Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Day of the Lord: What Is It?” door Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van oktober-november 2022.

Er is een essentiële profetische mijlpaal in uw Bijbel die is vastgelegd in meer dan 30 profetieën in het Oude en Nieuwe Testament. Deze staat centraal voor ons begrip van de onrustige tijden vlak voor de tweede komst van Jezus Christus, maar is toch door de overgrote meerderheid van de belijdende christenen volledig verkeerd begrepen.

Deze mysterieuze gebeurtenis wordt de Dag des Heren genoemd, en deze zal van invloed zijn op iedereen op aarde. Het zal een tijd van oorlog, ziekte, hongersnood en wijdverbreide dood zijn – op een schaal zoals onze wereld nog nooit heeft gezien. En toch, hoe verwoestend de Dag des Heren ook zal zijn, deze zal een teken zijn dat de grootste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis, de terugkeer van Jezus Christus, nabij is.

Wat is nu precies de Dag des Heren? Hoe is deze verkeerd begrepen? En hoe zal deze u en uw dierbaren raken? Een zorgvuldige studie van uw Bijbel en zijn profetieën onthult de verbazingwekkende waarheid.

WELKE DAG IS DIT?

Tegen het einde van de eerste eeuw na Christus schreef de apostel Johannes een gedetailleerd en complex profetieboek. Sommige Bijbels noemen het de ‘Openbaring van St. Johannes de Goddelijke’, maar in feite is het niet Johannes’ openbaring – het is de “Openbaring van Jezus Christus…” (Openbaring 1:1).

In het eerste hoofdstuk van zijn boek schrijft Johannes: “Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin” (Openbaring 1:10). Deze eenvoudige uitspraak is de bron van grote verwarring geweest. De gemiddelde lezer – een belijdend christen die zijn/haar eredienst op zondag bijwoont – neemt misschien aan dat Johannes het over die dag van de week had.

Maar dit is een groot misverstand. We weten uit Johannes’ eigen geschriften dat wanneer hij het over de zondag wilde hebben, hij die de “eerste dag van de week” noemde, zoals hij in zijn eigen evangelie deed (Johannes 20:1, 19). Johannes wist dat Jezus zichzelf “Heere… van de sabbat” noemde (Markus 2:28). De Sabbat is natuurlijk de zevende dag van de week. In plaats van te verwijzen naar een dag van de week, beschreef Johannes met “dag des Heren” het thema van zijn hele boek Openbaring – een tijd die bekend staat als de profetische Dag des Heren, die zal resulteren in de terugkeer van Jezus Christus als Koning der koningen en Heer der heren!

Wanneer we de spannende en verschrikkelijke gebeurtenissen van Openbaring doorlezen, vragen we ons misschien af: Hoe kan dit alles in één dag gebeuren? Het woord dag betekent hier inderdaad niet een periode van 24 uur, één omwenteling van onze planeet om haar as. Dag wordt gebruikt in de betekenis van een langere tijdsperiode, zoals een tijdperk of era.

Hoe lang zal deze geprofeteerde ‘dag’ van de Heere duren? Veel Bijbelstudenten zijn bekend met het profetische principe van een jaar voor een dag. Nadat de twaalf verspieders van Jozua het Beloofde Land hadden onderzocht en er tien terugkwamen met valse verslagen, zei God tegen de Israëlieten: “Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt, veertig dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen, veertig jaar lang, en u zult van Mij tegenstand ondervinden” (Numeri 14:34).

Een ander voorbeeld van dit dag-voor-een-jaar principe vinden we in het boek Jesaja. We lezen: “het zal zijn de dag van de wraak van de HEERE, het jaar van afrekening om de rechtszaak van Sion” (Jesaja 34:8). Ja, het boek Openbaring heeft als thema de dag des Heren, een jaar vol gebeurtenissen waarin God Zijn oordeel zal uitstorten over de opstandige volkeren op aarde!

ZEVEN ZEGELS ONTHULLEN GEBEURTENISSEN IN DE EINDTIJD

Vanaf de Grote Verdrukking zullen dramatische gebeurtenissen op aarde gaan plaatsvinden. De apostel Johannes beschrijft ze in Openbaring als de onthulling van zeven geheimzinnige zegels. In zijn visioen zag Johannes “… een sterke engel die met luide stem uitriep: ‘Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?’ Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien” (Openbaring 5:2-3).

