PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World / July - August 2011

Weinigen begrijpen tegenwoordig waarom Groot-Brittannië de eerste supermacht van de wereld werd en een rijk verwierf, dat de aarde omspande of waarom Amerika verrees om het wereldtoneel te domineren. Nog minder mensen bevatten wat de toekomst brengt voor deze Angelsaksische verwanten! Bijbelprofetieën bevatten echter verrassende informatie over de ware afkomst van de Britse en Amerikaanse overheersing en het ernstige lot van twee volken, die hun unieke afkomst hebbenvergeten en de verplichtingen, die met zegeningen en macht gepaard gaan. Vele van deze opmerkelijke profetieën zijn vervuld en veel meer komen nu tot leven!

Unieke Afkomst en Beloften 

De Bijbel verschaft een belangrijk overzicht van de wereldgeschiedenis en openbaart de centrale rol, die God heeft gespeeld in het bepalen van de loop van belangrijke gebeurtenissen. Het boek Genesis tekent op dat God een man riep, genaamd Abram [Abraham] en maakte beloften aan hem en zijn afstammelingen, die bepaald waren op gehoorzaamheid aan God en Zijn wetten. Aan Abraham werd beloofd, dat wanneer hij Gods instructies gehoorzaamde, zijn afstammelingen zich zouden vermenigvuldigen en groot zouden worden; zich als een koloniserend volk wijd zouden verspreiden en zegeningen zouden brengen naar de volken van de wereld en uiteindelijk de poorten van hun vijanden zouden bezitten. (Genesis 12:1-3; 22:16-18; 28:13-15)

Het Joods volk heeft de vervulling van deze profetieën niet voltooid, maar verschillende andere naties hebben het gedaan! De Bijbel geeft aan dat deze beloften hun uiteindelijke vervulling zouden krijgen door andere stammen van Israël - de zonen van Jozef: Efraïm en Manasse. De profetieën geven aan dat de afstammelingen van Manasse een groot volk zouden worden en de afstammelingen van Efraïm zouden een grote "groep" of gemenebest van landen worden. De ware reden, dat het kleine Engeland een wereldomvattend rijk verwierf en Amerika het machtigste land in de wereld werd, komt door het feit dat deze volken de afstammelingen zijn van Abraham - de man, die God gehoorzaamde en Zijn geboden onderhield! (Genesis 26:4-5) Geen andere naties op aarde benaderen de vervulling van deze profetische beloften. U kunt meer over dit fascinerende onderwerp leren door het lezen van onze brochure, De Verenigde Staten en Groot Brittannië in de profetieën.

Condities en Gevolgen 

Mozes schreef in het boek Deuteronomium dat God het Israëlitische volk, Zijn "uitverkoren volk" noemde - niet omdat zij beter waren dan ieder ander - maar omdat Hij hen Zijn wetten gaf, zodat zij een voorbeeld konden zijn voor andere naties eneen licht voor de wereld - als zij Gods wetten onderhielden. (Deuteronomium 4:1-10; 7:6-11)

Hij waarschuwde echter Zijn uitverkoren volk herhaaldelijk, "wees op uw hoede, dat u het verbond van de HEERE, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet..... Wees op uw hoede dat u de HEERE, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt". (Deuteronomium 4:23; 8:11)

De vroegere Israëlieten (bestaande uit twaalf stammen, afstammend van de twaalf zonen van Jakob - de achterkleinzoon van Abraham) werden er ook aan herinnerd, dat wanneer zij Gods wetten gehoorzaamden, zij gezegend zouden worden. Maar als zij Gods geboden niet gehoorzaamden en zich van Hem afkeerden, zij de ernstige gevolgen zouden oogsten. (Leviticus 26; Deuteronomium 28)

Helaas waren de vroegere naties, Israël en Juda, niet in staat om acht te slaan op deze waarschuwingen van God en ondergingen militaire invasies en nederlagen en nationale ballingschap in de handen van de Assyriërs (voor Israël) en de Babyloniërs (voor Juda) als gevolg van hun nalatigheid en ongehoorzaamheid. Deze tragische voorbeelden zijn opgetekend als lessen voor ons nu. (1 Korintiërs 10:11)

Mozes vermeldde ook profetieën voor de volken van Israëlitische afstamming, die ver in de toekomst zagen. Voordat hij stierf waarschuwde Mozes, "want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen, en van de weg die ik u geboden heb, zult afwijken. Dan zal dit kwaad u in later tijd overkomen, wanneer u doet wat slecht is in de ogen van de HEERE om Hem door het werk van uw handen tot toorn te verwekken". (Deuteronomium 31:29)

Mozes waarschuwde ook, dat de Israëlitische volken "spoedig omkomen" (Deuteronomium 28:20), vanwege de verderfelijkheid van hun wegen. Dit zelfde thema van een plotselinge catastrofale dood, gekoppeld met nalatigheid en ongehoorzaamheid wordt herhaald door verschillende andere profeten.

