Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Play God or obey God?” van Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow's World magazine van januari-februari 2016.

In Amerika kijken de politieke en ook gerechtelijke leiders inzake grote problemen voor leiding bijna overal behalve in de Bijbel – het geïnspireerde Woord van God. Toch beweren we een Christelijk land te zijn. Op onze munten en biljetten staat “In God We Trust [Op God vertrouwen wij]”. Helaas lijken opstandige mensen steeds meer van plan voor God te spelen in plaats van God te gehoorzamen – zelf te oordelen over wat goed is en wat verkeerd is.

De Bijbel zelf zegt ons door Jezus Christus, Gods eigen Zoon, “dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God” (Lukas 4:4). Naar de Bijbel wordt vaak verwezen als het denken van God op schrift. Want het zijn de principes behorend bij het totaalbeeld van waaruit God – de Schepper ‒ denkt. Daarom zei Jezus Christus ons te leven volgens elk woord van God!

Het overslaan van duizenden jaren geschiedenis?

In de discussie over de kwestie van het homohuwelijk voor het Hooggerechtshof begon een van de rechters zijn opmerkingen met te spreken over “de rituelen van het Kalahari volk, een Afrikaanse stam van oude afkomst, die verbintenissen tussen hetzelfde geslacht nooit als huwelijksvorm heeft erkend. Zijn punt was dat het huwelijk tot voor kort altijd was verbonden met het voortbrengen van kinderen. ‘Deze definitie hebben we duizenden jaren lang gehad’, zei hij tegen Mary Bonauto, de advocaat van de homoparen. ‘En het is heel moeilijk voor het hof om te zeggen: O, nou ja, wij weten wel beter’” (Time, 11 mei 2015).

Toch is dit precies wat het Hooggerechtshof in wezen heeft gedaan. Zij hebben getracht zo’n 6.000 jaar menselijke geschiedenis opzij te schuiven – het hele concept af te wijzen dat het huwelijk er is voor het grootbrengen van kinderen en voor het gezin. Zij trachten zelfs het Hooggerechtshof in de hemel – de almachtige God Zelf – terzijde te schuiven! Wat denken zij eigenlijk wel dat zij doen? En waarom weigeren zij Degene te consulteren die het huwelijk aanvankelijk heeft ingesteld: de almachtige God? Waarom willen zij nooit de Bijbel raadplegen, het geïnspireerde Woord van de enige ware God, dat ons instructies geeft over elk fundamenteel onderwerp dat onze relaties met God en met elkaar betreft? Waarom wordt de Bijbel bijna altijd buiten dergelijke discussies gelaten? Waar blijven we eigenlijk als land dat beweert Christelijk te zijn, als de meeste mensen weigeren zelfs maar in aanmerking te nemen wat de Bijbel zegt?

En wat is er ondertussen met de Bijbel gebeurd? Velen van u weten waarschijnlijk wel dat de Bijbel de laatste decennia zwaar onder vuur ligt. Vrijzinnig denkende mensen, communisten en seculiere humanisten hebben zich in leiderschapsposities van veel van de traditionele protestantse kerken en zelfs seminaries gewrongen. Zij hebben het idee naar voren gebracht dat je er niet zeker van kunt zijn wat de Bijbel feitelijk zegt. Iemand kan er niet zeker van zijn dat de manuscripten waarop de Bijbel is gebaseerd door God werden geïnspireerd. Men kan niet zeker zijn van dit of van dat. Daarom zeggen ze: Laten we gewoon de menselijke rede laten beslissen! Dit is het idee van de wereldse benadering van mensen die niet de vrees voor God hebben of enig diep respect voor het Woord van God.

Denk na!

Wat is er altijd gebeurd met elk land dat zich van God en de wetten van God heeft afgekeerd? Veel historici erkennen dat het oude Griekenland – dat homoseksualiteit en andere abominabele praktijken toestond – een neergang meemaakte als gevolg van zijn morele verval, dat tot steeds verder verval leidde, zodat het geen mogendheid in de wereld meer is of een voorbeeld voor andere landen. Zij erkennen dit ook met betrekking tot Rome. Toen de oude Romeinen op verscheidene terreinen morele normen handhaafden die in veel opzichten overeenkwamen met Gods wetten en instellingen, werden zij op die terreinen doorgaans gezegend. Zeker was echter dat naarmate bepaalde Romeinse leiders en filosofen er meer verachtelijke praktijken van geweld en moord en seksuele perversie op na gingen houden, het Romeinse Rijk steeds verder wegzakte leidend tot de uiteindelijke val van Rome in 476 n. Chr.

De apostel Paulus beschreef de zichzelf als wijs beschouwende mensen en filosofen van zijn tijd als volgt: “Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen” (Romeinen 1:24-28).