Natuurlijk was alleen Jezus Christus waardig om de boekrol te openen en de zeven zegels te onthullen. De eerste vier van die zegels worden vaak beschreven als de Vier Ruiters van Openbaring, waarover wij lezen in Mattheüs 24, waar dezelfde opeenvolging van gebeurtenissen in de eindtijd wordt beschreven door de profetische woorden van Jezus, gesproken op de Olijfberg.

Het eerste zegel vertegenwoordigt valse christussen en valse religies die beweren van Christus te zijn (Openbaring 6:2). Het tweede zegel onthult een ruiter op een rood paard, met de macht om de vrede van de aarde weg te nemen (v. 4). Het derde zegel toont een ruiter op een zwart paard, die staat voor wereldwijde hongersnood (vv. 5-6). Het vierde zegel onthult een ruiter op een vaal of grauw paard, genaamd Dood en Hades [graf]. Als de vier ruiters rijden, staan zij op het punt om een vierde van de wereldbevolking te doden (v. 8).

MARTELAARSCHAP EN TEKENEN

Dan opent Christus het vijfde zegel. “En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden” (Openbaring 6:9). Hier wordt het martelaarschap van de heiligen, ware christenen, beschreven. In de eerste eeuw heeft keizer Nero de christenen met geweld vervolgd en ter dood gebracht. Dit vijfde zegel voorspelt dat in de eindtijd opnieuw een grote vervolging van heiligen zal plaatsvinden.

Wanneer Jezus het zesde zegel opent, onthult Hij de hemelse tekenen die mensen over de hele aarde zullen schokken: “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt” (Openbaring 6:12-14).

God de Almachtige zal de aandacht van opstandige mensen krijgen door gewelddadige aardbevingen en schokkende hemelse tekenen. De Schepper God zegt tegen ons: “… Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven” (Hebreeën 12:26).

Deze kosmische verstoringen en aardbevingen leiden de dag van het oordeel over alle naties in. Jezus Christus zal de naties oordelen tijdens de Dag des Heren, de tijd waarin de almachtige God als nooit tevoren krachtig zal ingrijpen in het wereldgebeuren. Hij zal vonnis vellen over opstandige naties, en Hij zal die naties zelfs actief laten proberen elkaar te vernietigen in een wereldconflict, voordat zij zich verzamelen om de terugkerende Jezus Christus te bestrijden. Het zevende zegel van Openbaring onthult de één jaar durende Dag des Heren – de zeven bazuinplagen en de toorn van het Lam (Openbaring 6:16-17).

EEN PROFETIE VOOR ONZE GENERATIE

De oudtestamentische profeet Joël heeft een waarschuwing voor onze generatie:

Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij! Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie (Joël 2:1-2).

Het visioen van Johannes werd aangekondigd met een bazuin, en Joël beschrijft hier het geluid van een bazuin die de dag des Heren aankondigt. Hij waarschuwt ons voor een tijd van verschrikkelijke vernietiging, uniek in de hele geschiedenis – in de huidige termen zouden we het een ‘verschroeide aarde politiek’ kunnen noemen, want alles zal ontredderd en verwoest achtergelaten worden. “Ervóór verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam; ervóór is het land als de hof van Eden, en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan” (Joël 2:3).

Joël geeft ons ook zijn beschrijving van dezelfde hemelse tekenen die Johannes openbaart in het boek Openbaring: “Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende” (Joël 2:30-31). In de komende Dag des Heren zal onze wereld ongelooflijke verstoringen in de hemel zien, evenals verwoesting van het aardoppervlak. “Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?” (Joël 2:10-11).

Merk op dat God dit Zijn leger noemt! De almachtige God op dramatische wijze zal ingrijpen in menselijke aangelegenheden. Grote oorlogen – in feite een wereldoorlog – zullen ongelooflijk lijden voor de mensheid met zich meebrengen, terwijl God zijn oordeel over de naties uitstort.

