• Velen beschouwen Openbaring het meest moeilijk te begrijpen boek van de Bijbel.
  • Sommigen verwerpen haar gecompliceerde vertelling en levendige beschrijvingen als slechts zinnebeeldig.
  • Anderen veronderstellen, dat het oude geschiedenis opsomt. 
     
  • De waarheid is echter veel opmerkelijker: als U het boek Openbaring begrijpt, kunt U de toekomst van onze wereld weten!

Kunt U de Toekomst Weten?

Kunt U werkelijk weten wat de toekomst inhoudt? Vele mensen worden overvallen door bezorgdheid en onzekerheid over de komende jaren. U ook? Onze wereld is vervuld van uiteenlopende, niet vergelijkbare voorspellingen over wat er in het vooruitzicht ligt voor de 21ste eeuw.

  • Wiens voorspellingen zijn juist?
  • Hoe kunt U er zeker van zijn?

Wist U dat Iemand, die beweert de Almachtige Schepper te zijn, de toekomst opvoorhand durft te verkondigen?

God bevestigt, dat Hij vanaf het begin, het einde verkondigt (Jesaja 46:10) en dat Zijn doel zal stand houden. De Bijbel verklaart, dat het menselijk leven geen doelloos bestaan is, veroorzaakt door een toevallige gebeurtenis of evolutie. Wij zijn een deel van een geplande schepping en er wordt een groot plan uitgewerkt op onze aarde. U kunt dat plan begrijpen!

Vandaag de dag treffen terroristische aanvallen de westerse wereld en nemen de gedachten van vele mensen in beslag. Velen maken zich zorgen over "schurken staten", die nucleaire bommen en andere massa vernietigingswapens kunnen bezitten. Zullen wij tegenover de verwoestende ecologische rampen komen te staan, die door vele milieu deskundigen worden voorspeld of zal verbluffende futuristische technologie uiteindelijk de eeuwenoude problemen van de mensheid oplossen?

Politici beschrijven regelmatig wat zij denken, hetgeen in het vooruitzicht ligt. Denk-tanken en analisten trachten de weg naar de toekomst te wijzen, alhoewel hun conclusies zeer verschillen. Voeg daarbij de best verkochte religieuze boeken, die beweren U te vertellen wat de Bijbel voorspelt.

Hoe kunt U mogelijkerwijs weten, wat de toekomst brengt?

Het boek Openbaring is ongetwijfeld het meest mysterieuze boek in de Bijbel. Gehuld in symbolen is dit een boek, dat absoluut gesloten is voor de meeste mensen. Met de jaren hebben lezers toch beweerd, dat zij over alles wat recentelijk om hen heen gebeurt, ergens in de bladzijden ervan hebben ontdekt.

Is het waar, dat men zoals sommigen beweren bijna alles met de Bijbel kan bewijzen? Het antwoord is nadrukkelijk "Nee"! - als men het in samenhang doet ende Bijbel zichzelf laat interpreteren.

Aan de oude profeet Daniël werd een overzicht gegeven over hetgeen de toekomst brengt, vanaf zijn tijd (in de zesde eeuw v. Chr.) tot de tijd wanneer Christus uiteindelijk het Koninkrijk van God op aarde zal vestigen. (Verg. Daniël 2, 7) Bovendien werden verschillende specifieke profetieën aan Daniël gegeven, die verband houden met "de eindtijd". Daniël wenste vurig de betekenis van die intrigerende profetieën te begrijpen, maar hij kon het niet. Zij waren verzegeld tot aan "de eindtijd". (Daniël 12:4, 9)

Gods tijdstip voor ons om deze profetieën te begrijpen is aangebroken! Wij bevinden ons nu in de eindtijd - beschreven als een tijd wanneer "velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen". (Daniël 12:4) In de afgelopen eeuw en vooral sinds de Tweede Wereldoorlog hebben wij een revolutie in het vervoer gezien en een explosie in kennis. In slechts 66 jaar kwam de mensheid van de eerste vlucht van de gebroeders Wright tot Neil Armstrong, die op de maan liep!

Het Oudtestamentische boek Daniël openbaart profetieën van de eindtijd - opgetekend, maar verzegeld. Het Nieuwtestamentische boek Openbaring beschrijfthet openen van de zegels door Jezus Christus om de toekomst te openbaren aan Zijn ware dienaren. (Openbaring 1:1; 5:5) Met andere woorden, het is nu mogelijk de toekomst met duidelijkheid te begrijpen.

Miljoenen hebben zich afgevraagd of zij in een vreselijke wereldoorlog zullen omkomen. Anderen hebben zich afgevraagd of Christus op elk moment kan terugkomen en dat zij "achtergelaten" zouden worden. Weet U de antwoorden op deze vragen? U kunt het weten! De antwoorden op deze en andere vragen staan opgetekend in het laatste boek van Uw Bijbel - het boek Openbaring. Dit mysterieuze boek, door slechts weinigen begrepen, kan duidelijk voor U worden. Er zijn belangrijke sleutels, die het voor U mogelijk maken om te begrijpen wat zelfs vele vroegere profeten wensten te weten, maar aan wie dit ontzegd werd.

Klinkt dat ongeloofwaardig? Welnu, het is waar! Als U werkelijk wilt weten, wat er in het vooruitzicht ligt voor de 21ste eeuw, leest U dan verder.

Zeven Sleutels tot Begrip

De meeste wetenschappers begrijpen de Bijbel, verrassend genoeg, niet. Het enige wat U moet doen is enkele artikelen lezen in theologische tijdschriften of lees enige van de vele gedrukte boeken over religieuze en theologische onderwerpen om de totale verwarring te zien, die in overvloed voorkomt. Vasthoudend aan sterk uiteenlopende inzichten spreken religieuze schrijvers elkaar tegen op een manier en in een mate, die tussen schrijvers op vrijwel geen ander onderwerp bestaat. Weet U waarom?

De enige, meest belangrijke sleutel tot begrip van de Bijbel is de houdingwaarin men het benadert. De Bijbel is Gods boek en alleen degenen, die het als Gods boek benaderen hebben enige echte hoop om haar boodschap te begrijpen. "Op zulken sla Ik acht: op de ellendige [nederige], de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft". (Jesaja 66:2) De Schepper stelt, dat Zijn Woord over het algemeen wordt verborgen "voor wijzen en verstandigen" (Matteüs 11:25), maar wordt geopenbaard aan "kinderkens". God spreekt niet over "kinderkens" in leeftijd of begrip, maar eerder over degenen met een eenvoudige, nederige, leergierige en onderwijsbare houding, hetgeen men "als van een kind" kan noemen.

Samen met deze nederige en leergierige zienswijze moet er een bereidwilligheid zijn om God daadwerkelijk te gehoorzamen"Een goed inzicht hebben allen die ze betrachten" [die Zijn geboden doen - NKJ] (Psalm 111:10) verklaart de psalmist. Het natuurlijke of vleselijke verstand is "vijandschap tegen God" (Romeinen 8:7) Het is opstandig tegen Gods wet en wil zijn eigen weg. Vele religieuze mensen sprekenover "de Heer kennen" maar, zoals Paulus aan Timoteüs zei, hebben alleen een vormvan religie terwijl zij de autoriteit van de Bijbel ontkennen om hun levens teregeren en te ordenen. (2 Timoteüs 3:5)

Als U de Bijbel zult benaderen op een nederige en onderwijsbare manier en oprecht bereidwillig bent om God te gehoorzamen en Zijn Geboden te houden, zullen de navolgende sleutels het boek Openbaring voor Uw ogen tot leven brengen. De boodschap van dit ogenschijnlijk mysterieuze boek zal voor U zichtbaar gemaakt worden op een manier, waarvan U waarschijnlijk nooit gedacht had, dat het mogelijk was.

Sleutel 1 - Christus is Degene, Die Openbaart

In sommige Bijbels is het boek Openbaring getiteld "De Openbaring van St. Johannes". Het is belangrijk om er aan te denken, dat deze titel door de mens werd toegevoegd en niet in de originele tekst staat. Bovendien spreekt het allereerste vers deze door mensen bedachte titel tegen en legt uit, dat dit boek de rechtstreekse openbaring van Jezus Zelf is, die Hij van de Vader ontving.

Toen Jezus Christus op aarde leefde sprak Hij regelmatig over de toekomst. Hij deed dit echter niet met een speculatieve of wensende bedoeling. Hij sprak gezaghebbend, omdat Hij rechtstreeks van de Vader kwam en de woorden sprak, die de Vader Hem gaf, geen menselijke denkbeelden. (Johannes 14:24)

Jezus Christus kwam met een boodschap: het goede nieuws over Gods komend Koninkrijk en hoe wij deel van dat Koninkrijk kunnen worden. (Markus 1:14-15) Toch heeft Hij bijna 2000 jaar geleden, toen Hij hier op aarde was, dat koninkrijk niet gevestigd. Slechts enkele dagen voor Zijn kruisiging, toen Hij nog een laatste keer naar Jeruzalem reisde, sprak Hij in een parabel tot Zijn discipelen, die onterecht dachten, dat het koninkrijk onmiddellijk zou komen. Jezus vertelde een verhaal over een jonge edelman, die eerst naar een ver land moest gaan om bekleed te worden met koninklijke macht, voordat hij terugkeerde om zijn koninkrijk te bezitten. (Lucas 19:11-12)

Hoe opgewonden zou U zijn als U in de gelegenheid was om Jezus Christuspersoonlijk te vragen over de gebeurtenissen, die Zijn terugkomst zouden voorafgaan en de vestiging van Zijn Koninkrijk? Enkele van de 12 Apostelen hadden die gelegenheid! Het antwoord van Jezus werd bewaard in de overeenkomstige verslagen van Matteüs 24, Markus 13 en Lucas 21, in wat vaak de Olijfberg Profetie wordt genoemd. Jezus beschreef de tekenen van Zijn toekomstige terugkeer en het einde van dit huidige tijdperk toen Hij afgezonderd zat met Zijn discipelen op de Olijfberg, een heuvel net ten oosten van Jeruzalem. In deze Olijfberg Profetie gebruikte Jezus duidelijke taal om vele gebeurtenissen te beschrijven, die later in de symbolische visioenen van Johannes zouden voorkomen, wanneer Hij de zeven zegels van Openbaring opent. Het is belangrijk om er aan te denken, dat zowel in Openbaring als in de Evangeliën, Christus, Degene is die openbaart.

Sleutel 2 - Begin met de Tekst

Velen, die bijbelprofetieën bestuderen zullen eerst naar de wereld om hen heen kijken en dan naar bepaalde symbolen of beschrijvingen van de Bijbel, teneinde iets te vinden wat "passend" is. Zodoende hebben zij de lopende gebeurtenissen van hun wereld teruggelezen in de Schrift. Dit is een achterwaartse benadering.

Als wij Gods Openbaring aan de mensheid willen begrijpen moeten wij beginnen met de Bijbel en de loop van het verhaal, wat God heeft ontworpen, te begrijpen. Wij kunnen de beschrijving van Johannes over een mysterieus "beest" in Openbaring 13 niet begrijpen tenzij wij kijken naar wat de Schrift nog meer te zeggen heeft over het onderwerp. Wij moeten kijken naar de eerder geïnspireerde informatie over dit onderwerp, die in het boek Daniël gegeven werd. Daniël schreef immers de goddelijk geïnspireerde voorspelling op over de opkomst en de val van grote machten in de periode tussen zijn tijd (de zesde eeuw v. Chr.) en de uiteindelijke vestiging van Gods Koninkrijk op deze aarde.

Wij moeten de Bijbel zichzelf laten interpreteren in plaats van onze eigen vooropgezette meningen of actuele wereldgebeurtenissen terug te lezen in de tekst. Alleen op deze manier kunnen wij bijbelprofetieën in hun juiste samenhang zien.

Sleutel 3 - Het Doel van Openbaring

Moderne wetenschappers verschillen van mening over hetgeen zij als doel zien van het boek Openbaring. Nauwgezette bijbelstudenten kunnen zien, dat het allereerste vers van het boek het doel beschrijft! Jezus Christus gaf Openbaring aan Johannes, zodat hij de dienaren van God de dingen kon laten zien, die weldra zouden gebeuren. (Openbaring 1:1) Het was bedoeld als een openbaring of onthulling van de toekomst. Het werd gegeven zodat Gods ware dienaren konden begrijpen waar wereldgebeurtenissen op gericht waren en om te weten wat de toekomst zou brengen. Het was een boodschap, die bemoediging zou geven aan Gods volk en liet zien dat zij - zelfs temidden van verwarring en vervolging - niet bezorgd moesten worden over de toekomst. God de Vader stond Christus toe om, door Johannes, het uiteindelijke hoogtepunt van toekomstige wereldgebeurtenissen te onthullen.

Het is daarom verkeerd om te denken, dat Openbaring slechts een vaag zinnebeeld is over goed tegenover kwaad of dat het eenvoudig de historische omstandigheden en problemen beschrijft van Christenen in de eerste eeuw. Het hele boek moet worden begrepen als een overzicht van de toekomst op voorhand.

