Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “The End of the World” van Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2016.

Een generatie geleden vreesden de wetenschapsmensen voor afkoeling van de aarde [Eng.: global cooling] en het einde van de beschaving in een grote nieuwe ijstijd. Nu zijn de klimaatangsten verschoven naar opwarming van de aarde [Eng.: global warming]. Velen van u hebben een hevige natuurgebeurtenis beleefd zoals een aardbeving of een orkaan, of leven zelfs nu in een gebied waarover de deskundigen zeggen dat the Big One [d.i. dé grote aardbeving of orkaan] spoedig verwoesting voor miljoenen mensen kan brengen. Sommigen van u die dit lezen zijn opgegroeid tijdens de jaren van de Koude Oorlog, toen Mutual Assured Destruction [wederzijds verzekerde vernietiging”] de angst was – men vreesde dat de enorme nucleaire arsenalen van de Verenigde Staten en de Sovjet- Unie de wereld in feite niet veilig hielden, maar een of andere gek ertoe zouden verleiden een planetaire kosmocide te veroorzaken.

Misschien herinnert u zich de film Dr. Strangelove, waarin gepoogd werd de komische kant te zien van dat verschrikkelijke scenario. Meer recent heeft u misschien een van de vele kassuccessen van Hollywood gezien, waarin de vernietiging van onze planeet door een asteroïde in beeld wordt gebracht, een komeet, een mondiale epidemie of een nucleaire winter na de Derde Wereldoorlog in beeld wordt gebracht. De filmindustrie beschrijft zulke films vaak als apocalyptisch. Maar waarom? Het woord komt van het Griekse woord apokalupsis, dat onthulling of openbaring betekent. Dat is de Griekse titel van het Bijbelboek Openbaring, dat in sommige vertalingen ook De Apocalyps wordt genoemd.

Het boek Openbaring beschrijft een grote oorlog waarnaar door veel mensen wordt verwezen als Armageddon. Maar komt er echt een Slag bij Armageddon? Zal de planeet Aarde worden vernietigd? Zal de mensheid erin slagen zichzelf te vernietigen? Uw Bijbel heeft het antwoord op die belangrijke vraag!

De grootste nieuwsbrenger en profeet die ooit heeft geleefd, Jezus van Nazareth, werd door Zijn discipelen gevraagd naar het einde van de wereld: “Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (Mattheüs 24:3.)

 

Natuurlijke en onnatuurlijke rampen

De Yellowstone Caldera is een supervulkaan onder het Yellowstone National Park, van zo’n vierduizend vierkante kilometers in noordwest-Wyoming, en deel van de geologie die de vele geisers en warmwaterbronnen van het park voedt. Veel geologen verwachten dat de vulkaan op enig moment in de volgende 10.000 jaar zal uitbarsten. Maar sinds kort is er een toename in seismische activiteit in de omgeving van de krateropening. Wetenschappers waarschuwen dat als de vulkaan op volle sterkte zou uitbarsten, het grootste deel van de westelijke Verenigde Staten onder een vulkanische aslaag van verscheidene centimeters dik zou komen te liggen. De landbouw zou worden verwoest en een gevolg ervan dat veel leek op een nucleaire winter zou het klimaat gedurende een tiental jaren of meer beïnvloeden. Moeten we er bang voor zijn?

Aardbevingen zijn in de hele wereld een voortdurende zorg. Worden ze frequenter, of heeft een aardbeving met dezelfde intensiteit door de groeiende bevolkingsaantallen gewoon veel ernstiger gevolgen dan in eerdere eeuwen? Sommige zware aardbevingen kunnen zo ernstig zijn dat ze de beweging van onze planeet door de ruimte beïnvloeden: met haar astronomische aantallen doden – meer dan 200.000 – vertraagde de aardbeving op Sumatra in 2004 met een kracht van 9.1 feitelijk de rotatie van de aarde met ongeveer drie microseconden! Andere veroorzaakten eenvoudig dood en verwoesting; we herinneren ons de aardbeving in Haïti in 2010, die volgens de Haïtiaanse overheidsrapporten meer dan 300.000 Haïtianen het leven kostte en meer dan een miljoen mensen dakloos maakte. En het financiële effect van een aardbeving kan enorm zijn. Japan heeft zeer doeltreffende veiligheidssystemen die ervoor zorgden dat het aantal doden door de ramp in 2011 in de regio Tohoku beneden de 16.000 bleef, maar toch de schade door de beving van 9.0 en de daaruit voortkomende tsunami werd geschat op 230 miljard dollar!

