Het volgende artikel is verschenen in het Tomorrow's World magazine van januari-februari 2015 en is de vertaling van het artikel “Prophetic Trends for 2015” door Richard F. Ames

 

De Bijbelse profetieën geven een schets van toekomstige gebeurtenissen. Jezus Christus droeg Zijn volgelingen op de tekenen van de eindtijd in het oog te houden (Mattheüs 24:42). Maar wat zijn de tekenen waarop wij moeten letten? Wat kunnen we werkelijk te weten komen uit de Bijbel? Wij moeten voorbereid zijn op 2015 … en daarna!

In 2014 ging het drama van de menselijke geschiedenis en zijn geweld en oorlog onverminderd door. Coalitiemachten vielen de extremistische Islamitische macht van IS aan. Jachtvliegtuigen van verschillende landen bombardeerden doelen van IS in Irak en Syrië. Russische militairen vielen het schiereiland de Krim binnen en claimden het als hun eigen grondgebied. Japan en China botsten over het betwiste eigendom van eilanden. Vanaf Palestijnse militaire bases in Gaza werden ruim 4.000 raketten op Israël afgevuurd, sommige tot in Tel Aviv, waarbij tientallen Israëli’s werden gedood, wat Israël ertoe bewoog grondtroepen naar Gaza te sturen om deze actie een halt toe te roepen, waarbij duizenden Palestijnen werden gedood of gewond. Journalisten werden door extremisten onthoofd; het bloedige kwaad stak zijn boosaardige kop op. In West-Afrika stierven duizenden mensen door het ebolavirus. Zoals velen van u weten waarschuwde Jezus van Nazareth dat er in de profetische eindtijd, de tijd waarin wij nu leven, verschrikkelijke epidemieën zullen zijn! Hij waarschuwde: “… en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën” (Mattheüs 24:7-8).

 

Oorlogen, conflicten en terrorisme

Maar zullen wij ooit het einde van conflicten, oorlogen en geweld zien? En is er iets wat u kunt doen om de komende gevaarlijke tijden te ontvluchten? Jezus gaf een overzicht van de profetische gebeurtenissen in de bekende Olijfbergprofetie. U kunt die zelf lezen in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21. De Verlosser zei: “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk …” (Mattheüs 24:6-7).

Is de menselijke natuur veranderd sinds Christus die woorden sprak? Nee! De laatste honderd jaar bracht ons twee wereldoorlogen, de Koreaanse oorlog, de Vietnamoorlog, verscheidene oorlogen in het Midden-Oosten en terrorisme in de V.S., Groot-Brittannië en vele andere naties. Volk tegen volk, etnische groep tegen etnische groep, sekte tegen sekte – het geweld gaat door en zal aan het eind nog verder toenemen.

De wereldgeschiedenis heeft aangetoond dat regeringen en allianties geen blijvende vrede kunnen voortbrengen. De apostel Paulus haalde de profeet Jesaja aan die deze verontrustende realiteit vaststelde: “en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen” (Romeinen 3:17-18).

 

Aanhoudende ontwikkelingen in Europa

Welke belangrijke ontwikkelingen kunnen we nog meer verwachten in 2015? Hoofdstuk 17 van het boek Openbaring beschrijft de herleving van een mysterieuze “beest”-macht. We lezen: “Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven” (Openbaring 17:10).

Mensen die dit tijdschrift regelmatig lezen begrijpen dat deze supermacht een herleving van het oude Romeinse Rijk in Europa zal zijn. Tien koningen of koninkrijken zullen een machtige alliantie vormen met de beest-macht. “En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen” (Openbaring 17:12-14).