Sleutel 4 - De Dag des Heren

De meeste commentatoren begrijpen Openbaring 1:10 totaal verkeerd. Dientengevolge begrijpen zij niet uit welk oogpunt het hele boek werd geschreven. Toen Johannes verklaarde dat hij in de geest was in de Dag des Heren (merk op, dat in het Nieuwe Testament het Griekse woord en bijna altijd vertaald wordt met "in" en velen het hier verkeerd vertalen met "op") sprak hij niet over de dag van de week, waarop hij de profetie ontving. Integendeel, Hij beschreef de toekomstige profetische tijd, die hij in een visioen zag - een tijd, waarin God krachtig zal ingrijpen in eindtijd wereldaangelegenheden. Het perspectief van Johannes voor het schrijven van Openbaring was dit visioen van de toekomst.

De Bijbel omschrijft nergens de eerste dag van de week als "de Dag des Heren". Dat gebruik ontwikkelde zich bij de vroege Rooms Katholieke "kerkvaders", tientallen jaren nadat Openbaring geschreven was. Meer dan 30 keer wordt in het Oude Testament echter de toekomstige tijd van Gods oordeel de "Dag des Heren" genoemd. Als U naar de inhoud van Openbaring kijkt is het duidelijk, dat de tijd vande terugkomst van Christus het middelpunt van de visioenen is, die Johannes zag.

De tijd van Gods toekomstige tussenkomst en oordeel is het thema, dat door heel het boek Openbaring heenloopt. Johannes schreef vanuit dat toekomstige perspectief. Merk op, dat in Openbaring 1:12 toen Johannes de kandelaars zag, die Gods Kerk door de eeuwen heen representeren, hij achterom keek om deze te zien. Vanuit het perspectief van het visioen van Johannes was de geschiedenis van de Kerk bijna volledig in het verleden.

Sleutel 5 - Wat Johannes optekende

Openbaring 1:2 maakt duidelijk, dat Johannes drie elementen van belangrijke informatie verwerkte - het "woord van God.... de getuigenis van Jezus Christus en.... alles wat hij gezien heeft".

De oudtestamentische schrijvers gebruikten als een standaardtekst "het Woord Gods kwam" of "het Woord des Heren". (Vgl. 1 Koningen 12:22; 13:9) Toen Openbaring werd geschreven verwees "het Woord van God" in de eerste plaats naar wat wij nu het Oude Testament noemen.

Meer dan 100 keer door Openbaring heen - vaker dan in elk ander nieuwtestamentische boek - haalt Johannes verzen van het Oude Testament aan of omschrijft deze. De meeste oudtestamentische profeten tekenden Gods boodschappen eenvoudig op in de volgorde zoals zij deze ontvingen. Als U alleen het Oude Testament had zou U zich geen raad weten hoe de vele oudtestamentische profetieën in een duidelijk tijdsbestek passen. Maar door de verwijzingen er doorheen te verweven, stelt Johannes ons in staat om te zien waar deze verschillende boodschappen, eerder opgetekend door de profeten, in Gods plan voor de toekomstpassen.

De "getuigenis van Jezus Christus" beschrijft het goede nieuws, dat Jezus vanuit de hemel bracht. Zijn "getuigenis" is eenvoudig hetgeen waarvan Hij getuigde. In het boek Openbaring wordt de rechtstreekse getuigenis voornamelijk gevonden in de boodschappen aan de zeven kerken.

Openbaring 19:10 zegt ons, dat "de getuigenis van Jezus is de geest der profetie". Dit betekent, dat de evangelie boodschap leven en adem geeft aan profetie. Als U deevangelie boodschap, die Jezus onderwees niet begrijpt, kunt U profetie zeker niet begrijpen. Als wij Openbaring lezen zien wij, dat Johannes naar de woorden van Jezus in de Evangeliën verwijst en ook optekent wat hij Jezus hoort zeggen tijdens zijn visioenen.

Door elementen van zowel het Oude als Nieuwe Testament samen te weven tekende Johannes bovendien een reeks visioenen op van de toekomst. Sommige visioenen waren vol met mysterieuze symbolen, terwijl andere symbolen gebeurtenissen en wapens voorstelden, die zo ver buiten zijn tijd waren, dat Johannes worstelde om woorden te vinden om te beschrijven wat hij zag. Hij kon bijvoorbeeld de futuristische wapens alleen vergelijken met voorwerpen uit de eerste eeuw, waarmee hij en zijn lezers bekend waren.

Sleutel 6 - De Bijbel Interpreteert haar Eigen Symbolen

Om de Schrift op de juiste manier te begrijpen moeten wij de Bijbel zichzelf laten interpreteren. Het grootste deel van de Bijbel is als een rechtlijnig verhalend verslag geschreven, hoewel sommige delen - zoals Psalmen en Spreuken - steunen op poëtische beeldspraak. Openbaring en enkele oudtestamentische profeten, in het bijzonder Daniël en Zacharia, beschrijven symbolische visioenen. Echter - en dit is een belangrijke sleutel - de Bijbel interpreteert haar eigen symbolen. Toen Johannes bijvoorbeeld de zeven kandelaren en zeven sterren zag, zoals in Openbaring 1 staat, werd hem gezegd dat de zeven kandelaren zeven kerken voorstelden en dat de sterren engelen voorstelden. (vers 20)

Daniël tekende niet alleen symbolische visioenen op van een groot beeld (Daniël 2) en van schepsels, die uit de zee tevoorschijn kwamen (Daniël 7), maar hij gaf ook de uitleg van deze symbolen. Hij legde aan Koning Nebukadnessar uit, dat het grote beeld met een hoofd van goud, borst van zilver, lendenen van koper en benen van ijzer vier opeenvolgende wereldheersende koninkrijken voorstelden. Deze zouden zich uitstrekken vanaf de tijd van het Babylon van Nebukadnessar tot aan de toekomstige tijd wanneer de God van de hemel een koninkrijk zal oprichten, dat voor eeuwig zal duren. (Daniël 2:31-44) De nachtmerrieachtige schepsels, die Daniël zag in Daniël 7 worden ook uitgelegd als beschrijving van dezelfde opeenvolgende wereldregerende regeringen, die afgesloten zullen worden door de toekomstige vestiging van het Koninkrijk van God. (Daniël 7:17, 23-27)

Ergens anders in Openbaring lezen wij over symbolen zoals een draak, een lam, vrouwen, bergen en horens. Opnieuw legt de Bijbel haar eigen symbolen uit. Openbaring 12:9 stelt vast dat de draak een symbool van Satan, de duivel is. Dit dateert uit Genesis 3, waar Satans verschijning opgetekend staat in de gedaante van een slang. In Johannes 1:29 identificeert Johannes het "lam" als een symbool voor Jezus Christus. De Bijbel stelt de ware Kerk voor als een vrouw - de maagdelijke bruid van Christus (2 Korintiërs 11:2, Openbaring 19:7-8) - een hoer of "gevallen vrouw" stelt dus een valse kerk voor, die niet trouw is gebleven aan Christus. Bergen stellen koninkrijken of regeringen voor (Openbaring 17:9-10), terwijl horens koningen of regeerders voorstellen. (v.12-13) Wij zullen Openbaring nooit op de juiste manier begrijpen, tenzij wij bereid zijn om de Bijbel haar eigen symbolen te laten uitleggen in plaats van te vertrouwen op menselijke verbeelding.

Sleutel 7 - Het Boek Openbaring is Hoofdzakelijk in Volgorde van Tijd Geschreven

In Openbaring 5 zag Johannes een visioen van één (duidelijk God de Vader), die op de troon zit in de hemel en een boekrol vasthoudt, verzegeld met zeven zegels. De Enige, die bevoegd was om de zegels te openen en daarom de inhoud kon openbaren, was Jezus Christus. Een rol moet na elkaar komend uitgerold worden en de zegels moeten één voor één verbroken worden om te onthullen wat erna komt. Deze belangrijke sleutel maakt duidelijk, wanneer het op de juiste manier begrepen wordt, dat het boek Openbaring in chronologische orde werd geschreven. Alhoewel er een paar "tussenzetsels" zijn, die teruggaan en de lezer bepaalde gebeurtenissen "laten ophalen", vloeit het verhaal van Openbaring chronologisch.

Het openen van de zeven zegels begint in Openbaring 6. Als de zevende zegel wordt geopend in Openbaring 8, beginnen de zeven trompetten te schallen. Nadat de zevende trompet wordt geblazen, wordt aan zeven engelen zeven schalen - dezeven plagen - gegeven, die Gods toorn bevatten en uitgestort worden.

Het begrijpen van dit belangrijke punt maakt vele kwesties duidelijk. Het werpt ook licht op gebeurtenissen zoals het mysterieuze verzegelen van de 144.000, opgetekend in Openbaring 7. In de samenhang kunnen wij begrijpen, dat dit nog een toekomstige gebeurtenis is - niet iets dat in het verleden gebeurde. Het boek Openbaring maakt het ons mogelijk om alle profetieën van de Bijbel te zien in hun juiste tijdsbestek en een overzicht te hebben van Gods plan van het begin tot het einde.

Met deze sleutels in gedachte kunnen wij verder gaan met het onderzoeken van de inhoud van Openbaring zelf.

Een Laatste Visioen voor het Einde van een Tijdperk

Het einde van de eerste eeuw was een verbijsterende en ontmoedigende tijd voor velen van Gods volk. Jaren tevoren, na de kruisiging, opstanding en ten hemel opneming van Jezus Christus was de Kerk van God op een dramatische manier begonnen op de Pinksterdag, 31 n. Chr.. Drieduizend mensen werden op die dag gedoopt. In de maanden, die daarop volgden groeide het aantal discipelen buitengewoon. Gods wonderbaarlijke tussenkomst was op een regelmatige basis duidelijk.

Dertig jaar later leek de situatie echter veranderd te zijn. Gods volk was ontmoedigd en verward door gebeurtenissen zowel in de Kerk als op het wereldtoneel. In 62 n. Chr. werd de broer van JezusJakobus, die als leider de Jeruzalem Kerk diende, door een bende in Jeruzalem vermoord. Een paar jaar later arresteerde de Romeinse regering Paulus en transporteerde hem voor een tweede keer naar Rome, dit keer om terecht gesteld te worden. Direct daarna moest de Jeruzalem Kerk de stad ontvluchten om te ontkomen aan de naderende Romeinse legers. In 70 n. Chr. lagen zowel Jeruzalem als haar prachtige tempel in puin, vernietigd door generaal Titus en zijn leger. Bijna alle originele leiders van de Kerk waren gestorven. De enige originele Apostel, die nog leefde was de bejaardeJohannes. Na 70 n. Chr. maakte hij Efeze, gelegen in Klein Azië (het moderne Turkije) aan de Middellandse kust, tot zijn belangrijke basis voor zijn werkzaamheden.

Rond 96 n. Chr. arresteerde de Romeinse regering deze bejaarde Apostel en wees hem uit naar het eiland Patmos, ver van de kust van Klein Azië. (Openbaring 1:9) Patmos was een plaats waar politieke gevangenen naar werden verbannen en waarvan slechts enkelen ooit terugkeerden. Voor iemand van Johannes' vergevorderde leeftijd moet het verbannen worden naar een gevangeniseiland geleken hebben als een zekere doodsveroordeling. Maar het was in deze samenhang, dat aan Johannes de visioenen werden gegeven, die in het laatste boek van de Bijbel opgetekend moesten worden.

God gebruikte Johannes, bijna 30 jaar na de dood van de andere originele leiders van de Kerk, om het Nieuwe Testament te voltooien. Johannes voerde deze opdracht uit door een vierde Evangelie en drie brieven te schrijven, alle waarschijnlijk voltooid voor zijn verbanning naar Patmos en tenslotte door het boek Openbaring te schrijven. Als zodanig was Johannes verantwoordelijk voor het zetten van het Nieuwe Testament in de uiteindelijke vorm.

De Laatste Boodschap

God de Vader heeft zich de autoriteit voorbehouden over de tijden en seizoenen van de menselijke geschiedenis. (Handelingen 1:7) Het op- en neergaan van de loop van wereldgebeurtenissen is niet zo maar een zaak van toeval. De opkomst en val van grote machten wordt niet alleen bepaald door menselijke beslissingen. Integendeel, God stelde beperkingen vast voor de rollen van verschillende naties. Deze beperkingen houden zowel tijdsduur op het wereldtoneel als de omvang van hun geografische overheersing in. (Handelingen 17:26)

Alhoewel God de Vader de rollen van de naties op voorhand heeft bepaald, hoe kunnen wij dit mogelijkerwijze begrijpen, tenzij Hij er voor kiest deze te openbaren? Het was precies aan het einde van de eerste eeuw, dat de Vader dat deed. Hij gaf Jezus Christus een onthulling van wat eerder verborgen was en wat Christus op Zijn beurt zou openbaren aan de Kerk. Christus deed dit door een engel naar de bejaarde Apostel op Patmos te zenden. (Openbaring 1:1) Door een reeks van visioenen aan het einde van een tijdperk werd Johannes toegestaan om in de toekomst te kijken - en het op voorhand op te tekenen.

Het boek Openbaring is een onthulling. Het Engelse woord "openbaring" komt van het Griekse woord, dat wij ook vertalen met "Apocalyps" - hetgeen letterlijk betekent: een "openbaring" of een "onthulling". Alhoewel de toekomst verborgen en mysterieus is voor menselijke wezens is het duidelijk voor God. De mens tracht tevergeefs door de nevels van de tijd te kijken om te begrijpen wat de toekomst brengen zal. Maar terwijl de mens slechts kan gissen is de grote God, die de eeuwigheid in Zich heeft in staat om vanaf het begin te verklaren wat het einde zal zijn.