Zullen de natuurrampen intensiveren? Zullen de regionale oorlogen toenemen tot er een Derde Wereldoorlog en Armageddon komt? Wat openbaart Bijbelprofetie over de toekomst? Uw Bijbel openbaart de toekomst van de wereld. Meer dan een kwart van uw Bijbel is profetie. Daarom moeten wij goed letten op wat Jezus zei toen Zijn discipelen Hem vroegen: “… wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (Mattheüs 24:3.) Dit is Zijn antwoord: “… Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën” (Mattheüs 24:4-8).

Critici zeggen: Er zijn altijd oorlogen en natuurrampen geweest. Dat is waar, en dat zou u iets moeten zeggen: die oorlogen werden veroorzaakt door mensen, en de menselijke natuur is niet veranderd zodat deze blijvende wereldvrede zou kunnen brengen! Er is gezegd dat telkens als de mensheid een nieuw instrument of nieuwe techniek uitvindt, we een manier zullen vinden om die te gebruiken voor kwade doelstellingen. Of het nu vuur is of buskruit of atoomsplitsing, de onveranderlijke waarheid over de menselijke vooruitgang is dat mensen maar blijven doorgaan met het ontwikkelen van nieuwere en efficiëntere manieren om elkaar in steeds grotere aantallen te doden.

Elke blik op de menselijke geschiedenis zou ons moeten leren dat we, na twee wereldoorlogen en sindsdien vele regionale oorlogen, op weg zijn naar een totale mondiale ramp. In augustus 2015 herdacht Japan de 70e verjaardag van twee atoombommen die de steden Hiroshima en Nagasaki nagenoeg deden verdwijnen – waarbij honderdduizenden personen werden gedood of pijnlijk werden verwond − en die de mensheid het tijdperk van atoomwapens binnenleidden. Hoe ver zijn we gekomen in de 70 jaar die volgden?

Op 22 januari 2015 zette het Bulletin of Atomic Scientists [Bulletin van Atoomwetenschappers] de minutenwijzer van hun symbolische ondergangsklok twee minuten vooruit naar drie minuten voor middernacht. De wetenschappers deden de volgende ontnuchterende aankondiging: “In 2015 vormen de ongehinderde klimaatverandering, de mondiale modernisering van nucleaire wapens, en buitenproportionele nucleaire wapenarsenalen buitengewone en onmiskenbare bedreigingen voor het voortbestaan van de mensheid, en de wereldleiders zijn tekortgeschoten om met de spoed te handelen of op de vereiste schaal om burgers voor een potentiële ramp te behoeden. Dit onvermogen van de politieke leiders brengt iedere persoon op aarde in gevaar.”

Is er enige hoop voor de toekomst? Bijbelprofetie openbaart dat een Armageddon de hele wereld zal treffen! Ja, we zullen een Derde Wereldoorlog meemaken. Maar er is goed nieuws. Wij danken God dat de grootste profeet die ooit heeft geleefd, Jezus Christus van Nazareth, zal ingrijpen en ons van onszelf zal redden. Hij waarschuwde ons: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

 

Ja, die dagen zullen verkort worden! Jezus Christus zal komen om de wereld te redden van een totale kosmocide en vernietiging! Hij zal een nieuwe wereldregering vestigen die een waar millennium van vrede en welvaart onder de volken zal inluiden.

 

Nucleaire verwoesting op komst?

Bedenk nog eens dat we al ruim 70 jaar leven met de dreiging van een atoomoorlog. Die twee bommen die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki zijn gegooid zijn ontploft met de kracht van respectievelijk 15 en 20 duizend ton TNT en vaagden beide steden volledig weg, en veranderden deze in woestenijen! Met temperaturen boven tienduizend graden Celsius en een dodelijke straling werden meer dan 100.000 mensen ogenblikkelijk gedood, en nog eens honderdduizenden of meer stierven in de daaropvolgende dagen aan de gevolgen van die twee gegooide bommen.

Deze twee atoombommen maakten een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Maar hebben de naties, de staatslieden en leiders van de wereld de weg naar blijvende vrede gevonden? Japan heeft zich zonder voorwaarden overgegeven en daarmee de Tweede Wereldoorlog beëindigd. In zijn overwinningsrede, uitgezonden vanaf de USS Missouri, vatte generaal Douglas MacArthur de historische les voor oorlog samen. Generaal MacArthur herhaalde deze woorden in zijn afscheidsrede aan het Congres op 19 april 1951. “Militaire allianties, machtsevenwichten, verbonden van naties, allemaal hebben ze op hun beurt gefaald, waarbij het enige pad dat overbleef de weg van de vuurproef van oorlog was. De totale verwoesting door oorlog sluit nu dit alternatief uit. Wij hebben onze laatste kans gehad. Als we niet een of ander groter en rechtvaardiger systeem bedenken, staat ons Armageddon voor de deur.”

