Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel "The Power of Religion" van Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow's World magazine van mei-juni 2015.

Is religieus fanatisme iets dat ergens anders plaatsvindt? Zou uw eigen land onder de heerschappij kunnen komen van een sterke religieuze leider? Uw Bijbel openbaart het antwoord!

Ruim 1,5 miljard mensen belijden de godsdienst die Islam wordt genoemd. Voor grote aantallen van deze gelovigen is hun godsdienst hun leven. Terecht of niet, zij zijn gepassioneerd over hun religie! Hoewel veel moslims doorgaans vreedzaam en goedbedoelend zijn, brengt de sterke invloed van islamitische geloofsovertuigingen – en van de extremisten die munt slaan uit de meest militante opvatting van die overtuigingen – vele anderen ertoe gewelddadig te worden.

Veel toppolitici en strategen in de westerse wereld proberen vol te houden dat Islamic State of Iraq and ash-Sham (ISIS) – de Islamitische Staat die zich nu door het Midden-Oosten verspreidt en reeds een gebied beheerst met een oppervlakte groter dan het gehele Verenigd Koninkrijk – niet over godsdienst gaat. Sterker, de godsdienstige oriëntatie van deze militanten maakt hen hongerig naar de dood van iedereen die hen bestrijdt terwijl zij trachten het einde van de wereld te bespoedigen zoals dat in de moslimgeschriften wordt geprofeteerd.

Hoe bloeddorstig en genocidaal zijn deze IS-moslims in de naam van hun religie geworden? Graeme Wood van het tijdschrift The Atlantic schrijft in dit recente opzienbarende verslag:

"In september riep sjeik Abu Muhammad al-Adnani, de hoofdwoordvoerder van Islamitische Staat, moslims in westerse landen zoals Frankrijk en Canada op een ongelovige te zoeken en 'zijn hoofd met een steen te verpletteren', hem te vergiftigen, met een auto over hem heen te rijden, of 'zijn oogst te vernietigen'. Voor westerse oren klinkt het vreemd om bijbels klinkende straffen – steniging en vernietiging van oogsten – te plaatsen naast zijn meer modern klinkende oproep tot moord per auto. (Als om aan te tonen dat hij ook met beelden alleen kan terroriseren verwees Adnani naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry als een 'onbesneden gozer').

Maar Adnani sprak niet alleen maar onzin. Zijn toespraak was doorspekt met theologische en legale uiteenzettingen en zijn aansporing om gewassen aan te vallen was een directe echo van opdrachten van Mohammed om water en gewassen met rust te laten – tenzij de legers van de Islam in een defensieve positie waren, in welk geval moslims in de landen van kuffar, of ongelovigen, meedogenloos moeten zijn en alles moeten vergiftigen.

De werkelijkheid is dat Islamitische Staat islamitisch is. Zeer islamitisch. Ja, er zijn psychopaten en avonturiers door aangetrokken, grotendeels uit de ontevreden bevolkingen van het Midden-Oosten en Europa. Maar de religie die door haar vurigste volgelingen wordt gepredikt komt van samenhangende en zelfs geleerde interpretaties van de Islam.

Nagenoeg alle belangrijke beslissingen en wetten die door Islamitische Staat worden afgekondigd houden zich aan wat deze noemt, in zijn pers en zijn verklaringen, en op zijn aanplakborden, nummerborden, briefpapier en munten, 'de Profetische methodologie', wat betekent het volgen van de profetie en het voorbeeld van Mohammed, tot in het kleinste detail. Moslims kunnen de Islamitische Staat verwerpen, en bijna iedereen doet dat. Maar te beweren dat het eigenlijk geen religieuze, chiliastische groep is met theologische standpunten die moeten worden begrepen om haar te bestrijden, heeft er al toe geleid dat de Verenigde Staten de groep onderschatten en dwaze programma's steunen om haar tegen te gaan" (The Atlantic, maart 2015).

Zoals dit artikel zeer gedetailleerd en met veel verwijzingen aantoont, zijn de aanhangers van Islamitische Staat beslist gepassioneerd over hun godsdienst!

Hoe is dat met u? Hoe gepassioneerd bent u over uw godsdienst?  