De opstandige wegen van de mensheid leiden tot verwarring en uiteindelijke vernietiging! Maar Gods wegen werken! Het geïnspireerde Woord van God zegt ons duidelijk: “Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden, tortelduif, zwaluw en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht, maar Mijn volk kent niet het recht van de Heere. Hoe kunt u dan zeggen: Wij zijn wijs, en de wet van de HEERE is bij ons! Voorwaar, zie, de leugenpen van de schriftgeleerden heeft die wet tot leugen gemaakt. De wijzen zullen beschaamd staan, ontsteld zijn en gevangen worden. Zie, zij hebben het woord van de HEERE verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben? Daarom zal Ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan bezetters. Want van klein tot groot is ieder van hen uit op winst. Van profeet tot priester, pleegt ieder van hen bedrog. Zij genezen de breuk van de dochter van Mijn volk op het lichtst door te zeggen: Vrede, vrede! Maar er is geen vrede!” (Jeremia 8:7-11.)

Bijbelgeleerden zeggen ons dat in deze passage, waar staat dat deze valse leraren Gods volk “op het lichtst” hebben genezen – dat deze uitdrukking eigenlijk oppervlakkig betekent. Ja, soms helpen de dienaren van de traditionele kerken, die vaak oprechte “weldoeners” zijn, tijdelijk. Maar hun menselijke oplossing is slechts oppervlakkig. Want zij gaan niet terug naar de wortel van het probleem: het feit dat mensen daadwerkelijk moeten doen wat God zegt en de Bijbel moeten volgen – niet de menselijke redenering.

Gods krachtige waarschuwingen

De almachtige God zei tegen onze voorvaderen in het oude Israël: “Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt” (Leviticus 26:14-17).

Naarmate Amerika zich steeds verder van God verwijderde, kregen we inderdaad de ervaring van 9-11. Onze Twin Towers werden vernietigd, en in ons Pentagongebouw werd een gat geslagen, door “verschrikking” [red.: “terror” in de NKJV] – terrorisme! Vanwege wat er in de vroege stadia van de homoseksuele beweging gebeurde, hadden we een enorme toename van “tering en koorts” – steeds meer gevallen van AIDS, een van de verschrikkelijkste en meest slopende ziekten die de gehele wereld aantasten. Wegens al deze dingen zal ons land ook de andere straffen moeten ondergaan die in Leviticus 26 worden beschreven, met inbegrip van droogte, hongersnood, epidemieën en ten slotte nationale ballingschap op een schaal zoals men die in de moderne geschiedenis nooit heeft ervaren!

Als u, mijn vrienden, bereid bent te bestuderen en te bewijzen wat er werkelijk bij dit alles betrokken is, vraag ons dan om een gratis exemplaar van ons krachtige boekje met de titel De Bijbel, Waarheid of verzinsel? Begin dan werkelijk voor uzelf te bewijzen dat de Bijbel echt het Woord van God Zelf is, zoals dit boek beweert.

Want de Bijbel maakt heel duidelijk wat de opinie van de Schepper-God is over het homohuwelijk en veel andere onderwerpen. Jezus Christus zei in antwoord op een vraag of mensen het recht hebben van elkaar te scheiden: “… Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden” (Mattheüs 19:4-6). De hele reden voor het huwelijk was dat de Schepper-God ons mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt, zodat wij een gezin konden stichten en kinderen konden krijgen. Homoseksuele paren kunnen van en uit zichzelf geen kinderen voortbrengen. Ik hoop dat iedereen dat kan inzien!

Gods doel met het huwelijk

Aan het begin zegt de Bijbel ons: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!” (Genesis 1:27-28.) Aanvankelijk schiep God alleen de man. “Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem” (Genesis 2:18).

De vrouw werd dus geschapen om voor de man een “hulp” te zijn – om zijn metgezel te zijn, om zijn horizon fysiek, mentaal en emotioneel te verruimen. En het is duidelijk dat, als we naar het grote geheel kijken, we zien dat dit hulpmaatje de schepping van de hele familiestructuur mogelijk maakt. Want God noemt Zichzelf in het Nieuwe Testament “Vader”. En Hij heeft de bedoeling Zijn Gezin uit te breiden en ons Zijn volle zonen te maken. Wij leren dit door de instelling van het menselijk gezin. Man en vrouw leren zich aan elkaar te onderwerpen, elkaar te vergeven, voor elkaar te zorgen, en elkaar op een bijzondere manier lief te hebben. Dit – zegt de Bijbel ons op diverse manieren – verbeeldt de relatie tussen Jezus Christus en de Kerk. Het geïnspireerde Woord van God zegt ons: “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven” (Efeze 5:22-25).

Als twee mannen met elkaar “trouwen”, wie zal dan de kinderen baren? Zal een van hen pretenderen de vrouwelijke kwaliteiten in de relatie in te brengen – of zullen zij toegeven dat er geen man-vrouw partnerschap of band in hun huwelijk is? Als zij kinderen adopteren, zullen die kinderen dan ooit het voorbeeld hebben van “een man die een man is” en “een vrouw die een vrouw is”? Zelfs in huwelijken tussen mannen en vrouwen heeft Satan reeds een aanval gelanceerd op het hele idee van man en vrouw zijn – ieder met onderscheiden rollen en plichten naar geslacht om elkaar in de gezinsrelatie aan te vullen. Nu is het in een huwelijk tussen seksegenoten alsof alles voor beiden voor het grijpen ligt. Kan er op de lange termijn iets goeds voortkomen uit deze rebellie tegen een sociale en biologische realiteit die reeds lang bestaat?

