Nu de maatschappij virtueel gaat, is het belangrijker dan ooit om te investeren in persoonlijke contacten.

Na een lange werkdag ging ik dankbaar in een gemakkelijke stoel zitten en begon een krantenartikel te lezen. Eén van mijn kleine dochters klom op mijn schoot en begon opgewonden haar avonturen van de dag te vertellen. Ik antwoordde verstrooid, maar mijn ogen verlieten niet de pagina. Het volgende moment stopte zij, nam mijn wangen in haar kleine handen en trok mijn gezicht naar die van haar met een dringend, "Papa"?

Toen zij in mijn ogen keek zag ik wat ik enkele momenten tevoren gemist had, Zij wilde niet alleen dat ik verstrooid luisterde en haar antwoordde; zij wilde persoonlijk contact met mij hebben. Die dag leerde ik een waardevolle les van mijn dochter.

De relatie, die wij verkrijgen door persoonlijke wisselwerking is diepgaand. Door het lezen van elkaars uitdrukkingen verkrijgen wij waardevolle aanwijzingen over elkaars emotionele toestand: of ze gelukkig zijn, verdrietig of tevreden. Wij groeien naar het begrijpen van niet-verbale signalen, die de betekenis overbrengen. Wij verzamelen informatie over een persoon - of iemand die in de war is, van streek is of boos. Wij ontdekken aanwijzingen van vermaak en gedeelde humor. Wij nemen waar of een persoon vertrouwelijk, open en eerlijk lijkt of terughoudend en behoedzaam. Wij verkrijgen dit alles door persoonlijk contact.

De mens heeft vanaf het begin der tijden gezichtsuitdrukkingen geïnterpreteerd. De Bijbel zegt dat, toen God Kaïn confronteerde met zijn ongehoorzaamheid, Kaïns "gelaat betrok". (Genesis4:5) De emotie van Kaïn was eenvoudig af te lezen - het was over zijn hele gezicht te lezen!

Toen Nehemia, die als schenker diende bij koning Arthahsasta, zijn verdriet om de toestand van zijn volk, dat in Jeruzalem leed niet kon verbergen, vroeg de koning,"waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartenpijn". (Nehemia 2:2)

Wij lezen, "zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf". (Spreuken 27:19) Onze gezichten zijn de communicatie verbindingen, waardoor onze meest persoonlijke relaties worden ondersteund.Persoonlijk contact is een onschatbaar gereedschap voor het bouwen en onderhouden van gezonde, betekenisvolle en dankbare relaties.

Helaas wordt in onze moderne wereld echt persoonlijk contact een verloren artikel. Nu elektronische communicatie sneller wordt en minder duur, wordt oprechte persoonlijke communicatie over en weer zeldzamer - en wij betalen de prijs in verzwakte en beschadigde relaties. Een recent onderzoek ontdekte dat aanzienlijk mediagebruik - vooral "multitasking" - sociale en emotionele ontwikkeling kan beschadigen bij jonge tienermeisjes. Het onderzoek ontdekte dat "aanzienlijk" digitale multitasking en het meer tijd doorbrengen voor beeldschermen in verband staat met slechte emotionele en sociale gezondheid - inclusief laag sociaal vertrouwen en zich niet normaal voelen, meer vrienden hebben op wie de ouders weinig invloed hebben en zelfs minder slapen. ("Onderzoek: Persoonlijk contact is bevorderlijk voor tieners", Wall Street Journal, 31 januari 2012)

 • Wat is de remedie?

Volgens de medeauteur van het onderzoek, Dr. Clifford Naas van de Stanford Universiteit ligt het antwoord in simpele, ouderwetse, persoonlijke gesprekken. Dr. Naas merkt op: "U hoort gewoonlijk de hele tijd, 'kijk mij aan als ik tegen je spreek', maar nu kijkt iedereen in plaats daarvan, naar hun apparaten - de belangrijkste boodschap is dat persoonlijke gesprekken enorm belangrijk zijn en daar is een dramatisch verval in, bij kinderen en bij gezinnen". (ibid.)

