BRON: LCN/ November - December 2011

Stelt U zich een straaljager voor, die op een vliegdekschip landt op zee. Een F-16 daalt in een steile hoek met gierende motoren, uitgetrokken landingsgestel, remkleppen neer en een staart-haak, die erachter sleept. Dan slaat het met een klap op het vliegdekschip - wat vliegeniers - een "gecontroleerde neerstorting" noemen. De staart-haak schuurt over het dek totdat het blijft hangen aan een kabel en de krachtige straaljager tot stilstand komt. Iedereen zucht, "hij heeft het gehaald"!

 • Begint Uw Sabbat op die manier - als een landing op een vliegdekschip op ruwe zee?
 • Wordt Uw vrijdagavond haastig doorgebracht om klaar te zijn en schuldig te voelen, omdat U nog zo veel doet op de Sabbat?
 • Wordt de Sabbat soms net zo stressig als een doordeweekse dag vanwege een gebrek aan voorbereiding?
 • Of daalt er een geest van vrede neer over Uw huisgezin als de zon ondergaat op vrijdag?
 • Bent U in staat om te zeggen, "Gods heilige tijd is zeker een groot genoegen"?

De Bijbel zegt ons dat de zesde dag van de week een speciaal doel heeft. Hoewel deze dag niet apart gezet is als "heilige tijd" beschrijft de Bijbel haar belangrijke rol als een dag van voorbereiding. Het begrijpen en gebruiken van deze dag op de manier zoals God bedoelde kan ons helpen om de heilige tijd, die volgt - op de Sabbat - op de juiste manier te vieren.

Houdt U er rekening mee dat de Sabbat - als een groot genoegen - niet uit zichzelf gebeurt. Het moet Gods zegen hebben en het vereist enige inspanning van onze kant. Een waardevol gereedschap dat God ons gegeven heeft om ons bij onze inspanningen te helpen is de Voorbereidingsdag. Het vierde gebod zegt: "Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt....." (Exodus 20:8) en de Sabbat heilig houden in de geest vereist vaak enige voorbereiding.

Vier punten over de Sabbat 

Het vierde gebod (Exodus 20:8-11) is uitgebreid in omvang en zegt ons vierdingen:

 • Wat, wij geboden worden te doen: "Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt".

 • Wanneer, wij geboden worden het te doen: "Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God".

 • Hoe, wij geboden worden het te doen: "Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is".

 • Waarom, wij geboden worden het te doen: "Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de Zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligdedie". (Exodus 20:8-11)

God was niet moe op de zevende dag. Hij rustte, in de zin dat Hij ophield of stopte met Zijn werk. Het wordt hier op dezelfde manier gebruikt als wanneer een advocaat in de rechtszaal zegt, "Edelachtbare, ik beëindig mijn pleidooi".

Zoals Hij ook deed met het vijfde gebod - "Eer Uw vader en Uw moeder" - koos God er voor om het vierde gebod bekrachtigend te verklaren, als iets wat wij moeten doen: het heilig houden. Wij doen dat door op te houden met onze werken. Het brengen van onze wekelijkse commerciële activiteiten naar de Sabbat zou het schenden zijn van wat God apart gezet heeft voor een goddelijk doel.

Vergelijkend, andere geboden zoals "U zult niet..... doodslaan..... stelen..... echtbreken...... geen valse getuigenis spreken" worden verbiedend gezegd - als dingen, die wij niet moeten doen. (Exodus 20:13-16) Gedenken wat het Sabbatgebod werkelijk is kan zeer behulpzaam zijn bij het oplossen van "Sabbat kwesties".

Bijvoorbeeld, bij het besluiten om iets wel of niet te doen op de Sabbat, stellen mensen vaak de vraag, "is de activiteit werk"? Dat kan goed zijn, maar vaak is het beter de vraag te stellen, "schendt de activiteit de Sabbat"? Houdt U er rekening mee dat diakenen, ministers en pastors gewoonlijk mensen zijn, die het op de Sabbat zeer druk hebben, maar hun activiteiten zijn apart gezet voor Gods werk en zijn rechtvaardig in Gods ogen. Aan de andere kant, wanneer mensen perfect rustig zitten tijdens de diensten - maar intussen plannen maken om problemen van het werk op te lossen voor de volgende week - moeten zij zich bekeren. De Sabbat is apart gezetvoor andere dingen.

