PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, July - August 2006

één van de grootste profetische beloften, die God aan Abraham maakte was, dat"uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen". (Genesis 22:17) Deze zelfde belofte werd aan Rebecca herhaald, toen zij instemde om met Abrahams zoon Isaak te trouwen: "uw nageslacht bezitte de poort van zijn haters". (Genesis 24:60) Het Hebreeuwse woord, dat werd vertaald met "poort" is shaar, hetgeen ook doorgang, stad of haven kan betekenen. (Strong's Exhaustive Concordance [Strongs Volledige Concordantie] - # 8179) Deze oude profetieën werden in de laatste twee eeuwen vervuld, toen het gezag over de belangrijkste zeepoorten van de wereld in handen kwam van de Verenigde Staten en Brittannië en aldus ook andere profetieën vervulde; dat de afstammelingen van Abrahams eerstgeboorterecht kleinkinderen - Manasse en Efraïm - een groot volk en een grote gemeenschap van volken zouden worden. (Genesis 48:14-22)

Deze unieke nationale zegeningen werden echter onder speciale condities aan Zijn uitverkoren volk gegeven. (Deuteronomium 7:6) God waarschuwde de Israëlitische volken - die de beloften van het eerstgeboorterecht zouden erven (Genesis 25:31-34; 1 Kronieken 5:1-2) - dat ongehoorzaamheid ernstige gevolgen zouden brengen: "Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt..... Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat gij voor uw vijanden geslagen zult worden, en die u haten, zullen over u heersen..... en uw trotse macht zal Ik breken..... en Uw steden zal Ik tot een puinhoop maken.....". (Leviticus 26:14-19,31) God waarschuwde verder: "Omdat gij den HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten..... Zo zult gij uw vijanden dienen..... zij zullen u beangstigen in al uw poorten, in uw ganse land, dat u de HEERE, uw God, gegeven heeft..... uw vijand zal u in al uw poorten benauwen". (Deuteronomium 28:47-55 St. V.) De Bijbel openbaart, dat de unieke zegeningen, die God beloofde om aan Zijn gekozen volk te verlenen zouden worden weggenomenals zij Zijn wetten en instructies zouden verachten. Die profetieën komen vandaag tot leven!

De Zegeningen Erven

De geschiedenis openbaart hoe de belangrijke zeepoorten van de wereld in de handen van de VS. en Brittannië kwamen en hoe die poorten werden weggenomen.

 • In 1774 kwam Brittannië in het bezit van Gibraltar aan de zuidelijke punt van het Iberisch schiereiland bij de ingang van de Middellandse Zee.
 • Vanaf de vroege jaren 1800 hield Brittannië toezicht op de straat van Hormuz - de belangrijke ingang tot de Perzische Golf.
 • In 1814 vestigde Brittannië de Kaap kolonie, die de doorgang rond de punt van Zuid Afrika controleerde.
 • De Britten stichtten Singapore in de jaren 1820 en oefenden toezicht uit op de Straat van Malakka.
 • In de jaren 1830 verkreeg Brittannië toezicht over de Falkland Eilanden en bewaakten zij de Atlantische toegang tot de punt van Zuid Amerika.
 • In 1839 verkreeg Brittannië de haven van Aden in Jemen en verkreeg aldus het toezicht op de toegang tot de Rode Zee.
 • Alhoewel de Fransen het Suez kanaal in de jaren 1850 bouwden, verkreeg Brittannië het toezicht over het kanaal in de jaren 1880 en behielden dat toezicht tot 1950. 

 • Tenslotte kan men de belangrijkheid niet overdrijven van de meest waardevolle zeestraat van de VS., het Panama Kanaal dat onder toezicht van de VS. in 1914 werd geopend en die zij meer dan 80 jaar hield.

Seculiere historici schrijven deze territoriale aanwinsten toe aan de groeiende macht van Amerika en het Britse Rijk. Toch was het niet door toeval of samenloop van omstandigheid dat Brittannië en de VS. toezicht verkregen over bijna alle belangrijke zeestraten van de wereld gedurende de laatste 200 jaar. De Bijbel openbaart, dat God Zijn gekozen volk beloonde met de zegeningen van heteerstgeboorterecht, die bijna 2520 jaar waren tegengehouden. Aan de vroegere Israëlieten werd gezegd, dat wanneer zij God ongehoorzaam waren, Hij hun "zeven maal" zou straffen voor hun zonden. Het profetische "een dag voor een jaar" principe geeft aan dat dit een straf betekende, die 7 x 360 jaar - 2520 jaar zou duren. (Zie Ezechiël 4:6; Daniël 4:25; Openbaring 12:14; 13:5) Het oude volk Israël ging rond 720 v. Chr. in gevangenschap. Een straf, die 2520 jaar duurde brengt ons bij 1800 n. Chr. - de tijd, dat deze territoriale aanwinsten begonnen plaats te vinden - en de oude beloften aan Abrahams afstammelingen vervulden.

