Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “A Wake-up call to all Protestants” van Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow's World magazine van september-oktober 2015


Als voormalig protestant met veel familieleden die nog altijd protestant zijn, voel ik me gedwongen u te waarschuwen voor een spoedig komende ramp! De meeste protestantse kerken zullen over tien à twintig jaar niet eens meer bestaan!

Waarom niet?

Omdat voor de grote meerderheid van de mensen in Amerika en de gehele Engelstalige wereld het protestantisme in toenemende mate onbelangrijk wordt. Miljoenen protestantse kerkleden vertrekken uit onvrede. Zij worden rooms-katholiek. Maar velen zijn ook eenvoudig terneergeslagen, ontmoedigd en verward. Deze bekommerde mensen beschrijven zichzelf vaak als niets – waarmee zij bedoelen dat zij niet tot een gevestigde godsdienst behoren. Zij proberen gewoon spiritueel te worden – proberen gewoon God op hun eigen manier te vereren.

Nogmaals, waarom?

Het antwoord is simpel: voor vele, zo niet de meeste mensen lijkt protestantisme eigenlijk voor bijna niets meer te staan. De meerderheid van de protestantse kerken van de hoofdstroom volgt heel snel de zienswijzen, overtuigingen en praktijken van deze wereld – de in toenemende mate seculiere en onhandelbare maatschappij van deze wereld. Waar zijn de getrouwe predikanten die de preekstoel beklimmen en ontucht scherp veroordelen – zoals de Bijbel de praktijk van het als ongetrouwd paar samenwonen, zonder bindende gelofte aan God, aan familie of aan elkaar, noemt? Waar zijn de predikanten en geestelijken die ongeoorloofd druggebruik, dronkenschap, liegen, bedriegen, perverse seks of minachting voor ouders krachtig veroordelen? Bestaan zulke Godvrezende, Bijbelgelovige predikanten nog wel ergens?

Zeker niet in de hoofdstroom van het protestantisme! Want als in een van deze kerken zo’n trouwe Bijbelgelovige predikant bestond, zou hij al spoedig worden ontslagen of figuurlijk uit de gemeente gejaagd worden ! Dus heel weinig – of geen enkele – van zulke predikanten bevinden zich nog in de hoofdstroom van het protestantisme!

Aan de andere kant lijkt de rooms-katholieke kerk nog voor enkele dingen te staan! En miljoenen verwarde mensen die op zoek zijn naar ietsiets van wezenlijke waarde – beginnen langzaam maar zeker te kijken naar de oorspronkelijke moederkerk van het protestantisme als een plaats van religieuze veiligheid. Veel waarnemers beseffen dat de opgemerkte stabiliteit van het rooms-katholicisme het steeds aantrekkelijker maakt voor vroegere protestanten, die genoeg hebben van het gewauwel van hun eigen kerkgenootschappen over zo veel onderwerpen. Kenners van de Bijbelse profetieën zullen niet verrast zijn in de komende jaren honderdduizenden en zelfs miljoenen te zien terugkeren naar hun moederkerk!

Het hoofdpunt

Voor degenen met begrip is het werkelijke punt het feit dat de protestantse hervormers en hun opvolgers eigenlijk hun mensen niet hebben laten terugkeren naar “… het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3). Denk aan de vaak aangehaalde uitspraak van de bekende protestantse theoloog William Chillingworth: “De Bijbel, de hele Bijbel, en niets dan de Bijbel is de godsdienst van de protestanten” (Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, [Schaff-Herzog Encyclopedie van Religieuze Kennis] artikel “Chillingworth, W.”). Toch hebben de meeste Amerikaanse kerkgangers, en ook veel Britten, vrijwel geen kennis van de details van de Bijbel!

Jezus Christus beval Zijn volgelingen “… dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God” (Lukas 4:4). “Maar Amerikaanse burgers weten bijna niets over de Bijbel. Hoewel de meesten het als het woord van God beschouwen, lezen er nog maar weinigen in. Zelfs evangelische mensen van de Bible Belt [Bijbelgordel in VS) lijken meer gericht op het liefhebben van Jezus dan op het leren van wat Hij had te zeggen” (Charlotte Observer, 18 maart, 2007).