Jonge mensen zijn niet de enige, die het verleidend vinden om de digitale media de persoonlijke interacties te laten verdringen in hun leven. Volwassenen zijn ook kwetsbaar. Veel volwassenen brengen aanmerkelijk veel tijd door voor een computer, smart phone, tablet of ander geavanceerd technisch snufje. Deze instrumenten geven ons ongekende toegang tot voortdurend vermaak en onmiddellijke communicatie en zij hebben een krachtige plaats in ons leven ingenomen. Maar zijn wij de baas over onze instrumenten of zijn wij hun slaven? (Romeinen 6:16) Als U niet zeker bent, vraag Uzelf dan af of U "verlatingsangst" voelde toen U voor een bepaalde tijd weg was van Uw telefoon of computer. En als U er niet van weggeweest bent heeft U waarschijnlijk Uw antwoord reeds!

Als communicatietechnologie zich meer complexer ontwikkelt, wordt het eenvoudiger te gebruiken om bijna alle menselijke communicatie over en weer helemaal te mijden. Inderdaad, er zijn tijden dat een zorgvuldig geschreven boodschap de voorkeur geniet boven een gesproken ontboezeming. Toch zijn in zoveel van onze interacties, de beloningen van "de persoonlijke aanraking" het proberen waard. In haar boek, Face to face - [Persoonlijk contact] - zegt communicatie consulente Susan Roane het op deze manier: "Als wij technologie gebruiken om menselijke communicatie over en weer te mijden, kunnen wij tijd sparen, maar wij leggen het af tegen de kans om verstandhouding, vertrouwen en relaties op te bouwen, maar ook de onverwachte voordelen, die in de persoonlijke sfeer gebeuren". (pag. xvii)

 • Wilt U graag, dat Uw relaties meer oprecht en zinvol worden?
 • Zoekt U een groter besef van welzijn?

Denk dan na over het belang om van persoonlijke tijd een prioriteit te maken indrie belangrijke aspecten van Uw leven:

 • met Uw gezin;
 • Uw geestelijke broeders - en
 • met God Zelf.
Persoonlijke tijd voor het gezin 

Denk na over de stemming in Uw huis. Analiseer Uw communicatie over en weer met Uw man / vrouw en kinderen.

 • Spreekt U werkelijk met elkaar?
 • Veel belangrijker, luistert U naar elkaar?

Het is gemakkelijk om echte communicatie voor te wenden in onze ruziemakende en haastige levens. Laptoppen en smartphone worden de altijd aanwezige en "altijd aan staande" toebehoren - dieven, die de reeds te-weinig momenten met onze geliefden, wegkapen.

Een recent artikel in Boston Globe bracht naar voren dat meer en meer kinderen hun ouders vragen om te bezuinigen op smartphone en computergebruik in huis. ("Dad, can you put away the laptop"? - [Pa, kunt U de laptop wegzetten?] - 8 maart 2012) Sommige onderzoeken ontdekken dat de gemiddelde werkende persoon minder dan 30 seconden per dag zinvolle communicatie met zijn of haar kinderen doorbrengt. Dat is niet genoeg! Als dat alle tijd is, die wij met onze kinderen doorbrengen in werkelijke conversatie, dan stevenen wij (en zij) af op serieuze problemen.

Maak de belofte om in Uw persoonlijke relaties te investeren! Communiceer iedere dag met Uw man / vrouw. Spreek over Uw voor- en tegenspoed. Wees bemoedigend. Probeer een "zacht antwoord" te gebruiken om Uw boosheid te bezweren. (Spreuken 15:1) Wees bereid om een beetje te geven. Jezus zei immers,"het is zaliger te geven dan te ontvangen". (Handelingen 20:35) Probeer Uw man / vrouw te begrijpen. Leg de telefoon neer en zet de laptop uit en U zult verbaasd staan om te ontdekken hoe Uw huwelijk zal opbloeien als nooit tevoren!

Mozes gebood de kinderen van Israël om aanhoudende en voortdurende communicatie te hebben met hun kinderen. "Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat". (Deuteronomium 6:6-7)

Dit is een opdracht aan ware Christelijke ouders om de Waarheid bij elke gelegenheid aan hun kinderen door te geven. Maar denkt U erover na wat dit vers ook betekent, behalve alleen de Waarheid; er moet ook de hele tijd veel algemene conversatie zijn tussen gezinsleden. Eén van de beste plaatsen om te beginnen is aan de eettafel. Streef er naar om ten minste één maaltijd per dag samen te eten als een gezin. Zet tijdens de maaltijd de televisie uit. Leg de krant weg. Verbiedt mobiele telefoons aan tafel. Stel vragen en moedig iedereen aan om deel te nemen, zonder iemand uit te sluiten. Laat Uw gezinsleden zich niet van elkaar vervreemden. Begin opnieuw om met elkaar bezig te zijn door zoveel mogelijk regelmatig samen maaltijden te hebben.

