PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ May - June 2012

Een paar eeuwen lang hebben landen in Europa en Noord-Amerika de wereld gedomineerd en hun "Christelijke" cultuur naar de wereld geëxporteerd. Maar in de afgelopen jaren - en in deze 21ste eeuw versneld - zijn deze eens-machtige landen van binnenin beginnen af te brokkelen!

Landen, die een gemeenschappelijke cultuur, geschiedenis en waarden voor vanzelfsprekend hebben aangenomen, worden op de proef gesteld door grote golven van immigratie, die denkbeelden en praktijken meenemen die de aanvaarding en het overwicht van de cultuur van hun gastheer op de proef stellen. Door heel Europa en Amerika heen is deze trend aan het toenemen. Maar slechts enkelen realiseren zich dat Bijbelprofetieën voorspelden dat dit zou gebeuren en openbaren waarom. Deze oude profetieën komen nu tot leven!

Afbrokkelende fundamenten 

De filosoof George Santayana zei fameus, "zij, die er niet in slagen om de lessen van de geschiedenis te leren zijn gedoemd om ze te herhalen". Tegenwoordig nemen de meeste mensen de op zichzelf staande gebeurtenissen waar, die de problemen veroorzaken maar slechts een paar herkennen het "grote beeld"!

Meer dan 200 jaar geleden bracht de befaamde Engelse historicus Edward Gibsonde belangrijke oorzaken van het verval van het oude Romeinse Rijk naar voren;

 • pompeuze ijdelheid en luxe;
 • een groeiende kloof tussen rijk en arm;
 • een obsessie voor seks;
 • excentriek in kunst;
 • een toenemend verlangen om vergoeding van de regering te ontvangen en
 • te leven op staatskosten.

In de laatste halve eeuw zijn dezelfde fenomenen in toenemende mate zichtbaar geworden in de westerse landen.

Andere historici en analisten hebben vergelijkbare lijsten gemaakt en de overeenkomstige condities opgemerkt, die tot nationaal verval leiden. Jim Nelson Black beschrijft in een boek - getiteld 'Als Landen Sterven' - trends, die in koninkrijken werden gevonden die in verval raakten en verdwenen van het wereldtoneel;

 • toenemende wetteloosheid;
 • achteruitgang van economische discipline (toenemende schulden);
 • toenemende bureaucratie;
 • vermindering van kwaliteit in het onderwijs;
 • verval van religieus geloof;
 • toenemende materialisme;
 • toenemende immoraliteit (pornografie, seks buiten het traditionele huwelijk);
 • verzwakte culturele grondbeginselen;
 • gebrek aan respect voor de regering;
 • devaluatie van het menselijk leven (abortus, euthanasie, gewelddadige misdrijven) en
 • verlies van respect voor traditionele waarden en instituten.

Het is tragisch dat al deze tendensen opkwamen en zich verspreid hebben tijdens de laatste 50 jaar in de "Christelijke" landen van het westen.

Lering trekkend uit de geschiedenis merkt verslaggever Russel Kirk op, "geen land bestaat voor eeuwig; van die verdwenen zijn..... zijn de meeste vervallen door intern verval". (America's Britisch culture - [Amerika's Britse cultuur] - pag. 90) Samuel Huntington, een bekende historicus van de Harvard Universiteit besprak fases waar beschavingen doorheen gaan en progressieve tekenen van verval, "als de beschaving niet langer in staat is om zichzelf te verdedigen, omdat zij niet langer bereid is om zichzelf te verdedigen ligt zij open voor barbaarse indringers". (The clash of civilizations - [de conflicten der beschavingen] - pag. 303) Helaas beschrijft dit tegenwoordig de omstandigheden in vele westerse landen!

Opkomende bedreigingen 

De historische "Christelijke" landen van het westen staan tegenover toenemende bedreigingen van binnenuit en buitenaf. Meer dan een eeuw lang heeft de seculiere bedreiging van binnenuit stukken weggehaald uit fundamentele bijbelse waardenen in de afgelopen tientallen jaren is deze aanval vooral succesvol bij intellectuelen en academici, die regelmatig het denkbeeld bespotten, dat God bestaat en ingrijpt in menselijke zaken. Wetenschappers en critici trekken openlijk het "lang bestaande" begrip in twijfel, dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. Tegenwoordig worden bijbelse denkbeelden over huwelijk, rollen van sekse en morele waarden in toenemende mate verworpen als "ouderwets" en "achterhaald". Maar het zijn deze zelfde "achterhaalde" denkbeelden, die de fundamenten van de westerse samenleving eeuwenlang hebben ondersteund. Huntington beweert, dat deze verwerping "het einde betekent van de Verenigde Staten van Amerika, zoals wij het gekend hebben. Het betekent in feite ook het einde van de westerse samenleving". (ibid, pag. 306-307) Helaas lijken slechts enkelen dit feit te begrijpen!