Trekt die laatste zin uw aandacht? Het is van wezenlijk belang! Het is waar dat zelfs christenen van de Bible Belt veel meer gericht zijn op het liefhebben van Jezus dan op wat Hij te zeggen had! Daarom zijn zij zo in verwarring, zijn zij zo verdeeld en zo onwetend over wat het geïnspireerde woord van God hun tracht te zeggen. Zij bestuderen hun Bijbel gewoon niet met de zorg en aandacht die zij zouden hebben voor een boek over geschiedenis, wiskunde of kwantumfysica. Zij benaderen de Bijbel eenvoudig met een sentimentele houding en lezen er stukjes en beetjes in – niet werkelijk de hele Bijbel bestuderend met een wens en gebed om begrip en God niet vragend om de bereidheid te gehoorzamen aan wat Hij hun in de bladzijden ervan zegt!

In plaats van het geïnspireerde woord van God te gebruiken als het fundamentele paradigma of model van wat hij wilde herstellen leek Maarten Luther – erkend als de oorspronkelijke grondlegger van het protestantisme – in opstand te komen tegen bepaalde rooms-katholieke praktijken. Toch was het in feite zijn bedoeling door te gaan met veel van de fundamentele leerstellingen van het katholicisme, behalve met die waarmee hij het persoonlijk oneens was! Daarom werd het protestantisme een mengelmoes van verschillende ideeën. Sommige daarvan waren overblijfsels van heidense praktijken die deel van het vroege rooms-katholicisme hadden uitgemaakt. Andere waren afgeleid van een selectief gebruik van bepaalde Bijbelteksten, terwijl andere teksten werden genegeerd. Nog weer andere ideeën waren weinig meer dan een gril van Luther en zijn collega’s zonder grond in de Bijbel! Het leek nooit bij hen op te komen dat als zij werkelijk het “geloof dat eenmaal … overgeleverd is” wilden herstellen, een volledige terugkeer naar de leerstellingen van de Bijbel nodig was!

Zo is het opmerkelijk dat Luther met het afwijzen van de doctrine van de transsubstantiatie – het idee dat brood en wijn letterlijk Christus’ lichaam en bloed worden – hij de Bijbel als absoluut gezaghebbend verklaart in zaken van geloof en praktijk. Hij zegt: “Want datgene wat wordt beweerd zonder het gezag van de Schrift of van bewezen openbaring kan worden gezien als een mening, maar er is geen verplichting het te geloven. … Transsubstantiatie … moet worden beschouwd als een uitvinding van de menselijke rede, aangezien ze noch op de Schrift noch op gezond-verstand redeneren is gebaseerd” (Documents of the Christian Church [Documenten van de Christelijke Kerk], ed. Bettenson, p. 280).

Als Luther was doorgegaan met het toepassen van dit type Bijbelse test op al zijn doctrines, zou de wereld er vandaag wellicht heel anders uitzien! Want toen hem werd verweten het woord sola (alleen) in Romeinen 3:28 te hebben ingevoegd, antwoordde hij hoogmoedig: “Zou uw paus enige nutteloze ergernis hebben over het woord sola, mag u meteen antwoorden: Het is de wil van dr. Maarten Luther dat het zo moet zijn” (Manual of Universal Church History [Handboek van universele kerkgeschiedenis], p. 199). En we kunnen er op goed gezag aan toevoegen dat er nooit een andere reden voor zulke onbijbelse veranderingen als deze is gegeven. Als het ging om Luthers eigen persoonlijke doctrinaire overtuigingen, was Maarten Luther waarlijk een eigenwijze man.

Om welke persoon of beweging dan ook te beoordelen zei Jezus: “Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen” (Mattheüs 7:20).

Als men eerlijk en objectief de feitelijke vruchten van de praktijk van het protestantisme – maar ook van het katholicisme – bekijkt in welk land of gebied in de wereld ook, wordt het duidelijk dat het authentieke christendom op geen enkele plaats is hersteld. Zoals alle historici weten hebben veel van de grote oorlogen van de laatste honderden jaren plaatsgevonden in Europa. Wij lezen over protestanten die strijden tegen protestanten en katholieken die strijden tegen katholieken. Vaak werden de troepen gezegend door de bisschoppen of priesters aan beide kanten als zij in de richting van de bergkam optrokken om de vijand met de bajonet te lijf te gaan en zijn buik open te rijten. Toch kon de vijand heel goed iemand van hun eigen geloof zijn!

Christendom?

God identificeert de roomse kerk

De volharding van de protestantse leiders in hun fundamentele eenheid met de katholieke kerk en hun identificatie van haar als hun moederkerk is zeer veelzeggend!