En er zal niet alleen vernietiging zijn door militaire wapens; er zal ook ongelooflijke ecologische verwoesting zijn! Wanneer God tijdens de komende Dag des Heren straffen over opstandige naties brengt, zal Hij die naties oproepen zich te verootmoedigen en zich berouwvol te bekeren! Een paar individuen zullen dat doen, maar velen zullen doorgaan in hun verharde rebellie tegen God en Zijn woord.

Beste lezer, u hoeft niet tot dan te wachten met het hebben van berouw. Nu de omstandigheden op het wereldtoneel verslechteren en leiden tot het intense jaar lijden van de Dag des Heren, dient ieder van ons vurig te bidden en het uit te schreeuwen tot God. We dienen er zeker van te zijn dat we aan Gods kant staan! Gods trouwste mensen die in leven zijn wanneer dit gebeurt, zullen worden beschermd, in veiligheid gebracht worden (Openbaring 12:14-17). Dat zullen de mensen zijn die “… de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen” (Openbaring 14:12). Zult u een van die mensen zijn?

DRIE GROTE PROFETISCHE TIJDSPERIODEN IN TWEEËNVEERTIG MAANDEN

We hebben gezien dat de Dag des Heren een intens jaar is waarin eindtijdprofetie in vervulling gaat. Maar waar past deze in het volledige tijdsbestek van de eindtijdprofetie? We dienen te beseffen dat er drie grote tijdsperioden beschreven worden voor het einde van dit tijdperk. Dat zijn, in volgorde, de Grote Verdrukking, de hemelse tekenen en de Dag des Heren.

Wat vertelt de Schrift ons over deze tijden? Jezus sprak over de komende climax van dit tijdperk: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

Deze unieke tijd in de hele geschiedenis, de Grote Verdrukking, wordt ook wel een “tijd van benauwdheid voor Jakob” genoemd: “Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden” (Jeremia 30:7). Zoals vaste lezers van Tomorrow’s World weten, werd Jakob – wiens naam later werd veranderd in Israël – de aartsvader van de twaalf stammen van Israël. Israël is dus niet alleen de stam Juda, het huidige Joodse volk, maar ook de stammen die bekend werden als de tien ‘verloren’ stammen, die tegenwoordig vooral te vinden zijn in Noordwest-Europa en onder de Engelssprekende volkeren van de Verenigde Staten en de landen van Britse afkomst. De profetie van Joël is een profetie voor heel hedendaags Israël!

Na de Grote Verdrukking zal de wereld de eerder beschreven “hemelse tekenen” zien. Let op hoe Jezus deze tijd beschrijft: “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden” (Mattheüs 24:29).

Volgend op de hemelse tekenen is de Dag des Heren de derde periode in deze reeks, het jaar dat onmiddellijk voorafgaat aan Jezus’ terugkeer naar de planeet aarde. Joël beschrijft de reeks als volgt: “Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende” (Joël 2:30-31).

ZEVEN BAZUINPLAGEN

Openbaring beschrijft zeven ‘bazuinplagen’ die worden losgelaten tijdens de Dag des Heren, de periode van een jaar die wordt uitgebeeld door het zevende zegel. Johannes beschrijft het begin ervan: “En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven” (Openbaring 8:1-2).

Elk van deze bazuinen zal een plaag of een oordeel aankondigen dat over de opstandige volkeren op aarde voltrokken wordt! Als we Openbaring 8 doorlezen, zien we dat als de eerste vier engelen hun bazuinen laten klinken, er een grote ecologische verwoesting over de hele aarde zal plaatsvinden. Er zullen aardbevingen zijn; uitgestrekte gebieden met vegetatie zullen worden verbrand; een derde van al het zeeleven zal sterven; waterbronnen zullen worden vergiftigd; en de hemel zal worden verduisterd.

De laatste drie bazuinplagen worden weeën genoemd. Het woord wee is een uitroep van verdriet. “En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen”(Openbaring 8:13).

