Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Are Angels for real?” van Roderick C. Meredith


Er bestaat een engelenmanie onder massa’s religieuze mensen.

Bestaan engelen echt?

Is er een geestenwereld die door talloze miljoenen engelen wordt ingenomen? En hoe staat het met gevallen engelen of demonen? Wat kunnen we zeker weten over deze dingen? In welke relatie moeten we tot deze geestelijke wereld staan?

Miljoenen mensen lezen over de verschillende claims van geestelijke openbaringen en weten eerlijk gezegd niet wat ze er mee moeten. Maar er is slechts één bona fide bron van geopenbaarde waarheid over dergelijke zaken. Het is het geïnspireerde Woord van God, de Bijbel. Toch hechten veel mensen, zelfs belijdende christenen, geloof aan de vreemde ideeën van vele zelfbenoemde deskundigen over de geestelijke wereld die duidelijk tegenspreken wat de Bijbel zegt.

In een boek getiteld Ask Your Angels [Vraag uw engelen], bespreken de auteurs hoe ze engelen hebben leren kennen, met hen te praten en, in feite, tot hen bidden. Het boek suggereert dat zijn lezers er profijt uit zouden trekken als ze hetzelfde zouden doen. Let op het volgende onthullende citaat:

“Onze engelen hebben ons duidelijk gemaakt dat ze drie verschillende mensen wilden met drie verschillende stemmen om mee samen te werken aan de delicate aangelegenheid van het schrijven van Ask Your Angels. Dit was zowel om de vaardigheid van met assistentie van engelen tot stand gekomen ​​werk te demonstreren, maar ook om ervoor te zorgen dat niet één visie de overhand had. Er zijn vele manieren om met engelen te praten, en het zoeken naar hun vriendschap is niet beperkt tot één bepaald geloofssysteem. Verbinding met hen maken is de volgende stap in onze evolutie als soort van bewuste wezens. In feite is het, zoals Abigrael [één van de 'engelen'] ons vertelt, ook de volgende stap in de evolutie van engelen” (Alma Daniel, Timothy Wyllie en Andrew Ramer, Ask Your Angels, Ballantine Books, 1992, p. 7).

Let op de vele subtiele boodschappen in slechts deze ene paragraaf: hun engelen "wilden" het schrijven van het boek beïnvloeden. Er zijn "vele manieren om met engelen te praten". Het zoeken naar hun vriendschap is "niet beperkt tot één bepaald geloofssysteem." Interactie met hen is de "volgende stap in onze evolutie" enzovoort. Wauw, dit is buitengewoon wilde speculatie!

Een waarschuwing voor gevallen engelen

De Bijbel waarschuwt ons duidelijk, zoals we zullen zien, dat er miljoenen gevallen engelen of demonen zijn! De auteurs van Ask Your Angels geloven heel naïef dat de “engelen” die invloed op hun schrijven uitoefenen goede engelen zijn. Vervolgens nemen ze aan dat mensen van elk geloofssysteem vrienden met deze goede engelen kunnen worden. Dan trekken ze de volgende bijzonder onbesuisde conclusie dat een verbinding met de engelen een verdere stap in onze evolutie als soort van bewuste wezens is.

Later in dit boek vertelt een van de auteurs ons dat haar beschermengel “LNO” genoemd wordt. Zij voegt hieraan toe:

“LNO is nu een waardevolle collega en trouwe vriend. Als ik werk met een cliënt, roep ik haar aan en roep de aanwezigheid van de beschermengel van de andere persoon ook in om het lichaam, de geest en de emoties op een lijn te brengen. LNO biedt assistentie door mij te helpen om mijn ego, mijn kleine geest, uit de weg krijgen. Wanneer ik haar aanwezigheid voel of haar stem hoor, beweeg ik in het Hogere Zelf. Deelhebben aan haar vibraties bereidt me er op voor een helder kanaal voor kosmische intelligentie te zijn” (p. 64).