Tijdens het luisteren moeten gezinsleden naar elkaar kijken - rechtstreeks! Onverdeelde aandacht geven is vooral belangrijk voor de relatie van ouders met kinderen. De arts Ross Campbell schrijft: "Gerichte aandacht betekent Uw tiener volledige volle onverdeelde aandacht geven, op zo'n manier dat hij/zij zich werkelijk geliefd voelt; dat hij/zij weet dat hij/zij zo waardevol is in zijn eigen recht, dat hij Uw waakzaamheid, waardering en standvastige zorg ondersteunt". (How to really love your teenager - [Hoe Uw tiener werkelijk lief te hebben] - pag.31) Gesprekken tijdens etenstijd kunnen het fundament worden voor hernieuwde communicatie en samenwerking in Uw gezin.

Persoonlijk contact met Uw broeders 

 • Is persoonlijk contact alleen belangrijk voor het huwelijk en het gezin?

Natuurlijk niet! Zelfs in zaken, in de politiek en in de sport begrijpen succesvolle leiders het belang van persoonlijk contact. Mike Krzyewski, de coach van Duke Universiteit, de altijd zegevierende coach in het Amerikaanse college basketbal, vertelde aan schrijver Michelle Lodge van CNBC.com dat persoonlijk contact belangrijk is voor het samenbundelen van elke groep: "Hoe laat je vijf mannen op het veld spelen als één man?.....; Je doet dat met voortdurende communicatie. Persoonlijk contact is de beste manier om te communiceren, waarbij mensen elkaar in de ogen kunnen kijken en als je die kans hebt, elkaar altijd de waarheid kunnen zeggen en [als gevolg] een element van vertrouwen wordt ontwikkeld..... het gaat allemaal over het ontwikkelen van vertrouwende relaties". (Face-to-face communication Key to success: [Persoonlijk contact; sleutel tot succes] - Duke's coach K, 20 oktober 2010)

 • Wil God dat soort vertrouwende, liefhebbende en broederlijke relatie bij Zijn volk?

Natuurlijk! Toen Jezus Christus Zijn discipelen riep, daagde Hij hen uit om een nauw verbonden groep te worden door het inwonen van Gods Heilige Geest. (Johannes 17:20-23) God wilt dat oprechte Christenen zich ontwikkelen in een nauw verbonden geestelijk gezin. Vooral nu het einde van het tijdperk nadert legt God een hoge waarde op echte Christelijke broederschap. Merk op wat de profeet Maleachi schrijft: "dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten". (Maleachi 3:16)

Als wij begrijpen wat God zegt, is het zeer belangrijk dat wij persoonlijk contact hebben, niet alleen met onze eigen gezinnen, maar ook met anderen, die ook door God geroepen zijn! Diepgaande, geestelijke gesprekken met echte Christenen zijn zeer de moeite waard. Het delen van onze beproevingen en problemen met broeders die wij vertrouwen, maken onze lasten lichter. Zelfs gewoon praten geeft ons een kans om elkaar te leren kennen. Wij komen te weten wat er in elkaars leven gebeurt en wij houden op om vreemdelingen te zijn.

Het doel van persoonlijk contact is niet om kerkgangers iets anders te doen te geven. Het is eigenlijk een doorslaggevend deel van onze geestelijke relatie met oprechte Christenen. Jezus Christus voorspelde dat velen in de eindtijd hun enthousiasme voor hechte, broederlijke relaties zullen verliezen en waarschuwen"doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen". (Matteüs 24:12) De Apostel Paulus herhaalde de woorden van Christus en zei dat sommige van Gods volk zelfs zullen wankelen van ware aanbidding en broederschap. Hij draagt ons op, "laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen". (Hebreeën 10:24-25) Gods volk moet elkaar bemoedigen en verheffen. Persoonlijk contact in de omgang met de broeders speelt een belangrijke rol.

 • Hoe staat het met U?
 • Hoeveel persoonlijk contact heeft U met Uw geestelijke familie?

Gods Kerk is één lichaam, bestaande uit vele leden. "Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus". (1 Korintiërs 12:12) Het gevolg is dat "wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar". (Romeinen 12:5)

 • Maar hoe vindt deze eenheid plaats?