O, nee, zegt u misschien, niets van dit alles zou ooit hier in onze ontwikkelde westerse maatschappij kunnen gebeuren.  Maar daarin hebt u absoluut ongelijk. Het geïnspireerde Woord van de Schepper-God, de Bijbel, maakt heel specifiek duidelijk dat er in de laatste dagen van deze maatschappij een zeer krachtige religie op het toneel zal verschijnen en zich bedrieglijk christendom zal noemen. Ze zal beweren Jezus Christus te vertegenwoordigen en zal grote delen van deze wereld onder haar invloed brengen – de gebedsplaatsen, de zakenwereld, en grotendeels de gehele manier van leven. Ja, de meesten van u die vandaag leven zullen een wereld zien waarin een nominale vorm van christendom de macht in het Westen zal hebben in een mate die door de hedendaagse ISIS-militanten slechts kan worden benijd!

Religie kan krachtig zijn

Ten goede of ten kwade, religie is gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis een waarlijk sterke macht geweest. Religie put uit een enorme drang van de menselijke natuur om een hogere macht te volgen en iets groter dan zichzelf te dienen. Veel slechte mensen hebben hun voordeel gedaan met het verdraaien van deze edele kant van de menselijke natuur. En inderdaad wijzen de geïnspireerde profetieën van de Bijbel erop dat er in de komende jaren een botsing van godsdiensten komt van monumentale omvang waar deze wereldmaatschappij door zal worden beïnvloed. Want twee grote wereldmachten, elk gesteund door een andere religieuze passie, zullen aan het einde van deze huidige beschaving tot een periode van oorlog komen. Op dat punt zal de gehele wereld geschokt zijn als een derde macht – de leider van wat een andere religie lijkt – tussenbeide zal komen met verbazingwekkende kracht teneinde de mensheid te redden van zelfvernietiging.

Ja, dit staat allemaal in uw Bijbel! Maar nu lezen we bijna dagelijks over de verschrikkelijke wreedheden die door Islamitische Staat worden begaan – walgelijke daden die voor de meeste mensen bijna onbevattelijk zijn.

Waarom?

Als u meer gedetailleerd leest over het Midden-Oosten – waarvan het grootste deel onder de heerschappij van de Islam leeft – beseft u dat vele miljoenen hun hele leven horen over hoe zij zijn onderdrukt door de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten, en vooral door de Joden die zij zo graag vervolgen. Inderdaad is het waar dat de Arabische naties in het verleden zijn veroverd door Europese mogendheden en hun nationale grenzen zijn veranderd om politieke redenen, en zij hebben zich vernederd en geslachtofferd gevoeld door vervolging. In hun eigen steden en dorpen zowel in arme plattelandsstreken als in stedelijk gebieden verlangen velen naar enige vorm van wraak.

Talloze Arabische moslims zijn gevoed met een ideologisch dieet door hun imams en andere leiders die zeggen dat een toekomstige Mahdi of superreligieuze politieke leider aan het einde van dit tijdperk hen zal komen bevrijden van de onderdrukking en hen weer trots op zichzelf zal maken. Op dit moment houden velen in de groep die zich Islamitische Staat noemt deze ideeën in stand en breiden ze uit in de poging een "kalifaat" te vormen – een volledig ontwikkeld islamitisch rijk waarmee de aanhangers ervan zich verenigd kunnen inzetten om zich van de beperkingen die hun door de Europeanen en Amerikanen worden opgelegd te bevrijden. De Arabische massa's zijn duidelijk in verwarring en extremistische godsdienstleiders zijn in toenemende mate bezig hun gevoelens van wraak aan te wakkeren met oude islamitische profetieën om zo hun gram te halen en hen in staat te stellen hun hoofd weer opgeheven te houden.

Let op de geïnspireerde profetie van Daniël 11. In deze profetie beschrijft de Schepper-God een laatste opleving van het oude Romeinse Rijk in Europa – duidelijk ten noorden van de Arabische staten. De achtergrond wordt beschreven als "… de tijd van het einde …" – de laatste jaren van de huidige beschaving van deze wereld (v. 40). Op dit punt zal de "… koning van het zuiden …" – een machtige leider van de Arabische naties – deze sterke leider van de laatste opleving van het Romeinse Rijk aanvallen (of provoceren, zoals sommige Bijbelgeleerden het vertalen). Met technisch superieure wapens zal de komende leider van deze Europese macht – die in de Bijbelse profetieën het Beest wordt genoemd – op hem komen aanstormen als een wervelwind om deze islamitische macht te overweldigen. Op dat punt zullen het Beest en zijn legers het "… sieraadland …" (v. 41) binnenvallen en een groot deel van het Midden-Oosten in bezit nemen.

Daniëls profetie wijst er duidelijk op dat Egypte niet zal ontkomen (v. 42). Hier wijst de Bijbel echter ook op een groot leger uit het oosten dat komt om het Beest te bestrijden en het te weerhouden de hele wereld over te nemen (v. 44).