 De auteur beschrijft dan hoe dit heldere kanaal werkt:

“De hersengolf frequentie verschuift van bèta [normale waaktoestand] naar alfa, en soms thèta, die kenmerken zijn van meditatieve en droomtoestanden. Het bewustzijn van de cliënt verschuift ook, dus resoneren we op dezelfde frequentie.

In deze staat hoor ik vaak de reacties van de engel van mijn cliënt vóór hem of haar. Het komt in woorden die ik hoor, net zoals ik de stem van mijn engel in woorden hoor. Meestal binnen een paar seconden, of minder dan een minuut, spreekt de cliënt de woorden die ik hoorde. Ik vind dit een veel effectievere manier van dienstbaar zijn. Wanneer mensen openstaan voor hun engelen, worden zij in staat gesteld om toegang tot de informatie te krijgen die ze in hun eentje nodig hebben om verbinding te maken met hun eigen hoogste bron” (pp. 64-65).

Dus nu maken we kennis met "vibraties", een bepaald soort van “hersengolf frequentie” "en"droomtoestanden". De lezers van dit boek worden aangemoedigd “open [te] staan” voor hun engelen. Nu moeten we ons afvragen: Wat als ze zich in plaats daarvan openstellen voor demonen? De Bijbel gebiedt ons: "Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers met hun gelispel en geprevel ‒ zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn"(Jesaja 8:19-20).

We kunnen beter heel zeker zijn dat wat een belijdende "engel"ons ook vertelt dat in overeenstemming is met Gods instructie in de Bijbel! Jezus Christus zei: "… de mens [zal] van brood alleen niet … leven, maar van elk woord van God" (Lukas 4: 4). En we lezen in 2 Timotheüs 3:16-17: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

God zegt duidelijk in bovenstaande passage dat een goddelijk persoon "volmaakt" en "volkomen toegerust" kan worden door de instructie van de Bijbel. Dus elk boek of artikel over de geestenwereld kan maar beter stevig worden gebaseerd op het geïnspireerde Woord van God. Anders gaan de auteurs ervan waarschijnlijk hier en daar de mist in in hun redenering. Ook Jezus zei: "…de Schrift [kan] niet gebroken … worden" (Johannes 10:35). Daarom is elke onderwijzing die in tegenspraak is met Gods geïnspireerde Woord ‒ hoe interessant ook ‒  gewoon helemaal verkeerd.

Let op wat de apostel Johannes werd geïnspireerd te schrijven: "Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan" (1 Johannes 4:1). Dus ons wordt bevolen om de geesten die langs kunnen komen te testen. Elke goddelijke geest zal erkennen dat Jezus Christus volledig in het vlees is gekomen, dat Hij in alle dingen verzocht werd evenals wij, maar niet zondigde (Hebreeën 4:15), en dat Jezus letterlijk Zijn zondeloze, gehoorzame leven in de ware Christen zal leven met de kracht van de heilige Geest (Galaten 2:20).

Nogmaals, u kunt het beste  maar helemaal zeker zijn met wat voor soort "engel" u te maken hebt voordat u begint te praten met of een vertrouwde vriendschap ontwikkelt met een onzichtbaar geestelijk wezen!

Wie heeft de engelen geschapen?

Verwijzend naar Jezus Christus vertelt het evangelie van Johannes ons: "Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is" (1:3). Ook werd, in een passage over onze geestelijke Verlosser, de apostel Paulus geïnspireerd te schrijven: "Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen” (Kolossenzen 1:15-16). Dus God de Vader schiep, waarschijnlijk miljoenen jaren geleden, de engelenlegioenen door Degene die later Zijn Zoon werd, Jezus Christus!

Engelen worden ”de zonen van God" genoemd op grond van het feit dat Hij hen had geschapen (Job 1:6). Velen van hen "juichten" toen ze de prachtige aarde zagen die God had geschapen (Job 38:4-7). Maar toch, God laat zien dat zelfs de engelen Zijn Zoon Jezus Christus moeten aanbidden (Hebreeën 1: 6).