De Hr. Herbert W. Armstrong was ondubbelzinnig toen hij schreef, "neem het Sabbatgebod, nu, meer dan ooit in acht. 'Gedenk de Sabbatdag.....'". (Exodus 20:8) Hij legde uit: "Wanneer die tijd over ons komt, zijn wij in heilige tijd! Het is Gods tijd, niet van ons! God heeft het heilig gemaakt - en in de Tien Geboden heeft Hij ons geboden, zoals wij het hierna in detail zullen zien, om het heilig te houden! Velen realiseren zich tegenwoordig niet dat het ZONDE is om, hetgeen heilig is voor God, te schenden"! (Welke dag is de Christelijke Sabbat? - Pag. 44, 25)

Het niet gehoorzamen van welke geboden van God dan ook, is zonde. God gebruikt Zijn geboden ook - vooral het vierde gebod - om Zijn volk te onderwijzen en te identificeren. De wekelijkse rustdag volgt na zes dagen van werken, in een wereld, die gevangen wordt gehouden door een goddeloze vijand. Maar de zevende dag van rust beeldt ook de duizendjarige rust uit van Christus (Hebreeën 4); een uitbeelding, die wij wekelijks uitdragen om ons voortdurend te laten denken en te onderwijzen over Gods komend Koninkrijk. De Sabbat is heilig omdat God die dag heilig gemaakt heeft en wat het uitbeeldt - het Koninkrijk van God - heilig is!

De Sabbat is .....

De Sabbat is veel meer dan alleen, niet werken. Het is:

 • Heilige tijd. Wij worden geboden om het heilig te houden door te stoppen met werken. Als wij toestaan, dat de wekelijkse activiteiten beslag leggen op Gods Sabbat, dan zullen zij iets schenden waarover God ons heeft geboden, "gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt". (Exodus 20:8)

 • Geheiligd en apart gezet. Sabbattijd is apart gezet en verschilt van de rest van de week, net zoals Gods Heilig Koninkrijk anders zal zijn dan dit goddeloos tijdperk dat geregeerd wordt door de god van deze wereld.

 • Een beëindiging van onze gebruikelijke wekelijkse activiteiten ten gunste van geestelijke ontspanning, vernieuwing, herstel van geheiligde activiteit en dienstbaarheid. Het is tijd om verkwikt te worden! God zei dat Hij verkwikt was op de eerste Sabbat. (Exodus 31:17) Het tijdperk dat komt is een tijd van verkwikking. (Jesaja 28:12; Handelingen 3:19) Wij hebben onze Sabbatrustnodig, net zoals deze wereld de duizendjarige rust van Christus nodig heeft.

 • Een Feestdag, die wij vieren. Omdat het Gods toekomstige duizendjarige rust uitbeeldt, is het op een belangrijke manier als een wekelijkse versie van het Loofhuttenfeest.

 • Een dag van vrede. De Sabbat herinnert ons er aan dat er vrede zal zijn in Gods Koninkrijk, als "aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen". (Jesaja 9:6)

 • Een familiedag voor zowel onze fysieke als Kerk familie. De Sabbat herinnert ons er aan dat wij allen samen zullen zijn als het verheerlijkte Gezin van God in Zijn Koninkrijk.

De heiligheid van de Sabbat is een genoegen en iets van grote waarde, dat God voor ons maakte als een zegen. "Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt - die geëerd moet worden - indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob" (Jesaja 58:13-14; zie ook Exodus 20:11)

Het is geen toeval dat Gods heilig volk "de heilige dag van de Heer" viert als een teken en zij genieten er van dat te doen. De Sabbat houden in de geest betekent haar heiligheid vergroten. Dat is een genoeglijke plicht!

Is Uw Sabbat al deze dingen? Zo niet, dan is er een gereedschap dat U kan helpen: Voorbereiding.