Op dit punt gekomen zal de mensheid op de drempel van cosmocide staan – de totale vernietiging van zichzelf. Alleen dan, zegt uw Bijbel, zal de uiteindelijke en grootste "Religieuze Leider" van alle tijden ingrijpen en deze menselijke oorlogen geheel beëindigen. Die Leider? Zijn naam is Jezus Christus!

Wie is deze koning van het noorden?

Veel godsdienstgeleerden en -studenten van profetieën zijn gaan begrijpen dat de "koning van het noorden" een soort toekomstige Hitler is – beschreven als het Beest in uw Bijbel. In de betrekkelijk nabije toekomst zal hij de leiding hebben over 's werelds grootste supermacht – de grootste militaire en industriële macht die de wereld ooit heeft gezien.

Wie is hij? Als u het zorgvuldig en met een open blik bestudeert, zult u gemakkelijk voor uzelf kunnen bewijzen dat dit komende Beest in feite de leider is van het oplevende Romeinse Rijk. Uw Bijbel zegt: "Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen" (Openbaring 17:9-13).

Zelfs nu al geven veel Europese naties vreedzaam hun macht over aan een van de leidende naties van Europa. Uiteindelijk zal de laatste leider van dit systeem – in uw Bijbel het Beest genoemd – tien koningen of koninkrijken hebben die zich met hem verbinden en macht hebben die zich tot ver buiten deze koninkrijken uitstrekt. Johannes zegt ons: "Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven" (Openbaring 18:3). Maar christenen moeten niet zwichten voor de verleidingen ervan. Johannes werd geïnspireerd ons te waarschuwen: "En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen" (v. 4).

De machthebbers van dit militair-industriële complex – geleid door hun religieuze leiders – zullen zo arrogant worden dat zij letterlijk zullen strijden tegen Jezus Christus als Hij terugkeert als Koning der koningen. "Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen" (Openbaring 17:14-15).

De valse kerk of "hoer" die in vers 15 wordt beschreven heerst met religieuze macht over vele naties en talen! Bedenk dat dit systeem wordt genoemd "… een woonplaats van demonen … een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels" (Openbaring 18:2).

Wanneer u de spoedig komende realiteit van dit alles overdenkt, is deze absoluut verbazingwekkend. Want de misbruikte invloed van religie is zo enorm dat honderden miljoenen mensen zullen worden verleid een religieuze macht te volgen – een "vrouw" die rijdt op dit komende Beest, symbool van haar controlerende rol (Openbaring 17:3-7). Zij zal ervoor zorgen dat het zal vechten tegen Jezus Christus Zelf als Hij terugkeert om de wereld te regeren (Openbaring 17:14)!

Velen van u, die al lange tijd abonnee zijn op het tijdschrift Tomorrow's World, begrepen al dat deze tekenen geheel bewijsbaar zijn uit de duidelijke verzen in de Bijbel. Degenen die dit tijdschrift nog niet zo lang lezen en deze belangrijke waarheden willen begrijpen en bewijzen, kunnen een gratis exemplaar van onze onthullende boekjes over dit onderwerp: Het Beest Van Openbaring en Het Midden-Oosten in de profetieën bestellen via de website of ze online lezen.Samen met uw eigen Bijbel zou u voor uw eigen welzijn de overtuigende informatie in deze boekjes moeten lezen en bestuderen.

De laatste godsdienstoorlog

De Bijbel openbaart dat, na de enorme ontwrichtingen en trauma's die door de "koning van het zuiden" worden veroorzaakt, en na de uiteindelijke nederlaag daarvan door de "koning van het noorden", er een laatste oorlog zal plaatsvinden, een oorlog zoals de wereld nooit gezien heeft. Als de door Europa geleide legers van de Beest-massa gaan strijden tegen de 200 miljoen soldaten die uit het oosten komen, zal de Almachtige God ingrijpen om een einde te maken aan de dreigende cosmocide die anders zou plaatsvinden. Ja, Christus Zelf zal terugkeren – met een interventie om de totale vernietiging van de hele mensheid te voorkomen! Hij zal de naties van de aarde naar het "… dal van Josafat …" brengen (Joël 3:12). Daar zal Hij, met Zijn totale macht, de climax van de geprofeteerde "… dag van de HEERE …" teweegbrengen in het dal der beslissing (v. 14). De "… sterren hebben hun schijnsel ingetrokken" (v. 15). "De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten" (v. 16).

