PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, January - February 2009

Eeuwen van oorlog en bloedvergieten hebben de confrontaties tussen de traditioneel Christelijke naties van Europa en de Moslim naties van het Middenoosten en Noord Afrika gemarkeerd. Ofschoon internationale leiders in de recente tientallen jaren grote inspanningen hebben geleverd om betere relaties te regelen tussen landen, die het "bloed van Abraham" delen, bestaan er nog steeds wrijvingen - die elk moment kunnen exploderen.

Diplomaten en de meeste inwoners van Europese en Islamitische landen verlangen naar vrede, maar bijbelse profetieën - die vandaag tot leven komen - voorspellen een grote confrontatie in de komende jaren tussen Europa en de Islamitische wereld.

Gemeenschappelijke Oorzaken van Strijd 

Vele Arabieren begrijpen dat zij de afstammelingen zijn van de bijbelse patriarch Abraham, door zijn zoon Ismaël of zijn kleinzoon Esau. (Zie Genesis 21 en 36) Alhoewel de meeste mensen begrijpen, dat de Joden afstammen van Abraham realiseren slechts enkelen nu, dat veel mensen van noordwest Europese afstamming ook van Abraham afstammen via zijn zoon Isaak en de twaalf zonen van Jacob. Vele Europeanen en veel mensen van Syrië, Irak en Iran (het vroegere Perzië) zijn afstammelingen van Sem, de zoon van Noach (zie Genesis 10), terwijl veel Moslims uit Noord Afrika afstammen van Ham, de zoon van Noach.

De Bijbel openbaart, dat de historische oorzaken van strijd tussen de afstammelingen van Abraham lang geleden begonnen. Er was altijd strijd tussen Isaak en Ismaël (Genesis 21:8-14), maar aan de afstammelingen van zowel Isaak als Ismaël werd voorspeld, dat zij grote naties zouden worden. (Genesis 16:10-12; 17:20; Genesis 26:1-5) De strijd tussen Jacob en Esau begon feitelijk reeds in de baarmoeder van hun moeder (Genesis 25:22-34; 27:42-42), maar de afstammelingen van Esau - zoals de Edomieten en Amalekieten (zie Genesis 36) - werden ook talrijk. De geschiedenis documenteert hoe deze strijd werd voortgezet.

Veroveringen en Heroveringen

Na de dood en opstanding van Jezus Christus spreidde het Christendom zich snel uit door het hele Romeinse Rijk met belangrijke centra, die zich in Jeruzalem, Antiochië (Syrië), Alexandrië (Egypte), Constantinopel (Turkije), Babylon (Perzië) en Rome. De groei werd in de zevende en achtste eeuw n. Chr. echter overschaduwd door een nieuw fenomeen. De Islamitische legers zwermden uit Arabië naar Perzië en over Noord Afrika naar Spanje. Zij veroverden landen en verspreidden de Islamitische religie onder bedreiging van het zwaard. Moslimkaliefs regeerden ongeveer 500 jaar vanuit Bagdad en vestigden een rijk, dat groter was dan dat werd geregeerd door de Romeinse keizers en meer geavanceerd dan wat ook in Europa.

Tegen het einde van de elfde eeuw n. Chr. riep paus Urbanus II Rooms Katholieken op om mee te doen aan een "kruistocht" tegen de Turken. Dit was de eerste van verschillende kruistochten waarmee de Roomse pausen het gebied rond Jeruzalem probeerden te ontrukken aan het Moslim gezag. Kruisvaarders kwamen in 1099 n. Chr. Jeruzalem binnen, maar hun overwinning was van korte duur en Islamitische strijdkrachten heroverden Jeruzalem. Ondanks herhaalde gevechten behielden Moslims eeuwenlang gebieden in het Middenoosten en Klein Azië. Aan het begin van de jaren 1300 bouwden de Ottomaanse Turken een Moslim Rijk, dat regeerde over Egypte, Arabië, Syrië, Mesopotamië, Turkije en de Balkanlanden - voordat hun uitbreiding naar Europa tweemaal werd tegengehouden bij de poorten van Wenen door Europese legers, die loyaal waren aan de paus.

De dageraad van de renaissance bracht ontdekkingreizen door Europese zeevaarders en met de opkomst van de Industriële Revolutie wonnen Europa en haar "Christelijk" erfdeel de overhand over de aflopende macht van de Moslimwereld - een tendens, die zich voortgezet heeft tot in de 21e eeuw. Jeruzalem, dat bezet werd gehouden door de Egyptische Mammelukken vanaf het midden van de jaren 1200, daarna door de Ottomaanse Turken vanaf 1517, verviel in 1917 aan de Britse generaal Edmund Allenby, waardoor eeuwen van onbetwiste Moslim gezag werd beëindigd over dit land, dat zo dierbaar is voor Joden, Christenen en evenzeer Moslims.

