PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World - september-oktober 2002

De Christelijke wereld is selectief over hetgeen het gelooft van de Bijbel. De H. Schrift verklaart, dat "God liefde is" (1 Johannes 4:8) en dat een liefhebbende God Zijn Zoon zond om te sterven voor de zonden van de wereld. (Johannes 3:16) Jezus leerde, dat wij God, onze naasten en zelfs onze vijanden moesten liefhebben. (Matteüs 5:44; 22:36-40) Eeuwenlang zijn deze edele leerstellingen omarmd, maar niet altijd opgevolgd, door belijdende Christenen.

Hoe dan ook, deze zelfde God zond ook profeten om Zijn uitverkoren volk en de wereld te waarschuwen, dat het ernstige consequenties zou hebben als Zijn instructies genegeerd werden en Zijn wetten werden overtreden. (zie Deuteronomium 28) Dit cruciale aspect van bijbelse onderwijzing is nooit populair geweest. Jammer genoeg werden de meeste waarschuwingen van God, die Hij door Zijn profeten zond,veronachtzaamd - en miljoenen leden hierdoor de verschrikkelijke gevolgen. Onze hedendaagse wereld zou er wijs aan doen om acht te slaan op de bijbelse profeten, omdat hun waarschuwingen zich uiteindelijk richten op het einde van het tijdperk - de tijden waarin wij leven. In feite worden Gods profetische waarschuwingen nu nog steeds gebracht!

Sommige critici beweren, dat de God van het Oude Testament een bloeddorstige tiran was, die er behagen in schiep om de wereld door een vloed te vernietigen; zij negeren de goddeloosheid en corruptie, die door de mensheid werden omarmd en zien niet in, dat God voor de bestwil van de mensheid, een halt trachtte toe te roepen aan haar zondig gedrag. (Genesis 6:5-13)

Voordat God de zondvloed zond, had Hij Noach gezonden, een prediker der gerechtigheid (2 Petrus 2:5) om de wereld te waarschuwen wat komen ging. Noachs waarschuwingsboodschap duurde ongeveer 100 jaar. (Genesis 5:32; 7:6) Dit komt overeen met de daden van een liefhebbende God. De Schrift verkondigt: "Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten". (Amos 3:7) Ofschoon God bijna een eeuw waarschuwde, sloegen slechts Noach en zijn gezin (8 mensen) acht op de boodschap. Alle anderen gingen verder (Matteüs 24:36-39), totdat het te laat was en zij in de vloed omkwamen.

Later koos God het volk Israël om mee te werken. Hij zegende de Israëlieten en gaf hun Zijn wetten, zodat zij een voorbeeld konden zijn voor de wereld. (Deuteronomium 4:1-8) De rebellerende, onafhankelijk ingestelde Israëlieten vergaten echter God, overtraden Zijn wetten en volgden andere religies. (Jeremia 7:22-26) Uit bezorgdheid voor Zijn uitverkoren volk zond God een aantal profeten om hen te waarschuwen, dat tenzij zij hun wegen veranderden, zij ernstige straffen zouden krijgen, inclusief rampzalige nederlagen en krijgsgevangenschap. Gods profeten kregen de opdracht om: "Roep luidkeels. maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jakob zijn zonden". (Jesaja 58:1)

In plaats van Gods waarschuwingen ter harte te nemen, negeerden, bespotten, vervolgden en vermoordden de Israëlieten zelfs Gods profeten. Aan Jesaja werd gezegd: "Gij zult voor ons de (oncomfortabele) waarheid niet schouwen, spreekt tot ons aangename dingen", (Jesaja 30:10) - en hij werd later door zijn eigen landgenoten door midden gezaagd. Jeremia werd gedreigd: "Profeteer niet in de naam des HEREN, of gij sterft door onze hand". (Jeremia 11:21) Hij werd verschillende keren in een kerker gegooid door zijn eigen volk. (Jeremia 37:14-16; 38:6) Als gevolg van het overtreden van Gods wetten en het minachten van Zijn profeten verloren de naties Israël en Juda Gods bescherming, werden veroverd door hun vijanden en in ballingschap weggevoerd naar Assyrië en Babylon. Zij betaalden een hoge prijs voor het nalaten om de waarschuwingen van God in acht te nemen.

Maar hoe is dit tegenwoordig van toepassing op ons? Veel mensen, die "de Heer liefhebben" lijken zich niet te realiseren, dat bijna een derde van de Bijbel profetie is, waarvan het meeste een tweeledige betekenis heeft; dat het een eerste gedeeltelijke vervulling in het verleden had, maar dat de uiteindelijke vervulling zelfs duizendenjaren later zou plaatsvinden! Als hun belangrijkste middelpunt hebben vele profetieën betrekking op de gebeurtenissen rond de terugkeer van Christus op het einde van dit tijdperk. Ongeveer 90 procent van Bijbelprofetie betreft de dagen, die net voor ons liggen! Dit is een ernstige gedachte, die onze aandacht moet hebben.