Wat is het doel van deze engelen? Hebreeën 1:14 zegt ons: "Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?"

Gods trouwe engelen zijn geschapen wezens gezonden om God te dienen. Ze dienen ook degenen van ons die nu geroepen zijn tot behoud. De Bijbel zegt ons: "De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen" (Psalm 34: 8).

Dus Gods engelen zijn er om te beschermen en te helpen. Ze worden vaak gebruikt om Zijn volk te bevrijden van vele soorten problemen of moeilijkheden. Ze zijn ook Gods boodschappers (vgl. Daniël 10:11; Lukas 1:11-13). Let op het verslag in Handelingen 5:17-20: "Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren (dit was de sekte van de Sadduceeën) en zij werden vervuld met afgunst. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende ’s nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven.'

Let in het bovenstaande verslag op dat de engel niet alleen de apostelen uit de gevangenis bevrijdde, maar hen ook vertelde de tempel in te gaan en de Waarheid te verkondigen! Maar, we zouden kunnen vragen, hoe de apostelen wisten dat dit een rechtvaardige engel was en geen demon?

Ten eerste hadden de oorspronkelijke apostelen die persoonlijk getuige waren geweest van hoe Jezus Christus met de demonen omging veel ervaring en geestelijk onderscheid. In de tweede plaats had de engel bovennatuurlijke kracht getoond door hen uit de gevangenis te laten ‒ een goede zaak in dit geval. Ten derde was de instructie van de engel om het Evangelie te gaan prediken ook geheel terecht ‒ de exacte instructie die Jezus hen al had gegeven!

Vandaag, echter, zijn er miljoenen belijdende christenen die, eerlijk gezegd, vrijwel helemaal geen onderscheid van de geesten hebben! Deze mensen konden vaak niet eens de vier evangeliën noemen ‒ laat staan ​​leven naar elk woord van God (vgl Lukas 4: 4). Te veel van hen hebben zelfs nog nooit de hele Bijbel gelezen, laat staan bestudeerd. Zulke mensen hebben zeker niet de "gezindheid … die ook in Christus Jezus was," (vgl. Filippenzen 2:5), of Zijn wijsheid in de omgang met de geestenwereld. Daarom worden velen gemakkelijk misleid in verschillende vormen van experimenteren met het occulte, astrologie en soms zelfs met duivelaanbidding!

Dus iedereen van u die dit leest dient buitengewoon voorzichtig te zijn in al uw contacten met de geestelijke wereld! U moet zich concentreren op het leren kennen van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Dit klinkt echter in vergelijking met experimenteren met het occulte vaak saai voor de moderne wereld. Waarom? Omdat de meeste mensen nooit de echte betekenis en de echte kracht van het ware Christendom hebben begrepen.

De apostel Paulus waarschuwt ons: "Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt" (Kolossenzen 2:18-19). Het "hoofd" is de ware Jezus Christus, die uit de dood opstond en binnenkort strepen door de lucht komt trekken om terug te keren als Koning der koningen en te regeren over deze verwarde, chaotische en lijdende wereld (Openbaring 11:15).

Als we Jezus Christus werkelijk leren kennen als onze Verlosser, onze persoonlijke Heer en onze levende Hogepriester, zullen we nooit in de verleiding komen om de engelen, die sterk inferieur in macht, wijsheid en glorie zijn, te aanbidden.

Waar komen de demonen vandaan?

In het boek van de profeet Jesaja laat de Bijbel zien dat een krachtige engel, ”morgenster" [“Lucifer”, (N)KJV] genoemd, in opstand kwam tegen God. Hij zei: "… Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen ... ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste” (Jesaja 14:12-14).

Dus Lucifer, dat lichtbrenger betekent, deed een poging tot een hemelse coup d'état! Hij probeerde zichzelf in de plaats te stellen van God! Maar hij werd in ongenade naar beneden, naar de aarde teruggeworpen.

