Voor miljarden mensen in de wereld wordt er naar geen ander tijdstip van het jaar enthousiaster uitgekeken dan naar de Kersttijd. "Het is de tijd om vrolijk te zijn", zoals het liedje gaat. Natuurlijk kan Kerstmis voor veel mensen een depressieve tijd zijn, die hun eenzaamheid en isolatie van familie benadrukt. De Kersttijd is de tijd van het jaar met het grootste aantal feesten en vieringen, maar het is ook de tijd van het jaar met het hoogste zelfmoordcijfer.

In de laatste tientallen jaren hebben velen geprobeerd om Kerstmis te "seculariseren" en alle verwijzingen naar Jezus en Zijn geboorte er uit te verwijderen. In de westerse wereld zijn wettelijke uitdagingen succesvol geweest voor de verwijdering van voorstellingen van de kribbe op de pleinen bij rechtbanken en hebben een sfeer gecreëerd waarin veel schoolkoren het zingen van kerstliederen metreligieuze thema's vermijden. Hoewel veel verwijzingen naar Jezus Christus en Zijn geboorte zijn afgezwakt, is de kerstman zoveel te meer een onvermijdelijk deel van deze periode geworden.

Miljoenen christenen zijn zeer bezorgd door deze trends. In het besef dat zij in een strijd verwikkeld zijn met vijandige seculiere machten, die trachten alles wat naar Christus en de Bijbel wijst uit te bannen, willen zij Kerstmis van de secularisten "terugvorderen".

Miljoenen mensen meer hebben afgehaakt of zijn gegriefd door de gigantische handelspraktijken die verbonden zijn met het Kerstseizoen. Kerstmis is een verkooptruc geworden in de hele wereld. Kerstverwante verkopen zijn de belangrijke elementen van jaarlijkse winstmarges voor de meeste detailhandel. Daarom schalt vanaf begin november bekende kerstmuziek uit de geluidsinstallaties van de winkelcentra in heel de wereld. De detailhandel probeert het publiek "in de stemming" te krijgen om vroegtijdig met kerstinkopen te beginnen. Veel welmenende religieuze mensen, die de commerciële exploitatie van de kerstdagen openlijk afkeuren - en zeer geërgerd zijn door de pogingen om alle vermeldingen naar God en de Bijbel te verwijderen uit het openbare leven - eisen dat Christus teruggebracht wordt in Kerstmis. De secularisten hebben volgens hen een heilige Christelijke feestdag gekaapt voor hun eigen doelen.

De westerse samenleving wordt in toenemende mate beschreven als "na-Christelijk" en de wereldlijke elites worden "de nieuwe heidenen" genoemd.

 • Moeten Christenen in een dergelijke omgeving zich verenigen om hoe dan ook Kerstmis terug te winnen?

 • Kan in een maatschappij, die steeds meer afgesneden is van God deze onverbondenheid hersteld worden door meer verwijzingen naar Jezus Christus tijdens de kerstperiode te stimuleren?

 • Welke benadering wenst God dat Zijn volk aanneemt ten opzichte van Kerstmis?

 • Is Jezus Christus eigenlijk "de reden voor deze periode"?

U kunt geschokt zijn wanneer U hoort dat Kerstmis van oorsprong feitelijk nietChristelijk is! Eeuwen voor de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem werd 25 december in verband gebracht met het versieren van groenblijvende bomen, het uitwisselen van cadeaus en het brassen op feesten en vieringen.

 • Hoe werd kerstmis de belangrijkste "Christelijke" feestdag?
 • Is het - en kan het - eigenlijk Christelijk zijn?

U kunt het Nieuwe testament van begin tot eind onderzoeken en U zult nooit een verwijzing vinden naar een of ander kerstfeest. Bovendien zult U nooit over een religieuze dienst lezen ter herdenking van Jezus' geboorte.

 • Maar als de eerste Christenen Kerstmis niet vierden, waarom deden zij dit dan niet?

 • Wanneer en hoe verkreeg deze viering een dergelijke verhevenheid op de kalender van traditioneel Christelijke kerken?

Waar is Kerstmis Ontstaan?
 • Wist U dat er in Rome kerstvieringen waren, lang voordat er wat in Jeruzalem was?

 • Hoe kan een feestdag, die door de meeste met Jezus Christus van Nazareth wordt geassocieerd, haar oorsprong vele eeuwen vóór Zijn geboorte hebben in Babylon en Egypte?

 • En hoe kon een dergelijke feestdag zo breed geaccepteerd worden als Christelijk?