Jesaja waarschuwde, "wee de opstandige kinderen..... die niet willen luisteren naar de wet van de HEERE..... plotseling, in een ogenblik, komt de breuk ervan". (Jesaja 30:1, 9, 13)

Jeremia waarschuwde, "hebt Mij verlaten....Plotseling laat Ik op hen vallen angst en verschrikkingen". (Jeremia 15:6-9; zie ook 6:26; 18:22)

De profeet Hosea waarschuwde, "Israël vergat zijn Maker..... Ik zal vuur werpen in zijn steden..... vanwege uw mateloze slechtheid. In de dageraad is hij voorgoed omgebracht: de koning van Israël". (Hosea 8:14; 10:15)

  • Waarom zou God dergelijke afschrikwekkende profetieën uitspreken tegen Amerika en de volken van Britse afstamming, die beweren te leven in "Christelijke" landen?

Een eenvoudige kijk op gebeurtenissen in het nieuws vertellen een ernstig verhaal! In de afgelopen jaren is "Christelijk" religieus onderwijs en gebeden in de naam van Jezus Christus uit de scholen verwijderd; toch kunnen studenten in vele gevallen leren over heidense religies en zelfs gebeden opzeggen aan andere goden. Rechtbanken in traditionele Christelijke landen hebben opgedragen om borden, waarop de Tien Geboden staan, te verwijderen in openbare gebouwen - vaak te danken aan processen, uitgevaardigd door atheïsten!

Westerse, zogenaamde Christelijke landen leiden de wereld in samenwoning en echtscheiding, hoewel de Bijbel verklaart dat God scheiding haat en fel protesteert tegen overspel. (Maleachi 2:16; 1 Korintiërs 6:18) WIJ zijn nu getuige van één van de meest opmerkelijke omkeringen van morele waarden in de opgetekende geschiedenis nu kerken, theologen, leraren en regeringsambtenaren in de westerse wereld homoseksualiteit en huwelijk tussen gelijke sekse stimuleren als normaal - zelfs binnen de geestelijkheid en het priesterschap - hoewel de Bijbel dergelijk gedrag veroordeelt als gruwelen en perversiteiten. (Leviticus 18:22; Romeinen 1:23-28)

Ineenstorting nabij? 

Deze morele ineenstorting en wijdverspreide afwijzing van bijbelse normen en waarden gebeurt op hetzelfde moment, dat de Amerikaanse en van Britse afstammende volken wegzakken in een zee van schuld. Zij lenen geld van vreemde geldschieters en verkopen nationaal onroerend goed - en vergeten het feit dat God dit voorzag en lang geleden waarschuwde dat de lener de slaaf van de geldschieter zal worden. (Deuteronomium 28:43-45; Spreuken 22:7)

Het is geen toeval, dat belangrijke geldschieters, die aanzienlijk hebben geïnvesteerd in V.S. regeringsobligaties, nu hun geld naar andere locaties verplaatsen en vooruitlopen op de val van de Amerikaanse dollar! Als gevolg van de begrotingstekorten voert Brittannië grote bezuinigingen door in haar strijdkrachten, die de capaciteit om kracht te tonen ernstig zal beperken - op een moment, dat de wereld chaotischer wordt en andere landen hun strijdbare capaciteiten opvoeren. Dit voorspelt niet veel goeds voor de toekomst van Amerika en de volken van Britse afkomst!

In het licht van deze ernstige financiële en sociale realiteiten is het niet verrassend om Harvard professor Niall Ferguson, van Britse afkomst te horen, die de wereldleiders waarschuwt "voor de toenemende verwachting van de plotselinge ineenstorting van het Amerikaanse rijk als gevolg van het stijgende schuldenniveau van het land.... [omdat] economische schuld kan leiden tot een plotseling verlies van militaire macht en respect van de wereld". (Aspen Daily News - 6 juli 2010)

Volgens bijbelprofetieën komt dat nu tot leven, nalatigheid en ongehoorzaamheid aan Gods wetten - de Achilles pees van Amerika en de volken van Britse afkomst - zal resulteren in hun plotselinge ondergang - tenzij zij zich bekeren en terugkeren naar de God, die hen hun zegeningen en macht gaf!

Om meer over dit belangrijke onderwerp te weten te komen, kunt U ons boekje -WAT IS HET VOORUITZICHT VOOR AMERIKA EN BRITTANNI aanvragen. Deze belangrijke profetieën komen nu tot leven!