In Openbaring 12: 3-9 wordt geopenbaard dat Lucifer, nu Satan of de tegenstander genoemd, een derde van het hele engelenleger met zich heeft genomen in deze kosmische rebellie! ("sterren" staan vaak symbool voor engelen in de Bijbel, zoals in Openbaring 1:20). En aangezien het totale aantal engelen meer is dan 100 miljoen (Openbaring 5:11), moet Satan tientallen miljoenen engelen misleid hebben die nu demonen zijn geworden! De Bijbel openbaart meer over de oorsprong van Satan in Ezechiël 28. De eerste 10 verzen beschrijven de menselijke heerser van de oude stadstaat Tyrus. Deze prins was heel rijk en was "…wijzer dan Daniel …" (v. 3). Dan, te beginnen met vers 11, inspireerde God Ezechiël om de echte macht achter de troon van deze beroemde, maar door en door heidense stad te onthullen.

God zegt: 'u was in Eden, de hof van God… ". Later, "… Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed" (v. 13). Deze verzen openbaren dat Satan als een geschapen wezen op aarde was gezet om God te dienen. Maar enige tijd, nadat hij in opstand kwam, probeerde hij Gods plan te dwarsbomen door in Eden te verschijnen om de net geschapen man en vrouw te misleiden. Oorspronkelijk was Lucifer “… een gezalfde … cherub" (v. 14), die een "troon" had ontvangen (Jesaja 14:13) op de "berg" of het Koninkrijk van God op aarde.

Lucifer was een fantastisch mooi en zeer intelligent wezen. Hij was een "cherub" ‒ duidelijk van de hoogste rang of klasse van de engelen, samen met Michaël en Gabriël. Maar het steeg hem naar het hoofd, zoals gezegd wordt. Hij raakte zelfingenomen en opgeblazen en kwam in opstand tegen zijn Schepper.

Daarom werd Satan verbannen uit het Koninkrijk van God (Ezechiël 28:16). Nu is hij de vijand van de rechtvaardigen. Jezus beschreef hem als de geestelijke "vader" van de mensen die in opstand komen tegen God, en een "mensenmoordenaar" die de "vader van de leugen" (Johannes 8:44) is.

Satan heeft een koninkrijk

Satan heeft een spirituele heerschappij gevuld met boze geesten Toen Hij beschuldigd werd van het uitdrijven van demonen door "… Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen", antwoordde Jezus: "… als de satan de satan uitdrijft,  dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn [Satans] rijk dan standhouden?" (Mattheüs 12:24, 26).

De apostel Paulus noemde Satan "de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid" (Efeze 2:2). Satan gebruikt de atmosfeer van deze aarde. Satan is te vergelijken met een radio- of tv-zender. Hij zendt of straalt zijn eigen verkeerde houdingen uit de ether in. Hij zendt houdingen van ijdelheid, jaloezie, lust en hebzucht uit. Hij stuurt een geest van de eigenzinnigheid, haat en rebellie.

Miljarden verwarde mensen stemmen onbewust af op Satans uitzendingen. Deze satanische houding beïnvloedt onze media, onze muziek, onze leiders en opvoeders ‒ iedereen. Dat is de reden waarom de apostel Paulus werd geïnspireerd om te schrijven: "Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Efeze 6:11-12).

Hoewel de meeste mensen zich er totaal niet van bewust zijn, is er een echte Star Wars aan de gang. Het is een strijd om de controle over uw geest, uw houding. Gaat u afstemmen op de God van de schepping en doen wat Hij zegt. Of zult u zappend door Satans omroepsysteem gaan dat waar u op vele manieren' verstrikt kunt raken? Satan biedt een enorme verscheidenheid aan systemen van geloof en ongeloof die zijn ontworpen om te vrijwel iedereen te verleiden. Zullen we onbewust meegaan met de verkeerde ideeën en concepten, waarvan de onzichtbare Satan zo wanhopig wenst dat we die slikken?

