PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ March - April 2009

  • Waarom zijn er zoveel religies in de wereld?
  • Waarom zijn er zo veel tegenstrijdige ideologieën, die strijden om de loyaliteit van de mensen?
  • En waarom hebben menselijke inspanningen steeds opnieuw gefaald in het bereiken van vrede en geluk?

De Bijbel openbaart antwoorden op deze ernstige vragen, in profetieën die vandaag tot leven komen!

Alhoewel velen de Bijbel zien als een eenvoudige verzameling van mythen en legenden openbaart hij waarom de wereld is, zoals zij is en legt uit wat er in de toekomst ligt. Uw Bijbel beschrijft een krachtig geestelijk wezen, bekend als de"duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt". (Openbaring 12:9-10) De Bijbel verwijst naar dit wezen met verschillende namen - Lucifer, Satan, de duivel, de boze, de grote draak en de oude slang. (Zie Jesaja 14; Matteüs 6:13)

Satan wordt ook beschreven als "de god dezer eeuw" (2 Korintiërs 4:3-4), die de mensheid heeft verblind voor de ware bron van waarheid. Als "de overste der wereld" (Johannes 14:30) en "de overste van de macht der lucht" (Efeze 2:2)beïnvloedt Satan het menselijk denkvermogen door zijn perverse denkbeelden uit te zenden - die door nietsvermoedende mensen in hun verstand worden opgenomen en zij nemen aan, dat het hun eigen denkbeelden zijn. Dit is de uiteindelijke bron van de vervalsingen, die zoveel religies, ideologieën en culturen in onze wereld heeft beïnvloed. Omdat Satan wordt beschreven als een moordenaar en een leugenaar en als de "vader" van de leugen (Johannes 8:44) is het geen wonder dat de wereld door de hele geschiedenis heen zoveel problemen, tragedie en bloedvergieten heeft ervaren!

Religieuze Misleiding 

De Bijbel brengt naar voren dat er uiteindelijk slechts twee manieren van leven zijn:

  • Gods weg van waarheid en recht

    en
     
  • Satans pad van dwaling en wantoestand.

Het boek Genesis openbaart dat Satan de eerste mensen misleidde om zijn leugens te kiezen en Gods weg te verwerpen - een keuze die aantrekkelijk leek, maar tot grote problemen leidde. (Genesis 3; Spreuken 14:12)

Toen God Zich openbaarde aan de Egyptenaren via Mozes realiseerden de Egyptische religieuze leiders zich spoedig dat hun goden machteloos waren tegenover de ware God. (Exodus 8:19)

In het boek Jesaja spot de God van de Bijbel met de machteloze, door mensen gemaakte afgoden die door Heidense volken worden vereerd (zie Jesaja 44:9-11; 46:5-11), alhoewel de Bijbel vermeldt, dat de Babylonische koning Nebukadnessar tot erkenning kwam van de ware God en Hem als zodanig erkende. (Zie Daniël 4:34-37)

In de eerste eeuw na Chr. merkte de Apostel Paulus dat de afgodenvererende Grieken van Athene zelfs een beeld hadden voor de "Onbekende God" - Paulus vertelde hun wie die God werkelijk is. (Handelingen 17:16-34) In zijn brief aan de Romeinen sprak Paulus tegen misleide Heidense leraren "die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden" en hij rekende hun aan dat "immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart". (Romeinen 1:18-32) Het boek Openbaring beschrijft een vrouw (symbolisch voor een kerk); gekleed in het scharlaken rood, die de wereld misleidtmet haar valse leerstellingen. Haar grote valse kerk zal een komende beestmacht in Europa steunen en wordt symbolisch verbonden met zowel de zeven heuvels vanRome als met het oude Babylon als de bron van de misleide politieke en religieuze systemen. (Openbaring 17:1-9) De Bijbel verklaart dat Satan zowel het beest als een kerk, die valse religieuze denkbeelden heeft verspreid, macht zal geven. (Zie Openbaring 13; 2 Tessalonicenzen 2:9-10) Inderdaad, de Bijbel openbaart dat Satan - de "de god dezer eeuw" (2 Korintiërs 4:3-4) - de aanstichter is van de gevechten, het gekibbel en de misleide valse religies om ons heen.

Vals Christendom 

Zowel de Bijbel als de geschiedenis laten zien, dat het "Christendom" de misleidende inspanningen van Satan niet zijn ontkomen. Het Nieuwe Testament waarschuwt steeds weer voor valse leraren, die beweren dienaren van Jezus Christus te zijn, maar velen misleiden in het volgen van corrupte versies van het Christendom. (Matteüs 7:15-20; 24:3-5; 2 Tessalonicenzen 2; 2 Timoteüs 3; 2 Timoteüs 3; 2 Petrus 2) De Apostel Paulus beschrijft misleide dienaren, die beweren Christenen te zijn, maar die in werkelijkheid Satan dienen als zij prediken over een andere Jezus en een ander evangelie - in tegenstelling tot wat in de Bijbel staat. (2 Korintiërs 11:3-4, 13-15)