Inderdaad, ons “Armageddon” staat voor de deur. Bent u daarop voorbereid? Wie zal de Derde Wereldoorlog winnen? Zal er in Europa weer een militaire macht verrijzen die zoals in de Tweede Wereldoorlog de westerse landen in hun bestaan bedreigt? Veel landen begaan verschrikkelijke zonden. De meeste ondersteunen de verschrikking van het doden van miljoenen ongeboren baby’s en hun lichaamsonderdelen worden soms verkocht louter voor de winst. Veel landen keuren het homohuwelijk goed dat God een “gruwel” noemt in Leviticus 18:22! Op wie zal de zwaarste straf vallen? Eerder in Mattheüs 24:21 lazen we dat er een tijd zal aanbreken die uniek is in de hele geschiedenis, de Grote Verdrukking.

De Grote Verdrukking zal een tijd van straf zijn voor de nationale en persoonlijke zonden van onze westerse naties, als wij ons niet nationaal en persoonlijk bekeren. God zal die naties straffen die geen ware vrede zoeken, maar die afgoderij en allerlei vormen van kwaad plegen. Laten we de realiteit onder ogen zien! Hoeveel landen om ons heen worden niet verteerd door hebzucht en begeerte? In feite zegt God ons in Kolossenzen 3:5-7 ons gedrag te veranderen: “Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.”

Ja, begeerte is afgoderij. Onze westerse naties lijken te gedijen op materialisme, hebzucht en begeerte. Het boek Jeremia bevat Gods krachtige veroordelingen van de oude huizen van Israël en Juda. Personen die bekend zijn met onze publicaties weten dat de moderne natie Israël in het Midden-Oosten voornamelijk afstamt van het huis Juda, en dat de Engelstalige volken voornamelijk afstammen van het huis Israël – in het bijzonder van de stammen Efraïm en Manasse, van wie de afstammelingen zich in Groot-Brittannië, Canada, de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland hebben gevestigd. Let op deze krachtige woorden die zijn vastgelegd door de profeet Jeremia: “Dit zijn de woorden die de HEERE gesproken heeft tot Israël en tot Juda. Want zo zegt de HEERE: Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden” (Jeremia 30:4-7).

Bedenk dat Jakobs naam werd veranderd in Israël nadat hij met de Eeuwige had geworsteld en zegevierde (Genesis 32:28). De patriarch Israël plaatste zijn naam op de zonen van Jozef, die de voorvaders van de Amerikanen en de volken van Britse afstamming werden. Deze tijd is uniek in de hele geschiedenis; de Grote Verdrukking is de tijd van Jakobs benauwdheid – een tijd waaraan u zult willen ontkomen!

 

Rampen op komst!

De rampenfilms die onze bioscopen vullen geven ons slechts een hint van de rampen die zullen plaatsvinden tijdens de Grote Verdrukking en de Dag des Heren. Stel u voor dat de vulkanen die in Noord- en Zuid-Amerika en rond de Ring van Vuur in de landen grenzend aan de Grote Oceaan uitbarsten. Stel u de zwaarste aardbevingen ooit en de verwoestende tsunami’s voor. De asteroïde die op 15 februari 2013 boven Rusland explodeerde had 20 tot 30 keer de kracht van de atoombom die in de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima viel. Het Bijbelboek Openbaring beschrijft in symbolische taal het soort moderne nucleaire oorlogvoering die in de nabije toekomst miljarden mensen op aarde zal vernietigen (Openbaring 9:13-18).

Wij moeten de waarschuwing ter harte nemen! Bijbelse profetieën waarschuwen ons voor de straffen en oordelen die onze naties zullen treffen! Hoe kunnen we aan die oordelen ontkomen? In de eerste plaats hebben wij een houding van berouw nodig. Wij moeten onze zonden erkennen, God om Zijn vergeving vragen, en onze houding en ons gedrag veranderen. Als wij dicht bij God zijn, zal Hij ons in de komende tijden van grote problemen beschermen. Let op Jezus’ onderricht en waarschuwing: “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten en om te kunnen bestaan [SV: “staan”] voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:34-36, vetgedrukte door ons).

Het is nu de tijd om dichter bij God te komen in gebed. U moet uw Bijbel bestuderen en op uw hoede zijn voor de profetische tekens waarvoor Jezus ons waarschuwde. Denk aan de tekens van oorlog, epidemieën en aardbevingen die zijn geprofeteerd in Mattheüs 24. In feite heeft Lukas het in Lukas 21:11 over “grote aardbevingen”! De aardbevingen die wij nu meemaken geven ons slechts een idee van de verwoesting die zal worden veroorzaakt door de “grote aardbevingen” die op komst zijn! We spraken al over de Sumatraanse aardbeving en tsunami en over de aardbeving van Tohoku – de kostbaarste natuurramp in de geschiedenis! Maar er zijn veel meer voorbeelden. Op 8 oktober 2005 kostte een aardbeving met een kracht van 7.6 in Kashmir in Pakistan aan 86.000 mensen het leven en raakten 106.000 mensen gewond. Zeshonderdduizend huizen werden verwoest en drie miljoen mensen raakten dakloos. Op 12 mei 2008 doodde een aardbeving met een kracht van 7.9 in de provincie Sichuan in China meer dan 69.000 mensen en veroorzaakte 85 miljard dollar schade. De aardbeving van januari 2010 in Haïti doodde meer dan 300.000 mensen, verwondde daarboven ettelijke honderdduizenden en liet meer dan een miljoen mensen dakloos achter.

