Gods woord verwerpt: "ieder van u wandelt naar de verstoktheid van zijn boos hart in plaats van naar Mij te horen..... de profeten profeteren vals....., en mijn volk heeft het gaarne zo". (Jeremia 5:31; 16:11-13) Ezechiël waarschuwde, dat ongehoorzaamheid tot geestelijke blindheid leidt en tot valse leerstellingen, die mensen verleiden om leugens te geloven. (Ezechiël 12:2; 13:2-19) Dit thema herhaalt zich door het hele Oude Testament.

Jezus legde uit, dat de profetie van Jesaja (Jesaja 6:9-10) ook de geestelijke blindheid voorspelde, die de Joden van Zijn tijd beïnvloedde, die Hem noch herkenden als de Messias, noch Zijn boodschap begrepen. (Matteüs 13:10-15) De Apostel Paulus maakte bekend, dat deze zelfde profetieën de geestelijke blindheid voorspelden van de moderne Israëlitische landen. (Romeinen 10:1-3; 11:7-8; 2 Korintiërs 3:14-15)

Als U uit de geestelijke blindheid wilt komen, die tegenwoordig zo veel traditionele Christenen treft, begint U dan Uw Bijbel nauwgezet te bestuderen en vraagt U God om Uw verstand te openen om te begrijpen wat U leest.

U kunt daarbij de Wereld van Morgen Bijbel Studie Cursus aanvragen. Het zal U helpen om de Bijbel te begrijpen en zijn honderden profetieën, die vandaag tot leven komen.