De Laatste Kruistocht 

In de laatste 50 jaar is er regelmatig oorlog uitgebroken in het Middenoosten tussen Moslimlanden en de Joden. De door Amerikanen geleide invasies in Koeweit en Irak worden door de Islamitische wereld gezien als "kruisvaarders agressie". Recentelijk hebben sommige Moslimleiders jihad (een heilige oorlog) verklaard aan de "kruisvaarders" (Westerse naties) en ontketenden terroristische aanvallen in de Verenigde Staten, Brittannië en Spanje en tegen westerse installaties in andere landen. Frankrijk werd overstuur gemaakt door dagen van rellen, waarbij boze Moslims betrokken waren.

In heel Europa krijgen Moslimgezinnen in veel hoger tempo kinderen dan niet-moslim Europeanen. Dit leidt tot bezorgdheid, dat in een paar jaar tijd Europa geïslamitiseerd zal zijn. (Zie het artikel "When Cultures Clash"- [Als culturen botsen] in Tomorrow's World van september - oktober 2008) Als het aantal inheems geboren Moslims in Europa toeneemt, aangevuld met immigratie uit Moslimlanden uit het zuiden, worden landen die eens van zichzelf dachten Christelijk te zijn, geconfronteerd met grote bevolkingen die niet alleen vastbesloten zijn om hun religie te praktiseren, maar zelfs hun gemeenschappen te regeren met Islamitische wetgevinguit de Koran. In Engeland, waar het aantal praktiserende Anglicanen in de afgelopen jaren enorm is afgenomen, hebben zelfs een paar Moslimleiders opgeschept dat hun doel is om het land over te nemen en er een Moslimstaat van te maken.

Door zoveel groeiende spanningen tussen Europa en de Islam vragen velen zich af waar dit naar toe leidt. Bijbelprofetie openbaart het antwoord! Lang geleden openbaarde God aan de profeet Daniël wat er in de "laatste dagen" zou gebeuren. (Daniël 2:28) Aan Daniël werd gezegd dat in "de eindtijd" een koning van het zuiden, de koning van het noorden zou aanvallen. "De koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen en hij zal [vele] landen binnenvallen..... Ook het Sieraadland [Israël] zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen". (Daniël 11:40-41)

De landen, die de koning van het noorden zal binnengaan en zal omverwerpen, zijn de Moslimlanden van het Middenoosten en Noord Afrika. De koning van het noorden zal in het bezit komen van de rijkdommen van Egypte, Libië en Ethiopië (Soedan) - inclusief hun goud, zilver, olie en aardgas. Als wij de recente ontdekkingen in acht nemen van grote deposito's van goud en olie in Egypte en in acht nemen hoe de aardgasreserves van Libië en de Soedan van zo'n groeiend belang voor Europa zijn, krijgen deze oude Bijbelprofetieën een groter betekenis van urgentie.

De koning van het noorden zal tegenover tegenstand staan van de koning van het zuiden. Psalm 83 geeft aan dat de koning van het zuiden zal bestaan uit een confederatie van Moslimlanden - inclusief onder hen Edomieten, Ismaëlieten, Amalekieten en Moabieten - die zullen samenspannen om Israël "af te snijden" om "een natie te zijn" - een doel, die door sommige Moslimleiders in de afgelopen tientallen jaren openlijk werd verkondigd. Psalm 83 verklaart ook dat de Assyriërs (het tegenwoordige Duitsland) zullen samenspannen met deze Moslimconfederatie, tenminste in het begin. Daniël 11:27 openbaart dat deze twee koningen samen een overeenkomst zullen sluiten - maar tegen elkaar zullen liegen - vóór hun confrontatie aan het einde van dit tijdperk.

Wie is dan de koning van het noorden? 

De Bijbel beschrijft de laatste opleving van een rijk met verbindingen naar het oude Rome en dat samengesteld is uit tien koningen (leiders van landen of regio's), die het Beest worden genoemd, net vóór de terugkeer van Jezus Christus. (Zie Daniël 2; 7; Openbaring 17) Het vierde Koninkrijk, dat in Daniël 2 wordt genoemd wordt in het algemeen erkend als het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk en haar herlevingen, inclusief het Heilig Rooms Rijk, bestond in Europa - vooral centraal Europa - en daar zal de laatste herleving van de Beestmacht tevoorschijn komen. De koning van het noorden zal dus een eindtijdmacht zijn, die in Europa zal opkomen en nauw verbonden zal zijn met een prominente religieuze persoon. (Openbaring 13) Deze situatie zal het Europa van de Middeleeuwen herenigen, als keizers van het Heilig Roomse Rijk en pausen van de Rooms Katholieke Kerk samen leiding hebben over "het Christendom" - de Europese landen, die de Christelijke religie belijden. Dit was het Europa, dat de Kruistochten uitvaardigde om het Heilig land op de Moslims te heroveren. Bijbelprofetieën geven aan dat een "laatste kruistocht" nog een confrontatie zal betekenen tussen legers van "Christelijk" Europa in het noorden en de Islamitische wereld in het zuiden. Wij moeten op wereldgebeurtenissen letten waar profetieën over de "laatste kruistocht" tot leven komen in de komende tijden!