Om het te helpen begrijpen kunnen wij naar het woord "Kerstmis" zelf kijken. Het betekent "mis van Christus" en heeft haar oorsprong in de praktijken van de Rooms Katholieke Kerk. Toch erkennen zelfs Katholieke bronnen dat Kerstmis niet bij de vroegste feesten van de kerk hoorde en dat het geen apostolische oorsprong heeft.

Merk op: "Kerstmis (d.w.z. de mis van Christus) in de Christelijke Kerk, het geboortefeest van Jezus Christus..... Nog tot 245 verwerpt Origen in zijn achtste preek over Leviticus het denkbeeld van het houden van de geboortedag van Christus als zondig, 'alsof hij een koning Farao was'. De eerste vaststaande vermelding van 25 december staat in een Latijnse chronograaf van 354 n. Chr. voor het eerst volledig gepubliceerd door Mommsen..... [25 december was] een Mithras feest en wordt door de bovenstaande tijdschrijver naar verwezen, maar in een ander deel van zijn bundel, genaamd natalis invicti solis of "geboortedag van de onoverwinnelijke Zon". (Ecyclopaedia Britannica, 11e ed. artikel: "Christmas" (Kerstmis)

Het Nieuwe Testament maakt bepaalde belangrijke data duidelijk: het zegt ons bijvoorbeeld, dat Jezus Christus stierf op de dag van het Paschafeest. De H. Schrift noemt evenwel niet de datum van Jezus' geboorte en somt geen Christenen op, die Zijn geboorte vieren. Feitelijk associeert de Bijbel de viering van verjaardagen met praktijken van heidense koningen en noemt dergelijke vieringen nooit in een positief licht. Daarom was Origen - één van de vroege "vaders" van de Roomse Kerk en schrijver in de derde eeuw - geschokt door het denkbeeld van het vieren van de geboortedag van de Verlosser.

Toen de vroege Roomse Kerk een feest instelde voor de viering van de geboorte van de Messias, stelde zij dat feest vast zodat het samenviel met een bestaand heidens feest, dat de geboortedag van de zonnegod viert. Door bestaande heidense rituelen en gebruiken over te nemen trachtte de kerk de heidense massa's te winnen voor haar denkbeelden van het Christendom en stond bekeerlingen toe om door te gaan met het uitoefenen van vertrouwde gebruiken - maar alleen door deze onderandere namen te noemen.

Het thema van "moeder en kind" in de religie was welbekend in de oude heidense wereld. De oude Babyloniërs en Egyptenaren aanbaden een "Madonna", die zij vereerden als de "koningin van de Hemel" - een titel die de Roomse Kerk eeuwen later zouden gebruiken voor Maria, de moeder van Jezus. In Egypte was Isis de moeder en Horus het kind. In Mesopotamië was het Istar en Tammuz.

Deze verhalen voeren terug tot Semiramis en Nimrod in de beginjaren na Noachs vloed. Nimrod was een geweldige jager (zie Genesis 10-11) en leidde de rebellie van de mensheid tegen God bij de Toren van Babel. Nimrod was één van de belangrijkste architecten van de menselijke beschaving, die in Babylon begon en die zich over de wereld verspreidde toen mensen migreerden om de wereld na de grote vloed opnieuw te bevolken.

De ware oorsprong van Kerstmis gaat terug tot deze oude tijden, voordat het voortgezet werd door een afvallige "Christelijke" Kerk. De winter zonnewende - de dag met het kortste daglicht op het noordelijke halfrond - werd vroeger in verband gebracht met de geboorte van de zonnegod. Het was een tijd van festiviteiten. Door de Romeinen Saturnaliën genoemd, waren deze feestdagen een tijd, die sterk doet denken aan ons moderne Kerstmis en waarin cadeaus werden gegeven, vijandigheden ophielden, burgerambten tijdelijk werden gestaakt en feesten werden gehouden. "Het was gebruikelijk voor vrienden om cadeaus voor elkaar te maken; alle vijandigheid werd gestaakt, er werden geen criminelen terechtgesteld, scholen werden gesloten, er werd nooit oorlog verklaard, maar alles was vrolijkheid, uitbundigheid en losbandigheid". (Lempriere's Classical Dictionary - [Lempriere's Klassieke Woordenboek] - artikel: "Saturnalia")

Jezus werd niet in de winter geboren

"Kerstmis"-festiviteiten zijn niet alleen "voorchristelijk" - en worden niet alleen toegeschreven aan heidense verering van de zonnegod - zij hebben feitelijk geen relatie met de geboortedag van de ware Messias, Jezus Christus.