Zelfs milde aardbevingen kunnen zeer angstaanjagend zijn zoals mijn vrouw en ik hebben ervaren toen we ruim tien jaar in Californië woonden.

Het boek Openbaring verwijst naar verscheidene zware aardbevingen die in de toekomst zullen plaatsvinden. Een daarvan vindt plaats in samenhang met geprofeteerde hemelse tekenen of kosmische stoornissen (Openbaring 6:12-17), en wordt beschreven als zo krachtig dat ze zelfs eilanden en de bergen zelf van hun plaats rukt (v. 14)! Gedurende deze tijd zal de Kerk van God – ware, trouwe Christenen – gedurende drieënhalf jaar beschermd worden in de wildernis hier op planeet aarde, niet in de hemel (Openbaring 12:14-16).

De Dag des Heren zal een tijd zijn dat God zeer krachtig en rechtstreeks zal ingrijpen in de aangelegenheden van deze wereld. Jezus Christus, het Lam van God, zal de naties oordelen vanwege hun slechtheid. We lezen: “en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openbaring 6:13-17.) Beste lezers, dank God dat u kunt worden beschermd voor de oordelen die ieder land, eiland en gebied op aarde zullen treffen.

 

Christus zal terugkeren om heerschappij te voeren!

Toen Jezus’ discipelen Hem vroegen wat het teken van Zijn komst zou zijn en van het einde van de wereld, ging de echte vraag niet over het einde van de planeet Aarde zelf, maar over het einde van het tijdperk. De aarde zal altijd bestaan, hoewel zij zal worden vernieuwd door de almachtige God (2 Petrus 3:13). In Openbaring 5:10 openbaart Hij dat de geestelijke bestemming van de heiligen is om “… voor onze God gemaakt tot koningen en priesters … zullen [wij] als koningen regeren over [SV: “op”] de aarde” [vetgedrukte door ons]. De hemel is niet onze beloning!

Uw Bijbel openbaart de profetische gebeurtenissen die tot de terugkeer van Christus leiden om over alle landen heerschappij te voeren. De Vredevorst zal een rechtvaardige wereldregering over alle naties vestigen. Na Armageddon is er goed nieuws! De wereldgeschiedenis  laat zien dat de mensheid de weg naar vrede niet kent. Maar de Vredevorst zal alle naties de Weg naar vrede onderwijzen. Het belangrijkste is dat de menselijke natuur moet worden veranderd. Generaal Douglas MacArthur besefte dat het menselijk karakter de hoofdkwestie is: “Wij hebben onze laatste kans gehad. Als wij geen groter en rechtvaardiger systeem bedenken, staat ons Armageddon voor de deur. Het probleem is in wezen theologisch en behelst een geestelijke opleving en verbetering van het menselijke karakter dat zal aansluiten bij onze haast ongeëvenaarde vooruitgang in de wetenschap, de kunst, de literatuur en alle materiële en culturele ontwikkelingen van de afgelopen tweeduizend jaar. Het moet van de geest komen, als we het vlees willen redden.”

Inderdaad heeft de geschiedenis van de wereld aangetoond, en voorspelt de Bijbel  dat de mensheid, los van Gods voortdurende leiding, zichzelf en al het leven op aarde zal vernietigen! Maar na Armageddon zal de Vredevorst – Jezus Christus – de wereld redden, en zal Hij alle naties de Weg naar vrede leren. Een wereldwijd heropvoedingsprogramma zal de internationale betrekkingen grondig ten goede veranderen. Gelukkig zal er, zoals generaal MacArthur als noodzakelijk erkende, een “geestelijke opleving” of geestelijke vernieuwing zijn over de hele wereld. Let op de volgende inspirerende profetie: “Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Micha 4:2-3).

God zij dank komen er een nieuwe wereld en een nieuw tijdperk, nog tijdens deze generatie! Bid zoals Jezus leerde: “Uw Koninkrijk kome …” (Mattheüs 6:10). We moeten ons met geloof op de toekomst voorbereiden. Bestudeer uw Bijbel iedere dag! Kom dichter bij God in gebed. En kijk uit naar Gods komende Koninkrijk, en naar het komende nieuwe tijdperk – de wereld van morgen! TW