BRON: LCN/ March - April 2012

Destijds in 1969, schreef Joe Namath, quarterback van de New York Jets een autobiografie getiteld, "I can't wait until tomorrow.....Cause I get better-looking every day" - [Ik kan niet wachten tot morgen..... want ik zie er iedere dag beter uit.] Kennelijk beviel "Broadway Joe" wat hij iedere morgen in de spiegel zag.

 • En U?

"Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet". (Jacobus 1:23-25)

Als wij ons voorbereiden op het Pascha en de Dagen van Ongezuurde Broden, kijken wij in de "spiegel" van Gods Woord om onszelf te onderzoeken in een geest van ware bekering. Ter herinnering aan dat proces ontzuren wij ook onze huizen.

God bedoelt dit voor een constructief proces van diep persoonlijke evaluatie en verandering.

 • Als wij dus met 'geestelijke ogen' kijken naar de staat van onze rechtvaardigheid, wat zien wij dan?

Er zullen ongetwijfeld "smetten" en "onvolkomenheden" zijn. Een dergelijke erkenning moet ons sterke motivatie geven voor persoonlijke verandering.

Voldoen aan?

Sommigen van Gods volk doorstaan voortdurend beproevingen en worstelen met diverse verleidingen. Zelfs gedoopte Christenen glijden nu en dan af en vallen terug in oude gewoonten, klimmen er dan weer uit en strijden alsof zij niet "voldoen aan".

 • Voelt U zich ooit zo?

Het is een algemeen probleem waar degenen, die in Gods Kerk zijn tegenover staan, vooral in dit seizoen van zelfonderzoek.

Of wellicht weet U, intellectueel, dat U zich bekeerd heeft en voor Uw zonden bent vergeven, maar Uw wetenschap gaat niet gepaard met een diep gevoel, dat U werd vergeven. Als U zichzelf ziet in Gods spiegel kunt U de noodzaak zo duidelijk zien voor persoonlijke verandering, dat U er niet volledig zeker van bent om te geloven dat U werkelijk vergeven bent voor Uw voorbije zonden.

Anderen twijfelen, ondanks de doop, dat zij werkelijk in de toekomst kunnen veranderen. Hoewel zij grote motivatie voelen om te veranderen, worstelen zij met de angst dat zij wellicht niet in staat zijn om te veranderen. Dit kan gevoelens van ontmoediging voortbrengen.

Broeders en zusters, God is zich bewust van dit probleem. Wij moeten zonde uitbannen, maar wij moeten ontmoediging ook uitbannen.

"Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen". (Hebreeën 12:1-3)

Punten om te herinneren

Voor gedoopte Christenen zouden twee belangrijke punten behulpzaam moeten zijn ter voorkoming en het verdrijven van ontmoediging:

 • Als wij ons bekeerd hebben van onze voorbije zonden zijn wij daarvoor vergeven en zijn wij vrij van schuld.
 • Door Gods Heilige Geest in ons, kunnen wij veranderen voor de toekomst.

De Bijbel herinnert ons er aan dat wij gedoopt werden "tot vergeving van de zonden". (Handelingen 2:38) Als mensen, die gezuiverd zijn van de schuld van onze voorbije zonden, "zouden ook wij in een nieuw leven wandelen". (Romeinen 6:4) Een gedoopte Christen is - en zal voortdurend zijn - een nieuw persoon; iemand die voortdurend verandert en groeit. Als wij onszelf geestelijk onderzoeken, zonder deze twee punten in gedachte, kunnen wij ontmoedigd raken. Als wij soms voelen, dat wij niet "voldoen aan", moeten deze punten een bron van grote bemoediging zijn.

Het offer van Christus is van belang 

 • Het offer dat Jezus Christus voor U bracht is van zeer groot belang. Bijna ieder van ons zal zeggen, "ik weet dat" - maar wordt die kennis vertaald in een diep gevoel van hoe Zijn offer ons leven persoonlijk beïnvloedt?

Denkt U één moment na over de identiteit van Jezus.