De westerse samenleving staat ook tegenover externe bedreigingen op voortdurende gezondheid en overheersing. Een belangrijke uitdaging is het opkomen van de Islam als een macht, waar rekening mee moet worden gehouden. Het vastgestelde doel van veel radicale Islamieten is de vernietiging van het corrupte "Christelijke" westen en het stichten van een kalifaat, gebaseerd op de Koran en de sharia wet. Dit stelt een rechtstreekse uitdaging op de fundamentele bijbelse waarden van de westerse samenleving. Moslims verwijten Joden en Christenen voor het "vervalsen" van de Bijbel, die God hen oorspronkelijk gegeven had. De Islam beschouwt Jezus Christus als een profeet, niet als de goddelijke Zoon van God. De sharia voorstanders verwerpen een democratische regering, die moderne voorkeuren toestaat om eeuwenoude tradities van Moslim juristen te overstemmen. Onder de strikte Islamitische wet moeten niet-gelovigen, die niet tot de Islam bekeerd zijn, belasting betalen om de tweede klas status in de gemeenschap te behouden of anders de dood onder ogen zien.

Hoewel de Islamitische legers honderden jaren zonder succes getracht hebben om heel Europa te veroveren - dit reikte van Spanje in het westen en de poorten van Wenen in het oosten - is er een nieuwe aanval onderweg; deze keer uitgevoerd door immigratie en geboortecijfers. Gezinnen met eeuwen van voorgeslacht in Europa zien hun geboortecijfers onder de aanvullingniveau's dalen. Toch ondervinden hun landen groei vanwege moslim immigranten, die naar Europa komen en grote gezinnen stichten.

Let op toenemende polarisatie van Europa als Moslims toenemende politieke macht verkrijgen in vroegere "Christelijke" gedomineerde landen. De tijd kan spoedig komen - als een verzet tegen immigranten - groter eenheid brengt tussen Europese landen, die hun Rooms Katholieke erfenis "terugvorderen" als een bolwerk tegen de Islam, die op hun beurt vijandigheden doen ontbranden met Moslimlanden tegen het zuiden en oosten van Europa.

De opkomende economische en militaire macht van China, India en andere landen, die voorheen geen "spelers" waren op het wereld geopolitieke toneel, komt op een tijd dat de voorheen dominante macht van de V.S. en Groot Brittannië afneemt. Bovendien zijn de belangrijke westerse machten in toenemende mate afhankelijk van economische leningen en energietoevoer van buitenlandse landen. Dit is geen goed voorteken voor landen, die ook van binnenuit afbrokkelen!

 • Maar waarom gebeurt dit nu met de "Christelijke" landen van het westen?

Oude profetieën 

De Bijbel openbaart dat God een verbond maakte met het vroegere twaalfstammen Land, Israël. De tegenwoordige landen van Amerika, Canada en Groot Brittannië, alsook de noordwestelijke Europese landen stammen af van de vroegere Israëlieten.

Meer over dit onderwerp leest U in ons boekje: WAT IS HET VOORUITZICHT VOOR AMERIKA EN BRITTANNI.

De voorwaarden van het verbond waren eenvoudig: gehoorzaam God en Zijn wetten en wees gezegend of wees ongehoorzaam aan God en Zijn wetten en ondervindt de gevolgen. (Leviticus 26; Deuteronomium 28)

God gaf Zijn wetten aan Zijn uitverkoren volk, zodat zij een voorbeeld konden zijn voor de wereld. (Deuteronomium 4:1-9; 7:6-11) Helaas keerden de Israëlieten zich af van Zijn wetten, ondanks waarschuwingen van Gods profeten en volgden in plaats daarvan de praktijken van Heidense naties om hen heen - en leden als gevolg ervan vreselijke straffen.

Er zijn weinig mensen, die zich realiseren dat de profetieën in de Bijbel tweeledig zijn - dat er een eerste vervulling was in vroegere tijden, maar de uiteindelijke vervulling van deze profetieën zal in de laatste dagen plaatsvinden, net vóór de terugkeer van Jezus Christus.

Langgeleden instrueerde God Mozes om de Israëlieten te waarschuwen, dat wanneer zij "niet naar Mij luistert..... als u Mijn verordeningen verwerpt..... Ik zal verschrikking over u brengen..... Zij die u haten, zullen over u heersen..... Ik zal de trots op uw eigen kracht breken" (Leviticus 26:14-19)

En dat "als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent..... Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld. De vreemdeling die in uw midden is, zal hoger en hoger boven u uitstijgen, maar u zult lager en lager neerdalen..... Hij zal aan u uitlenen, maar u zult niet aan hem uitlenen. Hij zal tot een hoofd zijn en u zult tot een staart zijn..... Al deze vervloekingen zullen over u komen, totdat u weggevaagd wordt, omdat u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam geweest bent, door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die Hij u geboden heeft, in acht te nemen". (Deuteronomium 28:15-45)

Onze naties zijn er getuige van dat deze profetieën vandaag tot leven komen - omdat de tegenwoordige Israëlitische naties zich hebben afgekeerd van de God van de Bijbel!