Als een bejaarde man, in ballingschap op Patmos, had Johannes de meest opmerkelijke ervaring van zijn lange leven. In een visioen zag hij zichzelf verplaatst in de toekomst, naar de tijd van Gods op handen zijnde tussenkomst en oordeel, die het Oude Testament "de Dag des Heren" noemt. Toen hij een krachtige stem achter zich hoorde keerde Johannes zich om en liet zijn blik rusten op zeven gouden kandelaren en zag Iemand, wiens gezicht scheen als de zon in zijn volle kracht en in het midden van die kandelaren stond. Totaal overweldigd door wat hij zag kreeg Johannes een flauwte. Degene, die hij daar zag staan was Degene, met wie hij als een jonge man had gewandeld en gesproken; Degene naast wie hij had gezeten en tegen wie hij had aangeleund op hun gezamenlijke laatste Pascha-maal. Johannes had Hem ongeveer 65 jaar eerder voor het laatst gezien toen hij met de andere discipelen op de Olijfberg stond en Hem nastaarde en keek hoe Hij in de wolken verdween. Toen Johannes ineengezakt lag, reikte Die Persoon naar beneden en raakte hem zacht aan met Zijn hand. "Wees niet bang, Johannes", zei Hij, "Ik ben het". Christus ging verder met zich aan Johannes bekend te maken als Degene, die de eerste en de laatste is; Degene, die gestorven was, maar nu voor eeuwig leeft. Aan Johannes werd toen gezegd om alles op te schrijven wat hij had gezien en hetgeen hem nog getoond zou worden.

Dit laatste boek in Uw Nieuwe Testament is dus de onthulling van de toekomst door Jezus Christus - Uw toekomst! Het is een boek, geschreven als de laatste boodschap van Christus aan Zijn Kerk om te laten zien wat er zal gebeuren. Alhoewel de meeste mensen het als een mysterieus en gesloten boek beschouwen, kan het nu geopend worden voor Uw begrip. Als U werkelijk wilt weten wat er in het vooruitzicht ligt, leest U dan verder!

De Voorbereiding

Het eerst hoofdstuk van Openbaring is de voorbereiding en verschaft een introductie voor het boek. Zoals wij reeds gezien hebben is de Dag des Heren (Openbaring 1:10) het tijdsverband van waaruit de gebeurtenissen in het boek worden bekeken. Vanuit dit gezichtspunt zag Johannes achter hem de kandelaren, die de zeven kerken voorstellen en Gods Kerk door de eeuwen heen symboliseren.

Denkt U er aan, dat Openbaring werd gegeven als een profetie om Gods dienaren te laten zien wat er zou gaan gebeuren. Daarom zijn de boodschappen aan de zeven gemeenten (Openbaring 2 en 3) veel meer dan slechts een historisch verslag van omstandigheden, die bestonden in de laatste tientallen jaren van de eerste eeuw. Deze zeven gemeenten in Klein Azië stellen de fasen of tijdperken voor waar de ware Kerk doorheen zou gaan voor de terugkomst van Christus.

Na het ontvangen van de boodschappen aan de zeven gemeenten ontving Johannes in Opbaring 4 - in een visioen - een uitnodiging om naar de hemel te komen. Hij beschreef Gods troon in de hemel en zag dat Degene, die er op zat een verzegelde boekrol in Zijn hand hield. Er was niemand waardig om de zegels te verbreken en het boek te openen behalve Jezus Christus - het Lam Gods en de Leeuw van Juda. Toen Christus, Degene die openbaart, de zegels één voor één opende werd Johannes uitgenodigd om te komen kijken. Te beginnen met Openbaring 6 beschreef hij wat hij zag toen elke zegel werd geopend.

De eerste zes van de zeven zegels werden in Openbaring 6 geopend. Openbaring 7 spreekt over een pauze voor de opening van het zevende zegel. Tijdens die pauze in de handeling worden 144.000 getrouwen van God verzegeld om hun bescherming te waarborgen tegen de plagen van de Dag des Heren, die zou volgen.

Het verhaal gaat verder in Openbaring 8 met de opening van het zevende zegel. Toen die zegel werd geopend keek Johannes naar zeven engelen aan wie zeven trompetten werden gegeven, waarop zij de één na de andere bliezen. De eerste vier trompetstoten worden onthuld als ecologische rampen. Openbaring 9 beschrijft het blazen van de vijfde en zesde trompet en de dramatische militaire gebeurtenissen, die zich ontvouwen in hun nasleep.

Openbaring 10 verhaalt opnieuw over een pauze in de handeling voordat de zevende en laatste trompet wordt geblazen. Op dit moment wordt aan Johannes eenkleine boekrol gegeven, die hij symbolisch moet eten en hem wordt verteld, dat er meer profetieën aangaande naties en regeerders gegeven moeten worden. Openbaring 11 begint met de beschrijving van wat de Twee Getuigen - speciale dienaren van God, die tijdens de Grote Verdrukking in JERUZALEM zullen zijn - zullen doen tijdens de drieëneenhalf jaar die leiden tot de terugkomst van Christus.

De zevende trompet, beschreven in Openbaring 11:15 staat centraal in Openbaring, zowel in de lengte van het boek als in belangrijkheid. Het is de "laatste trompet" - de tijd van de opstanding van de heiligen tot onsterfelijkheid. Dit vers is belangrijk voor het begrijpen van de rest van Openbaring, omdat dit het punt markeert waarop de heiligen uit hun graven komen om de heerlijkheid in te gaan. De gebeurtenissen vanaf dit punt en doorgaand naar het begin van Openbaring 20 vinden alle in een zeer korte tijd plaats. Met uitzondering van tussenzetsels is de hele periode, die door deze hoofdstukken wordt bestreken, na de eerste opstanding en voor het begin van het Millennium.

Een tussenzetsel in het verhaal doet zich voor in Openbaring 12 en 13. Deze hoofdstukken nemen het verhaal op in een vroegere periode en werken het bij en presenteren de verhalen over de Kerk (Openbaring 12) en van het beest. (Openbaring 13) Deze contrasterende verhalen over de vervolgden en de vervolgers moeten begrepen worden als de achtergrond voor de gebeurtenissen, die de terugkomst van Jezus Christus als Koning der koningen omgeven.

In Openbaring 14 en 15 staan de pas opgestane heiligen, die zich in heerlijkheid verblijden, in contrast met de laatste voorbereiding voor Gods toorn, die over het rebellerende mensdom uitgegoten zal worden. God zal de "zonen van ongehoorzaamheid" (vgl. Kolossenzen 3:6) hard moeten straffen en ook het systeem, dat Zijn trouwe volgelingen door de eeuwen heen heeft vervolgd, omdat zij geweigerd hebben om te reageren op eerdere oproepen tot bekering. Dan vernemen wij in Openbaring 16 de bijzonderheden over het uitgieten van de zeven schalen, die de volheid van Gods toorn bevatten.

Openbaring 17 en 18 verschaffen nog een tussenzetsel in de loop van het verhaal en geven een overzicht van het eindtijdsysteem, dat Babylon de Grote wordt genoemd. Dit is een verbintenis van valse religie, militair-politieke macht en commerciële overheersing, die de heerschappij voert voor de terugkomst van Christus. Openbaring 18 beschrijft de totale vernietiging van dit hele systeem.

De eerste verzen van Openbaring 19 openbaren een viering bij Gods troon. Dit is de inleiding tot zowel het bruiloftsmaal van Christus en de Kerk als de werkelijke komst op aarde van de allesoverwinnende Jezus Christus, om de leiders en legers van de door Satan geïnspireerde menselijke rebellie tegen God te vernietigen.

Satan de duivel wordt dan voor duizend jaar (Openbaring 20:2) opgesloten en het vervolg van Openbaring 20 introduceert de duizendjarige regering van Christus en de heiligen op de aarde. Aan het einde van het Millennium zal de rest van de mensheid opgewekt worden. (v. 11-15)

Na het lezen, aan het einde van Openbaring 20, over de vernietiging van de onverbeterlijke goddelozen in de poel van vuur, lezen wij in Openbaring 21 en 22 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft te scheppen. Het nieuwe Jeruzalem zal neerkomen naar de aarde en zal de woonplaats zijn van God de Vader, Jezus Christus en de Kerk. Het boek Openbaring eindigt met een blik op wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben. Het laat ons achter op de drempel van de eeuwigheid met een garantie van de zekerheid van de terugkomst van Christus en de vervulling van Gods beloften.

Nu wij dit beknopt overzicht van het boek hebben voltooid kunnen wij het verhaal nu in grotere details onderzoeken om te begrijpen wat voor ons en voor de hele mensheid in het vooruitzicht ligt.

De Zeven Kerken

Jezus Christus, de grootste Onthuller, inspireerde Johannes om een boodschap op te tekenen voor Zijn kerk. Alhoewel er aan het einde van de eerste eeuw andere Christelijke gemeenten waren in Klein Azië, werden er zeven specifieke gemeentenuitgekozen. De Bijbel gebruikt herhaaldelijk getallen op een betekenisdragende manier en dit is zeker het geval in het boek Openbaring.

In de Thora - de eerste vijf boeken van de Bijbel - zien wij, dat er specifiek de nadruk wordt gelegd op twee getallen - 7 en 12. Het getal zeven wijst op voltooiing en perfectie, zoals in het verslag van de schepping in Genesis, waar de zevende dag van de week werd geheiligd en apart gezet werd als de Sabbat. (Genesis 2:2-3; Exodus 20:11) Later, in Leviticus 23 gaf God Israël zeven jaarlijkse feesten, die Zijn plan van behoud weergeven. Zelfs het economische leven van het oude Israël werd geregeld door perioden van zeven jaar. Elk zevende jaar kwam hetSabbatsjaar, waarin het land braak moest liggen en persoonlijke schulden moesten worden kwijtgescholden. (Leviticus 25:1-4) De 50-jaar jubeljaarcyclus kwam aan het einde van zeven perioden van zeven jaar en markeerde de tijd, waarin slaven in vrijheid gesteld werden en het land terug moest keren naar de oorspronkelijke eigenaren. (v. 9-10) Door het boek Openbaring heen wordt het getal zeven keer op keer gebruikt. Zoals enige van de vele voorbeelden; er zijn zeven kandelaars, zeven gemeenten, zeven engelen, zeven zegels, zeven trompetten, zeven schalen van toorn en zeven hoofden op het beest.

Genesis introduceert het getal 12 met de 12 zonen van Jakob, die leidden tot de 12 stammen van Israël. Door heel de Thora heen wordt 12 gebruikt als het getal, dat "het begin van organisatie" aangeeft. Als wij naar Openbaring kijken zien wij opnieuw hetzelfde patroon. Openbaring 7 vertelt over de verzegeling van de 144.000, met uit elk van de 12 stammen 12.000 geselecteerden. Het openbaart ook het nieuwe Jeruzalem met 12 fundamenten, genoemd naar de 12 Apostelen van Jezus en 12 poorten genoemd naar de 12 stammen. Zelfs de afmetingen van de stad zijn gebaseerd op het getal 12.

Wij moeten er speciale aandacht aan schenken als Openbaring getallen gebruikt zoals zeven en twaalf. De beschrijving van zeven kerken is niet toevallig, maar is duidelijk gebruikt op een symbolische manier om de Kerk in haar totaliteit weer te geven. Jezus Christus wordt beschreven als staande in het midden van de zeven kandelaren, die veel meer dan een handvol gemeenten uit de eerste eeuw voorstellen. De steden waar die gemeenten gevestigd waren, waren verbonden door Romeinse wegen en waren opeenvolgende haltes aan een oude Romeinse postweg. Elk van deze gemeenten werd gebruikt om één van de zeven opeenvolgende fasen of tijdperken te karakteriseren of te representeren waar de ware Kerk van God doorheen zou gaan, vanaf de tijd van de eerste eeuw tot de tijd vóór de terugkomst van Christus. De Kerk in Efeze bijvoorbeeld stelt de vroege Apostolische Kerk voor, vanaf haar begin op de Pinksterdag, 31 n. Chr. tot kort na de dood van Johannes. Door deze profetie te gebruiken kan het verhaal van de ware Kerk stap voor stap door de eeuwen heen nagegaan worden.

Het gaat buiten het bereik van dit boekje om een gedetailleerde geschiedenis van de zeven fasen van de Kerk te geven, maar wij moedigen U aan om het boekje, Gods Kerk door de Eeuwen Heen, aan te vragen om U te helpen dit belangrijk onderwerp te begrijpen. Het is volledig gedocumenteerd met historische bronnen om U te helpen zien hoe deze opmerkelijke profetie werd vervuld. De meeste commentatoren zijn niet in staat deze profetie op de juiste manier te begrijpen, omdat zij naar deverkeerde kerk kijken! Omdat zij zich niet realiseren, dat de Kerk, die Jezus bouwde nooit bedoeld was uit te groeien tot een grote wereldse organisatie, die zich bezig houdt met politieke samenzweringen en verdragen - maar een "kleine kudde" zou blijven, afgezonderd van de wereld - herkennen de meesten de opvallende vervulling van deze profetieën niet.