Voorbereidingsdag in de Bijbel 

Toen God Israël uit Egypte bracht en de Sabbat aan hen openbaarde, gaf Hij ook instructies hoe zij dit konden voorbereiden. "En op de zesde dag moet het zó zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen, en dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen..... Op de zesde dag gebeurde het dat zij een dubbele hoeveelheid brood verzamelden..... Morgen is het de rustdag, de heilige sabbat voor de HEERE! Wat u bakken wilt, bak het, en kook wat u koken wilt, en laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren..... Zo rustte het volk op de zevende dag". (Exodus 16:5-30)

Voorbereiding voor Gods heilige tijd wordt ook in het Nieuwe Testament vermeld. "En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat". (Markus 15:42) Het is van zo'n belang dat de Bijbel zo ver gaat om deze naderende tijd - "de voorbereidingsdag" - te noemen.

Een tijdperk van voorbereiding 

Als wij ons bezig houden met onze wekelijkse voorbereiding voor de Sabbat,moeten wij er aan denken dat wij in een tijdperk zijn van voorbereiding voor de komende duizendjarige Sabbat. God Zelf is zich nu feitelijk aan het voorbereiden voor die komende glorierijke tijd. Jezus zei, "in het huis van Mijn Vader zijn veel woningen..... Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken". (Johannes 14:2) Wij begrijpen dat dit betekent dat Christus en de Vader nu de toekomstige verplichtingen, verantwoordelijkheden en functies voorbereiden, die aan de verrezen heiligen gegeven worden bij de terugkeer van Christus. Ons wordt ook gezegd, dat "een stadgereedgemaakt" wordt (Hebreeën 11:16) voor ons - d.w.z. het Nieuwe Jeruzalem. En wie heeft ons voorbereid op onsterfelijkheid in Zijn Koninkrijk? Wij weten dat, "Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God". (2 Korintiërs 5:5)

Terwijl de Almachtige voorbereidt voor de toekomst en enige fundamentele begrippen legt in Zijn verwekte kinderen door de werking van Zijn Heilige Geest, is het onze plicht om ons ook voor te bereiden voor het Koninkrijk. Christus vertelde de discipelen de parabel van de tien maagden. Toen de bruidegom kwam waren vijf klaar en vijf niet. En alleen zij, die voorbereid waren gingen de bruiloft binnen. De Kerk is de bruid van Christus en wij moeten ons nu voorbereiden op die geweldige tijd. "Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. [Zij is voorbereid] En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen..... Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam"! (Openbaring 19:7-9)

In deze tegenwoordige wereld naderen wij het einde van onze voorbereidingstijd - de zon gaat laag onder aan de horizon van de zesde duizendjarige dag van dit scheidende tijdperk. Wij moeten werken naar de grote zevende duizendjarige dag, waar Christus zal regeren met perfecte rechtvaardigheid. Wij moeten klaar zijn en voorbereid als onze Heer komt! De dag vóór de wekelijkse Sabbat - de "voorbereidingsdag" - moet functioneren als een wekelijkse herinnering van onze huidige werk als leden van Gods Kerk, net zoals de Sabbat een wekelijkse herinnering is van de grote duizendjarige rust. Wij moeten er naar streven om onze huizen klaar te maken voor een genoeglijke wekelijkse Sabbat - zowel fysiek als geestelijk - net zoals wij onze levens, Gods huis en Gods Werk, voorbereiden voor de komst van onze Heer en Zijn duizendjarige rust.

Zoals wij Gods Koninkrijk liefhebben en naar verlangen, zo moeten wij ook Zijn Sabbat liefhebben en naar verlangen. Als wij werkelijk de Sabbat liefhebben als de belangrijke gelegenheid - wat het is - dan willen wij er op tijd klaar voor zijn, om er van te maken wat het moet zijn. Hiervoor zijn planning en voorbereiding op voorhand van onschatbare waarde.

Enkele doelen om na te streven 

Probeer Uw huishouden en wekelijks werk zó te organiseren dat fysieke belangen U niet op de Sabbat achtervolgen en U afleiden van de geestelijke aard van deze heilige dag. Dit moet kenmerkend de verantwoordelijkheid zijn van alle gezinsleden - om doelmatige redenen en ook zodat allen profijt kunnen hebben van de geestelijke lessen van de voorbereidingsdag. Als de vrouw buitenshuis werkt moet de man in het algemeen betrokken zijn bij het helpen met de voorbereidingen. Kinderen moeten ook meehelpen. Zelfs als kleine kinderen niet altijd een geweldige hulp zullen zijn om Uw huis op orde te brengen is participatie een mooie gelegenheid voor hen om de waarde van voorbereiding voor de Sabbatdag te leren.