In de vroege edities van Maarten Luthers vertaling van het Nieuwe Testament staan veel illustraties van de hoer van Babylon als de rooms-katholieke kerk. Roland Bainton zegt in zijn beschrijving van deze algemeen zo begrepen interpretatie: “Het gevallen Babylon is duidelijk Rome” (Here I Stand [Hier sta ik], p. 258). Talloze protestantse boeken, pamfletten en traktaten stellen vandaag diezelfde identificatie vast. Zij brandmerken de rooms-katholieke kerk als “de grote hoer” van Openbaring 17.

Maar het moet worden toegegeven dat de meeste van de meer conservatieve protestants kerkelijke schrijvers het niet meer over deze identificatie hebben. Na die eerste edities van de Bijbel en hun diverse pamfletten en traktaten kwamen ze tot het pijnlijke besef dat zij het over zichzelf hadden! Want in een van de gemakkelijkst begrepen passages in dit geïnspireerde profetische boek beschrijft God een groot vals religieus systeem dat zou opkomen en noemt het “het grote Babylon” (Openbaring 17:1-6).

Als we naar Openbaring 17 gaan zien we dat de vrouw die hier wordt uitgebeeld een gevallen vrouw is – een grote hoer. Zij zit op “vele wateren”. In vers 15 identificeert de profetie zelf deze wateren als “volken, menigten, naties en talen”. Deze gevallen vrouw is dus een grote kerk – heersend over vele naties en volken. Zij wordt ervan beschuldigd “hoererij bedreven” te hebben met de koningen van de aarde. Geestelijk kan dit alleen maar betekenen dat zij schuldig is aan zich te mengen in de politiek en de oorlogen van deze wereld.

Christus zei dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is (Johannes 18:36). Jakobus spreekt over degenen die in de materiële lusten en oorlogen van deze wereld deelnemen als geestelijke “Overspelige mannen en vrouwen … ” (Jakobus 4:1-4). De profetie wordt nu duidelijk. Deze afvallige kerk wordt veroordeeld omdat zij politiek bedrijft en aan de oorlogvoering van deze wereld deelneemt.

Deze gevallen vrouw, of kerk, is gekleed in purper en scharlaken kleuren. Het purper symboliseert koninklijke macht en waardigheid. Het scharlaken betekent haar geestelijke hoererij! Zij is een rijke kerk die is “… getooid met goud, edelgesteente en parels …” (Openbaring 17:4). En Johannes schrijft: “En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag” (v. 6).

Deze kerk heeft vele van Gods heiligen wreed vervolgd en gemarteld. Maar haar rijkdom, haar macht en haar koninklijke majesteit inspireerden zelfs in Johannes een gevoel van ontzag! Verderop openbaart God: “… de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde” (v. 18).

Al deze beschrijvingen zijn volmaakt van toepassing op de rooms-katholieke kerk! Dit is de kerk die in de loop der eeuwen Gods verstrooide mensen heeft vervolgd. Dit is de kerk waarvan de rijkdom en de materiële macht door geen andere kerk worden geëvenaard. Dit is de kerk die haar eigen leger had, en die actief heeft deelgenomen aan de oorlogen en de politiek van deze wereld!

Alleen de hoofdstad van het christendom in Rome kan werkelijk een “grote stad” worden genoemd die heeft geregeerd over de koningen van deze wereld. Deze identificatie kan niet onjuist zijn! Alexander Hislop verklaart in zijn opmerkelijke boek The Two Babylons [De Twee Babylons]: “Er is in de geest van geen enkele verlichte Protestant ooit enige moeilijkheid geweest om deze vrouw ‘die zit op zeven bergen’ en die op haar voorhoofd de naam ‘Geheimenis, het grote Babylon’ geschreven heeft, te identificeren met de Roomse afvalligheid” (Hislop, p. 1).

Wat staat er te gebeuren?

Mijn vrienden, er zullen spoedig nog meer miljoenen in deze afschuwelijk verwarde wereld zich tot de rooms-katholieke kerk wenden. Zonder het te weten zullen ook zij deel gaan uitmaken van wat de almachtige God noemt: “Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit” (Openbaring 17:5-9). Dus de “vrouw” in Openbaring 17 is de “moeder” van de hoeren. Haar dochter-kerken zijn protesterend uit haar gekomen. Daarom heten ze protestant!

Het Romeinse Rijk – waarop de “vrouw” figuurlijk gesproken zit – zal in Europa opkomen en enkele jaren lang de sterkste macht ter wereld worden! Er zijn zes herlevingen van dit rijk geweest – met inbegrip van de herleving onder Mussolini/Hitler, die slechts korte tijd duurde. De laatste herleving zal in de komende jaren in uw leven plaatsvinden.

