Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Our Best Hope” (A personal message from the Editor in Chief), door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2019.

Onze wereld verandert sneller dan dat u dit tijdschrift kunt lezen. Wat zal het einde zijn? Het verrassende antwoord is dat we op weg zijn naar een wereld in vrede! Maar laten we niet vooruitlopen op de nabije toekomst. De tijd die vlak voor ons ligt zal niet aangenaam zijn. Voorafgaand aan die vreedzame tijd zal er opnieuw een donkere tijd als de middeleeuwen komen.

De Verenigde Staten zijn nog steeds de leidende wereldmacht, maar dat zal niet voor altijd zo blijven, hoe verrassend dat ook mag klinken voor veel Amerikanen. Geen enkel rijk is altijd blijven bestaan. We kunnen ons voorstellen dat de burgers van vroegere beschavingen ook verwachtten dat hun regeringen zouden blijven. De ‘onneembare’ stad Babylon met zijn grote rijk viel in één nacht in handen van de Meden en Perzen. Niemand zag het aankomen. Het Perzische rijk viel voor de gewaagde veroveringen van Alexander de Grote en zijn Grieks-Macedonische Rijk dat later ten prooi viel aan de opkomende macht van de Rome. En zoals we weten, kwam ook aan de macht en de dominantie van de Romeinen een einde. Veel mensen over de hele wereld gaan voor de ondergang van Amerika, maar hebben weinig idee wie de leegte zal opvullen of wat de gevolgen zullen zijn.

Rechts georiënteerde  populistische partijen zijn in opkomst in de wereld. De AfD (Alternative für Deutschland) is nu de op twee na grootste politieke partij in Duitsland en zegt dingen die vijf jaar geleden nog ondenkbaar en onacceptabel waren. Haar leiders spreken vrijmoedig uit wat veel Duitsers denken, maar in het verleden niet durfden uit te spreken. New York Times schrijver Brian Dawson besloot onlangs een artikel met deze ontnuchterende vraag ten aanzien van de AfD: “Blijft haar visie in de marge van de Duitse samenleving steken, of kruipt deze verder in de richting van de heersende mening, en sleept ze het midden met zich mee?” (“How the Far Right Is Shaking Germany’s Political Order,” NYTimes.com, 31 oktober 2018).

Wie zal het vacuüm opvullen wanneer de Duitse bondskanselier Angela Merkel in 2021 terugtreedt? Dit Werk voorspelt al tientallen jaren de opkomst van extreem rechts in Duitsland, dat een sterke leider tot in het hart van Europa zal brengen. Tien koningen zullen uiteindelijk hun macht overdragen aan deze charismatische leider om een krachtige mogendheid met wereldomvattende invloed te creëren die zal wedijveren met de momenteel dominante Engelssprekende landen.

DE NIET MEER ZO ‘VERENIGDE’ STATEN

De Verenigde Staten is ernstig verdeeld en helemaal niet meer verenigd. De natie heeft sinds de Amerikaanse Burgeroorlog niet meer overhoop met zichzelf gelegen, en niets geeft een manier aan om de kloof te overbruggen. Hoe kan iemand een compromis sluiten over de onderwerpen abortus, LHBT agenda, begeleid sterven en open grenzen? Waar is de middenweg voor abortus? Begint het leven bij de conceptie of niet? Is het moreel juist om een ongeboren kind te doden?

Wat iemand ook moge denken van de Amerikaanse president Donald Trump, kan iemand op rationele wijze betwisten dat een land zonder grenzen ophoudt een land te zijn? Waarom zou een land toestaan dat mensen volkomen ongecontroleerd met een vliegtuig zijn grote steden binnenkomen en vervolgens verwelkomd worden om te blijven? Is er enig verschil tussen een land binnenwandelen en er binnenvliegen? Zou niet ieder land, hoe meelevend ook, het recht moeten hebben om te controleren wie er door zijn poorten binnenkomt? De Wereld van Morgen steunt geen kandidaten voor een openbaar ambt noch komt zij in verzet tegen hen, en ze maakt geen keuze in het politieke spectrum – rechts, midden of links. Toch zijn sommige dingen gewoon dwaas en verkeerd. Abortus is moord. Open grenzen zijn zinloos. ‘Vrijsteden’ als toevluchtsoorden zijn krankzinnig.