De apostel Jakobus vermaant degenen die het goede wensen te zien zegevieren in hun eigen leven: "Onderwerpt u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten” (Jakobus 4:7). Ieder van ons moet God leren zoeken  in serieuze Bijbelstudie en gebed. Vervolgens moeten we actie ondernemen op wat God ons zegt in zijn Woord. Als we dat doen, zullen we niet worden verleid door Satan! Maar we moeten alert en ijverig zijn. We moeten de geesten testen zoals we besproken hebben. En we moeten ons ten volle bewust zijn dat we in een strijd verwikkeld zijn met een krachtige tegenstander: "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt" (1 Peter 5:8-9).

De Vader der geesten belooft hulp

Dit is een harde en gevaarlijke wereld, maar God belooft dat Hij altijd degenen zal helpen, begeleiden en bevrijden die Hem vertrouwen en Hem gehoorzamen. Want “… Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten” (Hebreeën 13:5).

Maar Jezus waarschuwt ons dat we ons volledig moeten binden aan Hem: "… Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God" (Lukas 12:8-9).

Dus om de bescherming en hulp van Gods engelen te hebben, moeten we echt geloven in Jezus Christus en doen wat Hij gebiedt! Want Jezus zei ook: "Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

Gods engelen zijn op de hoogte van onze acties en houdingen: "Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert” (Lukas 15:10). En deze machtige geestelijke wezens zijn zonder twijfel gefascineerd door het proces van volledige bekering waar God ons allemaal doorheen leidt ‒ ons boetserend en vormend en geleidelijk in ons Zijn heilige, rechtvaardige karakter bouwend, zodat we op een dag zelfs over de engelen zelf mogen heersen (1 Korinthe 6:3). Terwijl hij het uiteindelijke behoud van menselijke wezens beschrijft, onthult Petrus dat dit “... dingen [zijn], waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen” (1 Petrus 1:12).

De Bijbel openbaart Gods beschermende zorg voor zelfs het nieuwste of jongste kind van God. Want Jezus zei: "Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is" (Mattheüs 18:10).

We moeten ons grondig realiseren dat er een geestelijke wereld om ons heen is. En deze wordt bewoond door Gods engelen en aartsengelen ‒ en ook door Satan en zijn demonen! We moeten mentaal en geestelijk alert zijn. We moeten regelmatig studeren in Gods geïnspireerde openbaring ‒ de Bijbel. Dan krijgen we Gods manier van denken  ‒ Zijn begrip en houding in de omgang met de onzichtbare geestenwereld ‒ ter beschikking. We moeten ook iedere dag op onze knieën en vurig bidden tot de “Vader van de  geesten” zodat we een juist begrip van de Waarheid mogen hebben. Dan zal God ons begeleiden naar het eeuwige leven als geestelijke wezens (Hebreeën 12:9).

Er zijn werkelijke beschermengelen dicht bij Gods volk. We moeten alle hulp die ze ons geven diep waarderen en daar God dankbaar voor zijn! Maar we moeten, zoals we gezien hebben, nooit en op geen enkele wijze tot hen bidden of hen vereren (Kolossenzen 2:18; Openbaring 22:8-9).

Alle ware Christenen moeten erkennen dat God ons voorbereidt op spannende en geweldige ervaringen en verantwoordelijkheden in de wereld die vóór ons ligt. Als we trouw zijn, zullen we ons letterlijk bij Jezus Christus, de opgestane heiligen en een heel gezelschap van gehoorzame engelen voegen, in het spoedig komende Koninkrijk van God.

De schrijver van Hebreeën zegt ons: "Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt” (Hebreeën 12:22-25).

Nogmaals, de apostel Paulus schreef: "Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?” (1 Korinthe 6:2-3).

Laat ieder van ons zo’n leven van geloof en gehoorzaamheid leiden dat we waardig bevonden worden om ‒ onder Jezus Christus’ persoonlijke leiding ‒ over de hele wereld te heersen en zelfs over de engelenlegers recht te spreken of deze te managen, die ons dan zichtbaar zullen helpen, zoals ze ons nu onzichtbaar dienen.