Bron: TWA 14 februari 2003

Irak verdeelt Europa - tegen Amerika!

De dreigende, door de Verenigde Staten geleide invasie van Irak heeftonverwachte, dramatische en ongelofelijke ontwikkelingen in Europa voortgebracht. Het besluit van Frankrijk, Duitsland en België om zich actief te verzetten tegen de door Amerika geleide inspanningen, werd openlijk door acht Europese naties aangevochten; hiermee valt de droom uiteen van Europa om met één stem te spreken in de buitenlandse politiek; en hiermee geven zij uiting aan opgekropte frustraties over Frankrijk en Duitsland, die zichzelf ongevraagd hebben opgeworpen in de rol van leiders van Europa. Dit voorval laat het breekbare karakter van de Europese Unie zien. De dreiging van een invasie heeft ook een golf van anti-Amerikanismeaangewakkerd. De NATO alliantie, die rond de Amerikaanse macht en deskundigheid was opgezet en die bijna vijftig jaar de herleving van Europa heeft beschermd en vooruitgeholpen, lijkt te worden afgebrokkeld - en dit alles in een paar korte weken tijd!

Amerikanen en anderen, die duizenden levens offerden om Frankrijk en België te bevrijden en miljoenen doneerden om Duitsland en West Europa te helpen met de wederopbouw, vinden het ongelofelijk, dat deze naties openlijk tegenstand bieden aan wat Amerika en anderen zien als een morele plicht om een gevaarlijke regering te verwijderen. Boze Amerikaanse wetgevers verkondigen, dat zij door hun bondgenoten verraden zijn - die de hulp, die zij ontvingen vergeten lijken te hebben! Niet alle Europeanen echter waren blij met hun afhankelijkheid van de Amerikaanse macht. Frankrijk en Duitsland, die er naar streven om het nieuwe Europa te leiden, willen niet dat het lijkt alsof zij de VS volgen. Europese leiders storen zich ook aan de voortdurende Amerikaanse rol in Europa en drijven de spot met wat zij zien als een langdurige bezetting. De opbouwers van het nieuwe Europa hebben openlijk verklaard, dat de Europese integratie bedoeld is om te wedijveren met de Verenigde Staten om meer evenwicht in de wereld te brengen. De kwestie Irak brengt dit alles in die richting.

Terwijl analisten naar redenen zoeken, legt bijbelprofetie uit, waarom dit gebeurt. Omdat de afstammelingen van Jacob God vergeten hebben en zich van Zijn wegen hebben afgekeerd, waarschuwde God dat, "Al uw minnaars hebben u vergeten" (Jeremia 30:14) en "de minnaars versmaden u, zij staan u naar het leven". (Jeremia 4:30) Jeremia schrijft ook, "al haar minnaars; al haar vrienden werden haar ontrouwtot vijanden zijn zij haar geworden". (Klaagliederen 1:2) en "die rondom hem (Jacob) zijn, zijn tegenstanders geworden". (Klaagliederen 1:17 SV) Onlangs merkte een Franse krant op: "tweehonderd jaar geleden was Frankrijk de grootste bondgenoot van Amerika ...maar tegenwoordig is Frankrijk zo goed als de vijand van de Verenig Staten". De Bijbel openbaart, dat de kinderen van Jacob zullen uitroepen: "Ik heb geroepen om mijn minnaars, zij lieten mij bedrogen staan". (Klaagliederen 1:19) God profeteerde ook "gij gaaft zelf geschenken aan al uw minnaars ...Ik zal hen van alle kanten tegen u bijeenbrengen ...Ik zal u in hun macht overgeven". (Ezechiël 16:33, 37-39) Wij hebben deze "minnaars" vaak gezien als Heidense naties (zoals Assyrië - die er ook bij betrokken zal worden), maar Jozef (Efraïm en Manasse) werd ook tot slavernij verkocht door zijn broers! (Genesis 37:27) Jeremia merkte over deze komende tijd van Jacobs benauwdheid op, "in het laatst der dagen zult gij dat inzien". (Jeremia 30:24) Het lijkt er op, dat wij deze tijd van benauwdheid ingaan. Het is verbazingwekkend hoe snel het politieke landschap van de wereld kan veranderen!• • • • • • •

Bron: TWA 30 januari 2003

Europa komt tot Eenheid

Ofschoon overschaduwd door meer directe gebeurtenissen in andere delen van de wereld, gaan de voornaamste Europese landen door met hen steeds sneller wordendemars naar eenheid. Terwijl branden Australië verteren, Amerikanen zich concentreren op de super bowl, Afrikanen sterven, Noord Korea dreigt om nucleaire wapens te ontwikkelen en de wereld zich zorgen maakt over de oorlog met Irak, nemen Frankrijk en Duitsland opvallende stappen naar politieke samenwerking in Europa.