Beleefdheid ontbreekt aan beide zijden van het politieke spectrum en er zijn over en weer tal van verwijten te maken. Wanneer politici hun volgers aanmoedigen om hun tegenstanders lastig te vallen in restaurants, benzinestations en overal waar ze hen tegenkomen, is er iets ernstig mis.

Vrede zal er komen, maar niet op de manier die de meeste mensen verwachten. Decennialang heeft dit Werk de uiteindelijke ondergang voorspeld van zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten. Groot-Brittannië heeft opgehouden groot te zijn, en de Verenigde Staten zal volgen. Wat betekent dat voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland? Wat zal er met België, Nederland en de Scandinavische landen gebeuren? Waar zal Frankrijk eindigen? Zal ze verbonden zijn met een komende Europese macht, die lang geleden voorspeld is op de bladzijden van de Bijbel? Of zal ze aan het kortste eind trekken, zoals in twee grote oorlogen in de vorige eeuw?

HET EINDE VAN TE VOREN VOORZEGD

De Bijbel, tegenwoordig door zo velen veracht, voorspelde lang geleden dat de mensheid op het punt zou komen waar al het leven niet alleen maar kon, maar ook daadwerkelijk vernietigd zou worden (Mattheüs 24:21-22). Toch is er goed nieuws. Wanneer de wereld de rand van totale vernietiging nadert, zal God tussenbeide komen om de waanzin te stoppen.

Velen geloven in God. Ze geloven dat Jezus als een mens naar deze aarde kwam, dat Hij machtige wonderen deed, dat Hij werd gedood en dat Hij werd opgewekt uit de dood. Om een of andere reden is het gemakkelijker te geloven in iets dat twee millennia geleden gebeurde dan te geloven dat Jezus Christus zal terugkeren, letterlijk zal ingrijpen in menselijke aangelegenheden en op aarde als Koning der koningen zal regeren. We kunnen maar beter hopen dat Hij dat zal doen, want de richting die we opgaan, de val van het Amerikaanse imperium en zelfs de vernietiging van de mensheid zijn niet zo ver weg als we graag zouden willen geloven!

Concurrerende belangen vechten om de controle over de stad Jeruzalem – er is geen vrede in de ‘stad van vrede’! De Bijbel zegt ons dat dit zal veranderen. Merk op dat hij nauwkeurig beschrijft wat we vandaag zien: “Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen” (Zacharia 12:3). Zacharia beschrijft ook hoe het voortdurende conflict zal eindigen: “Zie, er komt een dag voor de HEERE . . . Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem . . . Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg . . .”, “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde” (Zacharia 14:1-4, 9). Dan laat hij zien dat de Koning, Jezus Christus, alle volken zal dwingen de Feestdagen te houden die Zijn doel en plan voor de mensheid uitleggen (vv. 16-19).

Dit is het goede nieuws dat Jezus verkondigde! Het is het Evangelie van het Koninkrijk van God, zoals in meer detail uitgelegd in mijn artikel: “Waarom wordt deze boodschap weggelaten?” [op deze website, red. NL]. Zij wordt ook besproken in ons [gratis] boekje Gelooft u het ware Evangelie? Deze boodschap van vrede en welvaart voor iedereen is te vinden in enkele van de mooiste passages in de Bijbel: “Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Micha 4:1-3).

De regerende Christus zal de beschikbare middelen aanwenden voor bouwen in plaats van vernietigen. Hij zal weten hoe Hij moet omgaan met meedogenloze dictators die hun naasten en zelfs hun eigen volk onderdrukken! Niet alleen is dit onze beste hoop op vrede, het is onze enige hoop! Dit is de boodschap die we hier verkondigen bij de Wereld van Morgen!