U dient gereed te zijn! U moet deze dingen bestuderen en bewijzen, zodat u begrijpt wat in het nabije verschiet ligt en hoe het alles van uw leven zal beïnvloeden – en van het leven en de toekomst van uw kinderen en geliefden! Omdat dit “beest” slechts ongeveer drieënhalf jaar zal duren en dan te gronde zal gaan (v. 11). God beschrijft deze ontzagwekkende macht die in die tijd zal heersen met de volgende woorden: “En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen” (Openbaring 18:2-4). Uw Bijbel wijst ook op de rijkdom en de macht van dit religieus-politieke systeem: “En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt” (v. 11). En: “… Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid” (v. 23).

Dit hele systeem is een namaakchristendom geworden en zal dit nog veel krachtiger worden! Het lijkt goed – aan de buitenkant. Maar elk systeem dat of elke religie die de Bijbel verwerpt, verwerpt Gods geestelijke wet – de Tien Geboden – en zijn eigen gang gaat volgens de tradities van mensen, zal spoedig degenereren en zijn bevolking onder de invloed van Satan de duivel ernstig laten lijden! De apostel Paulus werd door God geïnspireerd ditzelfde systeem en de komende valse profeet die het zal leiden te beschrijven. In de beschrijving van het einde van dit tijdperk zegt Paulus ons: “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet” (2 Thessalonicenzen 2:3-4).

Binnen de komende tien of twintig jaar zal een zeer slim en charismatisch individu opkomen en absoluut miljoenen mensen misleiden! Want hij zal leiding geven aan “… het geheimenis van de wetteloosheid …” (v. 7). Het is een geheimenis dat “wetteloos” is in de zin dat het de noodzaak Gods wet te gehoorzamen ontkent! “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden” (vv. 8-10). De valse dienaren in dit systeem zullen zelfs leugenachtige wonderen verrichten. En de komende grote valse profeet “… doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd” (Openbaring 13:13-14).

Maar zoals we hebben gezien zal zijn macht spoedig ten einde komen. Ook al zal dit komende systeem zo machtig en invloedrijk zijn dat zijn legers gezamenlijk letterlijk tegen Christus zullen vechten (Openbaring 17:14), zullen deze toekomstige militaire leider – het “beest” ‒ en de valse profeet spoedig worden vernietigd en tot een smadelijk einde komen (Openbaring 19:19-21).

Uw leven – en alles om u heen – zal spoedig veranderen! Er zal geen protestantisme meer zijn! En zelfs de machtige rooms-katholieke kerk en haar leiders zullen spoedig tot een einde komen. God maakt dat heel duidelijk aan hen die bereid zijn de Bijbel te begrijpen en te geloven en wat deze duidelijk zegt tegen hen die bereid zijn te luisteren!

Moge God u helpen hier acht op te slaan en te handelen voordat het te laat is!

Als u werkelijk de details van dit alles wilt begrijpen, vraag dan op onze website wereldvanmorgen.org. een gratis exemplaar aan van twee van onze krachtigste en meest betekenisvolle boekjes: Herstel van het originele christendom en Satans vervalste christendom. Deze boekjes maken deze onderwerpen nog duidelijker dan ik in dit ene artikel heb kunnen doen. Nu is het aan u.

Ieder van u die dit leest heeft twee keuzemogelijkheden: ofwel u slaat hier acht op en handelt vervolgens en begint God te zoeken door Zijn Woord te bestuderen en bereidwillig te worden om te doen wat Hij feitelijk en duidelijk in de Bijbel zegt! Dan zult u worden beschermd voor de komende grote verdrukking (Openbaring 12:12-14). Ofwel u kunt gewoon hopen dat het allemaal zal overwaaien en dat u in alle gerustheid met uw leven kunt doorgaan en deel kunt zijn van deze wereld – deel van “het grote Babylon”, zoals God het noemt.

Wat u ook besluit, denk eraan: God maakt het duidelijk dat degenen die zijn opgenomen in dit valse systeem dat nu bezig is zich te ontwikkelen absoluut na enkele jaren vernietigd zullen worden. En degenen die zich tot de Schepper-God keren zullen voor eeuwig leven in Christus’ komende Koninkrijk dat spoedig op deze aarde zal worden gevestigd. De keuze is aan u!