Natuurlijk variëren gezinssituaties aanzienlijk en de balans van voorbereidingsplichten zal voor elk gezin uniek zijn. Denkt U er aan dat wanneer U doelbewust plannen maakt en zich voorbereidt om de Sabbat tot een genoegen te maken, God Uw actieve liefde en verlangen zal zien om Zijn Sabbat op de juiste manier heilig te houden. Hij zal de vruchten van Uw inspanningen zegenen en vergroten.

Nuttige wenken 

Hier volgen enkele tips, die mijn vrouw en enkele andere vrouwen door de jaren heen hebben verzameld vanuit hun ervaring in de Kerk. Dit zijn natuurlijk slechts tips. U moet er aan denken dat het een persoonlijke zaak is hoe mensen hun huishoudens leiden. En hoe men zich voorbereidt zal sterk variëren, afhankelijk van persoonlijke ervaringen en omstandigheden. Denkt U er aan, dat de dag van voorbereiding donderdagavond begint. Er zijn sommige dingen, die U eerder dan vrijdag klaar kunt hebben als U dat wilt - zelfs tijdens de week. Dit is vooral nuttig en zelfs van belang voor gezinnen, waar beide partners buitenshuis werken. Enkele voorbeelden kunnen zijn:

 • Maak plannen voor de Sabbatavond, Sabbatmorgen en zaterdagavond. Maak plannen voor het fijnste diner van de week op vrijdag.

 • Doe boodschappen.

 • Maak op zijn minst het grootste deel klaar van het schoonmaken van het huis.

 • Als het schikt, begin te koken voor de Sabbatmaaltijden. U kunt een dubbele portie van een schotel klaarmaken voor het diner op donderdag en de rest op Sabbat opdienen.

 • Pak sommige dingen voor de dienst in, inclusief de tassen van de kinderen, luiers en dekens.

 • Als het nodig is, zorg voor contanten die in het weekeinde nodig mochten zijn.

 • Zorg er voor dat U voldoende brandstof in de auto heeft. 

Nogmaals, denkt U er aan dat:

 • ieder gezin anders is met betrekking tot specifieke behoeften en werkschema's, die kunnen leiden tot hun afzonderlijke prioriteiten voor de voorbereiding.

 • En denkt U er aan: wij moeten elkaar niet veroordelen.

 • Wat voor sommigen goed werkt kan voor anderen niet goed werken.

In ieder geval zal elk gezin sommige taken geschikt vinden voor donderdagavond, terwijl andere beter gehanteerd kunnen worden op vrijdag. De sleutel is om ons te richten op het plannen maken om Gods heilige tijd apart te zetten van gebruikelijk werk - d.w.z. maak plannen om de heiligheid van de Sabbat een genoegen te zijn.

 • U zou vóór zonsondergang op vrijdag de tafel mooi kunnen dekken en de best mogelijke maaltijd voorbereiden. Het is tenslotte een feestdag! Kaarsen en bloemen kunnen de maaltijd speciaal maken en moeten niet "het budget breken", wanneer U het af en toe gebruikt.

 • Beëindig het koken (of warm de schotels op, die eerder in de week voorbereid zijn) en doe de laatste huishoudelijke karweitjes. Als U in de late vrijdagmiddag begint te koken, ruim dan tijdens het koken op om het opruimen te vergemakkelijken. De vaatwasser kan leeggehaald worden en klaar zijn voor gebruik na het diner.

 • Zet de kleren klaar, die U wilt dragen naar de Sabbatdienst en wees er zeker van dat ze klaar zijn voor gebruik.
Meer Sabbat suggesties 

Denkt U er aan dat Satan de Sabbat haat, omdat hij weet wat het voorstelt. Hij zal alles doen wat hij kan om te bederven, te verstoren en te schenden wat God apart gezet heeft, om een genoegen te zijn. Als wij ons voorbereiden kunnen wij zijn inspanningen succesvol bestrijden.