Als er een enorme aardbeving de gehele aarde letterlijk laat schudden, zal Christus terugkeren met totale macht om Zijn Koninkrijk op te richten, Zijn Regering op deze aarde: "En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid" (Openbaring 11:15). Want Christus zal niet alleen terugkomen als Koning der koningen, maar ook als "Heer der heren". Hij zal terugkomen als Hogepriester van de ene ware godsdienst: "… dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem" (Micha 4:2). Vervolgens "Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd" (v. 5).

Verder: "Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren" (Jesaja 2:3-4).

In tegenstelling tot onze huidige tijd, waarin religieuze militanten willen doden en verminken in de naam van de Islam en andere godsdiensten, zal het Koninkrijk van God op deze aarde een tijd inluiden waarin de mensen zelfs niet meer leren over oorlogvoering of elkaar doden en vernietigen. Hun zal de weg van God worden onderwezen.

Godsdienst is inderdaad een grote kracht. Uiteindelijk zal de ware godsdienst een vreugdevol utopia van liefde, vreugde en vrede tot stand brengen zoals in de geschiedenis van deze wereld nooit eerder is ervaren! Laat dus nooit iemand u vertellen dat godsdienst niet meer belangrijk is. Ze zal de belangrijke drijfkracht zijn voor de laatste gebeurtenissen van de geschiedenis van deze wereld – en ze zal de uiteindelijke kracht ten goede zijn in het komende tijdperk! Onderschat dus niet de kracht van religie. Dit heeft allemaal te maken met uw werkelijke toekomst die reeds is begonnen met deze krachtmetingen tussen de Europeanen en de Arabische naties en die uiteindelijk alle naties op de gehele aarde zullen beïnvloeden.

Ware religie en u!

Naarmate de ontzagwekkende gebeurtenissen die ik heb beschreven zich om ons heen beginnen te voltrekken, besef dan dat als u aan de verschrikkelijke periode van opschudding wilt ontkomen, het van levensbelang is dat u de ware religie die in uw Bijbel wordt onderwezen leert kennen en praktiseren! Want Satan de duivel wordt voorgesteld als de misleider van alle volken van deze wereld (Openbaring 12:9). Jezus Christus onderwees keer op keer dat de weg van God inhoudt dat de met de Geest vervulde christenen de inwonende Geest gebruiken om hen in staat te stellen "… de geboden in acht [te nemen]" (Mattheüs 19:17).

Christus zei zelfs dat degenen die de minste van de geboden onderwijzen en praktiseren daarvoor zeer gezegend zullen worden. Helaas hebben de meeste mensen die zichzelf volgelingen van Christus noemen allerlei argumenten opgeworpen volgens welke u Gods geboden niet hoeft te houden om een ware christen te zijn! Maar u weet beter! Zoals u zelf in de Bijbel kunt lezen, wordt het ware geloof van Christus keer op keer getoond als gebaseerd op de weg van God – de Weg waarin iedereen de Tien Geboden houdt als een levenswijze – en die vrede brengt aan allen die ze onderhouden. Zoals Gods Woord zegt in Openbaring 14:12: "Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in [SV beter: van] Jezus in acht nemen."

Inderdaad, de ware godsdienst die door Christus en Zijn apostelen in het hele Nieuwe Testament wordt beschreven is zeer krachtig – en ze houdt zeer beslist het onderhouden van de geboden in, wat wordt mogelijk gemaakt door de gave van de heilige Geest. Laat glad klinkende predikers u niet iets anders doen geloven. Blijf onze artikelen lezen en bestuderen evenals de indrukwekkende boekjes die wij u absoluut gratis toezenden om u te helpen de weg van God te begrijpen en u voor te bereiden een van die "koningen en priesters" te worden die Christus zullen assisteren bij het besturen van deze wereld – niet in de hemel – in het komende Koninkrijk of de Regering van God (Openbaring 5:9-10).

Ongetwijfeld hebben sommigen van u die dit lezen vrienden die hun kerk, en misschien zelfs hun hele godsdienst, hebben gekozen op grond van hoe gemakkelijk het is naar de kerkdiensten te rijden of te lopen, of op grond van wie het actiefste jeugdprogramma heeft, of de beste koordirigent, of de aardigste mensen. Maar u, als oprechte en ijverige Bijbelstudent, moet beter weten! U dient voor uzelf te bewijzen wie de volle waarheid van de Bijbel onderwijst! Moge God u helpen deze dingen na te gaan en alle dingen tetoetsen, te bewijzen en het goede te behouden (1 Thessalonicenzen 5:21). Moge God u helpen te beseffen hoe belangrijk de kracht van de ware religie is, en hoe die spoedig deze gehele wereld zal omkeren en rechtzetten - ook uw persoonlijke leven, als u het toelaat!