Wij moeten vooral letten op de woorden van Christus aan de laatste twee gemeenten: Filadelfia en Laodicea. Deze stellen de ware Kerk van Christus voor in de eindtijd en het begrijpen van Zijn boodschap aan hen zal helpen om een sleutelprofetie te doorgronden, die in Openbaring 12 werd opgetekend. In Openbaring 3:8 zegt de levende Christus aan de Kerk in Filadelfia, dat Hij hun een "open deur" zou geven. De Schrift gebruikt de term "open deur" om een gelegenheid te beschrijven voor het verkondigen van het evangelie. (vgl. Kolossenzen 4:3) Vanwege hun trouwe geduld wordt aan de mensen van Filadelfia bescherming beloofd voor de tijd van de grote beproeving, die in de eindtijd over de hele wereld zal komen. (Openbaring 3:10) In tegenstelling hiermee berispt Christus de Kerk in Laodicea, die het laatste tijdperk voorstelt, vanwege hun lauwe geest. Door het gemis aan ijver wordt Laodicea overladen door compromissen met de wereld zich niet bewust, dat zij geestelijk verarmd en naakt is. Vanwege hun houding zal de levende Christus de Laodiceanen uit Zijn mond moeten spuwen en door de Grote Verdrukking laten gaan om hen wakker te schudden en om hen tot uiteindelijke bekering en tot volledige overgave tot Hem te brengen. Het onderscheid begrijpen tussen de twee laatste fasen stelt ons in staat de profetieën in Openbaring 12 te begrijpen, die de aanval van Satan beschrijft om oorlog te ontketenen met de "vrouw" - de ware Kerk.

Op de Troon van God

Te beginnen in Openbaring 4 werd aan Johannes een verbazingwekkend voorrecht gegeven. In een visioen werd hij feitelijk uitgenodigd naar de hemel van Gods woning en werd toegestaan om enkele dingen, die hij zag op te tekenen. Natuurlijk kunnen pen en papier niet voldoende de glorie en grootheid van Gods hemelse paleis overbrengen, maar diverse onderdelen van de beschrijving van Johannes komen duidelijk uit. Johannes trachtte niet de verschijning van het grote Wezen op de troon te beschrijven, maar noemt de prachtige kleuren en het licht, die de troon omringen. De bliksemstralen en donder, die uit de troon voortkomen doen denken aan Exodus 19 waar staat dat de heerlijkheid van God neerkwam en zich op de berg Sinai plaatste, voordat de Wet gegeven werd.

Dan zien wij de beschrijving van de immense ruimte van de hemelse zaal, inclusief de aanwezigheid van miljoenen engelen. (Openbaring 5:11) Er is een kristallen oppervlakte waarop de troon staat. In Openbaring 15:2 zullen wij lezen, dat de oppervlakte, zee van glas genaamd, er uit ziet alsof er vuur ingesloten zit. Er zijn ook vier vreemd uitziende schepsels aanwezig met zes vleugels en de gezichten van een mens, een rund, een leeuw en een arend. (Openbaring 4:6-8) De lezers van Johannes, die bekend zijn met het Oude Testament zullen de overeenkomst herkennen met de beschrijving van de Serafs, die opgetekend staat in het visioen van Jesaja. (Jesaja 6:1-2)

Er zijn 24 oudsten, die op 24 kleinere tronen rond Gods troon zitten. Velen hebben geprobeerd om zich voor te stellen wie deze oudsten zijn en sommigen hebben geprobeerd om hen met bepaalde mensen te identificeren, die in het Oude en Nieuwe Testament worden genoemd. In feite maken deze oudsten echter deel uit van de engelenwereld. Zij spelen een belangrijke rol in Gods regering (het getal 24 - tweemaal 12 - maakt dit duidelijk) en waarschijnlijk in het besturen van de miljoenen engelen. God is niet een schepper van wanorde en heeft in de hemel een in hoge mate georganiseerd rijk, dat ontvankelijk is voor Zijn wil.

Openbaring 4:5 vermeldt "zeven fakkels": voor de troon, omschreven als dezeven geesten van God, waarover ons in Openbaring 5:6 gezegd wordt, dat zij over de hele wereld uitgezonden worden. De oude profeet Zacharia vermeldt hetzelfde in Zacharias 4:10 en verwijst naar de zeven "ogen", die God uitzendt om heen en weer te gaan over de hele aarde. Hebreeën 1:7, die naar deze geschapen engelenwereld verwijst zegt ons, dat God maakt "Zijn engelen geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs". (STV) Op een bepaalde manier, die wij niet kunnen bevatten gebruikt God deze geestelijke schepsels, die voor Johannes leken op vuurvlammen, om informatie van de hele wereld te verzamelen.

Vervolgens beschrijft Johannes Jezus Christus, die voor de troon staat temidden van deze grote vergadering. (Openbaring 5:5-6) Hier wordt Christus beschreven doortwee symboleneen lam, dat geslacht was en de Leeuw van JudaHet Lam van God beschrijft Jezus Christus in Zijn rol van offer, waarbij Hij onze plaats inneemt en in onze plaats sterft. De Leeuw van Juda beschrijft Hem in Zijn koninklijke rol als Degene, die het rebellerende mensdom zal overwinnen en op de troon van David zal zitten en over de aarde zal regeren.

Openbaring 4 en 5 verwijst ook naar een aspect van het visioen van Johannes, dat in latere hoofdstukken vollediger wordt uitgewerkt: de hemelse relatie met de aardse tempel. Vergeet U niet dat het aardse heiligdom werd gevormd naar een hemelse realiteit. (Hebreeën 9:24) Als wij dus door het boek Openbaring gaan en lezen over het offeraltaar, het wierookaltaar en de hemelse Ark van het Verbond, moeten wij ons realiseren, dat dit de hemelse originelen waren, waarnaar de benodigdheden van het tabernakel - en later van de tempel - werden gemaakt.

De Vier Ruiters van de Apocalyps

één van de meest bekende voorstellingen van het boek Openbaring is die van "de vier ruiters van de Apocalyps". Ofschoon de meesten de term hebben gehoord, weet nauwelijks iemand precies wie of wat zij beschrijven. Christus is echter Degene, die openbaart en om deze symbolen dus te begrijpen moeten wij in de Bijbel vinden waar Hij in duidelijke taal de gebeurtenissen, die hier uitgebeeld worden, uitlegt. Is er een dergelijke passage? Beslist! Het is het belangrijke antwoord van Christus toen Hem werd gevraagd welke de tekenen van Zijn komst zouden zijn en het einde van het tijdperk. (Matteüs 24:3-31)

In Matteüs 24, waarin een draaiboek wordt geschetst, dat begint met valse profeten en vervolgt met oorlog, hongersnood, ziekten, vervolging en dramatische hemelse tekenen, beschrijft Christus de gebeurtenissen, die een inleiding zijn tot Zijn terugkomst uit de hemel. De parallel met Openbaring 6 is opvallend duidelijk. Merk op wat Johannes optekent. Eerst ziet hij Jezus Christus, die de boekrol van de Vader neemt en het eerste zegel opent. Als dit gebeurt zegt een engel aan Johannes om te komen en te kijken. Johannes ziet dan een ruiter op een wit paard, die een kroon draagt en een boog vasthoudt. (Openbaring 6:1-2) Velen hebben achteloos aangenomen, dat de ruiter Christus is omdat Openbaring 19 de teruggekeerde Christus beschrijft als rijdend op een wit paard. Deze veronderstelling is helemaal verkeerd! In Matteüs 24 en in de overeenkomstige verslagen van Markus 13 en Lucas 21 spreekt Jezus over valse "Christussen". Hij zegt dat sommigen "zullen komen in Mijn naam" en zeggen, dat Jezus de Christus is, maar velen zullen misleiden. Hoe kan iemand de naam van Christus gebruiken en toch mensen verleiden? Door een andere boodschap in de plaats te stellen van die, welke Jezus Christus feitelijk onderwees! (Markus 7:7)

De geschiedenis laat zien, dat er valse leraren, oorlogen, ziekten, hongersnoden en religieuze vervolgingen zijn geweest door bijna de hele 2000 jaar heen, sinds Jezus Christus die woorden op de Olijfberg sprak. Waarin verschillen de gebeurtenissen, die plaatsvinden nadat de zegels zijn geopend? Openbaring 6 onthult, dat in de eindtijd de mensheid deze eeuwenoude plagen zullen ondergaan en dat die plagen in een veel grotere omvang gebeuren dan ooit tevoren.

Merk op wat Paulus onderwees met betrekking tot de Dag des Heren en de gebeurtenissen, die de tijd van Christus' terugkomst omringen. In 2 Tessalonicenzen 2:3 legde hij uit, dat de Dag des Heren niet reeds aanbreekt, "want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs".Wie is die "mens der wetteloosheid"? Door de eeuwen heen zijn er vele mensen der wetteloosheid en vele anti-Christussen geweest. (1 Johannes 2:18; 2 Johannes 7) Degene over wie Paulus echter spreekt in 2 Tessalonicenzen is de specifieke persoon, die door Christus zal worden vernietigd bij Zijn komst. (Vers 8) Dit verbindt hem met degene, die bestempeld wordt als de Valse Profeet, die door Christus vernietigd wordt bij Zijn terugkomst. (Openbaring 19:20)

2 Tessalonicenzen zegt ons meer over deze Valse Profeet van de eindtijd Hij zal godslasterlijke aanspraken maken, zijn goddelijkheid verkondigen en verering eisen (v. 4) en zal door satanische kracht wonderbaarlijke tekenen uitwerken. (v.9; vgl. Matteüs 24:24; Openbaring 13:13-14) Deze laatste valse religieuze leider, ongetwijfeld een zeer minzame en charismatische persoon, zal een dramatische indruk maken op het wereldtoneel. Hij zal zichzelf niet bestempelen als "antichrist", maar zal zich presenteren als de leider van de hele Christelijke kerk.

Denkt U er aan, dat Jezus zei dat er personen zouden komen in Zijn naam en zeggen dat Jezus de Christus is, niet in de naam van één of andere valse god of slechts in hun eigen namen. (Matteüs 24:5) Paulus legde ook uit, dat Satan optreedt als een "engel des lichts" en dat "ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid". (2 Korintiërs 11:14-15) Het religieuze systeem, dat deze eindtijd "mens der ongerechtigheid" nog zal voortbrengen was reeds begonnen in de dagen van Paulus. Paulus noemde dit systeem "het geheimenis der wetteloosheid" - een voortvloeisel van de oude Babylonische mysteriereligie, die het valse denkbeeld propageerde, dat Gods wet was "afgeschaft" en niet langer onderhouden hoefde te worden. Ofschoon dit systeem van vals Christendom reeds in de eerste eeuw was begonnen, was de laatste man van zonde niet toegestaan om te verschijnen tot op de juiste tijd. (2 Tessalonicenzen 2:6-7)

Als deze laatste Valse Profeet op het wereldtoneel tevoorschijn komt zullen ware Christenen in staat zijn om precies te herkennen waar wij in de reikwijdte van de profetie zijn. De eerste zegel zal zijn geopend en de eindtijd vervulling zal zichtbaar geworden zijn. Het openen van de andere zegels zal snel daarna volgen.

Verdrukking en Trompetten

In Openbaring 6:3 staat de opening van het tweede zegel opgetekend en onthult een ruiter op een rood paard. Aan deze ruiter wordt een groot zwaard gegeven, het symbool van het vermogen tot krachtige oorlogvoering. Het onderwijs van Jezus in Matteüs 24 laat ons zien, dat deze zegel een teken is van regionale- en wereldoorlogen. Als wij het einde van het tijdperk naderen zal een grote militaire macht opstaan.

Zoals de ruiter op het witte paard ons herinnert aan de rol, die de eindtijd Valse Profeet zal spelen, zo zal de ruiter op het rode paard ons herinneren aan de sluwe militair-politieke leider, die in Europa op het toneel zal verschijnen - en ongetwijfeld zal beweren een man van vrede te zijn. In naam van "vrede" zal hij preventieve aanvallen en oorlogen uitvoeren in het Middenoosten en zelfs tegen Amerika en onze bondgenoten Brittannië, Canada, Australië en Nieuw Zeeland. In nauwe samenwerking met de Valse Profeet zal deze grote militair-politieke leider ("het Beest" genoemd in Openbaring 13 en elders) trachten om alle volken te domineren en te controleren. Hij zal de verantwoordelijkheid dragen voor een laatste ronde van oorlog, die tenslotte in de nasleep beëindigd zal worden met de legers van de wereld, die zich in Armageddon zullen verzamelen.

Direct na deze dramatische toename van wereldwijde strijd en oorlog zullen deze gebeurtenissen gecombineerd worden met verschrikkelijke verstoringen van het weer om omvangrijke voedseltekorten en hongersnood teweeg te brengen. Dit wordt uitgebeeld door het openen van de derde zegel en een ruiter, schrijlings op een zwart paard, die een weegschaal vasthoudt. Terwijl fundamentele voedingsmiddelen (gesymboliseerd door gerst en tarwe) slechts in kleine hoeveelheden verkocht zullen worden voor enorme abnormaal gestegen prijzen, zullen luxe artikelen (gesymboliseerd door wijn en olie) nog steeds verkrijgbaar zijn voor de rijken. Dedenarius of "stuiver" was in de eerste eeuw een dagloon voor werkers en laat zien dat vele gewone mensen hun hele inkomen zullen gebruiken om te proberen zichzelf en hun gezinnen te voeden.

