PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ September - October 2010

Voor degenen, die ogen hebben om te zien, komen de ware betekenissen van de zogenaamde "mysterieuze" profetieën in de boeken van Jesaja en Openbaringduidelijk in beeld - ondanks de wijdverspreide inspanningen om de ware bedoeling van de Bijbel te verbergen. Gebeurtenissen, die nu het nieuws maken, samen met het verslag van de geschiedenis laten duidelijk zien dat vele, lang overdachte bijbelse profetieën tot leven komen, vlak voor Uw ogen!

Bijna 2000 jaar geleden zag de Apostel Johannes in een visioen een aantal profetisch belangrijke gebeurtenissen, die aan het einde van dit tijdperk zullen gebeuren, net vóór de terugkomst van Jezus Christus naar de aarde. In Openbaring 17:1-6 beschreef Johannes een weelderig geklede vrouw, rijdend op een scharlakenrood beest. Deze vrouw onderhoudt intieme relaties met de regeerders van de wereld en heeft de wereld beïnvloed met haar leerstellingen. Johannes tekent de naam van de vrouw op als "HET GROTE BABYLON, MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE". Zevenhonderd jaar eerder had Jesaja profetieën opgetekend over een vrouw, die hij de "dochter van Babel" noemde en "gebiedster der koninkrijken". (Jesaja 47:1-6) Jesaja beschreef deze vrouw als iemand, die buitensporige en expansieve aanspraken maakt: "Ik blijf eeuwig gebiedster..... Ik ben het en niemand anders..... ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen". (Jesaja 47:7-8)

  • Maar wie is de mysterieuze, weelderig geklede vrouw, die in deze profetieën beschreven wordt en waarom wordt zij in verband gebracht met de oude stad Babylon?
  • Welke rol heeft zij gespeeld in de geschiedenis en welke rol zal zij spelen op het wereldtoneel als het einde van het tijdperk nadert?

Vervulde Profetieën

Als Bijbelprofetieën een "vrouw" beschrijven is de verwijzing vaak naar een kerkof een religieus systeem. De vrouw, die in Openbaring 12:1 genoemd wordt is de ware Kerk van God. Het blijkt ook dat Johannes naar de Kerk verwijst als een vrouw in 2 Johannes 1. (zie ook 2 Korintiërs 11:2; Efeze 5:25-27)

Maar let U op een andere vrouw, die in Openbaring 17:1-6 beschreven wordt. Deze vrouw, weelderig versierd in purper en scharlakenrood, goud en kostbare stenen, is een religieuze organisatie of systeem, die de wereld heeft beïnvloed door haar leerstellingen. Dit machtige instituut heeft ook intieme relatie onderhouden met de politieke leiders van de wereld. Jezus Christus noemt Zijn ware Kerk een "kleine kudde" (Lucas 12:32), in tegenstelling tot de grootte en de macht van deze "vrouw" van Openbaring 17.

  • Is er een kerk, die tussen regerende koningen geschillen heeft gearbitreerd - en zelfs koningen heeft gesteund of onttroond?
  • Is er een kerk, die het recht heeft opgeëist om de wereld te verdelen tussen verschillende op expansiegerichte landen?
  • Is er een kerk, die zelfs nu een uitgebreid corps diplomatigue in stand houdt en actief deelneemt aan onderhandelingen tussen strijdende landen?

Het is wellicht geen verrassing, dat sinds vele eeuwen Bijbelwetenschappers de vrouw van Openbaring 17 veelal geïdentificeerd hebben als de Rooms Katholieke Kerk.

Let U op de namen, die de Bijbel aan deze vrouw heeft gegeven. "Het Grote Babylon" en "dochter van Babylon" duiden aan dat vele leerstellingen van deze organisatie terug te voeren zijn naar het oude heidense Babylon. Inderdaad, van het concept van een soevereine Paus tot de verering van moeder en kind; van de aanbidding van een pasgeboren god op 25 december tot het wijdverspreide gebruik van beelden voor verering; tot de devotie voor een "heilig hart" - keer op keer kunnen wij parallellen vinden tussen Babylonische en andere oude heidense leerstellingen en de rituelen en overtuigingen van de Roomse Kerk. (zie Hislop, The Two Babylons - De Twee Babylons) Ondanks de vele praktijken, genomen van niet-christelijke verering, verklaart deze kerk dat zij alleen de geldige "apostolische opvolging" heeft van Jezus Christus; alhoewel eerlijke Katholieke theologen zullen toegeven, dat deze aanspraak niet bevestigd kan worden en dat het meest aangehaalde "bewijs" om deze aanspraken te ondersteunen in vervalste documentente vinden zijn. (zie Kung, The Catholic Church - De Katholieke Kerk - pag. 30-31) Historische bronnen laten duidelijk zien dat aanspraken op universele oppermacht van de bisschop van Rome verkondigd werden door ambitieuze mensen, die zich wilden verheffen boven leiders in Antiochië, Alexandrië, Jeruzalem en Constantinopel. (Kung, pag. 45-52)