Verrast dit u? Zelfs de oorspronkelijke Douay-Rheims Bijbel, die ten behoeve van rooms-katholieken uit de Latijnse Vulgaat werd vertaald, bevat de volgende verrassende erkenning over het “beest” van Openbaring 17. Bij vers 11 erkent het commentaar: “Het beest waarover hier wordt gesproken lijkt het Romeinse Rijk te zijn, zoals in hoofdstuk 13.” Het commentaar op Openbaring 13:1 luidt als volgt: “Het beeld van het eerste beest is gebaseerd op het zevende hoofdstuk van Daniël. Dit beest is de gestalte van koninkrijken van de wereld, koninkrijken die op hartstocht en zelfzuchtigheid berusten, die in elke eeuw vijandig staan tegenover Christus en de dienaren van God willen onderdrukken. Het keizerlijke Rome vertegenwoordigt deze macht.”

De Bijbelse profetieën openbaren dat de politieke entiteit die een herleefd Romeins Rijk wordt onder het gezag van een vrouw (een Bijbels symbool van een kerk) zal staan die het beest berijdt en beheerst. We lezen: “… En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag” (Openbaring 17:3-6).

Ja, naar de geprofeteerde beest-macht van de eindtijd wordt ook verwezen als “het grote Babylon”. Deze supermacht zal slechts enkele jaren bestaan. De apostel Johannes schrijft: “Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn [of: passie] van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven” (Openbaring 18:1-3).

Deze laatste herleving van het Romeinse Rijk zal een economische supermacht worden en de internationale politiek overheersen. Het zal zo’n grote militaire macht uitoefenen dat het zelfs zal strijden tegen Christus bij Zijn komst, zoals we in Openbaring 17:14 lezen. Zal dit allemaal in 2015 plaatsvinden? Vrijwel zeker niet. Maar het zal volgens de profetieën gebeuren voordat Christus terugkeert. Let daarom op de opkomst van een machtig Europees  conglomeraat van staten, aangezien het de weg bereidt voor de laatste herleving van het Romeinse Rijk in de eindtijd.

 

Hemelse tekens?

Velen van u die dit tijdschrift lezen zullen bekend zijn met zelfbenoemde predikers die zijn komen aanzetten met wilde ideeën over de zogenaamde bloedmanen van 2014-15. Wat zijn dat? Het zijn cyclische astronomische verschijnselen die elke ongeveer 550 jaar terugkeren, waarin vier totale maansverduisteringen in diverse schakeringen van diep rood verschijnen. Een persbericht van de NASA (National Aeronautics and Space Administration) beschreef de verkleuring van de maan als “zonsondergangrood”, waarbij elke eclips de maan vervult “met een koperachtige gloed en de maan transformeert in een grote rode bol”. De eerste twee van de vier deden zich voor op 15 april en 8 oktober 2014 en de volgende twee op 4 april en 28 september dit jaar. Kondigen deze Christus’ komst aan? Nee! De waarheid is dat uw Bijbel een toekomstige gebeurtenis beschrijft die heel wat indrukwekkender is dan deze bloedmanen. “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,” (Openbaring 6:12). In sommige vertalingen staat boven dit gedeelte: Het zesde zegel: kosmische omwentelingen – en inderdaad, deze zullen de bloedmanen doen verbleken.

In de feitelijke vervulling van het “zesde zegel” zoals geprofeteerd in de Bijbel zullen de kosmische omwentelingen zonder weerga zijn. “en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openbaring 6:13-17).

Deze kosmische omwentelingen zullen de dag des Heren introduceren, de “grote dag van [Christus’] toorn”. Wat voor lessen kunnen we trekken uit deze hemelse tekens? Wanneer zij komen zullen zij niet het begin van de grote verdrukking aankondigen, maar juist het einde daarvan en het begin van de dag des Heren – het laatste jaar van de menselijke geschiedenis vóór de wederkomst van Jezus Christus!

Gedurende de grote verdrukking zal de wereld Satans woede ervaren tegen ware christenen en de westerse naties, afstammelingen van het huis Israël. De Bijbel vertelt ons dat die tijd, die uniek is in de hele geschiedenis, de tijd van Jakobs benauwdheid is: “Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden” (Jeremia 30:7). Denk eraan dat Jakobs naam werd veranderd in Israël. Het huis Israël werd de tien verloren stammen – de volken van Amerika, de volken van Britse afstamming evenals de volken van noordwest Europa.