Dood door ziekten en besmettingen zullen in het spoor van voedseltekorten volgen, gesymboliseerd door de ruiter op het vale paard en wordt onthuld bij de opening van het vierde zegel. Deze meedogenloze rijder wordt uitgebeeld als iemand, die macht uitoefent over een kwart van de aarde als hij opkomt voor zijn eindtijd rit. De gebeurtenissen, die door deze zegels gesymboliseerd worden zijn stapsgewijs toenemend en de zegels blijven, eenmaal geopend, open.

De Grote Verdrukking

Jezus waarschuwde ons voor de Grote Verdrukking - een tijd, die uniek is in de hele geschiedenis. (Matteüs 24:21-22) De Grote Verdrukking begint kort na "de gruwel der verwoesting" (v. 15) en is het gevolg van de laatste eindtijdvervulling, in snelle opeenvolging van de eerste vijf zegels. Nadat de eerste vier zegels waren geopend en Johannes de "vier ruiters" zag wegrijden voor hun eindtijdvervulling, werd het vijfde zegel geopend en hij werd opnieuw geroepen om te komen kijken. Hij zag een vreemd visioen dat, wanneer het op de juiste manier wordt begrepen, de voorbode was van verschrikkelijke religieuze vervolging op een schaal, die bijna onvoorstelbaar voor ons is in de moderne westerse wereld. Johannes beschreef, dat hij "onder het altaar zielen" zag en hij hoorde hen uitroepen en vragen aan God "tot hoelang" het nog duurde voordat zij gewroken zouden worden. Het antwoord is, dat de tijd van Gods oordeel over hun verdrukkers niet zal komen, totdat het aantal martelaren vervuld is. Er zal een eindtijd martelaarschap zijn, dat nog moet plaatsvinden.

Let op de symbolen, die Johannes beschreef. Zoals vaak het geval is in Openbaring is het belangrijk om de symboliek te begrijpen van de Jeruzalem tempel.Wat wordt bedoeld met "zielen onder het altaar"? De Bijbel gebruikt de term ziel (nephesh in het Hebreeuws en psuche in het Grieks) om te verwijzen naar schepsels met leven - zowel mens als dier. Leviticus 17:11 verklaart, dat het leven in het bloed is. Het bloed van dierenoffers werd uitgegoten aan de voet van het offeraltaar, één van de twee altaren in de tempel. Het offeraltaar stond buiten het Heilige der Heiligen en het reukaltaar was binnenin, precies voor het verzoendeksel. (Voor de aardbeving, die na de dood van Christus volgde, scheidde een gordijn het reukaltaar van het verzoendeksel in de tempel in Jeruzalem) Het offeraltaar is de basis van de symboliek, die in Openbaring 6 wordt gebruikt.

In Genesis 4:10 wordt gezegd, dat het bloed van de rechtvaardige Abel figuurlijk "uitriep" van de grond en om vergelding vroeg van een God van rechtvaardig oordeel. Als het bloed van één martelaar uitroept, met hoeveel luider stem zou het gezamenlijke bloed van alle rechtvaardige martelaren door de tijd heen uitroepen? In het visioen hoorde Johannes, dat aan hen werd gezegd, dat zij in hun graven moesten blijven rusten. Er zouden meer martelaren sterven voordat de tijd zou komen, dat Gods oordeel uitgestort zou worden.

Deze toekomstige tijd van verdrukking zal duidelijk een tijd van intense religieuze vervolging zijn, wanneer iedereen gedwongen zal worden om zich aan te passen aan de valse religieuze praktijken, die beschreven zullen worden als "Christelijk". Van iedereen wordt geëist hun toewijding te geven aan de grote valse kerk en haar gezagsdragers, in Openbaring 13:15 bestempeld als "het beeld van het beest". Een overeenkomstig uiterlijk merkteken, "het merkteken van het beest"genoemd, zal degenen identificeren, die door de Bijbel bestempeld worden als de kinderen van ongehoorzaamheid.

Er is nog een ander aspect van deze komende Grote Verdrukking, dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het is niet alleen een tijd van religieuze vervolging, maar het wordt ook in Jeremia 30:7 gelijkgesteld met "de tijd van benauwdheid voor Jakob". Wij weten, dat dit identiek is met de tijd waarover Jezus sprak in Matteüs 24:21, omdat op beide plaatsen wordt gezegd, dat het een unieke tijd is - een tijd, die nooit eerder heeft plaatsgevonden, noch ooit weer zal zijn. Er kunnen geen twee aparte tijden zijn, zoals die!

Als U niet bekend bent met de identiteit van de afstammelingen van Jakob in de eindtijd, nodigen wij U uit om ons boekje, Wat is Het Vooruitzicht Voor Amerika en Brittanni aan te vragen. Dit geeft een gedetailleerde uitleg en bewijs, dat buiten het bestek van dit actuele boekje ligt. De komende Grote Verdrukking zal een tijd van intense druk en vervolging zijn, rechtstreeks tegen zowel geestelijk Israël (de ware Kerk van God) en fysiek Israël, dat niet alleen de Joden omvat, maar ook de moderne afstammelingen van de zogenoemde "verloren tien stammen". Het stelt Satans wraak voor en het begint dodelijk ernstig te worden wanneer hij voor de laatste keer teruggeworpen wordt op de aarde. (Openbaring 12:12-13)

De Inleiding tot de Dag des Heren

Toen het zesde zegel werd geopend zag Johannes dramatische tekenen aan de hemel. Hij beschrijft grote meteorenregens - zo intens, dat het lijkt alsof de sterren uit de lucht vallen! Hij beschrijft ook gebeurtenissen, die lijken op verduisteringen met betrekking tot de zon en de maan. De zon wordt donker net als tijdens een zonsverduistering en de maan krijgt een roodachtige kleur, zoals dit vaak gebeurt tijdens een maansverduistering. Deze dramatische en angstaanjagende gebeurtenissen, vergezeld van zware vulkanische activiteiten en aardbevingen (vgl. Joel 2:30-31) zijn de inleiding tot de tijd van de tussenkomst van de Schepper, door de Bijbel heen, "de Dag des Heren" genoemd.

Op dit moment is er een pauze in de handeling voordat Johannes ziet, dat hetzevende zegel geopend wordt. Openbaring 7:1-4 maakt duidelijk dat deze pauze voor een zeer specifiek doel is. Voordat Gods wraak wordt uitgestort moeten144.000 heiligen van de 12 stammen van Israël verzegeld worden, zodat zij gespaard kunnen worden voor wat God voorbereid heeft om over het rebellerende mensdom uit te storten.

Wij zien een parallel in Ezechiël 9, waar Ezechiël een visioen zag over Gods straf op het rebellerende volk van Jeruzalem. In het visioen zag hij een engel, in linnen gekleed met naast zich een schrijfkoker en staand naast het altaar voor de tempel. Aan de engel werd gezegd om door de stad te gaan en een merkteken te plaatsen op de voorhoofden van degenen, die "zuchten en kermen" over al de gruwelen van Jeruzalem. In het spoor van de engel met de schrijfkoker moesten de andere engelen uitgaan als wraakengelen om de opstandigen en goddelozen te doden. Op dezelfde manier beschrijft Openbaring 7, dat een overblijfsel van Israël met berouw zal reageren op Gods genade. Zij zijn dienaren van God en moeten apart gezet worden, zodat zij gespaard mogen worden voor Gods wraak, die uitgestort zal worden over de kinderen van ongehoorzaamheid tijdens de komende Dag des Heren.

In de slotverzen van Openbaring 13 en de beginverzen van Openbaring 14 zien wij, dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen degenen, die het merkteken van het beest accepteren op hun voorhoofden en de 144.000, die de naam van de Vader op hun voorhoofden hebben. Het voorhoofd is de zetel van het verstand en dit stelt onze keuze van gehoorzaamheid voor - of voor God of voor Satan.

Velen zijn niet in staat om op te merken, dat in Openbaring 7 twee verschillende groepen zijn opgetekend. Zij worden beide ingeleid met dezelfde zin, "daarna zag ik", opgetekend in vers 1 en 9. De 144.000 uit de 12 stammen gaan vooraf aan de beschrijving van een menigte van een onbepaald aantal uit elk land en volk. Deze grote menigte wordt beschreven tijdens een overwinningsfeest voor de troon van God, een gebeurtenis die in de toekomst ligt van de tijdsvolgorde, die Johannes beschreef.

Tijdens het zien van de verzegeling van het overblijfsel van Israël vóór de Dag des Heren werd hem ook toegestaan om zelfs verder in de toekomst te kijken. Wie zijn deze grote menigte? Openbaring 7:14 omschrijft hen als komend uit "de Grote Verdrukking". Hoewel zij als martelaren hebben moeten sterven tijdens die helse tijd, daarbij een voltooiing van het martelaarschap voorstellend, zoals voorspeld in Openbaring 6:11, zijn zij feitelijk overwinnaars. Zij zullen tot glorie worden opgewekt en zij zullen troost en zegen ontvangen van de Vader en van Christus.

Er moet nog een andere opmerking worden gemaakt over de 144.000. Wij moeten begrijpen, dat de Dag des Heren voornamelijk de tijd van het zevende zegel en de één jaar-lange periode is (Jesaja 34:8; 61:2) en leidt naar de tweede komst van Christus. Maar in een ander opzicht strekt het zich uit tot in de toekomst en omvat niet alleen het jaar van Gods wraak, maar ook de duizendjarige regering van de Messias, de periode van het Grote Witte Troon oordeel en de introductie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. (2 Petrus 3:10-13) Er zal uiteindelijk een grote oogst zijn, bestaande uit miljarden, die tijdens "deze verlengde Dag des Heren"binnen gebracht worden, maar deze 144.000 van Israël zullen eerstelingenvoorstellen van degenen, die tijdens die tijd door hun Schepper vrijgekocht zijn. 144.000 is het getal van een georganiseerd begin (12), gekwadrateerd en vermenigvuldigd met duizend. Het stelt het beginpunt voor van de oogst van de Schepper uit de volken, nadat Hij Zijn rechtstreekse tussenkomst door Zijn rechtspraak is begonnen.

De Eerste Vier Trompetten Klinken

Openbaring 8 gaat verder met de stroom van gebeurtenissen, die begonnen met de opening van het eerste zegel. In vers 1 ziet Johannes de opening van het zevende zegel als zeven engelen, die voor God staan en aan wie zeven trompetten gegeven worden om geblazen te worden, die stuk voor stuk Gods oordeel aankondigen. Het zevende zegel bestaat uit zeven trompetten.

Let op de symbolieken in Openbaring 8:3-5. Ceremonies, die in de aardse tempel in de dagen van Mozes werden uitgevoerd werden gemodelleerd naar deze hemelse werkelijkheid en voorziet in een sleutel tot begrip van wat er beschreven wordt. In de aardse tempel nam de priester iedere morgen en iedere avond, nadat het dagelijkse offer was gebracht, vuur van het offeraltaar en ging het heiligdom in om wierook te offeren op het gouden altaar in het Heilige, dat geplaatst was "voor het verzoendeksel" - waarvan het afgescheiden was door een gordijn. (Exodus 30:6) Zoals dit verslag en andere verzen laten zien, stelt het wierookoffer de gebeden van de heiligen voor, die naar God opgaan. Het verzoendeksel, geplaatst in het Heilige der Heiligen en over de Ark van het Verbond, was symbolisch voor Gods troon.

In Openbaring 6 zagen wij, dat het bloed van de martelaren door de tijd heen naar God uitriepen om wraak. God beantwoordde dat verzoek niet eerder, omdat het nog niet de juiste tijd was. In Openbaring 8 wordt echter vuur van het altaar symbolisch op de aarde geworpen en God geeft de zeven angelieke trompetters de opdracht om Zijn vergelding aan te kondigen.

Het overige van Openbaring 8 beschrijft de trompetstoten, die door de eerste vier engelen geblazen worden. Denkt U er aan, dat Jesaja 34:8 en Jesaja 61:2 de Dag des Heren gelijkstellen met het jaar van Gods vergelding. Deze periode begint met de eerste trompet en eindigt met de laatste of zevende trompet. Toen God het oude Israël Zijn Heilige Dagen gaf, luidde Hij het hele seizoen van Najaarsfeesten in door de eerste dag van de zevende maand aan te duiden als "een gedachtenis des geklanks". (Leviticus 23:29 S.V.) Omdat andere Feesten van God hun vervulling ontvingen op de eigenlijke dag (denk aan Christus, die als het Lam van God werd geofferd op de dag van het Pascha en de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag) lijkt het aannemelijk, dat het jaar van Gods vergelding zal beginnen en eindigen op het Trompettenfeest.