In de afgelopen weken hielden leden van de Franse en Duitse parlementen eennooit eerder voorgekomen gezamenlijke zitting in het historische paleis Versailles. Er werden plannen bekend gemaakt om gezamenlijke kabinetszittingen te houden voor nauwere samenwerking bij de buitenlandse politiek en om een secretaris-generaal aan te stellen, die wederzijdse regering in de andere hoofdstad vertegenwoordigt om de Frans-Duitse samenwerking te stimuleren. Andere recente voorstellen hebben de beide landen aangezet om een Frans-Duitse federatie te vormen met gezamenlijke regeringsinstituten, die een gemeenschappelijke wetgeving tot stand brengt en uitvoert en die Franse en Duitse inwoners toestaat om een dubbel staatsburgerschap aan te houden. Frankrijk en Duitsland kunnen zo "een harde kern" worden met andere Europese landen om zich heen, die wensen, dat een nauwer verbond zou kunnen worden georganiseerd.

Het meest opvallend was het voorstel van Frankrijk en Duitsland voor twee afzonderlijke presidenten van Europa - één voor de Ministerraad en één voor de Europese Commissie. Dit is een onaangename poging om de tegenstrijdige visies voor Europa, die Frankrijk en Duitsland hebben, te harmoniseren. Het voorstel werd onmiddellijk aangevochten door andere landen in Europa, die zien dat Frankrijk en Duitsland samenspannen om dominante rollen vast te houden in een zich ontwikkelende Europese Unie. Verwijzingen naar de dubbele presidenten als een "tweehoofdig presidentschap" en een "dubbelkoppig wangedrocht" geven beschrijvingen weer van veelkoppige beesten, die gevonden worden in bijbelprofetieën en samenhangen met eindtijd gebeurtenissen. (Zie Daniël 7 en Openbaring 13)

Beïnvloedt door oude tegenstrijdigheden en gevormd door actuele wereldgebeurtenissen groeit het beest, dat opkomt in Europa, in toenemende mate vijandig ten opzichte van het beleid, dat door Amerika, Brittannië en hun Israëlische bondgenoten wordt doorgezet. Henry Kissinger reageerde onlangs "dat de transatlantische relaties tegenwoordig slechter zijn dan op enig moment sinds de Twee Wereldoorlog". (Euobserver.com, 11 november 2002) Onze "minnaars" ondergaan een verandering van hart en beginnen zich tegen de landen te keren, die slechts tientallen jaren geleden hun te hulp kwamen - zoals bijbelprofetie lang geleden voorspelde. (Zie Jeremia 4:30; Ezechiël 16 & 23) Dit Europese beest heeft besloten om Amerika uit te dagen en een prominente rol te spelen op het wereldtoneel - toch zijn de Israëlitische landen zich er niet van bewust wat er gaat gebeuren. Het wordt tijd om wakker te worden!

• • • • • • • • • • • • • •

Bron: TWA 9 januari 2003

Duitse Plannen voor Europa

Een herenigd Duitsland begint de politieke spieren los te maken! Duitse politici staan in de voorste gelederen van een kruistocht voor een politieke Unie van Europa, dat het volgende grote doel is van Duitsland en Europa. Voor dit doel stelde een vooraanstaand lid van het Duitse parlement, wat zeer logische vragen lijken te zijn, "waarom hebben 15 EU-staten nog 15 buitenlandse ministers en 15 diplomatieke diensten nodig? Europa zou onvergelijkbaar sterker zijn als het met één enkele stem tot de buitenwereld zou spreken. Waarom hebben wij nog uitsluitend nationale legers nodig? één Europees leger is voldoende". De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, heeft een gemeenschappelijke president voorgesteld voor de Europese Commissie en de Ministerraad. Dit zou een toekomstige President van Europa ongelofelijke macht geven, omdat het Europese Parlement in wezen machteloos is. Een onheilspellende macht is de Europese Arrestatie Volmacht, die de Europese politie in staat stelt om inwoners, waar ook in Europa, op te sluiten, slechts op basis van vermoedens - zonder een gerechtelijk onderzoek door een jury.

De voorspellende verwikkelingen van deze plannen beginnen door te dringen, vooral in Engeland. Onlangs deed een Britse politicus Duitse diplomaten versteld staan, toen hij beweerde, dat het voorstel van Joschka Fischer "een nieuwe soort Europese Keizer zou bevoorrechten, die dan alle macht gegeven wordt"; En die "aan alle andere Europese Instituten zou zeggen, wat ze moeten doen". (Daily Telegraph, 3 januari 2003) Dit commentaar geeft ongetwijfeld Openbaring 17:13 weer, dat zegt, dat aan het einde van het tijdperk tien koningen "hun macht zullen geven" aan een beest. Deze koningen zullen "dezelfde mening" hebben - hun eensgezindheid om soevereiniteit op te geven - en het zal een logische stap lijken om te doen! Velen beginnen angstig te worden, dat achter de voorstellen van de Duitse politici een verlangen ligt om de Europese lidstaten te ondermijnen en te vernietigen als zij verenigd zijn. En hen daarna op te laten gaan in een groot ontwerp voor een nieuwe Europese supermacht.