Heeft God al eens eerder tekens aan de hemel gegeven? Jazeker! Lees over de duisternis die inviel toen Jezus werd gekruisigd – dat was op woensdag 25 april in het jaar 31 n. Chr. De mensen in Jeruzalem zagen een bovennatuurlijke duisternis die drie uur duurde (Mattheüs 27:45). Later die nacht was er ook een maansverduistering. De apostel Petrus haalde in zijn geïnspireerde pinksterboodschap de profeet Joël aan die de nog komende hemelse tekens beschreef: “En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden” (Handelingen 2:19-21).

 

Let op Jeruzalem!

De stad Jeruzalem en in het bijzonder het gebied van de Tempelberg blijven een voortdurende bron van conflicten tussen joden en moslims, Israëli’s en Palestijnen. Al enkele jaren is een klein aantal joden bezig voorbereidingen te treffen om de dieroffers te herstellen die in het jaar 70 n. Chr. ophielden toen de tweede tempel werd verwoest. Israëlische gerechtshoven hebben de pogingen van joodse activisten om op de Tempelberg hun eredienst weer in te stellen verboden.

Van de profeet Daniël weten we dat er in de eindtijd een herleving van de dieroffers zal zijn en vervolgens het verbod daarvan, parallel aan wat er gebeurde onder de Griekse machthebber Antiochus Epiphanes die in 167 v. Chr. een decreet uitvaardigde dat het offeren in de tempel van Jeruzalem verbood. Bovendien ontheiligde Antiochus destijds de tempel. Hij richtte er een standbeeld van Jupiter Olympus op en dwong iedereen dat te aanbidden.

Het boek Openbaring waarschuwt ook voor een toekomstige bezetting van Jeruzalem door een heidense mogendheid. “En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang” (Openbaring 11:1-2).

Wat zal er in die tijd gebeuren? “Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen” (Daniël 12:11). Om het dagelijks offer te kunnen wegnemen moet het eerst zijn begonnen – op enig moment dat nog voor ons ligt. Mijn vrienden, wanneer dat gebeurt, zult u weten dat het einde van de beschaving van deze wereld ophanden is.

 

Christenen moeten zich voorbereiden!

Enerzijds kunnen we door al het leed en de ontwikkelingen die wij om ons heen zien gemakkelijk ontmoedigd raken. Anderzijds kunnen we ook, als we weten dat de geprofeteerde gebeurtenissen nog enkele jaren weg zijn, gemakkelijk niet langer aandacht te geven aan Christus’ geboden. Welke waarschuwing gaf onze Verlosser ons in dit opzicht? “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [of: staan, SV]voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:34-36).

Als christenen moeten we alert blijven voor de profetieën die Jezus ons gaf. We moeten geestelijk niet in slaap vallen. De apostel Paulus gaf ons de volgende waarschuwing: “En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen” (Romeinen 13:11-12).

Beste lezers, wij leven in de spannende geprofeteerde eindtijd. Profetieën voor de eindtijd die al duizenden jaren vastliggen versnellen zich naar de vervulling als nooit tevoren. Wij zien uit naar de  tweede komst van Jezus Christus, die spoedig zal terugkeren om op de planeet aarde het Koninkrijk van God te vestigen. Wij moeten dus voorbereid zijn. Zelfs als Christus de eerstkomende jaren nog niet terugkeert, kunnen wij individueel onze waakzaamheid niet laten verslappen, aangezien ieder van ons ook vannacht zou kunnen sterven. Wij moeten dicht tot God naderen en dicht bij Hem blijven. Als we dat doen, kunnen wij goed op de hoogte blijven en bemoedigd worden door de vervulling van geprofeteerde gebeurtenissen wanneer wij Christus’ gebod waakzaam te zijn de komende tijd gehoorzamen.