Wanneer elk van de eerste vier engelen blaast vinden er op aarde verschrikkelijkeecologische rampen plaats. Als de eerste engel blaast breken vreselijke branden uit, die uiteindelijk een derde van de groene vegetatie verteren. Daarna landt een groot meteoorachtig voorwerp in de oceaan, met het gevolg dat een derde van de zeeën rood wordt als bloed. Dit veroorzaakt dat een derde van het zeeleven sterft en scheepvaart en handel ernstig verstoord worden. Na de derde trompet ziet Johannes nog een meteoorachtig voorwerp vallen op een derde van de zoetwater rivieren en meren en verandert deze in vergif en veroorzaakt aanzienlijke watertekorten. Als de vierde engel klinkt volgt er een verstoring van het luchtruim. Het is duidelijk dat een zone van rook en brokstukken het zicht op de lucht afdekt gedurende een derde deel van iedere dag. Wellicht wordt dit veroorzaakt door zowel grote hoeveelheden rook, afkomstig van de grote vuren, die praktisch een derde van de aarde overspoelen als van brokstukken, die tijdens toenemende vulkanische uitbarstingen in de lucht worden geslingerd.

De Eerste Twee Weeën

Als deze ecologische rampen in de beginmaanden van het jaar van Gods vergelding verschrikkelijk klinken, denkt U dan aan de nog grotere verwoesting, die gebeurt als de drie laatste engelen zich gereed maken om te blazen. Aan deze laatste van de zeven engelen wordt gezegd om de "drie weeën" aan te kondigen. Dit houdt in, dat de massavernietigingswapens van de mensheid de vrije loop worden gelaten, die de wereld zo ernstig in gevaar zullen brengen, dat wanneer Christus niet zou terugkeren, geen vlees behouden zou worden. (Matteüs 24:22)

Als de vijfde engel zijn trompet blaast in Openbaring 9:1-2 zien wij, dat de grote afgrond wordt geopend en demonisch geïnspireerde krachten worden vrijgelaten. Openbaring 17:8 laat ons zien, dat uit deze afgrond de Beest-macht symbolisch tevoorschijn komt. De strijdkrachten, die worden vrijgelaten worden eerst vergeleken met sprinkhanen, omdat Johannes niet over de woorden beschikte om de moderne massavernietigingswapens te beschrijven. Merk op dat deze "sprinkhanen" de natuurlijke vegetatie niet aantasten (die door fysieke sprinkhanen zou worden verslonden), maar in plaats daarvan de mensen vijf maanden uitschakelen, maar geendodelijke pijn - zoals bij schorpioenen. Dit beschrijft een aanval door de Europese geleide Beest-macht op de landen in het oosten, zoals vermeld wordt in Daniël 11:44.

Deze verassingaanval zal een enorme Aziatische vergelding teweegbrengen tegen Europa. Deze vergelding, aangekondigd door de zesde engel, die op zijn trompet blaast wordt beschreven als het uitspugen van vuur, rook en zwavel en het vernietigt een derde van het mensdom. (Openbaring 9:17-18) Deze beschrijving past goed bij de moderne nucleaire wapens en de verwoesting, die zij kunnen aanrichten.

Bij de vijfde en zesde trompetstoten zien wij, dat God de belemmeringen, die eerder opgelegd waren aan Satan en zijn demonen, heeft weggenomen. Abaddon of Apollyon, een naam voor de duivel, die "vernietiger" betekent, is degene die de aanval van de Beest-macht met futuristische wapens bespoedigt. Ons wordt ook gezegd, dat demonische geesten betrokken zullen zijn bij de oosterse machten, die eerder bij de rivier de Eufraat werden tegengehouden. Het is duidelijk, dat de Eufraat de scheidingslijn tussen de oosterse en westerse invloedsfeer zal zijn.

Als de zesde engel blaast doen zich twee gebeurtenissen voor. één is de ontketening van een nucleaire aanval op Europa en waarschijnlijk ook op haar Latijns Amerikaanse bondgenoten. De andere is de samenvoeging van het grootste leger ooit, verzameld op de oostelijke oever van de Eufraat - 200 miljoen mannen. (Openbaring 9:15-16) Op dit moment zal er bijna een jaar voorbij zijn sinds de trompetten begonnen te blazen. De aarde en haar bewoners zullen wankelen in wat de doodstrijd van de planeet zelf lijkt. Maar dit is niet het einde van het verhaal.

Getuigen en Wraak

Openbaring 10 opent met nog een korte pauze in de stroom van gebeurtenissen. Na de zesde trompet, maar vóór het blazen van de laatste zevende trompet ziet Johannes een engel uit de hemel neerdalen om hem een kleine boekrol te geven om op te eten. Dit is vergelijkbaar met de oudtestamentische verzen, waar aan Ezechiël wordt gezegd om de inhoud van een rol tot zich te nemen, zodat hij de boodschap kan overbrengen. (Ezechiël 2:8-10; 3:1-3) De engel zegt aan Johannes om de inhoud van deze kleine rol op te eten en nog een andere profetische boodschap over te brengen aan de landen en de heersers van deze wereld.

Wat voor boodschap is dat?

Vóór de gruwel der verwoesting en het begin van de Grote Verdrukking is het Filadelfia tijdperk van de Kerk van God tientallen jaren door de "open deur" gegaan, die door Christus was gegeven om het evangelie en de eindtijd waarschuwingsboodschap te verkondigen. Nadat de georganiseerde verkondiging door de Kerk van het evangelie wordt stilgelegd, zullen de Twee Getuigen Gods boodschap krachtig brengen vanuit Jeruzalem. Inderdaad, er zal nog steeds een boodschap blijven bestaan, die gebracht moet worden aan de wereld in de tanende dagen van Satans regering! Daarom werd aan Johannes gezegd, nadat de zesde trompet heeft geblazen en net voordat de zevende trompet klinkt (Openbaring 10:7), dat er nog een boodschap bestaat, die aan landen en heersers gebracht moet worden.

De Twee Getuigen, die "profeteren" (Openbaring 11:3) en "hun getuigenis voleindigen" (vers 7) zullen "opnieuw profeteren" nadat Johannes het "kleine boek" van de machtige engel ontvangt, samen met drie engelen, die door God gezonden worden na het klinken van de zevende trompet. (Openbaring 14:6-9)

Matteüs 24:15-21 en Lucas 21:20-24 maken duidelijk, dat het multinationale leger, beschreven in Zacharias 14:1-2, aan het begin van de Grote Verdrukking Jeruzalem zal hebben bezet. Door Lucas 21:24 te vergelijken met Openbaring 11:2 zien wij, dat de Beest-macht Jeruzalem zal bezetten en besturen gedurende 42 maanden of drieëneenhalf jaar. Direct nadat de Valse Profeet de heilige plaats ontheiligt en zijn idolate symbolen en zijn lasterlijke aanspraken openbaart zal God twee van Zijn dienaren, bekend als de Twee Getuigen, machtigen om hun openbaar optreden in Jeruzalem te beginnen, tweeëneenhalf jaar voordat de Dag des Heren begint. God zal hen in staat stellen om Zijn boodschap te brengen aan een wereld, die gedomineerd wordt door de macht van het Beest en gefascineerd door de waandenkbeelden van de Valse Profeet.

God zal deze twee mannen gebruiken om dezelfde wonderen te verrichten, als die Mozes en Elia hebben verricht. Zij zullen Gods oordeel verkondigen aan een wereld, die in opstand is tegen Hem en zij zullen de macht van het Beest en de Valse Profeet het hoofd bieden. Gedurende de drieëneenhalf jaar van hun profetische carrière zullen zij Gods bovennatuurlijke bescherming ontvangen net zoals Elia dat kreeg vele eeuwen eerder. (vgl. 2 Koningen 1:9-14) Uiteindelijk staat God toe, dat zij gedood zullen worden. Velen zullen hun dood vieren, omdat de Valse Profeet hen zal beschuldigen van het veroorzaken van alle wereldproblemen. Hun lichamen, die niet begraven worden, zullen drieëneenhalve dag in de straten van Jeruzalem liggen, daarna zullen zij tot leven gewekt worden en opstijgen in de lucht en in de wolken verdwijnen, terwijl hun vijanden in geschokte verbijstering toekijken. (Openbaring 11:11-12)

De Laatste Trompet klinkt

Wij komen nu bij het middelpunt van het boek Openbaring en de bepalende momenten van eindtijdgebeurtenissen. Wat gebeurt er precies als de zevende en laatste trompet heeft geklonken? Openbaring 11:15 verklaart: "En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden". Volgens vers 18 kondigt deze laatste trompetklank de tijd aan, wanneer de uiteindelijke wraak van God uitgestort zal worden en God de doden zal beginnen te oordelen en beloning zal geven aan Zijn trouwe dienaren.

In 1 Korintiërs 15:52 beschrijft Paulus, dat deze gebeurtenis zal plaatsvinden "in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden". Het is een tijd, wanneer de doden in Christus samen met de Christenen, die nog op aarde leven een onmiddellijke verandering ondergaan van vergankelijk in onvergankelijk en de dood volledig zal worden verzwolgen door overwinning. In Openbaring 20:6 wordt dit de "eerste opstanding" genoemd en degenen, die er deel van uitmaken worden "gezegend en heilig" genoemd. Zij hoeven zich nooit meer over de dood zorgen te maken, maar zij zullen heersen en regeren onder Christus Zelf als Hij Zijn duizendjarige regering op de aarde vestigt.

Op dit punt moeten wij opmerken, dat degenen die de zogenaamde "wegvoering" theorie opperen, de Bijbel niet correct begrijpen. De Heer zal uit de hemel neerdalen en de verrezen heiligen zullen opgenomen worden om Hem in de lucht te ontmoeten, bij de zevende en laatste trompet. Zoals wij hebben gezien in de loop van het verhaal van Openbaring kan dit alleen gebeuren nadat alle voorgaande beschreven gebeurtenissen hebben plaats gevonden en dat het niet iets is, dat "op elk moment" kan gebeuren, zoals sommige verkeerd denken.

De Vrouw en de Draak

Nadat Johannes de opening van alle zeven zegels door Christus heeft beschreven, geeft hij vervolgens in Openbaring 12 een tussenzetsel, waarin het conflict tussen de vrouw en de draak wordt beschreven.

Johannes beschrijft een visioen van een vrouw, bekleed met de zon, de maan en 12 sterren. Deze beschrijving grijpt terug naar Genesis 37:9, waar Jozef in een droom de familie van Israël uitgebeeld ziet door de zon, maan en sterren. Zoals wij eerder hebben gezien gebruikt de Bijbel een vrouw om een kerk te symboliseren. In een paar korte verzen wordt de hele geschiedenis van de Kerk geschetst, vanaf de tijd van de gemeente Israël - de Kerk in de wildernis - tot aan het einde van de Grote verdrukking. Over de vrouw wordt gezegd, dat ze een mannelijk kind heeft voortgebracht, die over alle naties zou gaan heersen - een duidelijke verwijzing naar Christus, die uit Israël voortkwam. De duivel, in vers 9 omschreven als Satan de duivel, probeert Jezus Christus te vernietigen - die na Zijn opstanding terugkeerde naar de hemel.

In vers 6 lezen wij over de vrouw, die naar de woestijn moest vluchten om te worden beschermd tijdens een periode van 1.260 profetische "dagen" - 1.260 letterlijke jaren. Omdat dit gebeurt na de opstanding van Christus, verwijst het duidelijk naar de nieuwtestamentische Kerk. Inderdaad, in de vroege vierde eeuw n. Chr., nadat de Romeinse keizer Constantijn een verbond gesloten had met de bisschop van Rome, moest de ware Kerk vluchten naar afgelegen gebieden. Historisch gezien kan een periode van 1.260 jaar nagegaan worden vanaf het concilie van Nicea in 325 n. Chr. tot ongeveer 1585, toen de ware Kerk opnieuw openlijk tevoorschijn begon te komen. U kunt dit hele opmerkelijke verhaal lezen in ons boekje, Gods Kerk door de Eeuwen heen.

Merkt U op, dat Openbaring 12 twee verschillende opstanden van Satan beschrijft. Vers 4 herinnert ons aan de originele rebellie van de aartsengel Lucifer (vgl. Jesaja 14; Ezechiël 28), waarbij hij een derde van de engelen met zich meenam, vóórdat Adam werd geschapen. Hij werd op de aarde geworpen en zijn naam werd veranderd van "lichtgever" (de betekenis van "Lucifer") in "tegenstander". (De betekenis van "Satan") In samenhang verwijzen verzen 7-12 - geplaatst in de loop van het verhaal na de tijd van de Kerk in de wildernis (historisch gezien, de middeleeuwse periode) - naar een nog toekomstige poging van Satan om de macht te grijpen in de hemel, net voor de beslissende Grote Verdrukking.

Na deze toekomstige en laatste uitwerping van Satan zal God de "vrouw" - Zijn ware Kerk - naar een speciale plaats in de woestijn brengen om te worden gevoed en beschermd tijdens deze laatste periode van drieëneenhalf jaar. Een overblijfsel zal echter achter blijven, die door de duivel zal worden aangevallen. De Bijbel laat zien, dat de Kerk van Filadelfia uit deze tijd van ernstige beproeving zal worden gehouden, maar Christus zal de Kerk van Laodicea uitspuwen in de Grote Verdrukking, vanwege haar onwilligheid om zich te bekeren van - of zelfs wil inzien - haar lauwe zelfgenoegzaamheid, materialisme, eigengerechtigheid en geestelijke blindheid en naaktheid!