Verlies van Toezicht

Ongeveer 50 jaar geleden begon het beeld echter te veranderen. De geschiedenis legde vast hoe Brittannië en Amerika het toezicht op de strategische doorgangen die God hen gegeven had begonnen te verliezen.

 • In de jaren 1950 nationaliseerde Egypte het Suez Kanaal en verdreef de Britten.
 • In de jaren 1960 verdreef Jemen de Britten uit de haven van Aden.
 • In de jaren 1980 begon Argentinië een oorlog tegen Brittannië over aanspraken op de olierijke reserves van de Falkland Eilanden.
 • Sinds de jaren 1960 staat Brittannië tegenover voortdurende druk om Gibraltar aan Spaans toezicht terug te geven.
 • In de jaren 1970 begon Brittannië zich terug te trekken uit Singapore.
 • In de daarop volgende jaren heeft China aanzienlijke economische hulp geleverd aan het naburige Birma - een land met houtvoorraden, aardgas en een strategische locatie aan de Indische Oceaan bij de Straat van Malakka - doorgang voor 80 procent van de olie invoer van China.
 • In 1999 gaf de VS. het toezicht van het Panamakanaal over aan Panama - en een grote Chinese maatschappij zette snel aan beide einden van de kanaalzone een bedrijf op.

In de laatste 50 jaar slipte het toezicht over belangrijke zeepoorten van de wereld uit de handen van Brittannië en de VS. - precies zoals de oude Bijbelprofetieën het voorspelden!

De VS. verliest haar zeepoorten niet alleen aan buitenlandse tegenstanders. In 2005 troffen twee grote orkanen de Amerikaanse Golfkust en vernietigden de havenfaciliteiten rond New Orléans en veroorzaakten wijd en zijd schade aan gas en olieproductie faciliteiten in de regio. De haven van Zuid Louisiana strekt zich ongeveer 50 mijl uit vanuit New Orléans langs de Mississippi. Het is de grootste haven in de Verenigde Staten en is de vijfde grootste in de wereld. Meer dan 60 procent van Amerika's handel passeert deze haven - inclusief het grootste deel van de graanexport van het land. In het begin van de jaren 1800 bevocht Andrew Jackson de Britten om het toezicht van New Orléans, omdat hij het strategische belang van deze "zeepoort" begreep voor de toekomst van de Amerikaanse natie. Intussen is het legercorps van Ingenieurs bezorgd, dat wanneer de havenfaciliteiten rond New Orléans na de orkanen hersteld zullen zijn, de Mississippi haar loop in de toekomst kan wijzigen en de haven van Zuid Louisiana nutteloos zal maken!

De VS. en Brittannië zien hun belangrijkste havens ook uit een andere richting aangevallen. In de afgelopen maanden waren Amerikanen verrast om te horen, dat hun regering had toegestemd om het toezicht van verschillende belangrijke havens over te dragen aan een buitenlandse onderneming met het hoofdkantoor in een land met verbindingen naar terroristen. Deze overeenkomst werd gestopt toen nationale veiligheidskwesties naar voren werden gebracht, maar sommigen bleven bezorgd, omdat buitenlandse ondernemingen verschillende VS. legerfaciliteiten overzee blijven leiden. De Britse regering heeft ook belangrijke "kartel havens", in eigendom van de regering, overgedragen aan particuliere eigenaars, hetgeen een aanzienlijk risico kan vormen voor de nationale veiligheid van Brittannië.

De VS. en Brittannië werden wereldmachten toen zij toezicht verwierven over de strategische zeepoorten van de wereld, zoals in de Bijbel werd geprofeteerd. Het verlies van toezicht in de laatste 50 jaar over deze geopolitiek belangrijke locaties valt samen met de groeiende secularisatie en openlijke verwerping van Gods wetten door grote delen van de bevolking in beide landen. Lang geleden waarschuwde God Zijn volk, dat zij "in al Uw poorten zal benauwen" als zij niet gehoorzaamden. Die ernstige profetieën komen nu tot leven!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Wat Is Het Vooruitzicht Voor Amerika en Groot Brittannië?