Jezus gaf Zijn discipelen niet alleen de opdracht om het evangelie aan de wereld te prediken (Markus 16:15), Hij gaf hun ook een boodschap voor de "verloren schapen" van het huis Israël (Matteüs 10:6) - de afstammelingen van de Israëlieten, die rond 721 v. Chr. naar Assyrië werden weggevoerd. Deze mensen migreerden uiteindelijk naar noordwest Europa, Brittannië, Amerika en andere delen van de aarde naar hun keuze, waar zij gezegend werden door God, vanwege de beloften, die Hij maakte aan hun voorvader Abraham. (Genesis 12:1-3) De discipelen van Jezus moesten aan de Israëlitische volken uitleggen, waarom zij werden gezegend, waarom zij gekozen waren door God en welke gevolgen zij zouden ondervinden voor het sluiten van compromissen of verwerpen van Zijn wetten en instructies. Jezus zei ook aan Zijn discipelen, dat dit geen populaire boodschap zou zijn. (Matteüs 10:16-20)

Tegenwoordig geloven vele belijdende Christenen, dat de Oudtestamentische profetieën lang geleden vervuld werden en niet langer relevant zijn. De profetieën, die een verwoestend effect zullen hebben op de tegenwoordige Israëlitische volken, verschaffen belangrijke bijzonderheden over de gebeurtenissen in de eindtijd, die zich nu op het wereldtoneel ontwikkelen. Mozes waarschuwde de kinderen van Israël, dat "dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten". (Deuteronomium 31:29 SV) en dat "de HERE zal tegen u doen aanrukken een volk, dat van verre komt". (Deuteronomium 28:49) Jeremia noemde deze periode "een tijd van benauwdheid is het voor Jakob" en voorspelde dat "in het laatst der dagen zult gij dat inzien". (Jeremia 30:7, 24)

De Schrift laat een lijst van zonden zien (verg. Jeremia 2; 5; 23; Ezechiël 20; Hosea 3; Amos 2; Micha 2; 3) waarvoor God ons volk gaat corrigeren met de meest verbazingwekkende bestraffingen, welke de wereld ooit heeft meegemaakt. (Jeremia 4; 18:15-17) Jezus zei aan Zijn discipelen om de wereldgebeurtenissen te volgen, zodat zij konden herkennen wanneer deze geprofeteerde gebeurtenissen zouden beginnen te gebeuren. (Matteüs 24:42-43; Markus 13:32-37) De discipelen, die de wereldgebeurtenissen volgen en waarschuwen voor hun profetische betekenis, zullen functioneren als wachters voor Israël - een rol, die God lang geleden uitzette. (Ezechiël 3:4, 17; 33:7) God wil, dat deze waarschuwende boodschap aan Zijn volk wordt gebracht omdat, zoals Hij verklaarde: "Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze". (Ezechiël 33:11)

De Kerk van God heeft deze waarschuwing reeds tientallen jaren gebracht, alhoewel God zei, dat "het huis Israëls zal naar u niet willen luisteren... want het gehele huis Israëls heeft een hard voorhoofd en een stug hart". (Ezechiël 3:7) Omdat onze volken Gods waarschuwingen om zich te bekeren niet in acht zullen nemen, zal God onze trotse naties straffen om een effectieve les te leren; dat ongehoorzaamheid niet loont. God gaat een Europese macht gebruiken, die uit de wortels van het Romeinse Rijk zal opkomen - geleid door een machtige religieuze persoon en een misleidende politieke leider, het "Beest" genoemd - om deze bestraffing toe te dienen, vanwege onze nationale zonden.

Het is ontnuchterend om te zien hoe anderen beginnen op te merken in welke gevaarlijke richting onze volken gaan. Tal van boeken en artikelen zijn in de afgelopen jaren gepubliceerd, die het ontstellende verval in moraliteit, die op de Bijbel gebaseerd was, en de toenemende criminaliteit, geweld, echtscheiding, drugmisbruik en religieuze verwarring, die de Israëlitische volken plagen, hebben gedocumenteerd. Deze zelfde problemen teisterden de oude Griekse en Romeinse rijken voordat zij ten onder gingen.

Het teken is aan de wand voor Amerika, Brittannië en andere volken van noordeuropese afstamming

Zullen wij op tijd de waarschuwingen in acht nemen of zullen wij de fouten van onze voorvaders herhalen?

Bijbelprofetie geeft aan, dat onze naties niet naar de waarschuwingen van God zullen luisteren, maar U persoonlijk kunt een andere keuze maken.

U kunt er voor kiezen om uit deze wereld te komen en de leerstellingen van Uw Bijbel te volgen. (vraag ons gratis boekje aan: What is a True Christian? [Wat is een ware Christen?]) U kunt het zich niet permitteren om de ernstige profetieën te negeren, die vandaag tot leven komen.