Het Beest

Nadat aan Johannes in Openbaring 12 een overzicht werd gegeven van de geschiedenis van de ware Kerk, werd hem nog een visioen getoond in Openbaring 13, dat hem een overzicht gaf van het systeem van het Beest. Naar het Beest werd voor het eerst verwezen in Openbaring 11:7 toen hij de Twee Getuigen probeerde te vernietigen. Dit werd niet verder beschreven, totdat wij bij Openbaring 13 komen. In dit hoofdstuk zag Johannes een visioen, dat teruggrijpt naar wat Daniël optekende in Daniël 7.

Daniël zag vier schepsels één voor één uit de zee oprijzen; een leeuw, een beer, een vierhoofdig luipaard en een vreselijk schepsel met ijzeren tenen en tien horens. Deze werden in Daniël 7:23 omschreven als vier koninkrijken. Als het visioen in Daniël 2 wordt vergeleken met dat in Daniël 7, is het duidelijk dat deze opeenvolging van vier wereldheersende koninkrijken in de dagen van Daniël begon met het Babylonische koninkrijk van Nebukadnessar en werd gevolgd door de opeenvolgende koninkrijken van Perzië, Griekenland en Rome. Op het moment van Johannes' visioen in het boek Openbaring waren de koninkrijken van het oude Babylon, Perzië en Griekenland uit de geschiedenis verdwenen en het vierde koninkrijk - het Romeinse Rijk - domineerde het wereldtoneel.

In Openbaring 13 beschrijft Johannes het Roomse Rijk, dat de karakteristieken heeft van de vroegere koninkrijken en wiens overblijfsel het geheel in beslag heeft genomen. Een gedetailleerde studie van alle schriftgedeeltes, die hierop betrekking hebben en op de historische verwijzingen, die hun vervulling bewijzen, wordt gegeven in ons boekje, Het Beest van Openbaring. Het zal U veel meer bijzonderheden geven, die buiten het bestek van dit boekje gaan.

Johannes zag, dat het Beest een dodelijke wond ontving. Historisch gezien was dit de val van het Romeinse Rijk in 476. Toen zag Johannes, dat de dodelijke wond was genezen, zoals gebeurde met de keizerlijke Restoratie door Justinianus in 554. Het Beest duurde toen 1.260 profetische "dagen" voort; van Justinianus tot de val van Napoleon in 1814. Dit was de periode van het zogenoemde Heilige Roomse Rijk en haar verbond met de Roomse paus. Johannes zag ook een tweede beest; deze lijkt op een beest, maar dient echter als woordvoerder van Satan, de draak. (Openbaring 13:11) Dit is duidelijk symbolisch voor een religieus systeem, dat beweert Christelijk te zijn, maar in werkelijkheid de boodschap van de duivel verkondigt in plaats van het evangelie van Christus. Dit valse religieuze systeem wordt voorgesteld als het samenstellen van een model of een beeld, gebaseerd op de instellingen van het oude Romeinse Rijk. Het oude heidense Rome was het model waarop pauselijk Rome en haar politieke structuur was gebouwd. Er was een verbond van kerk en staat, die voortduurde gedurende de periode van de Middeleeuwen. De kerk gebruikte de staat om overeenstemming af te dwingen met religieuze verordeningen en op haar beurt eiste zij van haar aanhangers om loyaal te zijn aan de staat.

Het teken van het beest, een merkteken, dat ongehoorzaamheid aan Gods wet bekend maakt, is iets dat teruggaat naar de oudheid. Het werd al vereist vanaf dit onheilige verbond van kerk en staat en vond plaats in de dagen van keizer Constantijn.

Het getal van het beest666 is afgeleid van cijferwaarden; vroeger toegewezen aan de letters van het alfabet ter vervanging van aparte getallen, zoals wij die tegenwoordig gewoonlijk gebruiken. Het Hebreeuws, Grieks en Latijn gebruiken allen zo'n systeem; alle namen in die talen hadden dus een cijferwaarde. Zie ons boekje over Het Beest van Openbaring voor verdere informatie over het teken van het Beest en het uitvoerige bewijs, dat het Romeinse systeem wordt bestempeld met het getal 666 - het getal van een naam.

Het is ook van vitaal belang om te realiseren, dat dit middeleeuwse verbond van kerk en staat nogmaals zijn hoofd zal roeren. In de dagen, die spoedig voor ons liggen zal het laatste optreden van het Beest-systeem nog éénmaal opkomen uit de afgrond.

Zult U toegeven aan de druk om U aan te passen bij dit machtige systeem, dat een kortstondige heerschappij zal voeren over de hele aarde in de nabije toekomst? 

U behoort dit onderwerp te begrijpen voor Uw eigen belang en dat van Uw gezin.

Triomf en Wraak

Na deze korte tussenzetsels om het verhaal van de onderdrukten en de onderdrukkers te vertellen vanaf de oudheid tot aan de tijd wanneer de laatste trompet zal blazen, verplaatst het verhaal zich en richt zich op de nasleep van de laatste trompet. Het zal een tijd zijn van geweldige triomf voor de heiligen van God. Vervolgd en bespot door de eeuwen heen, worden de heiligen van God beschreven in heerlijkheid en zij verheugen zich voor God de Vader en Jezus Christus. Aan de andere kant ontvangt het overblijfsel van de opstandige mensheid de onvervalste wraak van de Almachtige God.

De 144.000, die eerder verzegeld werden om hen te beschermen tegen de wraak van de Dag des Heren worden nu beschreven in heerlijkheid en zij zingen een nieuw lied als zij voor de troon van God staan en Hem prijzen voor hun verlossing. (Openbaring 14:1-5) Terwijl deze viering plaatsvindt gaan drie engelen over de aarde en verkondigen Gods laatste boodschap voor de mensheid, want Hij bereidt Zich voor om Zijn laatste vergelding uit te storten. (Openbaring 14:6-11)

Wanneer de verheerlijkte heiligen zich verheugen en de drie engelen Gods laatste waarschuwing verkondigen, worden voorbereidingen getroffen om de opstandige mensheid in de wijnpers van Gods wraak te werpen. (Openbaring 14:19)

Wij moeten hier opmerken, dat de Bijbel de ware heiligen identificeert als degenen, die werkelijk God gehoorzamen en Zijn geboden bewaren. Openbaring 14:12 benadrukt dit punt door de heiligen te beschrijven in vergelijking met degenen, die Gods straf zullen ontvangen. Wij moeten ook opmerken, dat zowel het lied van Mozes als dat van Christus (het Lam) beide voor de troon gezongen worden. (Openbaring 15:3) De boodschappen van het Oude en Nieuwe Testament zijn niet tegenstrijdig of in tegenspraak; integendeel, zij zijn in harmonie, zoals blijkt door het zingen van de verheerlijkte heiligen.

In Openbaring 15 tekent Johannes een visioen op van zeven engelen met zeven gouden schalen, die één voor één de zeven laatste plagen uitgieten. Dit uitgieten gebeurt heel snel, zoals wij zien als wij de aard van de plagen onderzoeken. Als bijvoorbeeld de tweede en de derde plaag meer dan een paar dagen duren, zou al het leven van de planeet worden weggevaagd.

Als de eerste schaal is uitgestort komt er een afschuwelijke pijn over degenen, die de boodschap van de derde engel (Openbaring 14:9) hebben genegeerd en die nog trouw zijn aan het systeem van het Beest. Daarna, wanneer de tweede engel zijn schaal uitstort worden alle oceanen als "bloed als van een dode". (Openbaring 16:3) Al het zeeleven sterft. Bij het uitstorten van de derde schaal verandert al het zuivere water in bloed en de drinkwaterbronnen worden vernietigd. Dan stort de vierde engel zijn schaal uit en de pijnlijke hitte van de zon straft de opstandige mensheid. Daarna komt grote duisternis over "de zetel van het Beest" (Europa) en haar inwoners gaan door kwellende pijn en hitte, ondergedompeld in totale duisternis en met gebrek aan bruikbaar water; alles tegelijkertijd. De duisternis komt van de schaal, die door de vijfde engel wordt uitgestort.

Hierna ziet Johannes de zesde engel, die zijn schaal uitstort op de Eufraat. Demonische geesten gaan rond om alle legers samen te brengen ten noorden van Jeruzalem. Het grote Aziatische leger, dat eerder samengebracht werd aan de oostelijke oevers van de Eufraat, stromen het land Israël binnen en komen samen in het gebied van Armageddon. (Hebreeuws voor "de berg Megiddo") Megiddo is een heuvel, die uitzicht biedt over de Vallei van Jizreel, ongeveer 80 Km. ten noorden van Jeruzalem. Wanneer de laatste zevende schaal is uitgestort zal er een enorme aardbeving zijn, zo omvangrijk, dat de topografie van de aarde zelf zal zijn veranderd. (Openbaring 16:18-20) Het is waarschijnlijk dat dit dezelfde aardbeving is, die beschreven wordt in Zacharia 14:4, wanneer de voeten van Jezus Christus uiteindelijk nog eens op de Olijfberg staan, gelegen net ten oosten van Jeruzalem.

Babylon de Grote is Gevallen

Volgend op zijn visioen van de zeven laatste plagen, die uitgestort werden, worden aan Johannes nog twee visioenen getoond, die een tussenzetsel weergeven in de loop van het verhaal van Openbaring. Deze visioenen beschrijven Babylon de Grote en de laatste vernietiging, die over dat verschrikkelijke systeem zal komen. In Openbaring 17 is het middelpunt het religieuze en politieke verbond, dat opnieuw - in de niet ver verwijderde toekomst van U, die dit boekje lezen - zal komen om de wereld te domineren. Het politieke systeem wordt beschreven als bereden door een vrouw; maar een vrouw, die zeer verschillend is van de zuivere maagdelijke bruid van Christus. Dit is een kerk, die beschreven wordt als een grote hoer; deze heeft onwettige samenwerkingsverbanden gevormd met diverse nationale leiders. Dit hele religieuze systeem wordt gekenmerkt als een uitgroeisel van de oude heidense Babylonische mysteriereligie.

In Openbaring 18 werd aan Johannes in een visioen de aankondiging getoond van de val en totale vernietiging van het moderne Babylon. Dit hoofdstuk openbaart, dat Babylon behalve een religieus en politiek systeem, zoals in Openbaring 17 wordt benadrukt, ook een commercieel systeem is, dat de wereld economisch tracht te domineren. Aan vele bijzonderheden over de profetieën, die in deze twee hoofdstukken zijn opgetekend, worden in ons boekje, Het Beest van Openbaring, aandacht besteed.

Het is belangrijk, dat wij ons nu realiseren en in de beslissende komende jaren, dat Gods overwinning zeker is. Deze geschiedenis is reeds op voorhandgeschreven! Het is daarom noodzakelijk, dat wij uit dit wereldse Babylonische systeem (Openbaring 18:4) komen en onze totale en ware loyaliteit aan Jezus Christus geven en aan de boodschap, die Hij onderwees!

Na de Chaos
 

Een groot deel van Openbaring beschrijft de chaos, die het gevolg is van het volgen van Satan door de mensheid en door het trachten op te bouwen van haar eigen beschaving, onafhankelijk van de Almachtige God. Maar noch die chaos, noch Gods overwinning over Satan is het hoogtepunt van het boek. Openbaring eindigt met de levende Christus, die aan Johannes laat zien wat na de chaos zal plaatsvinden.

Na het zien, in een visioen, van de catastrofale vernietiging van Babylon de Grote, ziet Johannes nog een visioen van de hemel en van de viering voor de troon van God. De val van Babylon staat geschreven in Openbaring 19:2 en vers 6 beschrijft de vreugde van degenen voor Gods troon: "Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard".

Johannes verneemt dan, dat het tijdstip uiteindelijk is gekomen voor de Bruiloft van het Lam. De Kerk, veranderd van vlees en bloed in onsterfelijke geest bij de opstanding, is nu gereed om Christus te trouwen. De bruid - de gezamenlijke Kerk - wordt beschreven als getooid in trouwkleding van zuiver wit linnen, die de rechtvaardigheid van de heiligen voorstelt.

Het begrijpen van Joodse huwelijksgebruiken in de oudheid kan ons enig inzicht geven in hetgeen er wordt beschreven. De huwelijksceremonie had drie belangrijke onderdelen en elk vond op een ander tijdstip plaats zoals wij weten, zowel uit de seculiere geschiedenis als ook uit de Bijbel. Deze drie onderdelen delen enige symboliek met de drie feestseizoenen, die God aan het oude Israël gaf, waardoor Hij Zijn groot Plan van Behoud openbaarde. (Dit Plan van Behoud vindt U in ons boekje: Gods Feestdagen: Gods Meester Plan ).