Velen van U komen tot begrip van waarheden, waar U nooit over gehoord heeft. En velen van U volgen trouw het voorbeeld van de Bereërs, "zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren". (Handelingen 17:11) Wij willen, dat U ook ons onderzoekt om voor Uzelf te bewijzen dat, wat wij onderwijzen overeenstemt met Uw Bijbel. Als u dat doet zult U geestelijk groeien in Uw wandel met God wanneer U leert Hem nauwkeurig te volgen, gebaseerd op Zijn eigen leerstellingen van de Bijbel.

Als U groeit zult U zich vanzelfsprekend afvragen: "heb ik 'persoonlijk contact' nodig met andere ware Christenen?" Als God mensen in Zijn Waarheid roept, plaatst Hij hen in het lichaam van Christus, zoals Hij wil. (Johannes 6:44; 1 Korintiërs 12:18) Een deel van het dichter tot God komen betekent samenkomen in omgang met andere gelijkgestemden, die dezelfde verbintenis zijn aangegaan! Zij willen anderen van Gods volk persoonlijk leren kennen.

Persoonlijk contact met God 

Ons belangrijkste persoonlijk contact is met God Zelf. Hij is Degene met wie wij het meeste "persoonlijk contact" willen en nodig hebben. Let op de zegen van Aaron over Israël, zoals opgedragen door Mozes: "de HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!" (Numeri 6:24-26) Wij willen allen dat God met genegenheid naar ons kijkt! Wij allen willen Zijn bescherming, Zijn leiding en voorzienigheid. Wij willen dat Gods aangezicht op ons schijnt als een liefhebbende en toegewijd gezicht van een vader die straalt als hij naar zijn eigen kinderen kijkt en verheugd is over hen.

 • De vraag is, als wij willen dat Hij met genegenheid naar ons kijkt, hoe vaak zoeken wij eveneens Zijn aangezicht?

 Denkt U na over de krachtige woorden van koning David: "wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert..... Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob". (Psalm 24:3-4, 6)

 • Zoekt U "Gods aangezicht"?
 • Hoe doen wij dat?

Wij kunnen Zijn aangezicht niet letterlijk zien, zoals Mozes. God sprak tot Mozes, "van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt". (Exodus 33:11)

 • Maar hoe moeten wij het doen, omdat U en ik God niet met onze fysieke ogen kunnen zien?

Wij zoeken God door dagelijks met Hem te wandelen en naar Hem toe te gaan in oprecht, vurig gebed. Wij zoeken Zijn aangezicht door echt tot Hem te spreken en Hem onze volle aandacht te geven.

Niemand houdt ervan om met mensen te spreken, die tegelijkertijd op hun telefoon teksten schrijven of hun sociale media informatie nakijken. Waarom zou God niet hetzelfde voelen over halfslachtige of afgeleide gebeden? Wij kunnen niet "multitasking" met God! Als wij dat doen, gehoorzamen wij niet echt het grote gebod om God werkelijk als eerste te plaatsen. Jezus Christus beschrijft het "grote gebod" als: "U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod". (Matteüs 22:37-38)Doen wij dat?

Soms hebben wij moeite om Gods aangezicht te zoeken, omdat onze zonden onze visie blokkeren. De profeet Jesaja legde uit, "zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort". (Jesaja 59:1-2)

Als wij zondigen, kunnen onze schaamte en angst het moeilijk voor ons maken om naar God te gaan. Wij willen niet naar Hem kijken als wij weten, dat wij Hem teleurgesteld hebben. Wij twijfelen soms of Hij ons in onze huidige staat wil aanvaarden. Toch is dat precies wanneer wij ons dringend moeten bekeren en Hem zonder uitstel moeten zoeken!

Zoals de Apostel Johannes schreef, "als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid". (1 Johannes 1:9) Dit stelt ons in staat om opnieuw naar onze liefhebbende Vader te gaan en een persoonlijke relatie te hernieuwen.

Hoewel wij God niet kunnen zien, weten wij dat Hij daar is - het universum getuigt van Zijn bestaan! (Psalm 19:1) En bij de terugkomst van Christus zullen Zijn verrezen heiligen, geestelijke wezens worden gemaakt en zullen in staat zijn om God in volle glorie te zien!

Johannes schreef over deze ontzagwekkende toekomst. "Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is". (1 Johannes 3:2-3)

Verwaarloos geen echt, tastbaar persoonlijk contact nu het einde van het tijdperk nadert en afleidingen zich vermenigvuldigen en de snelheid van het leven toeneemt.

Wees er zeker van dat U toegewijd bent aan nauw persoonlijk contact met gezin, broeders en het meest van alles met Uw liefhebbende Hemelse Vader.