 • Hoe weten wij dit?

Ofschoon de Bijbel ons niet expliciet de juiste dag van Jezus' geboorte zegt, geeft het ons een duidelijke aanwijzing van de benaderende tijd. Vanuit de Bijbel ligt het voor de hand, dat de winter niet het seizoen is, waarin Jezus geboren kan zijn.

Lucas zegt ons, dat in de nacht van Jezus' geboorte de herders nog de wacht hielden over hun kuddes in het veld. (Lucas 2:8) In het oude Israël begon het regenseizoen na het Loofhuttenfeest. (Dit vond gewoonlijk in begin oktober plaats) In november wanneer het kouder en nat werd hadden de herders hun kudden reeds van de velden binnengebracht en hielden deze in winterverblijven. De herders brachten niet langer de nachten door in de velden met de schapen, zoals zij dat hebben gedaan van het begin van de lente tot aan het begin van het herfstseizoen.

Een ander belangrijk bewijsstuk wordt door de meeste over het hoofd gezien. Van Lucas 1:35-36 leren wij dat Johannes de Doper, geboren uit Maria's nicht Elisabet, ongeveer zes maanden ouder was dan Jezus. Ons wordt gezegd dat de vader van Johannes, Zacharias een priester op leeftijd was, die dienst had in de tempel en wierook brandde op het altaar toen een engel verscheen om hem te zeggen, dat hij en zijn vrouw een zoon zouden krijgen, die de weg voor de Messias zou voorbereiden. (v. 8-17) Wij weten ongeveer wanneer de engel deze mededeling deed omdat ons wordt verteld dat Zacharias "tot de afdeling van Abia behoorde". (Lucas 1:5)

Wat was de "afdeling van Abia"? Eeuwen geleden, in de dagen van koning David, waren er veel priesters. Koning David verdeelde hen in 24 "afdelingen" (of groepen), die beurtelings in de tempel dienden. (1 Kronieken 24:1-19) De afdeling van Abia was de achtste van de 24 afdelingen en zou gewoonlijk haar eerste week van dienst rond eind mei doen. Omdat het Pinksterfeest, de tweede van de drie grote pelgrimfeesten, een week na de achtste afdeling viel - en alle 24 afdelingen dienden tijdens elk van de drie feestseizoenen - kon Zacharias niet aan zijn terugreis naar huis beginnen tot na de eerste week van juni of daaromtrent. Als Johannes de Doper kort na thuiskomst was verwekt, rond midden juni, zou zijn geboorte negen maanden later zijn geweest - rond maart. Jezus, die zes maanden jonger was zou dus snel na midden september geboren zijn. Dit zou natuurlijk geweest zijn toen de herders nog met de schapen 's nachts in het veld waren. (Lucas 2:8)

Denkt U ook aan het traditionele beeld van de drie wijze mannen die samen met de herders, gewoonlijk staand in de stal, worden voorgesteld om de pasgeboren Messias te aanbidden. De Bijbel zegt nergens dat er drie wijze mannen waren en het is duidelijk, dat zij niet eerder dan tenminste een paar weken na Zijn geboorte kwamen - ten tijde dat Jezus en Zijn ouders in een huis woonden. (Matteüs 2:11) Ons wordt gezegd, dat deze magiërs uit het oosten kwamen. In de taal van de eerste eeuw betekent dat gewoonlijk dat zij van de overkant van de Eufraat kwamen. Die was toen de oostelijke grens van het Romeinse Rijk. Ten oosten van de Eufraat was het Parthische Rijk, woongebied van veel overgeblevenen van de tien stammen van Israël, die meer dan zeven eeuwen eerder in Assyrische gevangenschap gingen.

De magiërs kwamen enkele weken na de geboorte van Jezus op het paleis van de koning in Jeruzalem aan om te zoeken naar de Messias. Zij hadden een mysterieuze "ster" in het oosten gezien, die hen ertoe bracht om hun reis naar Judea te maken. Nadat Herodes van de magiërs het tijdstip van de verschijning van de ster had gehoord en wat het voorspelde, gaf hij het bevel tot het vermoorden van alle jongens in Bethlehem van twee jaar en jonger. (Matteüs 2:16)

Wij weten van Lucas 2:22, dat de ouders van Jezus Hem in de tempel opdroegen toen Hij 40 dagen oud was (verg. Leviticus 12:2-4) en zij waren dus nog steeds in het gebied van Jeruzalem toen Hij bijna zes weken oud was. Toch vluchtte het gezin naar Egypte, aangespoord door een waarschuwing die Jozef in een droom ontving, meteen nadat de magiërs hen hadden bezocht. (Matteüs 2:13-14) Het is duidelijk, de magiërs kwamen niet eerder aan dan ruim na de geboorte van Christus.