• • • • • • •

Bron: TWA 8 november 2002

Het einde van het Westen The Atlantic Monthly, november 2002.

Professor Charles Kupchan van de Georgetown Universiteit, een hooggeplaatst lid bij de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, voorspelt dat het volgende belangrijke conflict in het wereldgebeuren tussen Amerika en de groeiende macht van een Verenigd Europa zal zijn - maar de Amerikanen blijven zich er grotendeels niet van bewust! Hij merkt op hoe Amerika en Europa verschillende sociale modellen volgen, afwijkende politieke filosofieën, toenemende uiteenlopende kijk hebben op buitenlandse politiek en hoe de euro de dollar voorbij streeft. Hij ziet een opkomend Europa, dat de voornaamste concurrent van Amerika wordt in een strijd om overwicht, die gelijk is aan de historische rivaliteit tussen Rome en Constantinopel. Dit artikel - in een gezagwekkend Amerikaans tijdschrift - weerspiegelt duidelijk wat de Kerk van God al meer dan een halve eeuw zegt!

België - Prototype bij uitstek van het Nieuwe Europa - The European Journal, september 2002.

De Heer Pitul Belien, een advocaat en journalist, gestationeerd in België beschrijft hoe het moderne België is ontstaan uit de Franssprekende Walloniërs en Nederlandssprekende Vlamingen in de jaren 1830, als een politiek compromis, toen de Franstalige radicalen in deze provincies zich probeerden af te scheiden van de Nederlanden en zich aan te sluiten bij Frankrijk. Hij vertelt hoe een royale welvaartstaat en economische groei de lijm werd om een volk, dat geen gemeenschappelijke nationaliteit heeft, bij elkaar te houden. Met de jaren heeft dit natie bouwend experiment België gemaakt tot het "laboratorium van Europa", dat door sommigen gezien wordt als een "prototype" of model, dat kan en moet uitbreiden tot Europa en uiteindelijk de wereld! Dit systeem zou een coöperatieve welvaartstaat met zich meebrengen onder autoritair leiderschap. De Heer Belien beschrijft Brussel (waar de belangrijke EU kantoren zijn gevestigd) als een "monster in wording".

Geheime Geschiedenis van de Europese Unie - The Sunday Telegraph - 3 november 2002

De Britse journalist Christopher Booker en Dr. Richard North, een onderzoeksleider bij het Europese Parlement, hebben hun krachten gebundeld om in een nog te verschijnen boek te openbaren hoe de onlangs aangekondigde poging om een Europese Constitutie te formuleren "meer dan 50 jaar geleden werd voorbereid als een afsluitende stap in een geheimgehouden proces, dat bedoeld was om tientallen jaren in beslag te nemen".

De schrijvers openbaren hoe de vroegere planners zich realiseerden, dat eenVerenigde Staten van Europa niet op democratische wijze gevormd konden worden, maar geleidelijk aan op zijn plaats moet worden gezet, "zonder dat de mensen van Europa zich bewust zijn van wat er gaande is". Zoals dit artikel laat zien,"ontvouwt alles zich volgens plan".

• • • • • • • • • • • • • •

Bron: TWA 17 oktober 2002

EU zal in - 2004 - 25 lidstaten hebben 

De Europese Commissie heeft het groene licht gegeven voor de uitbreiding van de Europese Unie, door de aanbeveling voor de toelating van tien extra landen: Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Slovenië, Cyprus, Malta, Litouwen, Letland en Estland.

President van de Commissie, Romano Prodi verklaarde, "de uitbreiding naar het hele vasteland van de procedure, die ons vrede en voorspoed bracht, is ons politiek meesterstuk". (News Italy, 19 October 2002)

EU moet Verenigde Staten van Europa genoemd worden 

De president van de Conventie voor de Toekomst van Europa, Valery Giscard d'Estaing, stelde onlangs voor om de naam van de EU te veranderen in de Verenigde Staten van Europa. Hij zei, "deze taalkundige vraag is niet zonder betekenis, omdat de naam een symbolische kracht heeft, dat aan de individuele inwoner de mogelijkheid geeft om zichzelf met de bijzonderheid en de ambities van het Europese project te identificeren". (enobserver.com, 3 oktober 2002)

Duitsland herstelt verbannen 
Generale Staf 


Duitsland gaat haar militaire Generale Staf weer invoeren; een instituut, dat na beide wereldoorlogen werd verbannen, vanwege het aandeel, dat het had bij de voorbereidingen van de invasies. De beslissing, die in stilte bekend werd gemaaktdoor de nieuwe Minister van Defensie Peter Struck, wekt geesten op uit het verleden... De nieuwe Generale Staf neemt een andere naam aan - de Commando Staf van de Strijdkrachten - en het hoofd, Generaal Wolfgang Schneiderhahn krijgtde onschuldig klinkende titel van Inspecteur Generaal.

