PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Artikel LCN november-december 2013

Tegenwoordig beweren letterlijk honderden groepen de echte opvolger te zijn van de Wereldwijde Kerk van God onder de Hr. Herbert W. Armstrong. Jezus Christus zei, dat Hij Zijn Kerk zou bouwen en dat zij nooit zou uitsterven. (Matteüs 16:18) Omdat Gods Woord niet gebroken kan worden, weten wij dat Hij nog steeds Zijn Kerk leidt. Ergens, leidt Hij Zijn dienaren om verder te gaan met het doen van Zijn Werk - het verkondigen van het evangelie van Gods Koninkrijk aan de wereld als een getuigenis en het voeden van de schapen, die Hij roept.

Is Christus verdeeld?

De Apostel Paulus vroeg gericht aan de broeders uit Korinthe, "is Christus verdeeld"? (1 Korintiërs 1:13) Reeds in de dagen van Paulus was de Kerk uit elkaar door partijschap en verering of tegenzin van een persoonlijkheid. De mensen waren meer geïnteresseerd in het volgen van hun favoriete dienaar dan het behouden van een geest van goddelijke eenheid. Naarmate de jaren voorbij gingen begonnen - zichzelf ongevraagd opwerpende - leiders steeds verder af te dwalen van het fundament, zoals neergelegd door Christus en de Apostelen. Paulus waarschuwde de dienaren van zijn dagen om behoedzaam te zijn voor buitenstaanders, die zich naar binnen dringen om de waarheid te verdraaien. De dienaren moesten ook bedacht zijn op het misleiden van zichzelf door te denken dat zij het middelpunt van aandacht moeten zijn, in plaats van de nederige dienaren van Gods volk. "Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan". (Handelingen 20:28-30)

De woorden, die Paulus meer dan 1900 jaar geleden schreef konden moeiteloos geschreven zijn om te beschrijven wat in Gods Kerk gebeurde na het overlijden van de Hr. Armstrong. Inderdaad, het probleem van valse dienaren bestaat reeds vanaf het eerste begin. Zelfs het oude Israël had valse leraren, die het volk van God probeerden te misleiden. De Schepper zond ware dienaren uit om tegen de religieuze verdraaiingen, die onderwezen werden, te profeteren en om de zonen van Jakob naar de ware verering van hun God te wijzen. "Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers met hun gelispel en geprevel - zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn". (Jesaja 8:19-20)

  • Hoe konden zovelen misleid worden en hun rug toekeren naar de waarheden, die zij eens kenden en gehoorzaamden?

Jezus Christus Zelf geeft ons het antwoord en legt uit wat er gebeurde met degenen, die niet langer onderscheiden waar Christus tegenwoordig werkt: "en de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien. En Zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft Die Hij gezonden heeft. U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. Eer van mensen neem Ik niet aan, maar Ik ken u: u bezit zelf de liefde van God niet". (Johannes 5:37-42)

Degenen, die handelen naar Gods woord zijn in staat om het te begrijpen en houden de waarheid vast in hun eigen leven. Degenen, die denken dat zij "het beter weten" of dat "het niet van toepassing is" op hen, zullen de kennis die zij eens hadden, verliezen. Wij groeien in kennis door te praktiseren wat wij weten. En wij groeien in liefde door het praktiseren van liefde voor anderen, door deel te zijn van het Werk; dat is het verkondigen van Gods boodschap aan een wereld, die wanhopig behoefte hebben aan het komende Koninkrijk van God.

Goddelijke Liefde 

Gods liefde tot de hele mensheid is dezelfde uitgaande bezorgdheid, die echte - van Geest vervulde - Christenen zullen tonen aan hun medemensen. Merk op dat Paulus zelf - de "Apostel voor de Heidenen" - het principe van goddelijke liefde tot mannen en vrouwen van alle naties kende en praktiseerde, "en nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde". (1 Korintiërs 13:13) De liefde van Paulus voor degenen, die niet van Israël waren is dezelfde liefde, die Christus onderwees, die wij moeten tonen, eerst tot onze Vader in de hemel en dan tot iedereen, geschapen naar Zijn beeld: "en u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze". (Markus 12:30-31)

Degenen, die God liefhebben zullen Zijn plan ondersteunen - eerst om hun naasten te waarschuwen en uiteindelijk te behouden. Als wij onszelf genoeg liefhebben om eeuwig leven te willen, moeten wij bereid zijn om ons deel te doen om ieder ander te helpen eeuwig leven te verkrijgen. Velen, die zichzelf nu Christenen noemen, hetzij door gesproken woord of eenvoudig door daad - zelfs in Gods Kerk - plaatsen hun eigen "egoïstisch behoud" eerst en kunnen door zo te doen Gods plan "niet bijbenen" en vergeten het grote geheel van wat God doet voor de hele mensheid.