Het eerste wee – de vijfde bazuinplaag – wordt beschreven in Openbaring 9 als de vijfde engel een bazuin blaast die een vijf maanden durende militaire campagne aankondigt. Het tweede wee – de zesde bazuinplaag – stelt een intense militaire tegenaanval voor: “Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat” (Openbaring 9:12-14). Op dit sleutelmoment in de geschiedenis zal een leger van 200 miljoen soldaten naar het westen trekken, over de rivier de Eufraat, en een derde deel van de wereldbevolking vernietigen! Deze fase van de Derde Wereldoorlog in de eindtijd zal letterlijk miljarden mensen doden. Zoals Jezus zei, tenzij die dagen worden verkort, zal geen vlees worden gered – als God niet zou ingrijpen, zou al het leven op aarde worden vernietigd.

GOED NIEUWS GEBAZUIND

Tenslotte lezen we over de zevende bazuin. Voor ware christenen is het klinken van de zevende bazuin goed nieuws, omdat het de vestiging van het Koninkrijk van God op aarde en de terugkeer van Jezus Christus aankondigt. We dienen ons allemaal voor te bereiden op die tijd! We lezen: “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15). Dit is het goede nieuws waarnaar wij allen uitzien – het moment waarop trouwe christenen in dit tijdperk uit de dood zullen worden opgewekt en geboren in Gods gezin als Zijn letterlijke zonen en dochters, die de teruggekeerde Christus assisteren bij het regeren over de planeet aarde tijdens het geprofeteerde Millennium (1 Thessalonicenzen 4:16-17).

Maar dat is niet alles. Terwijl Christenen zich verheugen over de terugkeer van hun Verlosser, de geprofeteerde Koning der koningen, moeten we niet vergeten dat deze zevende bazuin ook de aankondiging is van het derde wee. Voor hen die blijven strijden tegen de teruggekeerde Christus wacht nog een verschrikkelijk oordeel, want de zevende bazuin kondigt ook de zeven laatste plagen aan, beschreven in Openbaring 16. Deze omvatten plagen van pijnlijke zweren op hen die de beestmacht en het beeld van het beest hebben aanbeden. Ze omvatten nog meer giftige rivieren en zeeën, zodanig dat “… elk levend wezen in de zee stierf” (Openbaring 16:3). De zon zal nog heter worden, met als gevolg extreme hittegolven die hen kwellen die zich niet van hun zonden willen bekeren!

Dan komt er een laatste tot een hoogtepunt leidende strijd tussen de rebelse strijdkrachten en de teruggekeerde Jezus Christus. In het noorden van Israël, op de vlakte van Jizreël, zal er een massale militaire macht en kracht worden verzameld. Deze legers zullen samenkomen om te strijden tegen de Bevelhebber van de hemelse legers, Jezus Christus.

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heiden volken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren” (Openbaring 19:11-16).

BEREID U NU VOOR OP DIE DAG

Wanneer Christus terugkeert naar deze aarde, zal Hij al Zijn vijanden overwinnen, inclusief de naties en hun machtige legers die bij Zijn komst tegen Hem strijden. De Dag des Heren zal Gods oordeel over de naties brengen en het wereldtoneel in gereedheid brengen voor de terugkeer van Jezus Christus. Daarom gebiedt onze Heer zelf ons: “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [‘staan’, SV] voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36).

In één opzicht is de Dag des Heren, zoals we hebben gezien, het jaar dat voorafgaat aan de terugkomst van Christus. Maar in een andere opzicht gaat hij door in het Millennium en in de eeuwigheid. Het is een tijd van wee voor Gods vijanden, maar een tijd van vreugde voor Zijn volk.
God heeft in Zijn grote liefde voor ons de toekomst aan Zijn dienaren geopenbaard. Johannes schrijft het volgende in het laatste hoofdstuk van uw Bijbel:

En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt” (Openbaring 22:6-7).

Wij moeten alert zijn op de dag des Heren, een ontnuchterende tijd die het oordeel over de volkeren zal brengen en de wereld zal voorbereiden op de tweede komst van Jezus Christus. Daarachter ligt de wereld van morgen, een prachtige tijd met schoonheid, voorspoed en herstel onder de heerschappij van de Koning der koningen. Moge God die dag bespoedigen!