De bedoeling is duidelijk: volledige autoriteit voor militaire planning zal overgedragen worden aan de legertop in plaats van aan de burgerlijke Minister van Defensie... Tussen de wereldoorlogen in stelde de Generale Staf, die door het Verdrag van Versailles werd verboden, zich in het geheim weer samen. Met gebruik van geheime namen begonnen officieren vanaf 1923 de wederopbouw voor te bereiden van het leger tot oorlogssterkte... De geheime Generale Staf moest in 1923 een leger samenstellen tot drie miljoen met 102 divisies... Op het moment, dat de Tweede Wereldoorlog begon had het Duitse leger exact 102 divisies...

Sommige historici zien de planning van de Generale Staf als één van de grootste Duitse talenten in de krijgskunde. De buurlanden van Duitsland hebben overweldigende negatieve gevoelens over de installatie van de Generale Staf; een ambtenaar van het Duitse Ministerie van Defensie verklaarde echter, "het is een stap naar beroepsmatigheid in plaats van meer militarisme". (The Times, 5 September 2002)

Bismarck terug in de Duitse Politieke Arena 

De achter-achterkleinzoon van Otto van Bismarck zal zijn illustere voorvader in de nationale politiek volgen als kandidaat voor de conservatieve Christelijke Democratische Unie. Carl-Eduard von Bismarck I, een intellectuele en ervaren zakenman, heeft reeds lokaal gekozen posities bekleed. Zijn beroemde voorvader was onder Keizer Wilhelm I bekend als de "bloed en ijzer" Kanselier van 1871-1890 en hielp Duitsland te verenigen onder Pruisische overheersing en overwon Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk. Carl-Eduard beschreef zijn kracht als "de ijzeren wil, die ik heb om mijn doelen te bereiken". Over zijn over-overgrootvader zei hij, "hij gebruikte oorlogen om doelen te bereiken en het waren meestal korte oorlogen". (The Daily Telegraph, 2 Augustus 2002)

• • • • • • •

"De Andere Winden" 

Kommentaar door Mr. Jeffrey Fall

Bron: LCG Commentaries october 2002

In een recent artikel werd met een vette kop in de Japan Times aangekondigd: "Europa is gereed om zich te herstellen en de wereldeconomie te leiden". Ronald Berger, een politiek adviseur van de Duitse Kanselier Gerhard Schroeder, verklaarde het volgende:

"Europa en waarschijnlijk Japan zullen een terugkeer voorbereiden om in de naaste toekomst de wereldeconomie te domineren. De economie in de V.S. is in een zeer gevaarlijke situatie en internationale investeerders gaan de Verenigde Staten uit de weg... De economie van de V.S. lijkt aan de oppervlakte zeer sterk. In de zakenwereld, technologie, wetenschappen en onderwijs. Maar als U nu naar Amerika kijkt, wordt het geconfronteerd met problemen en het zijn geen eenvoudig oplosbare problemen".

Berger refereert aan de voortdurend geldverslindende oorlog tegen het terrorisme, het verlies van begrotingsoverschot en de snelle groei van de onevenwichtigheid van de buitenlandse handel. Hij zei verder, dat "de moraal en geloofwaardigheid van de economie van de V.S. afneemt en dit kan een negatieve invloed hebben op ten eerste buitenlandse investeerders en ook op de Amerikaanse consumenten en hun vertrouwen in hun bedrijven".

"Berger staat niet alleen in zijn vaststelling. Wolfram Gerdes, een belangrijke investeringsambtenaar voor de Dresdner Investeringsbank in Frankfurt, Duitsland vatte kort geleden zijn kijk op de zakelijke mogelijkheden van de V.S. samen:

"Na jaren miljarden dollars in de Verenigde Staten te hebben gepompt, omdat het leek op het land van de kansen, trekken buitenlandse investeerders zich terug. En overal ter wereld zijn mensen, die tientallen jaren naar de Verenigde Staten hebben gekeken als model voor openheid en betrouwbaarheid in zaken, pijnlijk teleurgesteld door de stijgende stroom van schandalen. Dit is de meest pessimistische mening over de Verenigde Staten, die ik ooit in mijn carrière heb meegemaakt. Er is algemene instemming, dat de V.S. niet langer meer de beste plaats is om te investeren".