 • Hij is het Woord door Wie alle dingen werden geschapen.
 • Hij was de echtgenoot van Israël en nu de aanstaande bruidegom van de Kerk.
 • Hij werd geboren uit een maagd, was vlees geworden, leefde als mens en zegevierde over Satan.
 • Hij werd uitgescholden, geslagen, gekruisigd en gedood.
 • Hij werd begraven, verrees na drie dagen en drie nachten, verscheen aan velen en voer toen op ten hemel.
 • Hij zit op de troon met onze Vader, waar Hij optreedt als onze Hogepriester en Bemiddelaar. Hij belooft naar de aarde terug te keren als onze Koning en Oudere Broer om de wereld te regeren met een regering, waarvan de toename nooit zal eindigen.

Elk van deze aspecten van de identiteit van de Verlosser betekent iets belangrijk. Elk is van zeer groot belang.

 • Maar zijn deze aspecten van het leven, de dood, identiteit en opdracht van Christus van belang voor ons als persoon?

Dat moeten zij zijn!

Barmhartigheid is van belang 

Alles wat Christus deed, deed Hij voor een reden. Let U dan op wat Hij onderwees over barmhartigheid. "Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkstevan de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten". (Matteüs 23:23)

 • Betalen wij getrouw tienden, zoals wij moeten, maar vergeten wij Gods barmhartigheid? 

 • Als dit zo is, hoe kunnen wij barmhartig zijn voor anderen?

Bedenk wat de Bijbel ons zegt over Gods barmhartigheid. Tenminste één ding: het is geduldig. Psalm 136 vermeldt het geduld van Gods barmhartigheid 43 keer!"Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Loof de God der goden, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig". (Psalm 136:1-2)

De Bijbel zegt ons ook dat Gods barmhartigheid overvloedig is - Hij heeft er veel van. "Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden". (1 Petrus 1:3)

Wij leren ook dat Gods barmhartigheid liefhebbend is. "Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig". (Jakobus 5:11)

Genade is van belang 

De Apostel Paulus schreef over "de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade". (Handelingen 20:24)

Het evangelie van Gods genade is inderdaad goed nieuws. Het is geen aparte, tweede evangelie. Integendeel, het is een integraal deel van de boodschap van Christus van het evangelie van Gods Koninkrijk. Genade is essentieel voor ons behoud en het evangelie van Gods Koninkrijk is er insluitend deel van. "Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften.....". (1 Korintiërs 15:1-3)

Paulus zegt ons dat niemand door de werken van de wet gerechtvaardigd zal zijn in Gods ogen, omdat alleen door de wet de kennis van zonde is. (Romeinen 3:20) Maar het is door de wet dat wij weten wat zonde is. Wij hebben niet het voorrecht om voor onszelf te bepalen wat goed en kwaad is. (Genesis 3:3) Niettemin probeert de mensheid juist dát te doen, al sinds Adam en Eva.

Wij kunnen ons niet bekeren van zonde en tegelijkertijd Gods geboden breken en de Bijbel zegt duidelijk dat wij tot Christus moeten komen in ware bekering. (Handelingen 2:37-38)

Wroeging kijkt naar het verleden, maar bekering kijkt naar de toekomst. Ware bekering betekent dat wij hebben besloten over wat wij zullen doen. Het verandert onze toekomst.

Bijvoorbeeld, als U Gods naam Uw hele leven ijdel gebruikt heeft en U bekeert zich hiervan, verandert Uw bekering wat U in de toekomst zult zeggen.

Toch kan al de bekering van de wereld ons niet behouden van wat wij in het verleden deden en van de schuld van onze vroegere zonden. Wij zijn geschonden voor de schuld van wat wij reeds deden en onze toekomstige gehoorzaamheid aan Gods geboden kan de schuld en de doodstraf, die wij reeds hebben verdiend, niet veranderen.

 • Wat dan kan dat schuldig verleden veranderen?