  • En wat is de uiteindelijke vrucht van die egoïstische benadering?

God zal dergelijke egoïstische Christenen uit Zijn mond spuwen! "Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent". (Openbaring 3:15-17) God heeft aan Christenen Zijn Heilige Geest gegeven, niet alleen voor ons eigen behoud, maar ook om ons de kracht te geven om ons deel te doen in het ondersteunen van Zijn Werk. Tegenwoordig zijn er wolven aan het rondgaan, die onze ogen af willen houden van dat doel en in plaats daarvan ons te richten op enkele grieven of persoonlijke ambitie, alsof het belangrijker is dan onze opdracht. Het is nochtans een "enkele reis" naar de buitenste duisternis door zo te doen! (Matteüs 25:14-30)

Bijzonderheden zijn van belang!

Wij brengen ons zelf in gevaar als wij denken - omdat wij "weten" wat God gezegd heeft - dat wij, wat kleine bijzonderheden lijken te zijn, deze kunnen negeren. Let op het voorbeeld van Mozes. God droeg Mozes op om tegen een rots te spreken om water voort te brengen voor de kinderen Israëls. Mozes verloor echter zijn kalmte en veronachtzaamde hoe hij Gods opdracht moest uitvoeren: "en Mozes en Aaron riepen de gemeente voor de rots bijeen, en hij zei tegen hen: Luister toch, ongehoorzamen, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf, en er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aaron: Omdat u niet in Mij geloofd hebt, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat Ik hun gegeven heb". (Numeri 20:10-12)

Tegenwoordig zijn er mannen, die zich "profeten" noemen en "apostels" en eisen leiderschap op in Gods Kerk, maar door hun woorden en daden kunnen wij zien, dat zij vergeten zijn Wie het is, die water kan laten vloeien uit een solide rots. In plaats van zich nederig te onderwerpen aan Gods woord en aan degenen, die door God in autoriteit zijn geplaatst, wijzigen zij aanmatigend Gods instructies en proberen volgelingen te trekken.

Een ander oudtestamentisch voorbeeld van een persoonlijke agenda in de weg laten staan van Gods instructies, vinden wij in de tijd van Jerobeam. God had een man gezonden om Jerobeam te berispen voor het wegleiden van de noordelijke tien stammen van Israël van de ware verering van de Schepper. Deze man voerde zijn instructies tot in de kleinste bijzonderheden uit, totdat hij naar huis ging. Toen werd die man van God achtervolgd door een profeet, die een valse boodschap bracht om hem te testen. "Bent u de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij zei: Dat ben ik. Toen zei hij tegen hem: Kom met mij mee naar huis en eet brood. Maar hij zei: Ik kan niet met u terugkeren of met u meekomen. Ik zal ook geen brood eten of water met u drinken in deze plaats. Want door het woord van de HEERE is een woord tot mij gekomen: U mag daar geen brood eten of water drinken. U mag niet terugkeren door via de weg te gaan waarlangs u al gegaan bent".

"Hij zei tegen hem: Ik ben ook een profeet, zoals u, en een engel heeft door het woord van de HEERE tot mij gesproken: Laat hem met u terugkeren naar uw huis, en laat hij brood eten en water drinken. (Hij loog echter tegen hem). Toen keerde hij met hem terug, at brood in zijn huis en dronk water. En het gebeurde, toen zij aan tafel zaten, dat het woord van de HEERE tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren. Hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: Zo zegt de HEERE: Omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de HEERE, en het gebod dat de HEERE uw God u geboden had, niet in acht genomen hebt, maar teruggekeerd bent en brood gegeten en water gedronken hebt in de plaats waarvan Hij tot u gesproken had: U mag daar geen brood eten of water drinken, daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. En het gebeurde, nadat hij brood had gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij de ezel voor hem zadelde, voor de profeet die hij had doen terugkeren. Deze ging op weg. Maar onderweg trof een leeuw hem aan, en doodde hem. Zijn dode lichaam lag op de weg geworpen. De ezel stond ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam". (1 Koningen 13:14-24)

Slechte mensen en bedriegers 

  • Wat is de les?

Wij moeten op onze hoede zijn voor iemand, die - beweert een boodschapper of dienaar van God te zijn - en instructies brengt die verschillen van die wij hebben ontvangen van degenen, waarvan wij weten dat zij Gods dienaren zijn. Wij weten dat wanneer het einde van dit tijdperk nadert, wij meer en meer zullen zien dat dit gebeurt.

"Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt". (2 Timoteüs 3:13-14)

Toch moeten wij leren en groeien. De Apostel Petrus schreef: "U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen". (2 Petrus 3:17-18)

Enkelen zijn ontdaan door de Levende Kerk van God (Living Church of God), die toeneemt in een groter begrip van een aantal sleutelpassages van de Bijbel. In tegenstelling tot sommige leiders, die aanspraak maken op "nieuwe openbaring" - die aanvaard moet worden op hun autoriteit - spoort de Hr. Meredith ons voortdurend aan, "geloof mij niet; geloof wat U in de bladzijden van Uw eigen Bijbel vindt"! Als wij het woord van God dagelijks bestuderen en het "door en door" kennen, zullen wij in staat zijn om het verschil te zien tussen echt Bijbels begrip en de onjuiste voorstellingen van valse leraren, die vervuld zijn van eigenbelang. Wij moeten het voorbeeld van de Bereeërs volgen. "En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessaloníki, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren". (Handelingen 17:11)

In deze "internet eeuw" is het eenvoudig om een groot aantal en honderden leraren te vinden, die hun eigen boodschappen verkondigen en beweren de Hr. Armstrong te volgen, maar feitelijk lukraak afdwalen van de waarheden, die de Hr. Armstrong uit de Bijbel onderwees. Sommigen hebben U doen geloven, dat het Werk is beëindigd. Maar Christus heeft duidelijk gemaakt, dat Hij van Zijn volgelingen verwacht, dat zij doen wat Hij deed - het prediken van het ware evangelie van het komend Koninkrijk van God. (Matteüs 24:46) Anderen hebben het evangelie vervalst door een boodschap te onderwijzen "over" de Hr. Armstrong en intussen de werkelijke boodschap van de Hr. Armstrong te verdraaien - en zo dezelfde dwaling na te doen, die het Christendom uit de eerste eeuw op het verkeerde pad bracht!

Paulus zei tegen de Galaten, "zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn". (Galaten 1:9-10) Sommige dienaren komen naar Gods volk als vleiers en verzekeren hen, dat wanneer zij enkele vreemde nieuwe leerstellingen geloven, zij de "uitverkorenen" zijn. Anderen willen, dat Gods volk hen vleien en dringen erop aan dat zij worden erkend als apostels of profeten, ondanks hun totaal gebrek aan vruchten.

Als wij vooruit gaan, moeten wij altijd denken aan het laatste gebod van Christus aan degenen, die Zijn Werk doorzetten: "maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen". (Matteüs 24:13-14) Omdat het einde nog niet gekomen is verwacht Christus dat Zijn waren dienaren doorgaan, zoals Hij hen heeft opgedragen. Wij kunnen alleen stoppen wanneer Hij ons zegt dit te doen en niet van te voren. Zolang wij leven en adem hebben moeten wij doorgaan, zoals God het mogelijk maakt. "Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is". (Matteüs 10:23)

Luister naar de Herder!

  • Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat wij niet misleid zijn?
  • In de eerste plaats moeten wij luisteren naar onze Herder!
  • Wij moeten onze Bijbel iedere dag lezen, bestuderen en mediteren over haar leerstellingen.

Alleen God kan ons behouden!

Als wij ons verstand doordrenken met het woord van God en onze harten in het ondersteunen van Zijn Werk, kunnen wij voortgaan in vertrouwen en weten dat wij onderscheid kunnen maken tussen de waarheid van God en de onwaarheden, die door zovelen worden aangeboden om ons weg te trekken van die waarheid.

Als wij de waarheid in ons opnemen, zullen wij niet het "strelend gehoor" hebben, waar Paulus Timoteüs voor waarschuwde. "Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle". (2 Timoteüs 4:3-5)

Paulus zei aan Timoteüs dat zijn opdracht was om het werk te doen, die hem gegeven was - zijn dienaarschap te vervullen. Ieder van ons, op onze eigen manier - ofwel als een huisvrouw, een ouder, een werknemer, een werkgever, een man of vrouw - hebben van God verantwoordelijkheden gekregen. Satan wil ons afleiden en uiteindelijk verslinden. (1 Petrus 5:8) Hij kan dat doen als wij onze ogen afwenden van onze verantwoordelijkheden en luisteren naar degenen, die ons eeuwig belang niet voor ogen hebben.

Wij leven in een wereld waar zelfbenoemde leraren vrij zijn om - in tegenstelling tot Gods woord - te zeggen en te publiceren wat zij willen. Maar wij hebben een werk te doen.

  • Wat moet onze benadering zijn?

Salomo zei het goed: "wat er bovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd! Er komt geen einde aan vele boeken te maken, en veel studeren vermoeit het lichaam. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad". (Prediker 12:12-14)

Laten wij onze ogen gericht houden op het doel en onze verantwoordelijkheden uitdragen en gehoorzaam luisteren naar de ware Herder, Jezus Christus!