Wat voor Verschil Maakt het Uit?

Bijna elk jaar publiceren kranten en tijdschriften artikelen, die er op wijzen dat kerstgebruiken niet voortkomen uit de Bijbel, maar uit de heidense oudheid. De meeste lezers zeggen eenvoudig als zij met deze feiten worden geconfronteerd: "Ik zie niet in wat voor verschil het maakt" en gaan verder met hun voorbereidingen voor Kerstmis. Miljoenen traditionele Christenen staan er op om, ondanks de heidense praktijken die achter de oorsprong van Kerstmis liggen, de feestdag te vieren om Christus te eren.

 • Maakt dat Kerstmis aanvaardbaar voor God?

Een paar eeuwen geleden kwam de Bijbel uitgebreid in het Engels beschikbaar toen Protestante gelovigen zich bevrijdden van de ketenen van het middeleeuwse Rooms Katholieke monopolie op de Bijbel. Geestdriftige bijbelstudenten zagen zichzelf worstelen met vele problemen toen zij in Gods Woord keken. één probleem was de viering van Kerstmis.

 • Tot welke conclusie kwamen zij?

Volgens de elfde editie van de Encyclopaedia Britannica: "In 1644 verboden de Engelse Puriteinen elk vermaak of religieuze diensten [op Kerstmis] door wetsbepaling van het Parlement op grond van het feit, dat het een heidens feest was". (Artikel: "Christmas" - [Kerstmis]) Toen koning Charles II de monarchie herstelde werd deze ban opgeheven, maar de ban bleef gehandhaafd in vele vroegere koloniale nederzettingen van Noord-Amerika. Kerstmis werd tot de jaren 1840 niet geaccepteerd in Massachusetts als een wettelijke feestdag.

 • Stelt U zichzelf een eenvoudige vraag. Moeten degenen, die beweren een Christen te zijn, de Bijbel serieus nemen?

In Jeremia 10:2 (STV) verklaart God aan Zijn volk door de pen van de profeet:"Leert den weg der heidenen niet". Hij gaat verder en verklaart "want de inzettingen der volken zijn ijdelheid", hetgeen wil zeggen dat zij volkomen leeg en nutteloos zijn. God wilt, dat Zijn volk Zijn voorschriften volgt en niet naar heidense praktijken kijkt en deze probeert na te doen.

 • Over wat voor soort lege, heidense gebruiken sprak Jeremia 10?

Het specifieke voorbeeld in dat hoofdstuk heeft betrekking op het naar de bossen gaan, een boom omhakken en het naar huis te brengen om deze op te zetten en te decoreren. (v. 3-4) Klinkt dit verbazingwekkend als het opzetten van een kerstboom? Het zou zo moeten zijn.

Jezus verklaart: "doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijnder mensen". (Markus 7:7)

Degenen die Kerstmis wensen te gebruiken om Christus te aanbidden staan voor een dilemma:

 • volgen zij het patroon van verering zoals voorgeschreven in de Bijbel of houden zij zich vast aan het koesteren van gebruiken ongeacht wanneer en hoe die gebruiken ontstaan zijn?

Jezus bekritiseerde vele religieuze leiders van Zijn dagen omdat zij de wetten van God verwierpen om hun eigen tradities te kunnen houden. (v. 9)

 • Zou Jezus diezelfde woorden aan U zeggen, gebaseerd op Uw daden en Uw keuzes?

Toen de oude Israëlieten klaar waren om het Beloofde Land in te trekken werden zij gewaarschuwd tegen het overnemen van religieuze gebruiken van de omliggende landen. (Deuteronomium 12:30-31) In plaats daarvan zei God hen om alle dingen te onderhouden, die Hij hen leerde en niet toe te voegen noch af te nemen van wat Hij had onderwezen. (v. 32)

Dus in plaats van Christus terug te brengen in Kerstmis moeten wij in de eerste plaats erkennen dat Hij er nooit in is geweest! Kerstmis was nooit Christelijk! Ware Christenen zullen het teruggeven aan de heidenen aan wie het altijd heeft toebehoord! In plaats van te ontlenen aan de wereld om ons heen, zouden wij onze religieuze gebruiken en praktijken rechtstreeks uit de Bijbel moeten nemen.

Dan zullen wij onze Schepper vereren in geest en waarheid, precies zoals Hij ons leert te doen. (Johannes 4:24)