Beslist niet!

Alle lessen van het huwelijk, het samen bouwen van een gezin, van natuurlijke liefde en zich aan elkaar onderwerpen in de diverse rollen die God op het oog had – dit alles gaat verloren in de vreemde relaties die mensen nu trachten voor te stellen als huwelijken tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Dit is waarlijk het perverteren van de voornaamste bedoeling van God met het maken van ons mensen als man en vrouw!

Als we in de komende decennia deze vernietiging van het normale gezin laten plaatsvinden, zal deze elke samenleving waarin ze wordt gepraktiseerd aan stukken scheuren. Dit is natuurlijk één reden waarom Jezus Christus naar deze aarde moet terugkomen om de mensheid van zichzelf te redden!

Want wij staan nu op een punt dat steeds meer operaties voor geslachtsverandering zullen worden verricht zodat mensen kunnen proberen iets te zijn wat zij niet bedoeld waren te zijn. Zelfs het idee van geslacht ligt onder vuur van verwarde, misleide mensen die denken dat zij kunnen besluiten de ene dag mannelijk te zijn en de volgende dag vrouwelijk en op een ander moment iets er tussenin. Wat een onzin!

En als u denkt dat het gelijke-sekse-huwelijk het laatste is, denk dan nog eens na! Want als wij – in het bijzonder in de Amerikaanse en Britse landen – ons geheel afkeren van de almachtige God en Zijn Woord, en onszelf onteren door ons op grote schaal over te geven aan polygamie  polyandrie [red.: veelmannerij] en ten slotte groepshuwelijken, en ongetwijfeld uiteindelijk bestialiteit, dan zal God niet meer met Zich laten spotten! Hij zal beginnen in te grijpen op een manier zoals Hij dat duizenden jaren niet gedaan heeft! Want, mijn vrienden, we zijn werkelijk aan de tijd van het einde gekomen die op talloze plaatsen in uw Bijbel wordt voorspeld!

Het lijkt er op dat Satan nu meer dan ooit de mensheid wil verwarren en de fundamentele menselijke gezinsrelatie wil uitbannen – dezelfde relatie waarin onze bestemming als werkelijke zonen van God de Vader ligt opgesloten, in wiens Gezin ware Christenen bestemd zijn te worden opgewekt (Galaten 4:5; Efeze 1:5). Ja, ware Christenen zullen werkelijke zonen van de God-soort worden – niet zomaar een geadopteerde andere soort zoals schapen of geiten. Want dit is wat uw Bijbel werkelijk onderwijst – en wat Satan u wil laten vergeten of zelfs ontkennen!

Speciaal sprekend tot de voorouders van de hedendaagse Amerikaanse en Britse volken waarschuwde God: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten” (Hosea 4:6). Omdat onze volken niet de Wet van onze Schepper is onderwezen, zijn zij afgeweken en hebben zich naar elke vorm van perversie gekeerd. De geestelijken van deze wereld hebben hun niet geleerd diep respect te hebben voor Hem en voor Zijn tien grote wetten – de Tien Geboden. In dit tijdschrift verhelderen we, verklaren we nader en benadrukken we voortdurend het idee van het waarlijk gehoorzamen van de Tien Geboden en het leven bij elk woord van God – niet door onze eigen menselijke wil, maar met de hulp van de inwonende heilige Geest die ons het gezonde verstand en de gezindheid van God Zelf laat ontwikkelen in alles wat wij denken, zeggen en doen. Het is de denkwijze van God, niet die van de mens, die de uiteindelijke antwoorden heeft!

Satan wil ieder van ons laten denken dat wij het beter weten dan de God die ons geschapen heeft! Zo tracht de mensheid, al trappend in diens valstrikken, voor God te spelen met minachting voor de Schepper – de God van de Bijbel! In elk opzicht zal dit tot vernietiging leiden – het verpletteren van hoopvolle verwachtingen en vreugde voor de mensen, de vernietiging van elke samenleving die dit toestaat, en de uiteindelijke vernietiging of kosmocide als de mensheid zou worden toegestaan met haar eigen ideeën te blijven doorgaan. Want het Woord van de almachtige God zegt ons duidelijk: “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood” (Spreuken 14:12). Ik hoop en bid dat u allen als abonnees van het Tomorrow’s World magazine begint te bewijzen dat de fundamentele waarheden van de Bijbel zuivere waarheid zijn – dat ze moeten worden gevolgd en gehoorzaamd, niet alleen individueel, maar ook door elke maatschappij die graag wil voortbestaan. Moge God ieder van u helpen het geïnspireerde Woord van God te gaan bestuderen en te leren Christus te eten (Johannes 6:57) en de gezindheid van God in zich op te nemen en te leren denken zoals God denkt!

Dan zult u in staat zijn het doel te vervullen waarvoor u in de eerste plaats werd geschapen. Moge God u helpen te ontwaken – en uit dit moderne Babylon te komen (Openbaring 18:4) ‒ en het doel te vervullen waarvoor God iedere mens, gemaakt is naar Zijn evenbeeld, heeft geschapen.