Niets minder dan de genade van God - Zijn onverdiende kwijtschelding. Door Zijn genade, door het offer van het Lam van God - ons Pascha, Jezus Christus - wordt de schuld van onze voorbije zonden weggenomen.

Nadat wij gezuiverd zijn van voorbije schuld verwacht God, dat wij bekeerde levens leiden en zonde overwinnen. Christus, wonend in ons, maakt dat mogelijk. Zonder bekering, als wij Gods geboden willens en wetens breken, blijft er geen offer over voor onze zonden. (Hebreeën 10:26) Wij zullen sterven, geschonden door onze schuld en hebben het loon van de zonde - de dood - verdiend, in plaats van weer tot leven gebracht te worden, tot onsterfelijkheid in het Gezin van God.

Wij kunnen dus het belang begrijpen van het leiden van een bekeerd leven. Als wij verder gaan met ons leven, als wij ons bekeren en God om vergeving vragen, is Hij getrouw om ons te vergeven. "Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid". (1 Johannes 1:9)

Het zelfonderzoek dat wij elk Pascha seizoen doen - het geestelijk zuurdeeg uit ons leven bannen - is een deel van dat proces.

 • Kunt U het belang van Gods genade in Uw leven zien?

"Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen". (Titus 3:5-8)

Omdat Gods genade niet verdiend kan worden, geldt ons geloof als onze rechtvaardigheid. "Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid". (Romeinen 4:1-5)

God kent onze harten. Hij kent de diepte van ons geloof in Hem en Hij staat ons bij in onze gehoorzaamheid. Ons leven van voortdurende bekering en gehoorzaamheid zijn het bewijs hiervan. Het offer van Christus maakt het voor ons mogelijk om verzoend te worden met de Vader. "Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd". (2 Korintiërs 5:17-19)

Als Gods volk soms worstelt met haar beproevingen kan zij zich ontmoedigd voelen en zelfs onwaardig. Maar door te bedenken wat het offer van Christus voor ons betekent - dankbaarheid, genade, onverdiende kwijt schelding, rechtvaardiging ten opzichte van God en verzoening met onze Vader - kunnen wij ontmoediging overwinnen en meer dan ooit tot diepe dankbaarheid komen voor onze Verlosser.

 • Waar komen uiteindelijk gevoelens van ontmoediging vandaan?

Het is Satan, die ons in verzoeking brengt met gevoelens van ontmoediging. Hij wil ons geloof aanvallen; als wij ons geestelijk ontmoedigd voelen, moeten wij het snel herkennen als een verzoeking van Satan. Satan is een verliezer en hij is het meest ontmoedigde wezen in het universum! Als U dus worstelt met schuldgevoelens en ontmoediging, vooral als U zich voorbereidt op het Pascha, neem dan de tijd om te mediteren en bidt over Uw geloof, overtuiging en aanvaarding van wat onze Heer voor U deed. En, zoals wij werden vergeven, moeten wij anderen vergeven. (Matteüs 6:12)

Wij kunnen veranderen 

Zoals bovenstaand beschreven heeft Gods Heilige Geest de kracht om ons te veranderen. Als wij het offer van Christus aanvaarden reinigt Zijn bloed de schuld van onze voorbije zonden - die wij reeds hebben begaan. Maar God vergeeft ons voortdurend als wij ons bekeren van nieuwe zonden, die wij begaan. (Matteüs 18:21-22) Net zoals ons wordt gezegd om anderen te vergeven, zal God ons vergeven als wij ons bekeren en om die vergeving vragen. Dit is één van de grote lessen van onze jaarlijkse Pascha viering en de Dagen van Ongezuurde Broden.

Vergeving van onze voorbije zonden is belangrijk. Maar mensen in Gods Kerk vergeten soms dat God niet alleen onze zonden vergeeft; Hij geeft ons door Zijn Heilige Geest het middel om in de toekomst te stoppen met zondigen! Degenen, die ontmoedigd raken kunnen soms vergeten of niet diepgaand geloven, dat Gods Heilige Geest werkelijk de kracht heeft om hen te veranderen - hen te bekeren enhun manier van denken, gevoelens en handelen, te veranderen! Als wij dit diepgaand begrijpen en geloven kunnen wij zeer bemoedigd worden! 

"Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God". (1 Korintiërs 6:9-11) Ongetwijfeld hadden sommige leden van Gods Kerk een zeer "levendig" verleden, maar God rechtvaardigde hen en veranderde hen.

Om ons heen kunnen wij een veel voorkomend wonder zien in Gods Kerk, Mensen zijn veranderd. U kunt ook veranderen. U heeft het offer van Christus aanvaard; dus Uw zonden van voor de doop zijn uitgewist. Maar U moet ook geloven dat de Heilige Geest van Christus in U de kracht heeft om U te veranderen. U moet er zeker van zijn, dat er een oprechte hoop is voor Uw toekomst. U moet accepteren dat God U toegang heeft gegeven tot een ontzagwekkende kracht - één, die Hij gebruikt om te heersen, te leiden en het universum te onderhouden.

 • Gelooft U, dat een kracht, die het universum kan onderhouden ook U in staat kan stellen om Uw persoonlijke problemen te overwinnen?

Natuurlijk kan dat!

Wij weten allen uit persoonlijke ervaring dat, "de geest wel gewillig is, maar het vlees is zwak". (Markus 14:38)

Toch biedt Paulus ons enige bemoediging: "Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 

Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden..... "

"En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen....."

""Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere". (Romeinen 8:9-18, 26, 38-39)

Jezus Christus heeft de macht om U staande te houden door Uw beproevingen heen.

 "Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden". (Romeinen 14:4)

Het is Gods Heilige Geest, die in ons werkt, "daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maarvan kracht en liefde en bezonnenheid". (2 Timoteüs 1:6-7)

De beproeving van ons geloof is waardevol. "Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd - als het nodig is - bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof - die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt - mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus". (1 Petrus 1:6-7)

God ontwikkelt actief het karakter in ons, welke Hij wil dat wij voor alle eeuwigheid hebben. Onze beproevingen zijn tijdelijk, maar heilig, rechtvaardig karakter is voor eeuwig. Onze verandering staat hoog op Zijn lijst van prioriteiten. Denkt U hieraan: "de Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt". (2 Korintiërs 3:17-18)

Elk voorbijgaand jaar moeten wij - als wij voortdurend naar onszelf kijken in de spiegel van Gods Woord - meer en meer een verandering zien, naarmate wij meer en meer het karakter van onze Oudste Broer aannemen. Bij de opstanding, wanneer wij tot het einde volhouden, zullen wij vervuld zijn met Zijn karakter en Hij zal Zijn glorie met ons delen. Het is dus belangrijk dat wij geloven dat wij kunnen - en willen - veranderen en dat God zal voltooien wat Hij in ieder van ons zich voorgenomen heeft te doen.

"Als een man gestorven is, zal hij dan weer levend worden? Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen, totdat er voor mij verandering zou komen. U zou roepen, en ík zou U antwoorden, U zou verlangen naar het werk van Uw handen". (Job 14:14-15)

Als U zichzelf onderzoekt voor het Pascha denkt U dan aan deze twee belangrijke punten als U geneigd bent om zich ontmoedigd te voelen door het niet "voldoen aan"U bent vergeven en U kunt veranderen.

Het offer van Jezus Christus is een gewichtige en belangrijke aangelegenheid en een groot deel van dat belang is Zijn barmhartigheid en genade.

En Gods Heilige Geest, welke Hij U heeft gegeven, heeft de kracht om U te veranderen; om in U het heilige en rechtvaardige karakter van Uw Verlosser, Jezus Christus te bouwen.

Door deze punten in gedachte te houden kunnen wij in vertrouwen voort gaan.

Om meer te leren over de Bijbel, kunt U ons boekje De Bijbel: Waarheid of Verzinsel? aanvragen.

Om meer te leren over de ware God, kunt U ons boekje De Ware God aanvragen