Storen werk-gebonden telefoontjes op Uw Sabbat? Overweeg telefoontjes af te schermen met een antwoordapparaat. Jezus legde uit dat het toegestaan is om Uw os of ezel - d.w.z. (werk)dieren - uit de put te halen op de Sabbat. (Lukas 14:5)Barmhartigheid tonen aan een mens of een dier in pijn of nood op de Sabbat, schendt de Sabbat niet. Jezus legde uit dat echte barmhartigheid tonen verenigbaar is met de heiligheid van de Sabbat. Maar U moet er zeker van zijn dat U te maken heeft met echte nood om barmhartigheid te tonen. Te veel mensen gebruiken de opmerking van Christus over de "os in de put" als een uitvlucht om meer of minder te doen dan iets wat zij op de Sabbat willen doen. En dat is duidelijk wat Christus niet bedoelt!

Bovendien, kijk uit voor putten zo goed U kunt en houdt Uw ossen er vandaan! Dat wil zeggen, probeer problemen te voorkomen en stop deze op voorhand - tijdens de werkweek - vóórdat zij Uw Sabbat binnendringen. Voorbereiding is de sleutel!

Een ander belangrijk principe is om Uw gezin te oriënteren op de Sabbat. Als U kinderen heeft kunt U activiteiten plannen voor hen voor vrijdagavond en voor de tijd vóór of na de dienst. De Sabbat moet geen dag van beperkingen en verveling zijn voor jonge mensen - het moet een feest zijn. Het moet een tijd zijn, dat Pa en Ma gemakkelijk voorhanden zijn.

Geen bespreking over voorbereiding voor de Sabbat zou volledig zijn zonder het vermelden van het belang van het coördineren van werkuren. Voor mannen en vrouwen, die buitenshuis werken is het belangrijk om de werkuren te organiseren, zodat deze zo lang mogelijk vóór zonsondergang op vrijdag beëindigd worden. Voor sommigen kan dit moeilijk zijn - vooral in de winter als de zon vroeger onder gaat. Maar zover u in staat bent om Uzelf wat extra tijd te verschaffen, kunt U het aantal en de hevigheid van "noodlandingen" verminderen als Uw Sabbat begint; dit kan de stress verminderen, die veroorzaakt wordt door verschillende allerlaatste eventualiteiten. Problemen steken soms de kop op, dus "verwacht het onverwachte" vóór de Sabbat en - als het mogelijk is - houdt wat extra tijd achter de hand om met kleine noodsituaties om te gaan.

Mannen, denkt U er aan dat Uw rol als hoofd van het huisgezin, een positie van dienstbaarheid aan Uw gezin is. Help Uw vrouw bij het voorbereiden, zodat de Sabbat voor het hele gezin zo vreugdevol mogelijk is. Geef leiding bij het plannen om de Sabbat een genoegen te zijn.

Tenslotte, denk na over dit kleine, maar belangrijke detail: als U de zegen vraagt over Uw maaltijd op vrijdagavond, vergeet U dan niet te vragen om Gods rust, vreugde en vrede over Uw huisgezin. God zal die dingen geven als U Uw hart gezet heeft om Zijn heilige tijd op de juiste manier te vieren.

De Sabbat is een grote zegen, die God aan Zijn volk heeft gegeven. God zegt ons dat in de tekst van het vierde gebod. Maar om het meeste van die zegening te profiteren - om de heiligheid van de Sabbat, het genoegen te zijn, zoals God het bedoelt - moeten wij op voorhand plannen. Wij kunnen dan volledig stoppen met onze normale activiteiten en ons bezig houden met activiteiten, die apart gezet zijn voor de heilige dag. Om ons te helpen dit te doen heeft God ons de dag van voorbereiding gegeven Hij heeft ons het belang van voorbereiden laten zien. Als wij de dag, die Hij ons heeft gegeven met wijsheid gebruiken, kunnen wij ons leven effectiever oriënteren op het voorbereiden voor Gods spoedig komende Koninkrijk.

Om meer te leren over de Sabbat, kunt U ons boekje Welke dag is de Christelijke Sabbat? aanvragen.

Om meer over dit belangrijke onderwerp te weten te komen, kunt U ons boekje -De Tien Geboden aanvragen.