De verwijzing naar de scharlaken vrouw als "DE MOEDER VAN HOEREN" is zowel verwarrend als leerzaam wanneer het in een historische samenhang wordt geplaatst, Tijdens de "Protestantse Reformatie" kwamen er vele nieuwe kerken als "protest" uit de Roomse Kerk vanwege verschillende leerstellingen en praktijken. Het denkbeeld van een oppermachtig pausdom werd verworpen, samen met denkbeelden over aflaten, vagevuur, gebeden aan en voor de doden en vele andere leerstellingen, die niet in de Bijbel worden gevonden. Als wij echter objectief naar de kwestie kijken moeten wij erkennen dat deze kerken vele andere niet-Bijbelse leerstellingen en praktijken hebben behouden (bijv. kerstviering, veranderen van de Sabbatdag naar zondag), die voortkomen uit Rome. De relatie tussen de Roomse Kerk en de Protestantse kerken lijkt op die van moeder en dochter. Daarom wordt de scharlaken vrouw ook de "MOEDER..... VAN DE GRUWELEN DER AARDE" (Openbaring 17:5) genoemd - haar corrupte, on-Bijbelse religieuze leerstellingen werden ontleend aan de religies van de wereld en hebben de wereld beïnvloed.

De profetieën in Openbaring 17 laten deze weelderig geklede vrouw zien, die een beest berijdt met zeven hoofden en tien hoorns. De zeven hoofden zijn zevenoplevingen van een politiek systeem, dat verbonden is met het oude Romeinse Rijk. De tien hoorns zijn tien koningen of politieke leiders, die hun macht (afstand doen van hun soevereiniteit) zullen geven aan een dominante politieke leider, die te voorschijn komt om een herleving te leiden van dit "Romeinse" systeem in Centraal Europa aan het einde van het tijdperk. De vrouw, die het beest berijdt stelt een invloedrijke religieuze leider voor, die dit politieke systeem steunt en leidt. Het is geen geheim, dat Roomse pausen de keizers van het Heilig Romeinse Rijk kroonden en dat hedendaagse pausen het verrijzen hebben gesteund van wat nu de Europese Unie is geworden. Bijbelprofetieën waarschuwen dat aan het einde van dit tijdperk Satan een politieke leider zal autoriseren en beïnvloeden, die een verenigd Europese staat van tien landen zal domineren, geholpen door een Babylonische religieuze leider van wereld formaat. (zie Openbaring 13)

De Dagen, die in het Vooruitzicht Liggen 

Ondanks de schandalen van de afgelopen tijd, betreffende seksueel misbruik van jonge kinderen en tieners door de geestelijken, zoekt de Rooms Katholieke Kerk toenadering bij de leden van andere kerken, die hun eigen problemen hebben ervaren. Paus Benedictus XVI heeft recentelijk de hand uitgestoken naar de Anglicanen, die verontrust waren over de liberalisering van hun kerken en hen toegestaan om veel van hun traditionele liturgie en gebruiken te behouden als zij zich bekeren tot het Rooms Katholicisme.

Verwacht wordt dat het bezoek van Benedictus (september 2010) aan Engeland een controverse zal veroorzaken en de Anglicaanse gemeenschap wellicht verder zal destabiliseren. Waarnemers verwachten dat hij tijdens dit bezoek Kardinaal John Henry Newman zal uitroepen tot een Rooms Katholieke heilige. Newman, een intellectuele 19e eeuwse Anglicaanse geestelijke, die zich bekeerde tot het Rooms Katholicisme, wordt door velen gezien als een symbool van het verlangen van Benedictus, dat meer Anglicanen de "Tiber zullen oversteken" en zich aansluiten bij de Roomse Kerk.

Paus Benedictus tracht ook actief oecumenische inspanningen te bereiken om met de oost Orthodoxe Kerken te herenigen, die zich bijna duizend jaar geleden van Rome hebben afgescheiden. Inderdaad, de "moeder" kerk streeft actief naar de terugkeer van haar "afgescheiden" dochters - precies zoals Bijbelprofetieën aangeven! Let op deze expansiegerichte oecumenische inspanningen van de Roomse kerk, die toenemen - en die met de "dochter van Babylon" culmineert om een politieke figuur te promoten en te ondersteunen, die zal verrijzen uit het as van het oude Heilige Romeinse Rijk - als deze oude profetieën tot leven komen in het nieuws!

Om meer te leren over dit belangrijk onderwerp kunt U onze boekjes lezen: 

Het Beest van Openbaring 

en 

OPENBARING: Het Mysterie Ontsluierd!

Nu wij dichter bij de uiteindelijke, voorspelde tijd van verval komen moet U de waarheid kennen over de toekomst van onze wereld.