Het eerste deel van de huwelijksceremonie was de bruidsschat, gewoonlijk betaald door de vader van de bruidegom. Wij zien dit in Genesis 24, waar Abraham geschenken aanbood toen regelingen werden getroffen om een vrouw voor zijn zoon Isaak te zoeken. Dit is vergelijkbaar met het Pascha seizoenDe bruidsschat, die God de Vader aanbood, was het leven van Zijn enig geboren Zoon. (Johannes 3:16)

De tweede fase van de huwelijksceremonie was de verloving of het tekenen van het huwelijksverbond. Wanneer deze formele overeenkomst was gemaakt werd het paar als getrouwd beschouwd, zelfs voordat zij hun huwelijk hadden gevierd of voltrokken. Jozef en Maria waren in deze verlovingsfase toen ontdekt werd, dat Maria bovennatuurlijk zwanger was van Jezus Christus. Deze tweede fase van de huwelijksceremonie is vergelijkbaar met het tweede feestseizoen: het Pinksterfeest,de tijd van de verbonden. (Zie Jeremia 2:2, waar de tijd van Israël in de woestijn wordt vergeleken met de verlovingstijd)

De derde fase van de huwelijksceremonie was de viering van het huwelijksfeest. Normaal duurde het een week (verg. Genesis 29:27); Het werd gekenmerkt door festiviteiten en viering. (Johannes 2:1-10) Deze fase begon gewoonlijk met een processie. De bruidegom ging zijn bruid opeisen en het bruidsgezelschap ging uit om hem te ontmoeten. (Verg. Matteüs 25:6) Gewoonlijk ging de bruid, samen met de bruidegom verder van het huis van haar vader naar het huis, dat haar man had voorbereid. Dit werd gevolgd door zeven dagen van feesten met vrienden en familie. Deze laatste fase van de huwelijksceremonie is vergelijkbaar met hetLoofhuttenfeest - zeven dagen van feestviering, die de duizendjarige regering van de Messias voorstelt, wanneer Hij een "een feestmaal van vette spijzen" zal aanrichten voor de hele wereld. (Jesaja 25:6)

Het Koninkrijk Gevestigd

Als Openbaring 19 eindigt, ziet Johannes de hemel geopend en de zegevierende Jezus Christus in macht en glorie naar de aarde terugkeren, schrijlings zittend op een wit paard, gevolgd door de hemelse legers. De legers van de mensheid, die zich eerder in Armageddon hadden verzameld, zijn aan de grenzen van Jeruzalem vernietigd. Het Beest en de Valse Profeet zijn gepakt en in "de poels des vuurs" geworpen, waar zij opgebrand zijn. Aldus wordt aangetoond, dat de godslasterlijke aanspraken van goddelijkheid, die zij hadden gemaakt, leeg en vals waren.

Als de voeten van Christus opnieuw op de Olijfberg staan, van waar Hij ongeveer 2.000 jaar geleden ten hemel opsteeg, zal de berg in tweeën splijten. Vervolgens zal van onder de tempelberg in Jeruzalem een rivier doorbreken. Het zal oostwaarts door de pas gedeelde Olijfberg stromen en westwaarts in de Middellandse Zee. Door de snelle verspreiding zal dit "levend water" alle dode wateren, die een paar dagen eerder als bloed waren geworden toen de tweede en derde schalen van wraak werden uitgegoten, bovennatuurlijk herstellen. (Openbaring 16:3-4) Overvloedig zeeleven zal worden hersteld. (Ezechiël 47:1, 8-9)

De teruggekeerde Koning der koningen zal onmiddellijk een machtige engel zenden om Satan de duivel in hechtenis te nemen en hem op te sluiten voor duizend jaar. Dit bereidt de weg voor het Koninkrijk van God op aarde. De symboliek van de Heilige Dagen, die God aan Israël gaf kan ons helpen om de betekenis van de volgorde van de gebeurtenissen te begrijpen. Zoals het Trompettenfeest de tijd voorstelt van de tijd van Gods tussenkomst en oordeel, zo beeldt de Verzoendag - die negen dagen later komt - de tijd uit, wanneer Satan zal worden verbannen en zijn verantwoordelijkheid voor zonde moet dragen. De vervulling van wat deze dag symboliseert wordt beschreven in Openbaring 20:1-3. Het meest waarschijnlijke is, dat de handeling die in het boek Openbaring wordt beschreven tussen het blazen van de zevende trompet in Openbaring 11:15 en het opsluiten van Satan in Openbaring 20:2, zal plaatsvinden in een tijdsbestek van negen dagen tussen het Trompettenfeest en Verzoendag. Het opsluiten van Satan zal de bevrijding van de mensheid weergeven. Dit is de vervulling van de symboliek van het Jubeljaar uit de oudheid, wanneer vrijheid werd verkondigd. (Leviticus 25:9-10) Merkt U op, dat het Jubeljaar op de Verzoendag begon, de dag die Satans verbanning symboliseert. Dan zal worden begonnen met de hereniging van de overgeblevenen van alle 12 stammen van Israël uit hun gevangenschap naar het land Israël. (Jesaja 27:1, 13)

In zijn visioen over de toekomst beschrijft Johannes de verrezen en verheerlijkte heiligen, die bestuurlijke verantwoordelijkheden uitvoeren. (Openbaring 2:26-27; 5:10) Zij zullen op aarde regeren en onder Jezus Christus hun functies als koningen en priesters uitvoeren. Andere schriftgedeelten, zoals Jesaja 2 en Jesaja 11 beschrijven hoe Gods regering vanuit een herbouwd Jeruzalem zal uitgaan om alle naties te omvatten. Er zullen duizend jaar van genezing en herbouwen zijn en de hele mensheid zal de kans hebben om Gods wegen te leren. Het zal een tijd zijn van overvloed en voorspoed, wanneer "zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt". (Micha 4:4)

Tijdens de laatste generatie, die aan het einde van het Millennium leeft, zal Satan voor korte tijd worden vrijgelaten en hij zal onmiddellijk uitgaan om de naties nog eens te misleiden. (Openbaring 20:7-10)

Waarom zal God hem vrijlaten, wetende wat hij zal doen?

God heeft de mensheid altijd een keuze gegeven en wenst, dat wij zowel het goede kiezen als het kwade verwerpen. Sommige zullen zichzelf toestaan om onder Satans invloed te komen, zelfs nadat zij de voordelen en zegeningen van Gods regering hebben ervaren. Satan zal legers samenbrengen van vele naties rond de wereld, die dezelfde rebellerende houding hebben als Gog en Magog - twee naties, die in de eerste jaren van het Millennium tegen God vochten. (Verg. Ezechiël 38) Deze legers zullen optrekken tegen Jeruzalem, maar zullen snel vernietigd worden en Satan zal voor eeuwig opgesloten worden.

Daarmee is de weg bereid voor wat Johannes beschrijft als het Grote Witte Troon Oordeel. Hij legde uit, dat er een tweede opstanding zal komen na de voltooiing van de duizend jaar. (Openbaring 20:11-15) De boeken van de Bijbel zullen geopend worden en het Boek des Levens zal ook heropend worden. Dan zullen de tallozen, die geleefd en gestorven zijn, zonder ooit een echte kans te hebben gehad om God te kennen, uiteindelijk die gelegenheid krijgen. Dit is de tijd, waarover Jezus sprak, wanneer de mensen van Ninevé zullen verrijzen in het oordeel samen met de generatie van Jezus' eigen dagen. (Matteüs 12:41) Het is de tijd, die Ezechiël beschreef in Ezechiël 37; een tijd, wanneer mensen, die dachten dat hun hoop verloren was (Ezechiël 37:11), hersteld zullen worden tot fysiek leven (Ezechiël 37:6) en uiteindelijk een kans worden gegeven om God te kennen en Zijn Geest te ontvangen. (Ezechiël 37:13-14) Voor een grondige uitleg van dit belangrijk onderwerp gelieve ons boekje, Is Dit de ENIGE Dag van BEHOUD? aan te vragen.

Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde

Aan het einde van deze periode van oordeel, wanneer elk menselijk wezen, die ooit geleefd heeft een eerlijke kans heeft gehad om Gods behoud te ontvangen, zal er een tijd zijn van afrekening voor degenen, die deze vrije gave hebben verworpen. Als de aarde en het hele universum zichzelf lijkt op te lossen in een brandende kosmische vuurzee (verg. 2 Petrus 3:10-13) zullen alle goddelozen volledig en voor eeuwig verbrand worden. Na het voorbijgaan van deze door zonde bedorven wereld zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.

Die nieuwe aarde zal de woonplaats worden voor God de Vader en het gezin, dat Hij heeft opgebouwd. Johannes zag het Nieuwe Jeruzalem, dat in de hemel in voorbereiding was, naar de nieuwe aarde neerdalen. God de Vader zal daar, met Zijn kinderen, voor eeuwig wonen.

Bijna aan het einde van het boek Openbaring beschrijft Johannes de glorie van deze grote stad met haar 12 fundamenten en 12 poorten. De straten zijn van goud en de poorten zijn elk gemaakt van één enkele parel. Er verspreiden zich overal stralende kleuren en licht vanwege de aanwezigheid van de Vader en Christus. Degenen, die wezenlijk een deel zijn van Christus' bruid zullen in het Nieuwe Jeruzalem wonen (Openbaring 21:1-3) terwijl degenen, die later kwamen - tijdens het Millennium en het Grote Witte Troon oordeel - de rest van de nieuwe aarde zullen bewonen. De rest van Gods verheerlijkt gezin - "de naties van degenen, die behouden zijn" - zullen vrije toegang hebben tot de Vader en Christus, omdat de poorten van de stad bij dag open zullen blijven en er zal geen nacht zijn. Zij zullen volledige toegang hebben tot de boom des levens, die in de stad groeit en tot de rivier van het water des levens. (Openbaring 22:1-2)

Dood, pijn en tranen zullen tenslotte voor eeuwig verbannen worden. De vloek, die over de mensheid en zelfs over de aarde zelf kwam na de zonden van Adam en Eva, zal verwijderd worden. Zonde en de gevolgen daarvan zullen eindelijk totaal weg zijn. Iedereen, die het wenst zal in staat zijn vrij te nemen van het water des levens.

"Zie, Ik kom spoedig", verklaart Jezus aan Johannes, "en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is". (Openbaring 22:12) "Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad". (Openbaring 22:14 STV)

Het boek Openbaring vertelt ons het einde van de geschiedenis en het begin van de eeuwigheid. Het laat ons staan op de rand van de eeuwigheid met de verzekering, dat Jezus Christus werkelijk spoedig zal terugkeren. De beloften, waartoe Johannes werd geïnspireerd om op te tekenen, zijn absoluut waar - en zij zijn op U en op Uw gezin van toepassing!

"Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij". (Openbaring 1:3 STV)

De 7 Zegels
van
OPENBARING
 
Openbaring
6:1-2
Matteüs 24:4-5 Misleiding Het WITTE Paard Eerste zegel
Openbaring
6:3-4
Matteüs 24:6-8 Oorlog Het RODE Paard Tweede zegel
Openbaring
6:5-6
Matteüs 24:7-8 Hongersnood Het ZWARTE Paard Derde zegel
Openbaring
6:7-8
Matteüs 24:7-8 Epidemieën Het VALE Paard Vierde zegel
Openbaring
6:9-11
Matteüs 24:9, 21-22
Lucas 21:23-24
Religieuze vervolging
BALLINGSCHAP Israël
De GROTE VERDRUKKING Vijfde zegel
Openbaring 6:12-17 Matteüs 24:29-30
Joel 2:30-31
Zon, Maan en Sterren Tekenen aan de Hemel Zesde zegel
Openbaring 7; Efeze1:13-14; Ezechiel 9:4 Vezegeling van GODS mensen
Openbaring
8:1-6
Stilte in de Hemel - 1/2 uur
Zevende Zegel
7 trompetten = De Dag des Heren
Openbaring 8:2
Openbaring 8:7 1/3 van de BOMEN en al het GRAS verbrandt. 7e Zegel 1e Trompet
Openbaring
8:8-9
1/3 van de ZEE wordt BLOED
1/3 van de ZEEDIEREN sterft
1/3 van de SCHEPEN vergaat.
7e Zegel 2e Trompet
Openbaring 8:10-11 1/3 van de RIVIEREN wordt BITTER. 7e Zegel 3e Trompet
Openbaring 8:12 1/3 van de ZON, MAAN en STERREN wordt verduisterd. 7e Zegel 4e Trompet
Openbaring
9:1-12
1e WEE Sprinkhanen: symbool van de militaire macht van het BEEST.
(Openbaring 17:8-14)
7e Zegel 5e Trompet
Openbaring 9:13-21 2e WEE 200 miljoen ruiters 
1/3 van de mensheid gedood 
De MENSHEID bekeert zich NIET.
7e Zegel 6e Trompet
Zevende Trompet
Het KONINKRIJK wordt aangekondigd
Openbaring 11:15-19
Wederkomst van 
JEZUS CHRISTUS
Openbaring 16:2 3e WEE Gezwellen op de mensen die het merkteken van het BEEST hebben 7e Zegel 7e Trompet 1e PLAAG
Openbaring 16:3 3e WEE Zee wordt bloed
alle zeedieren sterven
7e Zegel 7e Trompet 2e PLAAG
Openbaring 16:4-7 3e WEE Rivieren worden bloed 7e Zegel 7e Trompet 3e PLAAG
Openbaring 16:8-9 3e WEE Zon verbrandt de mensen met grote hitte; De mensen LASTEREN God 7e Zegel 7e Trompet 4e PLAAG
Openbaring 16:10-11 3e WEE De regeringszetel van het BEEST wordt aangetast. 7e Zegel 7e Trompet 5e PLAAG
Openbaring 16:12-16 3e WEE Rivier de EUFRAAT droogt op: De legers van de wereld verzamelen zich te ARMAGEDDON
(Joel 3:9-17)
7e Zegel 7e Trompet 6e PLAAG
Openbaring 16:17-21 3e WEE Grote AARDBEVING en HAGEL 7e Zegel 7e Trompet 7e PLAAG