Jezus, de Apostelen en de vroege Christenen namen nooit deel aan de wekelijkse zondagsverering; zij vierden de bijbelse zevendedag Sabbat, zoals hen was onderwezen. (Zie Lucas 4:16; Handelingen 13:13-14, 42-44; 16:11-15; 17:1-2) Tegenwoordig vereren de meesten, die zich "Christenen" noemen echter op zondag - een dag van verering, die bijna 300 jaar na het apostolisch tijdperk ingesteld werddoor de Romeinse keizer Constantijn op het Concilie van Nicea! Religieuze leiders in het tijdperk van Constantijn begonnen hun leerstelling ook op te leggen; dat de geboorte van Jezus op 25 december gevierd moest worden - een dag waarop Heidenen de wedergeboorte van de zon vierden - alhoewel de Bijbel nergens de viering van Christus' geboorte gebiedt en feitelijk laat zien dat Jezus niet in de koude winter geboren werd. Jezus werd feitelijk geboren in het milder klimaat van de herfst en de herders 's nachts buiten konden blijven om hun kudden te hoeden. (Lucas 2:8)Door bijbelse waarheden te negeren, redeneerden valse leiders echter dat door het "kerstenen" van vroegere heidense feestdagen het gemakkelijker zou zijn om heidense bekeerlingen te winnen - ook al zegt de Bijbel tegen Gods volk niet de gebruiken. (Deuteronomium 12:30)

Historicus Will Durant verklaart duidelijk, "het Christendom vernietigde het heidendom niet; zij nam het aan .....het Christendom was de laatste schepping van de vroegere heidense wereld". (Caesar and Christ -[Caesar en Christus] - pag. 595) Religieus opinieonderzoeker George Barna heeft opgemerkt dat "heel veel wat wij Christenen doen voor het zondagmorgen kerkbezoek kwam niet van Jezus Christus, de Apostelen of de Bijbel..... Strikt genomen werd veel van wat wij doen voor de "kerk" rechtstreeks gehaald uit de heidense cultuur van de periode vóór de Apostelen. (Pagan Christianity - [Heidens Christendom] - Viloa & Barna, pag. 6) Dit zijn historische feiten; toch realiseren zich de meeste "Christenen" tegenwoordig niet hoeveel hun praktijken eeuwen van religieuze corruptie weerspiegelen.

Gezien de hand van Satan in het proces is het niet moeilijk om te zien waarom er zoveel verschillende soorten van "Christendom" zijn. Jezus zei echter, "Ik zal mijn gemeente [kerk] bouwen" - niet gemeenten - (Matteüs 16:18) en de Apostel Paulus spoort Christenen aan "laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen". (1 Korintiërs 1:10)

Door de eeuwen heen zag onze wereld een grote verscheidenheid aan regeringen, filosofieën en economische theorieën opkomen en vallen. Monarchieën, despoten en dictaturen kwamen en verdwenen. Rond 350 v. Chr. zag de Griekse filosoof Plato een terugkerende cyclus in de structuur van de regeringen van landen - monarchieën naar aristocratie naar democratie naar anarchie naar dictatuur - omdat het falen van elk naar de volgende leidt en geen kon te lang onbetwist bestaan in de handen van de mens. (The Lessons of History - [De Lessen uit de Geschiedenis] - Durant, pag. 75) Democratieën en republieken zijn gekomen en snel van het wereldtoneel verdwenen. Filosofische systemen van gelatenheid, rationalisme, humanisme en agnosticisme hebben hun tijd gehad en faalden in het geven van toereikende antwoorden op de grote levensvragen. Menselijk bedachte theorieën, zoals het communisme, socialisme en kapitalisme hebben gefaald, omdat de mensheid niet heeft begrepen dat "als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan". (Psalm 127:1) Tenzij plannen en denkbeelden worden gebouwd op de stevige rots van Gods woord, zullen zij falen. (Matteüs 7:24-29)

Duisternis voor Dageraad 

Bijbelprofetie voorspelde lang geleden, dat de wereldomstandigheden zullen blijven verslechteren tot de terugkomst van Jezus Christus. (Zie 2 Timoteüs 3-4) Jezus openbaarde dat menselijke inspanningen en denkbeelden deze misleide wereld uiteindelijk aan de rand van de afgrond brengen en dat "indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort". (Matteüs 24:22)

De Bijbel openbaart dat Jezus Christus naar de aarde zal terugkeren als "de Prins van Vrede" (Jesaja 2:2-4; 9:6-7) om een wereldregering te vestigen vanuit Jeruzalem, die vreugde, harmonie en voorspoed zal brengen aan de hele wereld. Hij zal éénreligie instellen op aarde en alle mensen wijzen naar de ene ware God en Zijn weg van leven. (Jesaja 30:20-21; Zacharia 14:16-20) Op dat moment zal degene, "die de gehele wereld verleidt" (Openbaring 12:9-10) - Satan, de duivel - verbannen worden uit de wereld en zullen wij de dageraad van een nieuw tijdperk zien: het Koninkrijk van God!